Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальн≥ правила цитуванн€ та посиланн€ на використанi джерела
 

ѕри написанн≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи студент повинен давати посиланн€ на джерела, матер≥али або окрем≥ результати попередн≥х досл≥джень з €ких навод€тьс€ цитати в ц≥й робот≥, або на iде€х i висновках €ких розроблюютьс€ проблеми, задач≥, питанн€, вивченню €ких вона присв€чена. “ак≥ посиланн€ дають змогу в≥дшукати документи i перев≥рити достовiрнiсть в≥домостей про цитуванн€ документа, дають необхiдну iнформацiю щодо нього, допомагають з'€сувати його змiст, мову тексту, обс€г.

«агалом посилатис€ сл≥д на останн≥ виданн€ публiкацiй. Ќа бiльш раннi виданн€ можна посилатис€ лише в тих випадках, коли в них Ї на€вний матер≥ал, €кий не включено до останнього виданн€.

якщо використовують вiдомостi, матерiали з монографiй, огл€дових статей, iнших джерел з великою кiлькiстю сторiнок, тодi в посиланнi необхiдно точно вказати номери сторiнок, iлюстрацiй, таблиць, формул з джерела, на €ке дано посиланн€ в маг≥стерськ≥й дипломн≥й робот≥.

ѕосиланн€ в текстi маг≥стерськоњ дипломноњ роботи на джерела сл≥д зазначати пор€дковим номером за перел≥ком посилань, видаленим двома квадратними дужками, наприклад, "... у прац€х [1-7]...".

ѕри посиланн€х на розд≥ли, п≥дрозд≥ли, пункти, п≥дпункти, ≥люстрац≥њ, таблиц≥, формули, р≥вн€нн€, додатки зазначають њх номери.

ѕри посиланн€х сл≥д писати: ЂЕу розд≥л≥ 4Еї, ЂЕдивись 2.1Еї, ЂЕ за 3.3.4 Еї, ЂЕ в≥дпов≥дно до 2.3.4.1 Еї, ЂЕна рис. 1.3 Еї, або ЂЕна рисунку 1.3 Еї, ЂЕу 3.2Еї, ЂЕ(див. 3.2)Еї, ЂЕза формулою (3.1)Еї, ЂЕу р≥вн€нн€х (1.23)-(1.25)Еї, ЂЕу додатку ЅЕї.

ѕосиланн€ на iлюстрацiњ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи вказують пор€дковим номером iлюстрацiњ, наприклад, Ђрисунок 1.2ї.

ѕосиланн€ на формули маг≥стерськоњ дипломноњ роботи вказують пор€дковим номером формули в дужках, наприклад Ђ... у формул≥ (2.1)ї.

Ќа вс≥ таблиц≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи повинн≥ бути посиланн€ в текст≥, при цьому слово Ђтаблиц€ї в текст≥ пишуть скорочено, наприклад: Ђ... в табл.1.2ї.

” повторних посиланн€х на таблиц≥ та iлюстрацiњ треба вказувати скорочено слово Ђдивисьї, наприклад: Ђдив. табл.1.3ї.

ƒл€ п≥дтвердженн€ власних аргумент≥в посиланн€м на авторитетне джерело або дл€ критичного аналiзу того чи iншого друкованого твору сл≥д наводити цитати. Ќауковий етикет вимагаЇ точно в≥дтворювати цитований текст, бо найменше скороченн€ наведеного вит€гу може спотворити зм≥ст, закладений автором.

«агальн≥ вимоги до цитуванн€ такi:

а) текст цитати починаЇтьс€ i закiнчуЇтьс€ лапками i наводитьс€ в т≥й граматичн≥й форм≥, в €к≥й в≥н поданий в джерелi, iз збереженн€м особливостей авторського написанн€. Ќауковi термiни, запропонован≥ ≥ншими авторами, не вид≥л€ютьс€ лапками, за вин€тком тих, що викликали загальну полемiку. ” цих випадках використовуЇтьс€ вираз Ђтак званийї;

б) цитуванн€ повинно бути повним, без довiльного скороченн€ авторського тексту i без перекручень думок автора. ѕропуск сл≥в, речень, абзац≥в при цитуванн≥ допускаЇтьс€ без перекрученн€ авторського тексту i позначаЇтьс€ трьома крапками. ¬они ставл€тьс€ у будь-€кому мiсцi цитати (на початку, всередин≥, на кiнцi). якщо перед випущеним текстом або за ним сто€в розд≥ловий знак, то вiн не збер≥гаЇтьс€;

в) кожна цитата обов'€зково супроводжуЇтьс€ посиланн€м на джерело;

г) при непр€мому цитуваннi (переказ≥, викладенн≥ думок ≥нших автор≥в своњми словами), що даЇ значну економiю тексту, слiд бути гранично точним у викладенн≥ думок автора, коректним щодо оц≥нюванн€ його результат≥в, i давати вiдповiднi посиланн€ на джерело;

д) €кщо необх≥дно ви€вити ставленн€ автора маг≥стерськоњ дипломноњ прац≥ до окремих сл≥в або думок з цитованого тексту, то пiсл€ них у круглих дужках ставл€ть знак оклику або знак питанн€;

е) €кщо автор маг≥стерськоњ дипломноњ прац≥, навод€чи цитату, видiл€Ї в нiй де€к≥ слова, робитьс€ спец≥альне застереженн€, тобто п≥сл€ тексту, €кий по€снюЇ вид≥ленн€, ставитьс€ крапка, пот≥м деф≥с i вказуютьс€ iнiцiали автора маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, а весь текст застереженн€ вмiщуЇтьс€ у круглi дужки. ¬арiантами таких застережень Ї: (курсив наш. - ћ. ’.), (пiдкреслено мною. - ћ.’.), (розр€дка мо€. - ћ.’.).

 

3.4 ѕор€док оформленн€ списку використаних джерел та додатк≥в

 

—писок використаних джерел - елемент бiблiографiчного апарату, €кий м≥стить бiблiографiчнi описи використаних у маг≥стерськ≥й дипломн≥й робот≥ джерел i розм≥щуЇтьс€ п≥сл€ висновк≥в.

Ѕiблiографiчний опис джерел складають вiдповiдно до чинних стандарт≥в з бiблiотечноњ та видавничоњ справи. «окрема, потр≥бну iнформацiю можна одержати ≥з таких державних стандарт≥в: ƒ—“”-3008-95 Ђƒокументац≥€. «в≥ти у сфер≥ науки ≥ техн≥ки. —труктура ≥ правила оформленн€ї; ƒ—“” √ќ—“ 7.1.: 2006 ЂЅ≥бл≥ограф≥чний запис. Ѕ≥бл≥ограф≥чний опис. «агальн≥ вимоги та правила складанн€ї.

Ѕiблiографiчний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталог≥в i бiблiографiчних покажчик≥в повн≥стю без пропуск≥в будь-€ких елемент≥в, скороченн€ назв i т.iн. «авд€ки цьому можна уникнути повторних перев≥рок, вставок пропущених в≥домостей.

ƒжерела можна розм≥щувати одним ≥з таких способ≥в: у пор€дку по€ви посилань у текст≥ (найб≥льш зручний дл€ користуванн€ i рекомендований при написанн≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи), в алфав≥тному пор€дку пр≥звищ перших автор≥в або заголовк≥в, у хронолог≥чному пор€дку.

ƒодатки оформлюють €к продовженн€ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи на наступних њњ стор≥нках, розм≥щуючи њх у пор€дку по€ви посилань у текст≥ маг≥стерськоњ дипломноњ роботи.

якщо додатки оформлюють на наступних стор≥нках маг≥стерськоњ дипломноњ роботи, кожний такий додаток повинен починатис€ з новоњ сторiнки. ƒодаток повинен мати заголовок, надрукований угорi малими л≥терами з першоњ великоњ симетрично в≥дносно тексту сторiнки. ѕосерединi р€дка над заголовком великими л≥терами друкуЇтьс€ слово Ђƒодаток ___ї i велика л≥тера, що позначаЇ додаток.

ƒодатки сл≥д позначати посл≥довно великими л≥терами украњнськоњ абетки, за вин€тком лiтер √, і, ™, «, I, ѓ, …, ќ, „, №, наприклад, додаток ј, додаток Ѕ i т.д. ќдин додаток позначаЇтьс€ €к додаток ј.

ѕри оформленн≥ додатк≥в окремою частиною на титульному аркуш≥ п≥д назвою маг≥стерськоњ дипломноњ роботи друкують великими лiтерами слово "ƒќƒј“ »".

“екст кожного додатка у раз≥ необхiдностi може бути подiлений на розд≥ли й пiдроздiли, €кi нумерують у межах кожного додатка. ” цьому разi перед кожним номером ставл€ть позначенн€ додатку (лiтеру) i крапку, наприклад, ј.2 - другий роздiл додатка ј; ¬.3.1 - пiдроздiл 3.1 додатка ¬.

≤люстрац≥њ, таблиц≥ i формули, €кi розмiщенi в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рисунок ƒ.1.2 - другий рисунок першого роздiлу додатка ƒ); формула (ј.1) - перша формула додатка ј.

“аблиц≥ та рисунки, €к≥ займають б≥льше н≥ж дв≥ третини стор≥нки розм≥щують в додатки.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 282 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1429 - | 1308 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.