Лекции.Орг


Поиск:
Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку в четвертому кварталі 2008 року
 

У четвертому кварталі 2008 року відбулися такі важливі для На­ціональної системи масових елек­тронних платежів події:

виповнилося чотири роки з початку промислової експлуатації Національної системи масових електронних платежів;

загальна кількість карток НСМЕП становить 2 381 585 шт.;

сума загальних оборотів НСМЕП сягнула 76.691 млрд. грн.;

Радою Платіжної організації НСМЕП затверджено зразок нумерова­ного "Свідоцтва про функціональну придатність апаратних та програмних засобів до використання в Національній системі масових електронних платежів";

ВАТ "Родовід-банк" (м. Київ), АБ "Український бізнес-банк" (м. Донецьк), ВАТ АБ "Укргазпромбанк" (м. Київ), ЗАТ "Донгорбанк" (м. Донецьк), ВАТ КБ "Південкомбанк" (м. Київ) і ТОВ "Форту-на-банк" (м. Київ) уклали договори про приєднання до Національної системи ма­сових електронних платежів (НСМЕП);

Рада Платіжної організації НСМЕП затвердила зміни до Положення "Про порядок вступу банків до Національної системи масових електронних платежів та припинення їх членства в системі".

Радою Платіжної організації НСМЕП надано дозвіл банкам — учасникам НСМЕП на емісію ко-брендових платіж­них карток НСМЕП із клубним додатком "Бон-картка" згідно з відповідним кодом додатка за умови врегулювання їх взає­мовідносин із розпорядником клубного додатка "Бон-картка" ТОВ "НМТ Груп";

Радою Платіжної організації НСМЕП надано дозвіл на використання в НСМЕП програмного забезпечення для мікроконтролерів SLE66CL80PEM із подвійним інтерфейсом виробництва Infineon Technologies (Німеччина).

23—24 жовтня 2008 року в Національно­му банку України відбулася VI практична конференція "Національна система масо­вих електронних платежів. Новітні техно­логії для реалізації державних та корпора­тивних проектів". Вона була присвячена актуальним питанням впровадження дер­жавних і корпоративних проектів із вико­ристанням технологій НСМЕП ("Студент­ська картка", "Соціальна картка", "Систе­ма медичного страхування", "Система лояльності", "Система митних платежів"). Також розглядалися питання реалізації інтернет-платежів та мобільних платежів із використанням карток НСМЕП.

На кінець четвертого кварталу 2008 ро­ку до складу НСМЕП входило 50 банків — юридичних осіб, головний процесинговий центр НСМЕП із функціями регіо­нального процесингового центру (надалі — РПЦ) для банків київського регіону, РПЦ харківського регіону, "Універсаль­ний процесинг", який виконує функції банківського процесингового центру з ви­користанням нового елементу НСМЕП

— АКС (автоматизованої карткової сис­теми) з делегуванням банкам права еміту­вати картки НСМЕП, не маючи власного банківського процесиногового центру (АКС) та "зовнішній" процесинговий центр — Центр обслуговування мобільних платіжних інструментів (ЦОМП). Така схема побудови НСМЕП забезпечує без­перебійне цілодобове обслуговування її клієнтів. За час роботи системи не було жодної тривалої зупинки в її роботі.

Заданими Головного процесингово­го центру НСМЕП, у четвертому квар­талі 2008 року емітовано 287 135 карток, тоді як за такий же період 2007 року — 208 707 карток. А загалом на кінець 2008 року було випущено 2 мільйони 381 ти­сяча 585 карток НСМЕП.

У четвертому кварталі 2008 року введено в дію 290 одиниць банкоматно-термінального обладнання мережі НСМЕП, загаль­на їх кількість нині становить 5 752 шт. Од­ночасно зі збільшенням кількості одиниць обладнання НСМЕП зростають сервісні можливості інфраструктури системи елек­тронних платежів, а з використанням нових типів програмно-технічних рішень з'явля­ються додаткові сфери використання кар­ток. Дозвіл на використання в НСМЕП програмного забезпечення для мікрокон­тролерів SLE66CL80PEM з подвійним інтерфейсом виробництва Infineon Technologies (Німеччина) дає змогу залучати провідні фірми — розробники програмного забезпечення для НСМЕП реалізовує ти нові можливості для побудови рішень використанням нових типів карток.

За даними провідних банків - лідер Національної системи масових електронних платежів, власники її карток мають змогу здійснювати платежі за комунальні послуги і послуги телефонного зв'язку, поповнювати рахунки мобільних операторів, користуватися знижками у торговельна мережах, працювати з мережею надання Інтернет-полуг (http//www.interplat.com.ua/, http//www.personal-account.kiev.ua/).

За підсумками четвертого кварталу 2008 року, обсяг загальних оборотів за операціями з картками Національної системи масових електронних платежів сягав близько 6.7 млрд. грн. Для порівняння: обсяг оборотів у четвертому кварталі 2008 року становив 5.79 млрд. грн. Сума загальних оборотів НСМЕП у четвертому кварталі 2008 року становила 76.691 мл: -грн.; сума міжбанківських оборотів — понад 459 млн. грн. (у четвертому кварталі 2007 року вона дорівнювала 427 млн. грн.). Загальна сума операцій на кінець 2008 року за міжбанківськими оборотами НСМЕП становила 3.151 млн. грн. Зазначимо, що фінансові показники четвертого кварталу минулого року значно перевищили аналогічні показники 2007-го. Щоденні обороти за операціями з картка НСМЕП у четвертому кварталі 2008 року становили близько 74.04 млн. грн. із піковими значеннями 214—240 млн. грн.

Нижче наведені дані щодо динаміки роботи НСМЕП, які формуються в ГПЦ НСМЕП у вигляді графік: таблиць.

Андрій Журков

завідувач сектору відділу експлуатації Головного процесингового центру Національної системи масових електронних платежів та АКС Центральної розрахункової палати Національного банку України.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 462 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

626 - | 569 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.