Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—истема електронних платеж≥в ЌЅ” у 2008 роц≥
 

ƒва роки посп≥ль триваЇ експлуатац≥€ нов≥тньоњ —истеми електронних платеж≥в Ќац≥онального банку ”крањни, €ка засв≥дчила свою високу над≥йн≥сть, ефективн≥сть ≥ технолог≥чну довершен≥сть. ƒиректор депар≠таменту плат≥жних систем ЌЅ” Ќатал≥€ Ћапко розпов≥даЇ про п≥дсумки роботи системи у 2008 роц≥ на основ≥ анал≥тичних матер≥ал≥в програмного забезпеченн€ "—татистика та анал≥тика —≈Ќ".

«ј ќЌќƒј¬„ј “ј нормативно-ѕ–ј¬ќ¬ј Ѕј«ј

ѕ≥дбиваючи п≥дсумки м≥жбанк≥вських розрахунк≥в за 2008 р≥к, зазначимо, що минулий р≥к був дру≠гим роком промисловоњ експлуатац≥њ електронних платеж≥в (—≈ѕ) покол≥нн€, €ку розробили на баз≥ нов≥тн≥х технолог≥й та запровадили фах≥вц≥ Ќац≥онального банку ”крањни.

«а висновками експерт≥в м≥с≥њ —в≥тового банку, котра перебувала в наш≥й крањн≥ у рамках ≥н≥ц≥ативи —Ќƒ щодо розвитку плат≥жних систем ≥ систем розрахунк≥в за операц≥€ми з ц≥нними таперами, ”крањна доклала значних зусиль у реформуванн≥ ц≥Їњ сфери. ≈ксперти високо оц≥нили вагомий внесок Ќац≥онального бан≠ку ”крањни у створенн€ та розвиток плат≥жних систем в ”крањн≥, забезпе≠ченн€ нормативноњ бази њх функц≥о≠нуванн€ та ефективного зд≥йсненн€ м≥жбанк≥вських розрахунк≥в у наш≥й крањн≥.

«а результатами в≥зиту експерти склали зв≥т п≥д назвою "ќгл€д та реко≠мендац≥њ щодо плат≥жних систем ≥ сис≠тем розрахунк≥в за операц≥€ми з ц≥нними паперами в ”крањн≥". ” ньому зазначено, що —≈ѕ усп≥шно виконуЇ покладен≥ на нењ функц≥њ державноњ системи м≥жбанк≥вських розрахунк≥в, оперативно й над≥йно обслуговуЇ њњ учасник≥в, гарантуючи високий р≥вень безпеки та над≥йност≥ проведенн€ м≥жбанк≥вського переказу кошт≥в у нац≥ональн≥й валют≥. “акож в≥дзначе≠но усп≥хи Ќац≥онального банку ”к≠рањни у створенн≥ обладнаноњ резерв≠ноњ системи, у розробленн≥ заход≥в дл€ гарант≥њ операц≥йноњ над≥йност≥ —≈ѕ. ≈ксперти констатували, що —≈ѕ у ц≥лому в≥дпов≥даЇ  лючовим прин≠ципам дл€ системно важливих пла≠т≥жних систем, розроблених  ом≥те≠том з плат≥жних ≥ розрахункових сис≠тем (—–SS) Ѕанку м≥жнародних розра≠хунк≥в (¬≤S).

—татус —≈ѕ визначено «аконом ”крањни "ѕро плат≥жн≥ системи та пе≠реказ кошт≥в в ”крањн≥", а пор€док њњ функц≥онуванн€ Ч ≤нструкц≥Їю "ѕро м≥жбанк≥вський переказ кошт≥в в ”к≠рањн≥ в нац≥ональн≥й валют≥", затвер≠дженою постановою ѕравл≥нн€ ЌЅ” в≥д 16.08.2006 р. є 320 (з≥ зм≥нами).

ѕ≤ƒ—”ћ » –ќЅќ“» —≈ѕ ўќƒќ ѕ≈–≈ ј«”  ќЎ“≤¬ ћ≤∆ ЅјЌ јћ»

«ј 2008 –≤ 

„ерез —≈ѕ нин≥ зд≥йснюЇтьс€ пере≠важна б≥льш≥сть (майже 99%) м≥жбанк≥вських розрахунк≥в; во≠на охоплюЇ всю банк≥вську систему крањни.

”продовж 2008 року спостер≥гала≠с€ позитивна тенденц≥€ щодо зб≥ль≠шенн€ обс€г≥в початкових платеж≥в та електронних розрахункових пов≥≠домлень, оброблених —≈ѕ.  ≥льк≥сть таких платеж≥в та пов≥домлень, вико≠наних через —≈ѕ у 2008 роц≥, станови≠ла 348 971 тис. штук, ≥з них платеж≥ в —≈ѕ у файловому режим≥ - 348 280 тис. штук (див. граф≥к 1), платеж≥ в —≈ѕ у режим≥ реального часу - 691 тис. штук (див. граф≥к 2) на суму 7 992 382 млн. грн., що в≥дпов≥дно на 9% ≥ 39% б≥льше, н≥ж у 2007 роц≥.

јнал≥з обс€гу початкових платеж≥в та електронних розрахункових пов≥дом≠лень, виконаних засобами —≈ѕ у 2008 роц≥, св≥дчить, що переважна б≥льш≥сть користувач≥в —≈ѕ (а саме 91 в≥дсоток в≥д загальноњ к≥лькост≥) Ч це банки ”к≠рањни. ¬продовж року вони зд≥йснили 318 581 тис€чу трансакц≥й на суму 6 966 080 млн. грн., що в≥дпов≥дно на 10% та 42% б≥льше пор≥вн€но з анало≠г≥чними показниками 2007 року.

—труктуру початкових платеж≥в за сумою, виконаних через —≈ѕ у 2008 роц≥, в≥дображено в таблиц≥ 1.

як св≥дчать дан≥ таблиц≥, найб≥льше Ч 71 % в≥д загальноњ к≥лькост≥ початко≠вих платеж≥в Ч становили перекази в сум≥ до 1 000 гривень. јле сума пере≠каз≥в за цими розрахунковими доку≠ментами була незначною: близько 1 % в≥д загальноњ суми переказаних кошт≥в. Ќеобх≥дно зазначити, що цей показ≠ник упродовж останн≥х рок≥в лишаЇть≠с€ майже незм≥нним.

—ередньодобова завантажен≥сть системи за к≥льк≥стю початкових платеж≥в у 2008 роц≥ коливалас€:

Х у файловому режим≥ - в≥д 1 169 тис. штук (с≥чень) до 1 506 тис. штук (червень);

Х у режим≥ реального часу Ч в≥д 1.7 тис. штук (березень) до 4 тис. штук (с≥чень).

—ередньоденний залишок кошт≥в на рахунках учасник≥в —≈ѕ у 2008 роц≥ становив майже 31 млрд. грн. (див. граф≥к 3). —ередньодобовий коеф≥≠ц≥Їнт об≥гу кошт≥в за рахунками учас≠ник≥в —≈ѕ - 1.03, тод≥ €к у 2007 роц≥ в≥н становив 0.74.

«агальна к≥льк≥сть учасник≥в —≈" за станом на 1 с≥чн€ 2009 року - 1 55 установ. —еред них:

Х 182 Ч банки ”крањни;

Х 1 304 Ч ф≥л≥њ банк≥в ”крањни;

Х 28 Ч органи ƒержавного казначейства ”крањни;

Х 36 Ч установи Ќац≥онального банку ”крањни.

ѕор≥вн€но з в≥дпов≥дним пер≥одом 2007 року загальна чисельн≥сть учасник≥в —≈ѕ у зв'€зку з≥ структурними зм≥нами тор≥к зменшилас€ на 62 одиниц≥. « ƒов≥дника учасник≥в —≈ѕ |

2008 роц≥ вилучено два банки та 9 ф≥л≥ю банк≥в. ¬одночас було включе≠но 11 банк≥в та 20 ф≥л≥й банк≥в.

”продовж 2008 року послугами —≈ѕ у режим≥ реального часу користувалис€ 610 учасник≥в системи, або майже 39% в≥д загальноњ к≥лькост≥ учасник≥в —≈ѕ (у 2007-му - 596 учас≠ник≥в системи, або 37% в≥д загальн≥, ≥ к≥лькост≥), однак лише 73 учасники виконували платеж≥ в цьому режим≥, а саме: 30 банк≥в ≥ 17 ф≥л≥й банк≥в, Ќац≥ональний банк ”крањни та його установи.

«алежно в≥д способу обслуговуванн€ кореспондентського рахунку учас≠ники —≈ѕ можуть самост≥йно вир≥шу≠вати, €к њм працювати: за незалежним чи за консол≥дованим кореспондент≠ським рахунком.

«а станом на 01.01.2009 р. за неза≠лежним кореспондентським рахун≠ком працювали 112 банк≥в (або 61%). «а консол≥дованим кореспондентсь≠ким рахунком - 71 банк (або 38%), за Їдиним казначейським рахунком - ƒержавне казначейство ”крањни (або 1 %). –озпод≥л учасник≥в —≈ѕ за моде≠л€ми обслуговуванн€ консол≥довано≠го кореспондентського рахунку (  – був таким:

за моделлю 3 обслуговуванн€ консол≥дованого кореспондентського рахунку (  –) працювало 52 банки (28 %)

за моделлю 4 обслуговуванн€   – - 14 банк≥в (7%);

за моделлю 7 обслуговуванн€   – - 5 банк≥в (3%);

за моделлю 8 Ч ƒержавне казначейство ”крањни (1 %).

¬≥зуально це в≥дображено на граф≥ку 4.

Ќайб≥льшим попитом серед учасник≥в —≈ѕ, котр≥ працювали за консол≥дованим кореспондентським рахунком, €к ≥ в попередн≥ роки, користувалас€ трет€ модель (28%), за €кою юридична особа маЇ консол≥дований кл≥Їнтський рахунок, а дл€ виконанн€ переказ≥в м≥ж ф≥л≥€ми та м≥жбанк≥вських переказ≥в використовуЇ внутр≥шньобанк≥вську м≥жф≥л≥йну систему.

” 2008 роц≥ вс≥ банки, що звернулис€ до Ќац≥онального банку ”крањни за отриманн€м дозволу на роботу в в консол≥дованим кореспондентським рахунком, обрали саме третю модель обслуговуванн€   –.

ѕроцес переведенн€ банк≥в та њх ф≥л≥й обслуговуванн€ в —≈ѕ за т≥Їю чи ≥ншою моделлю обслуговуванн€   – у минулому роц≥ упов≥льнивс€, оск≥льки переважна б≥льш≥сть банк≥в уже визначилас€ щодо способу керуванн€ роботою ф≥л≥й у —≈ѕ.

ќбс€ги початкових платеж≥в та електронних розрахункових пов≥домлень, виконаних через —≈ѕ у 2008 роц≥, в розр≥з≥ моделей обслуговуванн€ консол≥дованого кореспондентського рахунку наведен≥ в таблиц≥ 2. як св≥дчать дан≥ таблиц≥, учасники —≈ѕ, €к≥ працювали за третьою моделлю обслугову≠ванн€ консол≥дованого кореспондент≠ського рахунку, прот€гом 2008 року ви≠конали 190352 тис. штук початкових платеж≥в та електронних розрахункових пов≥домлень на суму 3406537 млн. грн., або в≥дпов≥дно 55 та 42 в≥дсотки в≥д загальноњ к≥лькост≥ та суми платеж≥в за р≥к. ”продовж 2008 року, пор≥вн€но з 2007 роком, учасники системи, €к≥ обрали цю модель обслуговуванн€   –, зд≥йснили початкових платеж≥в та електронних розрахункових пов≥дом≠лень на 11 % б≥льше.

«ростанн€ обс€г≥в початкових пла≠теж≥в та електронних розрахункових пов≥домлень характерне також дл€ ≥нших учасник≥в —≈ѕ (кр≥м тих, €к≥ працювали за моделлю 4). ”часники, €к≥ працювали за моделлю 7, виконали початкових платеж≥в та електронних розрахункових пов≥домлень б≥льше на 7%; за моделлю 8 - на 4%.

”часниками, €к≥ працювали за незалежним кореспондентським рахун≠ком, було виконано початкових пла≠теж≥в та електронних розрахункових пов≥домлень б≥льше на 24 %. «начне зростанн€ обс€г≥в початкових пла≠теж≥в цих учасник≥в по€снюЇтьс€ тим, що прот€гом зв≥тного року було за≠реЇстровано 11 нових банк≥в, €к≥ пра≠цювали в —≈ѕ за незалежним корес≠пондентським рахунком. Ќеобх≥дно зазначити, що пор≥вн€но з роботою банку за моделлю 3, в €к≥й платеж≥ м≥ж ф≥л≥€ми банку зд≥йснюютьс€ че≠рез внутр≥шньобанк≥вську м≥жф≥л≥йну плат≥жну систему, робота за незалеж≠ним кореспондентським рахунком потребуЇ зд≥йсненн€ вс≥х розрахунк≥в м≥ж ф≥л≥€ми ≥з застосуванн€м —≈ѕ.

ўодо учасник≥в, €к≥ працювали за моделлю 4, то в них обс€г початко≠вих платеж≥в зменшивс€ на 2% у зв'€з≠ку з тим, що прот€гом 2008 року на дв≥ одиниц≥ зменшилас€ к≥льк≥сть уста≠нов, €к≥ використовували цю модель.

ѕ≥дсумовуючи викладене, зазна≠чимо: за час свого ≥снуванн€ —≈ѕ но≠вого покол≥нн€ усп≥шно виконувала покладен≥ на нењ функц≥њ державноњ системи м≥жбанк≥вських розрахунк≥в. ¬она зарекомендувала себе €к над≥йна система, котра ц≥лком задовольн€Ї потреби њњ учасник≥в щодо оператив≠ного проведенн€ м≥жбанк≥вських роз≠рахунк≥в. «б≥льшенн€ прот€гом року загальноњ к≥лькост≥ плат≥жних транс≠акц≥й св≥дчить про зростанн€ ф≥нан≠сових поток≥в в ”крањн≥ та спро≠можн≥сть —≈ѕ вчасно забезпечити об≠слуговуванн€ њњ учасник≥в, гаранту≠ючи при цьому високий р≥вень без≠пеки та над≥йност≥ проведенн€ м≥ж≠банк≥вських переказ≥в кошт≥в у на≠ц≥ональн≥й валют≥.

јктуальна проблема

¬олодимир ћарченко - Ќачальник управл≥нн€ методолог≥њ роздр≥бних платеж≥в департаменту плат≥жних систем Ќац≥онального банку ”крањни

–оман  апралов - ѕров≥дний економ≥ст управл≥нн€ методолог≥њ роздр≥бних платеж≥в департаменту плат≥жних систем Ќац≥онального банку ”крањни, асп≥рант ”н≥верситету банк≥вськоњ справи Ќац≥онального банку ”крањни

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 611 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

520 - | 497 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.