Лекции.Орг


Поиск:
Завдання та види статистичних групувань
Під групуванням у статистиці розуміють розподіл одиниць об'єкта спостереження на однорідні групи за суттєвими для них ознаками.

Групування дозволяють виявити характерні властивості тих чи інших типів явищ, знайти закономірності досліджуваних процесів.

Групувальні ознаки - це ознаки, на основі яких проводиться розподіл одиниць об'єкта на групи.

Групувальні ознаки можуть бути кількісними і атрибутивними (якісними).

Атрибутивною є така ознака, що характеризує властивість, якість даного явища і не має кількісного виразу, наприклад, розподіл населення за національністю. Окремим випадком атрибутивної ознаки є альтернативна ознака. Альтернативна - це ознака, при якій можуть бути тільки два варіанти атрибутивної ознаки і при цьому одна виключає іншу, наприклад, розподіл населення за статтю (чоловіки, жінки).

У статистиці групування використовується для вирішення різних завдань, наприклад:

- визначення і вивчення структури і структурних зрушень сукупності;

- виявлення соціально-економічних типів явищ і процесів;

- виявлення і характеристики зв'язків і залежностей між явищами та їх ознаками (таке дослідження має назву аналітичної функції групування).

Відповідно до цих трьох функцій розрізняють різні види групування: структурні, типологічні і аналітичні.

Структурне групування - це групування, при якому відбувається розподіл однорідної сукупності на групи, що характеризують її структуру за певною ознакою, що варіює (змінюється), наприклад, склад населення регіону за місцем проживання.

Типологічне групування - це поділ якісно неоднорідної сукупності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи згідно з правилами наукового групування (для прикладу див. табл. 2). При проведенні типологічного групування особлива увага приділяється ідентифікації типів соціально-економічних явищ; воно грунтується на всебічному аналізі суті явища, характерних рис та особливостей формування в конкретних умовах часу та простору.

Аналітичне - це групування, що дає змогу виявити наявність взаємозв'язку між явищами, що вивчаються, та їхніми ознаками.

Розподіл групувань на три види має, певною мірою, відносний характер, адже часто групування універсальні: одночасно виділяються типи, визначається склад сукупності й виявляється взаємозв'язок між ознаками.

Групування поділяються на прості і комбінаційні.

Просте групування - це об'єднання одиниць сукупності в групи за однією будь-якою ознакою. Наприклад, групування населення за місцем проживання на міське і сільське, групування підприємств за обсягом основних засобів.

Комбінаційне групування — це коли розподіл сукупності на групи проводиться за двома і більше ознаками, які беруться в сполученні (комбінації). Спочатку утворюються групи за однієї ознакою, а потім виділені групи підрозділяються на підгрупи за іншою ознакою.

Наприклад, якщо просте групування населення за місцем проживання - міське і сільське - доповнити групуванням за статтю, виділивши в кожній групі підгрупи, ми матимемо комбінаційне групування.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 586 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

268 - | 250 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.