Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕредметний покажчик
 

јктивн≥сть   јскорб≥нометр≥€ Ц 221
Ц йона Ц 19   Ц ≥ндикатори методу Ц 221
Ц коеф≥ц≥Їнт Ц 19   Ц редокс-потенц≥ал системи
Ц компонент≥в р≥вноважноњ   ј /ƒ√ј  Ц 222
системи Ц 14,15   Ц титрант методу Ц 221, 222
јмперометричне тируванн€ Ц 290   јтомно-абсорбц≥йний спектраль-
Ц визначенн€ Ц 290   ний анал≥з Ц 268
Ц електроди, що застосовуютьс€ в   Ц джерела випром≥нюванн€ Ц 269
метод≥ Ц 290   Ц методи анал≥зу Ц 270
Ц область застосуванн€ Ц 291   Ц область застосуванн€ Ц 270, 271
јнал≥з   Ц суть методу Ц 268-271
Ц дистанц≥йн≥ методи Ц 11    
Ц колориметричний Ц 10   Ѕроматометр≥€ Ц 213
Ц м≥крокристалоскоп≥чний Ц 10   Ц приготуванн€ робочого розчину
Ц неорган≥чний Ц 9   Ц 213
Ц орган≥чний Ц 9   Ц ≥ндикатори методу Ц 213
Ц пол€рограф≥чний Ц 10   Ц титрант методу Ц 213
Ц фазовий Ц 11   Ѕуферн≥ системи
Ц ф≥зико-х≥м≥чний Ц 12   Ц визначенн€ Ц 31
Ц хроматограф≥чний Ц 10   Ц буферна Їмн≥сть Ц 34
јнал≥тична х≥м≥€   Ц механ≥зм буферноњ д≥њ Ц 31-33
Ц завданн€ анал≥тичноњ х≥м≥њ Ц 9   Ц склад Ц 31
јргентометр≥€   Ц приготуванн€ буферноњ системи
Ц визначенн€ Ц 176   Ц 34
Ц метод ћора Ц 176-177   Ц розрахунки рЌ Ц 33
Ц метод ‘а€нса-’одакова-177    
Ц метод ‘ольгарда Ц 177-179   ¬одневий показник (рЌ)
Ц ≥ндикатор Ц 178   Ц визначенн€ Ц 17
     

 

 

√≥дрол≥з солей Ц 23   Ц мол€рна маса екв≥валента
Ц за ан≥оном Ц 24   речовини Ц 37
Ц за кат≥оном Ц 24   Ц розрахунки в кислотно-основних
Ц значенн€ в €к≥сному анал≥з≥ Ц 29-31   реакц≥€х Ц 37
Ц розрахунок рЌ розчину   Ц розрахунки в окисно-в≥дновних
г≥дрол≥тично кислоњ сол≥ Ц 27   реакц≥€х Ц 38
Ц розрахунок рЌ розчину   Ц розрахунки в реакц≥€х
г≥дрол≥тично лужноњ сол≥ Ц 26   комплексоутворенн€ Ц 38
Ц розрахунок ступен€ та констант г≥дрол≥зу сол≥ Ц 26-29   Ц розрахунки в реакц≥€х осадженн€ - 37
√рав≥метричний анал≥з   Ц фактор екв≥валентност≥ Ц 36-38
Ц вимоги до осад≥в Ц 127   ≈лектрол≥тична дисоц≥ац≥€ Ц 40
Ц класиф≥кац≥€ метод≥в Ц 120   Ц активн≥сть йон≥в Ц 45
Ц критер≥њ повноти осадженн€ Ц121   Ц визначенн€ електрол≥ту Ц 40
Ц техн≥ка осадженн€ Ц 121   Ц г≥потеза йон≥зац≥њ јррен≥уса Ц 41
Ц причини забрудненн€ осад≥в    аблукова Ц 41
Ц сп≥восадженн€ Ц 128   Ц йон≥зац≥€ сильних електрол≥т≥в ≥
Ц адсорбц≥€ дом≥шок Ц 128   дисоц≥ац≥€ слабких електрол≥т≥в- 42
Ц оклюз≥€ Ц 129   Ц константа дисоц≥ац≥њ слабких
Ц промиванн€ осад≥в Ц 130,   електрол≥т≥в Ц 46
Ц розрахунки Ц 131-134   Ц сильн≥ електрол≥ти Ц 43-47
Ц умови осадженн€ аморфних   Ц слабк≥ електрол≥ти Ц 43-47
осад≥в Ц 131   Ц ступ≥нь дисоц≥ац≥њ слабких
Ц умови осадженн€ кристал≥чних   електрол≥т≥в Ц 47
осад≥в Ц 131   Ц теор≥€ сильних електрол≥т≥в
    ƒеба€-√юккел€ Ц 42
≈кв≥валент речовини   ≈лектрофоретичн≥ методи анал≥зу Ц 293
Ц визначенн€ Ц 36   Ц буфери дл€ електрофорезу Ц 295
Ц к≥льк≥сть речовини екв≥валента Ц37   Ц ви€вленн€ речовин на електрофореграмах Ц 296
Ц вплив електроосмосу Ц 295   Ц застосуванн€ до процесу
Ц диск-електрофорез Ц 300   дисоц≥ац≥њ води Ц 16
Ц електричн≥ зар€ди молекул високоЦ   Ц застосуванн€ до реакц≥њ
молекул€рних сполук Ц 293,296   г≥дрол≥зу солей Ц 24
Ц електрофорез (визначенн€) Ц51,293   Ц застосуванн€ до р≥вноважних
Ц електрофоретична рухлив≥сть   систем Ђрозчин-осадї Ц 18
Ц 293- 295   Ц  ольрауша незалежного руху
Ц ≥зотахофорез (сутн≥сть методу)   йон≥в Ц 279
Ц 301-303   Ц –аул€Ц¬ант-√оффа Ц 40
Ц ≥онофорез (визначенн€) Ц296   Ц –еле€ розс≥юванн€ св≥тла Ц 272
Ц к≥льк≥сне визначенн€ речовин на   Ц розведенн€ ќствальда Ц 47
електрофореграм≥ Ц 296   Ц св≥тлопоглинанн€ Ѕугера-
Ц нос≥њ в електрофорез≥Ц297,298-300   Ћамберта-Ѕера Ц 251- 255,269
Ц прилади дл€ електрофорезу Ц 299   Ц —токса-Ћоммел€ Ц 258
Ц препаративний електрофорез Ц297   Ц ‘араде€ дл€ електрол≥зу
Ц проточний електрофорезЦ300Ц301   Ц 291
Ц р≥зновидност≥ електрофорезу    
Ц 297, 299, 300   ≤ндикатори
≈м≥с≥йний спектральний анал≥з Ц 264   Ц аргентометр≥њ Ц 175
Ц визначенн€ Ц 264   Ц аскорб≥нометр≥њ Ц 222
Ц ем≥с≥йн≥ спектри Ц 264-266   Ц броматометр≥њ Ц 213
Ц область застосуванн€ Ц 264   Ц визначенн€ Ц 151
Ц полумТ€на фотометр≥€ Ц 267   Ц йодхлориметр≥њ Ц 218
Ц принципи полумТ€но Ц фотометЦ   Ц кислотно-основн≥ Ц 151, 154-160
ричних визначень Ц 267-268   Ц виб≥р при титруванн≥
Ц резонансн≥ л≥н≥њ Ц 265   Ц 158-160, 180-189
    Ц властивост≥ Ц 154-160
«акон   Ц крив≥ титруванн€ Ц 160-172
Ц д≥ючих мас Ц 14   Ц показник титруванн€Ц156,157

 

Ц помилки титруванн€ та   Ц особливост≥ приготуванн€ та
розрахунок Ц 169-172   стандартизац≥њ робочих розчин≥в
Ц представники (табл.)Ц161   Ц 221
Ц стрибок титруванн€ Ц 163   Ц редокс потенц≥ал системи
Ц класиф≥кац≥€ Ц 151, 152   0[I3]-/3I- Ц 218
Цкомплексонометричного титруванн€   Ц робоч≥ розчини Ц 218, 219
Ц металохромн≥ Ц 187   …одхлориметр≥€ Ц 217
Ц азобарвники Ц 189-192   Ц ≥ндикатори методу Ц 218
Ц мурексид Ц 193   Ц область застосуванн€ Ц 218
Ц оксих≥нони Ц 192   Ц приготуванн€ титранту Ц 217
Ц трифен≥лметанов≥ Ц 188-189   Ц титрант методу Ц 217
Ц окисно-в≥дновн≥ Ц 208   …онна сила розчину Ц 19
Ц родан≥дн≥ комплекси Ц 187   …онний добуток води Ц 16
Ц флуоресцентн≥ Ц 194-196    
Ц окисно-в≥дновного титруванн€Ц196    ислотно-основне титруванн€
Ц н≥тритометр≥њ Ц 215   Ц визначенн€ Ц 153
Ц хроматометр≥њ Ц 214   Ц стандартизац≥€ титрант≥в Ц153-154
Ц цер≥метр≥њ 217   Ц титранти методу Ц 153
≤нтерферометр≥€ Ц 262    омплексонометричне титруванн€
Ц визначенн€ Ц 262   Ц визначенн€ Ц 181
Ц ≥нтерферометр –еле€ (схема)   Ц крив≥ титруванн€ Ц 184
Ц 263   Ц ≥ндикатори методу Ц 186
Ц показник заломленн€ Ц 262   Ц металохромн≥ Ц 187
    Ц азобарвники 189-191
…одометр≥€ Ц 218   Ц оксих≥нони Ц 192-193
Ц методи титруванн€ Ц 2199   Ц мурексид Ц 193
Ц област≥ застосуванн€ методу   Ц трифен≥лметанов≥ Ц 188-189
Ц 219-220   Ц окисно-в≥дновн≥ Ц 196-198
    Ц родан≥дн≥ комплекси Ц 187

 

Ц флуоресцентн≥ Ц 194-196   Ц константа ст≥йкост≥ ≥ нест≥йкост≥
Ц л≥ганди   Ц 64
Ц ам≥нопол≥карбонов≥ кислотиЦ182   Ц л≥ганди (визначенн€) Ц 61
Ц комплексон III (трилон Ѕ)   Ц хелатн≥ Ц 65
(структура) Ц 184   Ц маскуванн€ йон≥в Ц 60
Ц орган≥чн≥ пол≥ам≥ни Ц 182   Ц схильн≥сть х≥м≥чних елемент≥в
Ц п≥двищенн€ виб≥рковост≥Ц201Ц203   до комплексоутворенн€ Ц 69-73
Ц способи титруванн€ Ц 199-201   Ц теор≥€ пол€ л≥ганд≥в Ц 62
Ц пр€ме Ц 199-200   Ц типи комплекс≥в:
Ц зворотне Ц 200   Ц родан≥дн≥ Ц 70
Ц титруванн€ зам≥сника Ц 200   Ц амон≥ачн≥ Ц 63
Ц ст≥йк≥сть комплекс≥в Ц 185-186   Ц ц≥ан≥дн≥ Ц 64
 омплексн≥ сполуки   Ц типи конф≥гурац≥й - 66
Ц визначенн€ - 60    олоњдн≥ системи
Ц електронна теор≥€ Ћьюњса Ц 62   Ц агрегативна ст≥йк≥сть Ц 49
Ц загальна характеристика Ц 59   Ц адсорбц≥йна теор≥€ коагул€ц≥њ
Ц ≥зомер≥€:   Ц 56-57
Ц ≥он≥зац≥йна Ц 65   Ц будова м≥цели AgI Ц 22, 53
Ц геометрична Ц 66, 67   Ц виникненн€ зар€ду
Ц оптична Ц 68   колоњдноњ частинки Ц 52 - 54
Ц йонн≥ ≥ ковалентн≥ Ц 61, 62   Ц дзета-потенц≥ал Ц 54
Ц координац≥йна теор≥€ ¬ерненра   Ц електрок≥нетичн≥ €вища Ц 53-54
Ц 60-61   Ц загальна характеристика Ц 47-51
Ц квантово-механ≥чна теор≥€ Ц 62   Ц к≥нетична ≥ термодинам≥чна
Ц константи нест≥йкост≥ де€ких   ст≥йк≥сть Ц 50
комплекс≥в (таблиц€) Ц 72   Ц коагул€ц≥€ Ц 55
Ц константи нест≥йкост≥   Ц колоњдоутворенн€ в анал≥з≥ Ц 58
родан≥дних ≥ ц≥ан≥дних   Ц колоњдний стан речовини Ц 48-49
комплекс≥в (таблиц€) Ц 70   Ц методи отриманн€ Ц 54-55

 

Ц поверхнева енерг≥€ в колоњдних   Ц р≥вноваги Ц 14, 15, 16
системах Ц 49   Ц швидкост≥ реакц≥њ Ц 114
Ц подв≥йний електричний шарЦ51,52    онцентрац≥€ розчину
Ц розм≥ри колоњдних частинок Ц 49   Ц визначенн€ Ц 35
Ц седиментац≥йна ст≥йк≥сть Ц 49,50   Ц моль (визначенн€) Ц 36
Ц утворенн€ м≥цели зол€ AgI Ц 22   Ц мол€рна (визначенн€) Ц 36
 ондуктометр≥€ Ц 277   Ц мол€рна концентрац≥€ речовини
Ц аномальн≥ рухливост≥ йон≥в Ќ+   екв≥валента (розрахунки) Ц 37-39
ќЌЦ у водних розчинах Ц 279   Ц титр робочого розчину за
Ц визначенн€ Ц 277   речовиною, що визначаЇтьс€ Ц35
Ц екв≥валентна електропров≥дн≥сть   Ц титр розчину Ц 35
Ц 278    улонометричний анал≥з Ц 291
Ц ефект ƒеба€-‘алькенгагена Ц 279   Ц ≥ндикатори методу Ц 292-293
Ц ефекти деформац≥йноњ та   Ц закон ‘араде€ дл€ електрол≥зу-291
ор≥Їнтац≥йноњ пол€ризац≥њ Ц 280   Ц кулонометричне титруванн€ Ц 292
Ц закон  ольрауша незалежного   Ц пр€ма кулонометр≥€ Ц 292
руху йон≥в Ц 279   Ц сутн≥сть методу Ц 291
Ц кондуктометричне титруванн€   Ц умови проведенн€ електрол≥зу-292
Ц 280-281    
Ц одиниц€ електропров≥дност≥Ц277   Ћюм≥несцентний анал≥з Ц 256
Ц питома електропров≥дн≥сть Ц 278   Ц люм≥несценц≥€ (визначенн€) Ц 256
Ц пр€ма кондуктометр≥€ Ц 280   Ц системи класиф≥кац≥њ
теор≥€ ƒеба€-ќнзагера   люм≥несценц≥њ Ц 257
зменшенн€ екв≥валентноњ   Ц флуорометр≥€ Ц 257
електропров≥дност≥ Ц 279   Ц флуоресценц≥€ (визначенн€) Ц 257
 онстанта   Ц енергетичний ≥ квантовий
Ц г≥дрол≥зу солей Ц 24-28   виходи люм≥несценц≥њ Ц 258
Ц дисоц≥ац≥њ слабкоњ кислоти Ц 25   Ц закон —токса-Ћоммел€ Ц 258
Ц дисоц≥ац≥њ слабкоњ основи Ц 26   Ц область застосуванн€ Ц258-259

 

Ц розрахунки ≥нтенсивност≥   Ц титранти методу Ц 215
флуоресценц≥њ Ц 258-259    
Ц стоксовий зсув Ц 258   ќдиниц€ к≥лькост≥ речовини
    екв≥валента Ц 36
ћеркуриметр≥€   ќкисно-в≥дновне титруванн€- 206
Ц визначенн€ Ц 203   Ц ≥ндикатори Ц 208
Ц ≥ндикатори Ц 204   Ц класиф≥кац≥€ метод≥в Ц 206
Ц область застосуванн€ Ц 205   Ц крив≥ титруванн€ Ц 207
Ц робоч≥ розчини Ц 203   Ц спр€жен≥ реакц≥њ Ц 207
ћеркурометр≥€   ќптичн≥ методи анал≥зу Ц 250
Ц визначенн€ Ц 179   Ц класиф≥кац≥€ Ц 250, 251
Ц ≥ндикатори методу Ц 179   Ц мол€рний коеф≥ц≥Їнт екстинц≥њ Ц251
Ц титранти методу Ц 179   Ц область застосуванн€ закону
ћетоди анал≥зу   Ѕугера-Ћамберта-Ѕера Ц 252
Ц вираженн€ чутливост≥   Ц оптична густина (визначенн€)Ц251
анал≥тичних реакц≥й Ц 85, 86   Ц показник поглинанн€ св≥тла Ц 251
Ц к≥льк≥сного Ц 118   Ц спектр поглинанн€ Ц 252
Ц €к≥сного Ц 78-80   ќсаджувальне тируванн€
    Ц визначенн€ Ц 173
Ќефелометричний та   Ц вимоги до реакц≥й Ц 173
турб≥д≥метричний анал≥з Ц 271   Ц ≥ндикатори Ц 174-175
Ц закон –еле€ розс≥юванн€ св≥тла   Ц крив≥ титруванн€ Ц 174
Ц 272, 273    
Ц застосуванн€ метод≥в Ц 273   ѕерманганатометр≥€ Ц 209
Ц нефелометри Ц 273   Ц визначенн€ Ц 209
Ц суть метод≥в Ц 271   Ц негативн≥ сторони методу Ц 212
Ќ≥тритометр≥€ Ц 214   Ц окисно-в≥дновн≥ потенц≥али
Ц ≥ндикатори Ц 215   систем Ц 209-210
Ц сутн≥сть методу Ц 214   Ц позитивн≥ сторони методу Ц 212

 

Ц приготуванн€ та стандартизац≥€   активност≥ йон≥в (схема) Ц 282
робочих розчин≥в Ц 211   Ц електрох≥м≥чний ланцюг (схема)
ѕол€риметричний анал≥з Ц 260   Ц 285
Ц визначенн€ Ц 260   Ц йон-селективн≥ електроди Ц285
Ц оптична активн≥сть речовинЦ261   Ц крив≥ потенц≥ометричного
Ц правообертаюча Ц 261   титруванн€ Ц 286
Ц л≥вообертаюча Ц 261   Ц потенц≥ометричне титруванн€ Ц286
Ц кут обертанн€ Ц 261-262   Ц пр€ма потенц≥ометр≥€ Ц 285, 286
Ц питоме обертанн€ Ц 262    
Ц площина пол€ризац≥њ пол€ризо-   –еактив
ваного промен€ Ц 261   Ц „угаЇва Ц 65-66
Ц пол€ризований пром≥нь св≥тла   –еакц≥њ
Ц 260   Ц зворотн≥ ≥ незворотн≥ Ц 23,24
ѕол€рограф≥€ Ц 387   Ц нейтрал≥зац≥њ Ц 23
Ц область застосуванн€ Ц 290   –ефрактометричний анал≥з Ц 259
Ц пол€рограф≥чна установка   Ц визначенн€ Ц 259
(схема) Ц 288   Ц область застосуванн€ Ц 260
Ц пол€рограма Ц 289   Ц показник заломленн€ Ц 260
Ц потенц≥ал нап≥вхвил≥ Ц 289   –озчинн≥сть
Ц пол€рограф≥чний фон Ц 290   Ц вплив однойменних йон≥в на
Ц сутн≥сть методу Ц 287-280   розчинн≥сть малорозчинних
ѕотенц≥ометричн≥ методи анал≥зу   електрол≥т≥в Ц 19
Ц визначенн€ Ц 282   Ц малорозчинного осаду за
Ц електроди   рахунок пептизац≥њ Ц 21
Ц ≥ндикаторн≥ Ц 283, 284   Ц умови переведенн€ малорозчин-
Ц каломельний (схема) Ц 284   них сульфат≥в у карбонати Ц 20-21
Ц пор≥вн€нн€ Ц 283    
Ц скл€н≥ Ц 284   —истеми €к≥сного анал≥зу
Ц електродна система визначенн€   Ц ан≥он≥в Ц 83

 

Ц кат≥он≥в   ‘отоколоримет≥€ Ц 253
Ц кислотно-лужна Ц 82- 83   Ц виб≥р св≥тлоф≥льтр≥в Ц 253-254
Ц сульф≥дна Ц 80-81   Ц визначенн€ Ц 253
Ц систематичний ≥ дробний методи   Ц типи фотоелектроколориметр≥в
Ц 83, 84   (схеми) Ц 254
—клад розчин≥в    
Ц масова частка Ц 39   ’роматограф≥€ Ц 307
Ц мольна частка Ц 39   Ц адсорбц≥йна Ц 309
Ц мольне в≥дношенн€ Ц 40   Ц адсорбенти Ц 309-311
Ц обЇмна частка Ц 39   Ц будова колонки дл€ хромато-
    граф≥њ Ц 310
—ольовий ефект   Ц елюат 311
Ц визначенн€ Ц 19   Ц виб≥р розчинника Ц 310
Ц вплив на розчинн≥сть   Ц завантаженн€ колонки Ц 310
малорозчинного електрол≥ту Ц 20   Ц сутн≥сть методу Ц 307-309
—пектрофотометр≥€ Ц 254   Ц види Ц 308-309
Ц переваги над фотоколори-   Ц в тонкому шар≥ Ц 311
метр≥Їю Ц 255   Ц величина Rf Ц 312
Ц сутн≥сть методу Ц 254-256   Ц двом≥рна Ц 312
Ц характеристика спектро-   Ц область застосуванн€ Ц 312
фотометр≥в Ц 255, 256   Ц пластинки Ц 311, 312
    Ц сорбенти Ц 311
“итриметричний анал≥з   Ц газова Ц 319
Ц к≥нцева точка титруванн€ Ц 150,154   Ц адсорбент Ц 327, 328
Ц класиф≥кац≥€ метод≥в Ц 147   Ц визначенн€ Ц 319
Ц основн≥ пон€тт€ Ц 146   Ц газ-нос≥й Ц 321-322
Ц прийоми титруванн€ Ц 148   Ц газовий хроматограф (схема)
Ц точка екв≥валентност≥ Ц 150   Ц 320
    Ц детектори Ц 333-336

 

Ц потоков≥ Ц 334   Ц колонки Ц 348, 349
Ц термо≥онн≥ Ц 334, 335   Ц область застосуванн€ Ц 349
Ц полумТ€но-≥он≥зац≥йн≥ Ц 334   Ц сорбенти (таблиц€) Ц 347-348
Ц електронзахоплююч≥ Ц 335   Ц сефадекси (характеристика)
Ц ун≥версальний Ц 334   Ц 346
Ц нерухома фаза Ц 322, 325-327   Ц пол≥акрилам≥дн≥ Ц 348
Ц область застосуванн€   Ц сутн≥сть методу Ц 346
Ц 319, 336   Ц техн≥ка виконанн€ Ц 348-349
Ц параметри колонок   Ц розпод≥льна Ц 312, 314
Ц 329-331   Ц екстракц≥€ Ц 313-314
Ц твердий нос≥й Ц 325- 327   Ц вплив фактор≥в на величину
Ц ≥стор≥€ впровадженн€ методу Ц 307   Rf Ц 316-317
Ц йоннообм≥нна Ц 336   Ц види Ц 317
Ц ≥он≥ти   Ц проточна Ц 318
Ц ан≥он≥ти Ц 337, 339, 344   Ц одном≥рна Ц 318
Ц кат≥он≥ти Ц 337, 339, 340, 341, 343   Ц двом≥рна Ц 318
Ц матриц≥ Ц 336, 340   Ц на папер≥ Ц 315-318
Ц методи отриманн€ Ц 337, 341   Ц сутн≥сть методу Ц 313
Ц обм≥нна Їмн≥сть Ц 339, 340   ’роматометр≥€ Ц 214
Ц ситовий розм≥р Ц 340   Ц ≥ндикатори методу Ц 214
Ц способи застосуванн€ Ц 338-340   Ц титрант методу Ц 214
Ц структура Ц 336, 344    
Ц область застосуванн€ Ц 344-346   ÷ер≥метр≥€ Ц 215
Ц сутн≥сть методу Ц 336   Ц визначенн€ Ц 215
Ц типи йоннообм≥нноњ   Ц ≥ндикатори методу Ц 216-217
хроматограф≥њ Ц 338-339   Ц переваги методу Ц 216
Ц швидк≥сть йонного обм≥ну   Ц стандартизац≥€ робочих розчин≥в
Ц 343   Ц 216
Ц молекул€рно-ситова Ц 346   Ц стандартн≥ розчини Ц 215-216

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 574 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1489 - | 1479 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.