Лекции.Орг

Поиск:
ПЕРЕДМОВА. Методичні вказівки для проведення
Методичні вказівки для проведення

Семінарських (практичних) занять та виконання

Самостійних робіт

з дисципліни: « Фінанси підприємств»

студентами денного відділення спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03051001» Товарознавство та комерційна діяльність»

 

 

Одеса-2012

 

Розлянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії обліково-економічних дисциплін

Протокол №___від «____»______20__р.

Голова комісії_____________________

 

Укладач:викладач Третьякова Н.О.

Коротка анотація

Методичні вказівки містять тематику семінарських занять з дисципліни “Фінанси підприємств”, перелік самостійних робіт, практичних завдань, рекомендації щодо їх виконання. Крім цього додаються тестові завдання, перелік рекомендованих літературних джерел, питання до заліку, а також подані теми рефератів та методичні рекомендації по їх оформленню.

Зміст

ПЕРЕДМОВА  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
спеціальність 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»  
спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»  
ВИТЯГ ЗРОБОЧОЇ ПРОГРАМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
спеціальність 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»  
спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ  
ЗМІСТ СЕМІНАРІВ ЗА ТЕМАМИ  
1.Основи організації фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємства  
2.Організація грошових розрахунків підприємств. Формування та розподіл прибутку.  
3.Оподаткування підприємств. Оборотні активи. Основні фонди  
4.Кредитування підприємств  
5.Оцінка фінансового стану підприємств. Фінансове планування на підприємствах  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ  
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  
ГЛОСАРІЙ  
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

ПЕРЕДМОВА

Програма з дисципліни "Фінанси підприємств" складена для студентів спеціальностей:5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03051001 « Товарознавство та комерційна діяльність»

Метою дисципліни "Фінанси підприємств" є вивчення сукуп­ності фінансових відносин як специфічної форми суспільних, а також отримання студента­ми базових знань з питань теорії та практики фінансових відносин суб'єктів господарювання. Дисципліна передбачає вивчення сту­дентами системи фінансово-кредитних відносин у взаємозв'язку з економічним механізмом функціонування виробництва та реалізації продукції в ринкових умовах. В ній розкривається суть фінансово-економічних кате­горій, порядок визначення структури і обсягів грошових надходжень підприємств, формування і використання фінансових результатів. Знання фінансової науки дозволить глибше зрозуміти хід розвитку об'єктивних процесів у суспільстві, закономірності функціонування фінансового механізму, формування і використання фінансових ре­сурсів на розвиток економіки.

У процесі вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання:

- з'ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, ме­тодів і джерел їх формування, організації діяльності підприємств;

- набуття навичок здійснення розрахунків грошових надход­жень, прибутку і його розподілу, впливу оподаткування та викорис­тання прибутку, визначення потреби в обігових коштах, джерел фінансування відтворення основних виробничих фондів;

- оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансово­го планування, санації підприємств.

Предметом дисципліни “ Фінанси підприємств ” є система економічних відносин, що виникають в процесі формування і розподілу грошових надходжень, створення і використання грошових фондів підприємств.

Студенти повинні активно працювати, творчо мислити, прояв­ляти самостійність, вміти об'єктивно дати оцінку реальному фінан­совому стану досліджуваного підприємства.

У результаті вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" сту­дент повинен знати:

· суть фінансів підприємства, їх роль і функції;

· принципи побудови та основні ланки фінансово-кредитної системи;

· організацію фінансової роботи на підприємстві

· діючі положення про здійснення розрахункових операцій в готівковій та безготівковій формах;

· систему платежів до бюджету та цільових фондів;

· суть та функції податків, види податків, податкову систему України, порядок нарахування та сплати основних видів податків;

· технологію проведення фінансових розрахунків та визначен­ня фінансових результатів у суб’єктів господарювання;

· вимоги щодо руху виробничих фондів підприємства, фінан­сове планування та прогнозування;

· аналіз фінансової діяльності господарюючих суб'єктів.

 

 

Тематичний план з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів фаху 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

№ п/п Назва розділів Всього годин Лекції Практичні та семінари Самостійні
   
1. Сутність і основи організації фінансів підприємств. 16/8
2. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження 18/6
3. Формування і використання прибутку. 16/6
4. Оподаткування підприємств. 10/2  
5. Оборотні кошти та їх організація на підприємствах. Основні фонди 20/8
6. Кредитування підприємств. 14/8
7. Оцінювання фінансового стану підприємств. 8/4
8. Фінансове планування на підприємствах. 6/3
9. Всього 108/45 26 19 63
                 

Тематичний план з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів фаху 5.03050901 «Бухгалтерський облік»


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 433 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.