Лекции.Орг


Поиск:
ПЕРЕДМОВА. Методичні вказівки для проведення
Методичні вказівки для проведення

Семінарських (практичних) занять та виконання

Самостійних робіт

з дисципліни: «Фінанси підприємств»

студентами денного відділення спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03051001» Товарознавство та комерційна діяльність»

 

 

Одеса-2012

 

Розлянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії обліково-економічних дисциплін

Протокол №___від «____»______20__р.

Голова комісії_____________________

 

Укладач:викладач Третьякова Н.О.

Коротка анотація

Методичні вказівки містять тематику семінарських занять з дисципліни “Фінанси підприємств”, перелік самостійних робіт, практичних завдань, рекомендації щодо їх виконання. Крім цього додаються тестові завдання, перелік рекомендованих літературних джерел, питання до заліку, а також подані теми рефератів та методичні рекомендації по їх оформленню.

Зміст

ПЕРЕДМОВА  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
спеціальність 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»  
спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»  
ВИТЯГ ЗРОБОЧОЇ ПРОГРАМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
спеціальність 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»  
спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ  
ЗМІСТ СЕМІНАРІВ ЗА ТЕМАМИ  
1.Основи організації фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємства  
2.Організація грошових розрахунків підприємств. Формування та розподіл прибутку.  
3.Оподаткування підприємств. Оборотні активи. Основні фонди  
4.Кредитування підприємств  
5.Оцінка фінансового стану підприємств. Фінансове планування на підприємствах  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ  
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  
ГЛОСАРІЙ  
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

ПЕРЕДМОВА

Програма з дисципліни "Фінанси підприємств" складена для студентів спеціальностей:5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

Метою дисципліни "Фінанси підприємств" є вивчення сукуп­ності фінансових відносин як специфічної форми суспільних, а також отримання студента­ми базових знань з питань теорії та практики фінансових відносин суб'єктів господарювання. Дисципліна передбачає вивчення сту­дентами системи фінансово-кредитних відносин у взаємозв'язку з економічним механізмом функціонування виробництва та реалізації продукції в ринкових умовах. В ній розкривається суть фінансово-економічних кате­горій, порядок визначення структури і обсягів грошових надходжень підприємств, формування і використання фінансових результатів. Знання фінансової науки дозволить глибше зрозуміти хід розвитку об'єктивних процесів у суспільстві, закономірності функціонування фінансового механізму, формування і використання фінансових ре­сурсів на розвиток економіки.

У процесі вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання:

- з'ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, ме­тодів і джерел їх формування, організації діяльності підприємств;

- набуття навичок здійснення розрахунків грошових надход­жень, прибутку і його розподілу, впливу оподаткування та викорис­тання прибутку, визначення потреби в обігових коштах, джерел фінансування відтворення основних виробничих фондів;

- оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансово­го планування, санації підприємств.

Предметом дисципліни “ Фінанси підприємств ” є система економічних відносин, що виникають в процесі формування і розподілу грошових надходжень, створення і використання грошових фондів підприємств.

Студенти повинні активно працювати, творчо мислити, прояв­ляти самостійність, вміти об'єктивно дати оцінку реальному фінан­совому стану досліджуваного підприємства.

У результаті вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" сту­дент повинен знати:

· суть фінансів підприємства, їх роль і функції;

· принципи побудови та основні ланки фінансово-кредитної системи;

· організацію фінансової роботи на підприємстві

· діючі положення про здійснення розрахункових операцій в готівковій та безготівковій формах;

· систему платежів до бюджету та цільових фондів;

· суть та функції податків, види податків, податкову систему України, порядок нарахування та сплати основних видів податків;

· технологію проведення фінансових розрахунків та визначен­ня фінансових результатів у суб’єктів господарювання;

· вимоги щодо руху виробничих фондів підприємства, фінан­сове планування та прогнозування;

· аналіз фінансової діяльності господарюючих суб'єктів.

 

 

Тематичний план з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів фаху 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

№ п/п Назва розділів Всього годин Лекції Практичні та семінари Самостійні
             
1. Сутність і основи організації фінансів підприємств. 16/8      
2. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження 18/6      
3. Формування і використання прибутку. 16/6      
4. Оподаткування підприємств. 10/2      
5. Оборотні кошти та їх організація на підприємствах. Основні фонди 20/8      
6. Кредитування підприємств. 14/8      
7. Оцінювання фінансового стану підприємств. 8/4      
8. Фінансове планування на підприємствах. 6/3      
9. Всього 108/45 26 19 63
                 

Тематичний план з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів фаху 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

№ п/п Назва розділів Всього годин Лекції Практичні та семінари Самостійні
             
1. Сутність і основи організації фінансів підприємств. 8/6      
2. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження 8/6      
3. Формування і використання прибутку. 8/6      
4. Оподаткування підприємств. 4/2      
5. Оборотні кошти та їх організація на підприємствах. Основні фонди 8/6      
6. Кредитування підприємств. 8/6      
7. Оцінювання фінансового стану підприємств. 6/4      
8. Фінансове планування на підприємствах.   4/4     -
9. Всього 54/40 20 20 14
                 
ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ (САМОСТІЙНА РОБОТА)
спеціальність 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»
№ з/п Назва теми Література Вимоги до знань Форма виконання  
         
Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
  Сфери фінансових відносин,їх характеристика Л-17 стор.17-21 Л-18 стор.19-23 Л-27 стор.14-17 Знати:сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою, з банками, страховими компаніями. Конспект та блок-схема
  Особливості організації фінансів підприємства різних форм власності. Л-16 стор.21-25 Знати:особливості організації фінансів залежно від форми власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності. Конспект  
  Порядок подання фінансової звітності підприємств та вимоги щодо приміток і пояснень до неї Л-27 стор.8-10 Знати:основні документи фінансової звітності та вимоги до їх складання,основні форми фінансових звітів, компоненти приміток до них:облікову політику; інформацію, яка наведена безпосередньо у фінансових звітах,але є обов’язковою за стандартами;інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності Конспект
  Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємства Л-16 стор. 28-32 Л-17 стор.27-37 Знати основні напрямки і форми державного регулювання фінансів підприємства  
Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ
5. Готівкові розрахунки, касова дисципліна на підприємстві Л-17 стор.61-65 Л-18 стор.39-43 Л-27 стор.41-42 Знати:готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх за­стосування. Організація грошово-готівкових розрахунків.   Конспект та блок-схема
6. Розрахунково-платіжна дисципліна та санкції за її порушення Л-16 стор.57-59 Л-17 стор.58-61 Л-18 стор.59-64 Л-27 стор.42-43 Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Порядок пред'явлення претензій за розрахунками. Економічні й фінансові санкції у системі грошових розрахунків і платежів. Конспект
7.   Види банківських рахунків та порядок їх відкриття Л-16 стор.40-42 Л-17 стор.38-42 Л-18 стор.43-47 Л-27 стор.43-44 Знати порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточно­го, валютного, позичкового, депозитного та інших рахунків у бан­ку. Використання коштів із розрахункового рахунка. Конспект та блок-схема
  Види діяльності підприємства, їх характеристика Л-27 стор. 51-53 Знати основні види діяльності підприємств: операційну, звичайну, інвестиційну, фінансову, надзвичайну та їх характеристику. Конспект та блок-схема
  Чинники впливу на величину грошових надходжень підприємств Л-17 стор. 78-84 Знати основні чинники впливу на величину виторгу від реалізації продукції, чистого доходу, валового прибутку та грошові надходження від іншої операційної діяльності. Конспект та блок-схема
  Витрати та їх класифікація Л-27 стор.59-63 Знати класифікацію операційних витрат витрат за різними ознаками Конспект та блок-схема
  Розв’язок задач   Вміти визначати грошові надходження та видатки Звіт
Тема 3.ФОРМУВАННЯІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  Собівартість продукції та її вплив на прибуток Л-18 стор. 103-109 Знати види собівартості, характеристику її елементів Конспект
  Методи розрахунку прибутку Л-28 стор.60-79 Знати сутність методу прямого розрахунку, розрахунку на підставі показника витрат на 1 грн. продукції, аналітичного методу. Конспект та блок-схема
  Розподіл прибутку Л-16 стор.87-90 Л-17 стор.100-103 Л-18 стор.109-113   Розподіл прибутку підприємств, його зміст і економічне значен­ня. Розподіл прибутку між державою й суб'єктами господарювання. Фонди грошових коштів підприємства, що утворюються за ра­хунок чистого прибутку. Виплата дивідендів. Нерозподілений при­буток і його використання. Конспект та блок-схема
  Суть і методи обчислення рентабельності Л-16 стор.90-91 Л-17 стор.103-109 Л-18 стор.113-123 Знати види рентабельності підприємства, методику їх визначення та характеристику. Конспект
  Розв’язок задач   Вміти визначати та розподіляти прибуток підприємства, обчислювати показники рентабельності. Звіт
Тема4. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
  Податок на додану вартість. Л-10, Л-16 стор.104-107 Л-17 стор.127-132 Л-18 стор.145-153 Л-27 стор.90-93 Знати суть податку на додану вартість. Платники податку. Об'єкти оподат­кування та визначення оподаткованого обороту. Пільги щодо по­датку. Порядок відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послу­ги), основні засоби. Конспект
  Акцизний збір Л-16 стор.101-104 Л-17 стор.123-127 Л-18 стор.153-161   Знати суть акцизного збору. Об'єкти оподаткування. Ставки акцизного збо­ру. Порядок його обчислення. Конспект
  Податок на прибуток   Л-10, Л-18 стор.128-134 Знати суть прямих податків. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування при­бутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств. Конспект
  Обов’язкові відрахування підприємств у цільові державні фонди Л-10 Л-17 стор.132-135 Знати обов'язкові відрахування підприємств у цільові державні фон­ди та їх вплив на фінансово-господарську діяльність. Конспект
Тема 5. ОБОРОТНІ КОШТИ. ОСНОВНІ ФОНДИ
  Класифікація оборотних активів Л-27 стор.131-132 Знати класифікаційні ознаки оборотних активів,їх характеристику Конспект та блок-схема
  Нормування оборотних коштів Л-16 стор.130-139 Л-17 стор.183-193 Л-18 стор.181-190 Л-27 стор.132-133 Знати необхідність і методи визначення потреби в оборотних коштах. Метод прямого розрахунку й сфера його застосування. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунок. Економічний метод обчислення потреби в оборотних коштах і його використання. Конспект
  Фінансові джерела та ефективність інвестування розширеного відтворення основних фондів Л-16 стор.188-195 Л-18 стор.151-161 Знати власні, залучені та позичкові джерела отримання коштів для розширеного відтворення необоротних активів та показники оцінки ефективності капіталовкладень Конспект
  Класифікація основних фондів Л-28 стор198-216 Знати види основних фондів за різними класифікаційними ознаками Конспект та блок-схема
  Амортизація та методи її нарахування. Л-16 стор. 184-188 Л-18 стор.240-260 Знати сутність методів: прямолінійної амортизації, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного метода, виробничого. Конспект
  Розв’язок задач   Вміти визначати оборотність оборотних коштів, коефіцієнт оборотності, суму вивільнених чи залучених оборотних коштів; показники фондомісткості, фондовіддачі, рентабельності, фондоозброєності та інші. Звіт
Тема 6. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
  Класифікація та форми кредитів, що надаються підприємствам Л—6,Л-12,Л-15 Л-16 стор.154-158   Знати форми кредитів, які використовуються у господарській діяль­ності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний кредити. Різновиди банківських кредитів: за строками користування, за забезпеченням, за метода­ми надання, за строком погашення. Конспект та блок-схема
  Кредитний договір   Л-16 стор. 166-167 Л-17 стор.243-249 Знати кредитний до­говір: сутність і порядок укладення. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору. Конспект
  Позичковий процент Л-28 стор.174-198 Знати сутність позичкового проценту, фактори, що на нього впливають, джерела сплати. Конспект
Тема 7. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМ­СТВА
  Показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості Л-16 стор.210-218 Л-18 стор. 273-277 Знати сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методи їх визначення. Оцінювання показників ліквідності. Фак­тори, що впливають на стан ліквідності. Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на пла­тоспроможність підприємств. Методика їх визначення. Оцінюван­ня показників платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показ­ників фінансової стійкості підприємства, методика їх розрахунку і оцінювання. Конспект
  Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства Л-16 стор.218-222 Л-18 стор. 277-287 Знати показники прибутковості господарської діяльності,оцінки ефективності управління активами, оцінки ефективності продаж,вміти їх розраховувати. Конспект
Тема 8. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
  Методи фінансового планування Л-28 стор.229-243 Знати методи фінансового планування. Балансовий метод. Програм­но-цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів. Конспект
  Фінансовий план Л-16 стор.230-240 Л-17 стор.302-322 Л-18 стор. 292-300 Фінансовий план як складова бізнес-плану. Зміст і структура фінансового плану підприємства (баланс доходів і видатків). Розрахунок показників дохідної і видаткової частин фінансово­го плану. Виконання фінансового плану. Зміст і призначення перевірної таблиці (шахматки) до фінансо­вого плану. Порядок її складання. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів, його призначення. Конспект
  Всього 63 години самостійної роботи      
ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ (САМОСТІЙНА РОБОТА)
спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
№ з/п Назва теми Література Вимоги до знань Форма виконання
         
Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
  Фінансова діяльність та фінансова робота Л-16 стор.25-28 Л-18 стор.21-26   Знати:сутність фінансової діяльності підприємства. Зміст, завдання та органі­зація фінансової роботи на підприємствах Конспект та блок-схема
Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ
2. Готівкові розрахунки, касова дисципліна на підприємстві. Розрахунково-платіжна дисципліна та санкції за її порушення Л-17 стор 58-65 Л-18 стор.39-43,59-64 Л-27 стор.41-43   Знати:готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх за­стосування. Організація грошово-готівкових розрахунків. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Порядок пред'явлення претензій за розрахунками. Економічні й фінансові санкції у системі грошових розрахунків і платежів.   Конспект та блок-схема
Тема 3.ФОРМУВАННЯІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  Методи розрахунку прибутку. Розподіл прибутку Л-28 стор.60-79 Знати сутність методу прямого розрахунку, розрахунку на підставі показника витрат на 1 грн. продукції, аналітичного методу. Розподіл прибутку підприємств, його зміст і економічне значен­ня. Розподіл прибутку між державою й суб'єктами господарювання. Фонди грошових коштів підприємства, що утворюються за ра­хунок чистого прибутку. Виплата дивідендів. Нерозподілений при­буток і його використання. Конспект та блок-схема
Тема4. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
  Податок на додану вартість. Акцизний збір Податок на прибуток Л-10, Л-16 стор.101-107 Л-17 стор.123-132 Л-18 стор.145-161 Л-27 стор.90-93 Знати суть податку на додану вартість. Платники податку. Об'єкти оподат­кування та визначення оподаткованого обороту. Пільги щодо по­датку. Порядок відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послу­ги), основні засоби. Знати суть акцизного збору. Об'єкти оподаткування. Ставки акцизного збо­ру. Порядок його обчислення. Знати суть прямих податків. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування при­бутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств Конспект
Тема 5. ОБОРОТНІ КОШТИ. ОСНОВНІ ФОНДИ
  Основні фонди, порядок розрахунку показників ефективності використання. Амортизація та методи її нарахування. Л-16 стор.179-188 Л-17 стор.140-144 Л-18 стор.233-260   Знати сутність основних фондів. Показники ефективності використання основних фондів, порядок їх обчислення. Знати сутність методів: прямолінійної амортизації, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного метода, виробничого   Конспект
Тема 6. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
  Порядок одержання та погашення кредиту. Кредитний договір Л-17 стор.238-249 Л-16 стор. 166-167   Знати способи отримання кредиту. Оцінювання кредитоспроможності підприємства. Порядок погашення кредиту. Товарний кредит, умови його отримання підприємствами та по­гашення. Знати кредитний до­говір: сутність і порядок укладення. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору. Конспект
Тема 7. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМ­СТВА
  Показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості Л-16 стор.210-218 Л-18 стор. 273-277 Знати сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методи їх визначення. Оцінювання показників ліквідності. Фак­тори, що впливають на стан ліквідності. Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на пла­тоспроможність підприємств. Методика їх визначення. Оцінюван­ня показників платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показ­ників фінансової стійкості підприємства, методика їх розрахунку і оцінювання. Конспект
  Всього 14 години самостійної роботи      
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 485 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1415 - | 1261 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.