Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Дисципліни
ПРОГРАМА

 

Навчальної дисципліни

ОСНОВИ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

(для бакалаврів)

Київ – 2014


 

Підготовлено доцентом МАУП Л. М. Берестецькою

 

Затверджено на засіданні кафедри управління бізнесом

(Протокол № 1 від 29.08.2014р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління

персоналом.

 

Берестецька Л. М.Програма навчальної дисципліни “Основи підприємницької діяльності”. ― К.: МАУП, 2014. – 18 с.

 

Методична розробка містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Основи підприємницької діяльності”, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольної роботи, а також список рекомендованої літератури.

 

© Міжрегіональна академія

управління персоналом (МАУП),

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Ринкова трансформація економіки України вимагає нового розуміння функції підприємництва і підготовки нового покоління підприємців, що володіє знаннями менеджменту, орієнтуються в економічному та правовому просторі функціонування підприємницьких структур, вміє оцінити ступінь ризику і приймати адекватні управлінські рішення. Тому сьогодні вимоги до підготовки майбутніх фахівців у галузі управління бізнесом значно зростають.

Проблема становлення підприємництва в країнах трансформаційних економік набуває особливої актуальності, адже саме малий і середній бізнес здатен ефективно вирішувати найгостріші економічні та соціальні проблеми перехідного періоду.

Мета вивчення дисципліни― оволодіння комплексом знань з основ підприємництва, формування у студентів підприємницького мислення.

Основні завдання навчальної програми :

· з’ясувати місце дисципліни у навчальному процесі, розкрити її основну мету та визначити основні категорії підприємництва;

· дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва;

· ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами;

· сформувати у студентів цілісне бачення проблем підприємницької діяльності;

· озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи.

Дисципліна “Основи підприємницької діяльності” тісно пов’язана з такими навчальними курсами, як «Менеджмент організацій», «Управління бізнесом», «Господарське право», «Державне регулювання економіки».


 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

“ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 

№ п/п Назва розділу і теми
  Вступ
  Розділ І. Теоретичні основи підприємництва
1 Підприємництво в ринковому середовищі
2 Економічна свобода і підприємництво
3 Організаційно-правові форми підприємництва
4 Мале підприємництво
5 Види та сфери підприємницької діяльності
6 7 Селянське (фермерське) господарство Державне регулювання підприємництва
  Розділ ІІ. Практичні основи підприємництва
8 Організація підприємництва
9 Механізм заснування власної справи
10 Фінансування та оподаткування підприємництва
11 Виробниче підприємництво
12 Комерційне підприємництво та посередницька діяльність  
13 Фінансове підприємництво
14 Міжнародне підприємництво
15 Підприємницькі ризики
16 Менеджмент у підприємництві
17 Культура підприємництва

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 400 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.