Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тестові завдання. 1. Впишіть пропущені слова:
1. Впишіть пропущені слова:

1.1. Кадри – це сукупність ____________________ різних професіонально-кваліфікаційних груп, які зайняті на підприємстві і входять до його ________________складу.

1.2. Середньооблікова чисельність - кількість працівників за певний період, яка визначається як сума ________________________ поділена на кількість ________________ у розрахунковому періоді.

1.3. Коефіцієнт плинності кадрів - відношення ____________ робітників, які ____________ за власним ___________, до ________________ чисельності;

(8 балів)

2. Залежно від характеру трудової діяльності кадри підприємства розрізняються за:

а) професіями; в) спеціальностями;

б) за стажем роботи; г) рівнем мотивації.

(4 бали)

3. Поняття “продуктивність праці” включає:

а) витрати суспільно-необхідної праці на виробництво одиниці продукції;

б) витрати живої праці на виробництво одиниці продукції;

в) продуктивну силу праці, тобто спроможність за одиницю робочого часу створювати певні споживні вартості;

г) кількість виробленої продукції за одиницю робочого часу.

(4 бали)

4. Рівень продуктивності праці характеризують:

а) фондовіддача, фондомісткість; в) трудомісткість продукції;

б) виробіток на одного працівника (робітника); г)фондоозброєність праці.

(4 бали)

5. Абсолютні показники трудових ресурсів – це:

а) продуктивність праці одного робітника; в) середньооблікова чисельність;

б) явочна чисельність; г) заробітна плата 1 робітника.

(4 бали)

6. Відносні показники трудових ресурсів – це:

а) продуктивність праці одного робітника; в) коефіцієнт плинності кадрів;

б) коефіцієнт обороту кадрів з вибуття; г) явочна чисельність.

(4 бали)

7. Що відноситься до додаткової заробітної плати:

а) посадовий оклад; в) надбавка;

б) доплати; г) тарифна ставка; д) компенсаційні виплати.

(5 балів)

8. Нормативний фонд робочого часу – це календарний фонд робочого часу зменшений на:

а) чергові й додаткові відпустки; в) святкові дні;

б) втрати, пов’язані з порушенням трудової дисципліни; г) вихідні дні;

(4 бали)

9. Ефективний фонд робочого часу – це нормативний фонд робочого часу зменшений на:

а) святкові дні; в) чергові й додаткові відпустки;

б) вихідні дні; г) виконання державних і громадських обов'язків

(4 бали)

10. Коефіцієнт плинності кадрів визначається як:

а) відношення кількості робітників, які звільнилися за власним бажанням, до середньооблікової чисельності;

б) відношення кількості робітників, які вибули з підприємства за визначений період часу, до середньооблікової чисельності;

в) відношення кількості робітників, які звільнилися за власним бажанням, до кількості працівників на кінець року.

(3 бали)


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 297 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.