Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Практичні завдання. Завдання 3.1.Середньооблікова чисельність робітників підприємства за рік становила 540 чол., у тому числі за 9 місяців - 536чол
Завдання 3.1.Середньооблікова чисельність робітників підприємства за рік становила 540 чол., у тому числі за 9 місяців - 536чол. Знайти середньооблікову чисельність робітників за 4-й квар­тал.

Завдання 3.2.Визначити ефективний (реальний) фонд робо­чого часу одного робітника при 8-годинному робочому дню за такими даними: чергова додаткова відпустка - 20,2 дня на одного робітника за рік; відпустка з вагітності та пологів - 5,1 день; не­виходи на роботу за хворобою - 6,2 дня; невиходи у зв’язку з ви­конанням державних та громадських обов’язків - 1,8; внутрізмінні простої (планові) - 0,06 години. Число календарних днів - 365, недільних і святкових - 58, субот (інших днів відпочинку) - 52.

Завдання 3.3. Трамвай перевіз за рік 64125 тис. пасажирів при середньообліковій чисельності робітників 1139 чол., тролейбус у тому ж місті за рік перевіз 27458 тис. пасажирів при середньо­обліковій чисельності робітників 311 чол. Знайти середню кількість перевезених пасажирів на одного працівника трамвайно-тролейбусного управління.

Завдання 3.4.Тролейбус перевіз 50135 тис. пасажирів при середньообліковій чисельності робітників 468 чол.; середня довжи­на поїздки одного пасажира 1,62 км. Визначити середню кількість пасажиро-кілометрів на одно­го середньооблікового робітника тролейбусного депо.

Завдання 3.5.Середньооблікова чисельність робітників під­приємства становила в січні 512, лютому - 525 і в березні - 541 чол. Визначити середньооблікову чисельність робітників за 1 квартал.

Завдання 3.6.Знайти середньооблікову чисельність водіїв тролейбуса за рік за такими даними: в депо 185 машин, кое­фіцієнт використання парку за випуском - 0,89; тривалість ро­боти машини на лінії 17,6 год. за добу; підготовчо-заключний час для водіїв складатиме 3,8% від кількості машино-годин у русі. Ефективний фонд робочого часу одного водія на рік 1870 год.

Завдання 3.7.У виробничому цеху підприємства протягом розрахункового року має працювати 20 робітників 4-го розряду. Тарифна ставка робітника 4-го розряду стано­вить 1,80 грн./год. Річний фонд робочого часу одного робітника складає 1815 год. Коефіцієнт виконання виробничих норм у се­редньому очікується на рівні 1,2. Обчислити річний фонд заробітної плати виробничого цеху підприємства.

Завдання 3.8.Встановити ефективний фонд робочого часу одного робітника у звітному й плановому роках за да­ними табл. 6.

 

Таблиця 6. - Вихідні дані

Показники Звітний рік Плановий рік
1. Число календарних днів за рік
2. Число вихідних і неробочих днів
3. Число робочих днів (номінальний фонд) ? ?
4. Невиходи на роботу (в днях): а) чергова і додаткова відпустка б) через хворобу в) виконання державних та громадських обов’язків   20,5 3,7   20,2 3,7 ---
5. Число днів роботи одного робітника (реальний фонд) ? ?
6. Скорочення робочого дня, год. а) для робітників із шкідливими умовами праці б) для годуючих матерів в) внутрішньозмінні простої ( за звітом)   0,01 0,04 0,01   0,01 0,05 ---
7. Середня тривалість робочого дня, год. ? ?
8. Ефективний фонд робочого часу, год ? ?

Завдання 3.9.Посадовий оклад інженера становить 570 грн. за місяць. З фонду матеріального заохочення йому нарахована премія в розмірі 35% фактичного заробітку. Обчислити місячну плату інженера з урахуванням премії.

 

Завдання 3.10.Обчислити річний фонд заробітної плати водіїв рухомого складу трамвайного депо, використовуючи дані табл. 7.

Таблиця 7. - Розрахунок фонду оплати праці водіїв рухомого складу трамвайного депо

Найменування професій Клас Тариф Доплата за клас, грн. Доплата за нічну працю, грн. Тарифна частина, грн. Премія Всього, грн. Чисельність, чол. ФОП  
За регулярність руху, грн. За збереження рухомого складу, грн. Місяць, грн. Рік, тис. грн.  
год. міс.  
 
Водій вагонів Т-3 2,35                    
Водій вагонів Т-3 (систем) 2,71                    
Водій вагонів Т-ЗМ 2,52                    
Водій вагонів Т-ЗМ (систем) 2,85                    
Усього водіїв                          

 

 

Кількість відпрацьованих годин за місяць - 172,5 год.

Доплата за:

- роботу в нічний час – 30 %;

- класність - І клас – 25 %, II клас – 10 %.

- регулярність руху – 15 %;

- збереження рухомого складу – 10 %.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 400 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.