Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Практичні завдання. Завдання 2.1.Показники роботи тролейбусного господарства за базисний і звітні періоди Показники Базисний Звітний Середньорічна інвентарна
Завдання 2.1.Показники роботи тролейбусного господарства за базисний і звітні періоди

Показники Базисний Звітний
Середньорічна інвентарна кількість рухомого складу, од.
Кількість календарних днів у періоді, днів
Коефіцієнт випуску машин на лінію 0,71 0,72
Середньодобове число годин роботи машин на лінії, год. 12,5 13,0
Середньоексплуатаційна швидкість руху машин, км/год. 16,5 16,6

 

На підставі наведених даних необхідно знайти «машино-кілометри пробігу».

Завдання 2.2.Визначити середньорічну кількість рухомого складу в інвентарі. Якщо відомо, що на 1.01 знаходиться 190 вагонів, з 1.05 надійшло 6 вагонів і з 1.12. вибуло 12 вагонів.

Завдання 2.3.Визначити середню експлуатаційну швидкість рухомого складу, коли відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 139 од., коефіцієнт використання рухомого складу - 0,65, середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 11,2 год., натуральний пробіг - 4360,0 тис.км.

Завдання 2.4.Визначити: 1) вагоно-дні в русі; 2) вагоно-години в русі; 3) натуральний пробіг рухомого складу; 4) пробіг у приведених кілометрах за місткістю; 5) кількість перевезених пасажирів; 6) величину доходу від перевозки пасажирів, коли відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 112 од., коефіцієнт використання рухомого складу – 0,67, середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 10,5 год., середня експлуатаційна швидкість – 15,5 км/год, коефіцієнт приведення за місткістю – 1,75, навантаження пасажирів на один приведений машино-кілометр становить – 2,7 чол./км, середній тариф за перевезення одного пасажира – 32 коп.

Завдання 2.5.На підприємстві міського електричного транспорту є наступні дані про випуск вагонів на лінію: січень – 157 од., лютий 160 од., березень – 163 од., квітень – 161 од., травень – 159 од., червень – 162 од., липень – 165 од., серпень – 169 од., вересень – 172 од., жовтень – 175 од., листопад – 179 од., грудень – 180 од. Кількість вагонів у інвентарі на початок року – 193 од., на кінець року – 195 од.

Визначити коефіцієнт використання рухомого складу з випуску.

Завдання 2.6.У тролейбусному господарстві в інвентарі кількість машин становить: в 1 кварталі – 77 од., 2 кварталі – 80 од., 3 кварталі – 80 од., 4 кварталі – 85 од. Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску становить: 1 квартал – 0,75, 2 квартал – 0,78, 3 квартал – 0,81, 4 квартал – 0,80. Визначити середньорічний коефіцієнт випуску машин на лінію.

Завдання 2.7.Визначити середню експлуатаційну швидкість рухомого складу, якщо відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 128 од., коефіцієнт використання рухомого складу з випуску – 0,72, середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 10,9 год., натуральний пробіг – 4685 тис.км.

Завдання 2.8.У тролейбусному господарстві в інвентарі кількість машин становить: в 1кварталі – 140 од., 2 кварталі – 148 од., 3 кварталі – 152 од., 4кварталі – 145 од. Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску становить: 1 квартал – 0,77, 2 квартал – 0,78, 3 квартал – 0,83, 4 квартал – 0,82. Визначити кількість перевезених пасажирів, якщо відомо, що середня експлуатаційна швидкість машин – 15,7 км/год, середньодобова кількість годин перебування машин на лінії – 13,2 год, середньодобове наповнення рухомого складу на 1 маш.км – 6 пасажирів, коефіцієнт приведення за місткістю – 1,85.

Завдання 2.9.Визначити доходи від перевезення пасажирів міським електричним транспортом на основі даних табл. 2.

Табл. 2. - Розрахунок показників виробничої програми

Найменування показників Од. виміру Розрахунковий період
План За звітом % виконання
Середньорічна кількість рухомого складу в інвентарі од. ?
Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску ______ 0,59 0,63 ?
Вагоно (машино) -дні в русі Вагоно (машино)-дні ? ? ?
Середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії год. 10,2 10,7 ?
Вагоно(машино)-годин в русі Вагоно (машино)-дні ? ? ?
Середня експлуатаційна швидкість рухомого складу км/год 14,8 15,1 ?
Натуральний пробіг рухомого складу тис.км. ? ? ?
Навантаження пасажирів на один машино-кілометр чол. 2,4 2,2 ?
Кількість перевезених пасажирів тис.пас. ? ? ?
Питома вага оплачуваних пасажирів % 63,2 58,5 ?
Встановлений тариф на перевезення одного пасажира грн. ? ? ?
Доходи від перевезення пасажирів тис.грн. ? ? ?

 

Завдання 2.10. Визначити первісну вартість обладнання, що вста­новлено на вагоноремонтному заводі (ВАРЗ), якщо вартість вер­статів за оптовими цінами - 890,0 тис. грн., витрати на їх транс­портування від заводу – виготовника до ВАРЗу – 8,4 тис. грн., монтаж та встановлення верстаків – 9,3 тис. грн.

Завдання 2.11.Визначити залишкову вартість основного капіталу підприємства через 7 років після його введення в експлуатацію, коли відомо, що основний капітал унаслідок спрацювання щорічно втрачає 8% своєї вартості, за 5-річний період витрати на капітальний ремонт і модернізацію становлять 720,0 тис. грн.; первісна вартість основного капіталу підприємства - 6800,0 тис. грн.

Завдання 2.12.Відновна вартість основного капіталу підприємства згідно з даними переоцінки становить 7400,0 тис. грн., його фізичний знос - 22%. Визначити залишкову вартість основного капіталу під­приємства.

Завдання 2.13.На базі даних про наявність і рух основних фондів трамвайного депо (див. табл. 3) визначте: коефіцієнт зносу, придатності, вибуття і оновлення основних фондів.

Таблиця 3. - Основні фонди трамвайного депо

Показники На початок року, тис. грн. На кінець року, тис. грн.
Основні засоби 30220,5 32532,0
Знос основних фондів 20421,3 23145,0
Надійшло основних фондів у звітному році _____ 165,7
Вибуло основних фондів у звітному році _____ 906,5

Завдання 2.14. Визначити коефіцієнт технологічної структури основних фондів трамвайно-тролейбусного управління на початок і кінець року за даними, представленими в табл. 4.Таблиця 4. - Основні фонди трамвайно-тролейбусного управління

Види основних фондів На початок року, тис. грн. На кінець року, тис. грн.
Будівлі 2627,3 2612,6
Споруди 3626,4 3257,0
Передавальні пристрої 1725,2 1796,1
Машини та обладнання 910,8 883,7
Транспортні засоби 22074,7 19687,8
Інструмент 92,1 93,5
Усього 31056,5 28330,7

 

Завдання 2.15.Порівняти рівномірний метод, метод суми чисел та подвійно - зменшувальної залишкової вартості за такими даними: первісна вартість = 14 тис.грн. Нормативний строк експлуатації = 5 років. Визначити: щорічні норми, величини амортизаційних відрахувань за весь період експлуатації, суму АВ, щорічні АВ.

Завдання 2.16.За даними статистичної звітності визначити:

1) фондомісткість основних фондів;

2) показник загальної фондовіддачі основних фондів;

3) фондоозброєність праці.

Вихідні дані

Показники Значення
1. Обсяг реалізованих послуг, тис. грн. 5339,1
2. Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. 30789,95
3. Середньооблікова чисельність робітників, чол.

Тестові завдання

 

1. Впишіть пропущені слова:

1.1. Виробнича програма підприємств міського електричного транспорту – це завдання на певний календарний період з _______________________, що встановлюється, виходячи з потреб ___________________ і можливостей _______________________.

1.2. Виробнича потужність підприємства - це __________________ можливий випуск продукції (послуг) за _______, виходячи з повного використання виробничих площ та обладнання, застосування передової технології і найбільш досконалої організації ____________________.

1.3. Основні фонди - це _________________, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, не змінюючи при цьому своєї первинної фор­ми, їх вартість переноситься на вартість ____________________ частинами в міру зношення шляхом __________________________.

1.4. Амортизація –______________перенесення __________________основних фондів на вартість продукції з метою її _____________________відшкодування.

(12 балів)

2. Виробнича програма комунального підприємства - це завдання щодо:

а) кількості продукції; в) асортименту продукції;

б) кількості робітників; г) якості життя.

(4 бали)

3. Розрізняють наступні вимірники показників виробничої програми комунальних підприємств:

а) натуральні; в) якісні;

б) нормативно-трудові; г) кількісні.

(4 бали)

4. Виробничу програму підприємства можна розраховувати методом:

а) балансовим; в) оптимізаційним;

д) порівняння; г) кореляційно-регресійним.

(4 бали)

5. Виробнича потужність підприємства визначає обсяг виробленої продукції:

а) мінімальний; в) максимальний;

б) оптимальний; г) середній.

(4 бали)

6. Виробнича потужність класифікується за наступними ознаками:

а) за потужністю основного виробництва; в) видами;

б) рівнем розрахунку; г) модернізацією цехів.

(4 бали)

7. Визначити неправильні твердження:

а) кількість перевезених пасажирів розраховують як добуток середньодобового наповнення рухомого складу і доходів від перевезення одного пасажиру;

б) доходи від перевезення пасажирів розраховують як добуток кількості перевезених пасажирів і середнього тарифу на перевезення одного пасажиру;

в) пробіг рухомого складу в натуральних вагоно-кілометрах і машино-кілометрах розраховують як добуток кількості вагоно (машино)-годин у русі і середньої експлуатаційної швидкості рухомого складу.

(3 бали)

8. Якщо доходи підприємства МЕТ від перевезення пасажирів складають 4500 тис.грн., а кількість перевезених пасажирів – 12870 тис.чол., то середній тариф на перевезення одного пасажиру становить:

а) 0,35 грн.; в) 0,45 грн.

б) 2,86 грн.; г) 1,37 грн.

(8 балів)

 

9. Кількість перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами) на одну поїздку визначають:

а) шляхом діленням виручки від продажу разових квитків на затверджений органом місцевої виконавчої влади для цього виду громадського транспорту тариф або на єдиний тариф для всіх видів транспорту;

б) як добуток виручки від продажу разових квитків на затверджений органом місцевої виконавчої влади для цього виду громадського транспорту тариф або на єдиний тариф для всіх видів транспорту;

в) як сума виручки від продажу разових квитків і виручки від проданих абонентних квитків.

(3 бали)

10. До основних фондів відносять:

а) засоби праці; в) трудові ресурси;

б) предмети праці; г) предмети мистецтва.

(4 бали)

11. Види оцінки вартості основних фондів:

а) первісна вартість; в) технічна вартість;

б) балансова вартість; г) функціональна вартість.

(4 бали)

 

12. Розрізняють наступні види зносу основних фондів:

а) первинний; в) моральний;

б) фізичний; г) економічний.

(4 бали)

13. Амортизація основних фондів – це:

а) знос основних фондів;

б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції, що виготовляється;

в) відтворення основних фондів.

(3 бали)

14. Відношення середньорічної вартості основних фондів підприємства до обсягу випущеної ними продукції (наданих послуг) називається:

а) фондовіддачею; в) рентабельністю;

б) фондомісткістю; г) коефіцієнтом використання виробничої потужності.

(4 бали)

15. Показники руху основних фондів - це:

а) коефіцієнт надходження; в) коефіцієнт вибуття;

б) коефіцієнт придатності; г) фондоозброєність праці.

(4 бали)

16. Показники стану основних фондів - це:

а) коефіцієнт зносу; в) коефіцієнт вибуття;

б) коефіцієнт механізації; г) коефіцієнт придатності.

(4 бали)


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 443 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.014 с.