Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Нормативно-правові и правозастосовні акти 4 страница
436. Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины / Ю. Н. Тодыка. - Х. : Факт, 1999. - 320 с.

437. Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика / Ю. Н. Тодыка. - Х. : Факт, 2001. - 328 с.

438. Токвіль Алексіс, де. Про демократію в Америці / Алексіс де ; пер. з фр. Г. Філіпчука, М. Москаленка. - К. : Всесвіт, 1999. - 588 Токвіль с.

439. Толстой Ю. К. К теории правоотношения / Ю. К. Толстой. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1959. - 281 с.

440. Трофимов В. В. Правообразование: методология исследования / В. 2. - С. 193-200. В. Трофимов // Правовая политика и правовая жизнь. - 2009. - №

441. Українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник-довідник / О. М. Мироненко, Ю. I. Римаренко, I. Б. Усенко, В. А. Чехович. - К. : Либідь, 1997. - 560 с.

442. Український парламентаризм: минуле і сучасне / Ю. С. Шем­шученко, О. М. Мироненко, В. Ф. Погорілко [та ін.] ; за ред. Ю. С. Шемшученка. - К. : Парламент. вид-во, 1999. - 368 с.

443. Фабрика И. В. Аксиологическая сущность правосознания личности [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 - теория и история государства и права; история политических и правовых учений / И. В. Фабрика. - Челябинск, 2007. - 26 с. - Режим доступу: www.law.edu.ru

444. Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея / пер. с англ. под общ. ред., с предисл. Н. Н. Яковлева, коммент. О. Л. Степановой. - М. : Весь Мир, 2000. - 592 с.

445. Федик С. Доктрина меж національного (внутрішнього) оцінювання Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини як вагомий чинник її тлумачення / С. Федик // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Юридична. - 2001. - Вип. 36. - С. 16-20.

446. Федоренко В. Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2009. - 580 с.

447. Федоренко, В. Конституція України: від прийняття до Конституційної Асамблеї [Текст] / В. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2012. - №6. - С.15-21.

448. Філик Н. Власність і громадянське суспільство в Україні: основні проблеми і шляхи їх вирішення / Наталія Філик // Підприємництво, 10. - С. 71-74. господарство і право. - 2003. - №

449. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. - К. : Юрінком Iнтер, 2002. - 536 с.

450. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Юрінком Iнтер, 2004. - 510 с.

451. Фрицький Ю. О. Державна влада в Україні: становлення, орга­нізація, функціонування : монографія / Ю. О. Фрицький. - Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ : Ліра ЛТД, 2006. - 360 с.

452. Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991 - 2001 / Богдан Футей. - К. : Юрінком Iнтер, 2001. - 288 с. рр.

453. Хабриева Т. Я. Теория современной конституции / Т. Я. Хаб­риева, В. Е. Чиркин. - М. : НОРМА, 2007. - 320 с.

454. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении / Р. О. Хал­фина. - М. : Юрид. лит., 1974. - 350 с.

455. Ховард Дик. К конституционной демократии во всем мире: американский взгляд [Електронний ресурс] / Дик Ховард // Вопросы демократии : 1. - электрон. журн. Государственного Департамента США. - 2004. - Т. 9. - № Режим доступу: ejdemos@state.gov

456. Хоменець Р. Особливості правового статусу фізичних осіб як суб’єктів 11. - С. місцевого самоврядування / Р. Хоменець // Право України. - 2001. - № 36-38.

457. Хонда М. П. Конституційно-правовий статус столиці України - міста Києва : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 - конституційне право / М. П. Хон­­да. - К., 2007. - 19 с.

458. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, мето­дологія, практика : монографія / В. В. Цвєтков. - К. : Юрид. думка, 2007. - 336 с.

459. Цвих В. Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика : монографія / В. Ф. Цвих. - К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. - 376 с.

460. Цимбалістий Т. О. Конституційна юстиція в Україні : навч. посіб. / Т. О. Цимбалістий. - К. : Центр навч. літ., 2007. - 200 с.

461. Циппеліус Райнгольд. Юридична методологія / Райнгольд Циппеліус ; пер., адаптація, приклади з права України і список термінів Р. Корнута. - К. : Реферат, 2004. - 176 с.

462. Четвернин В. Российская конституционная концепция правопонимания / В. Четвернин // Конституционное право : восточноевропейское 4 (45). - С. 28-36. обозрение. - 2003. - №

463. Чехович Т. В. Державна влада як інститут конституційного права України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 - конституційне право / Т. В. Чехо­вич. - К., 2005. - 19 с.

464. Чиркин В. Е. Государственное управление: элементарный курс / В. Е. Чиркин. - М. : Юристъ, 2001. - 320 с.

465. Чиркин В. Е. Конституционные проблемы власти народа / 9. - С. 5-12. В. Е. Чиркин // Гос. и право. - 2004. - №

466. Чиркин В. Е. Публичная власть / В. Е. Чиркин. - М. : Юристъ, 2005. - 175 с.

467. Чиркин В. Е. Современная модель конституции: прежние и новые 2 (247). - С. 50-57. приоритеты / В. Е. Чиркин // Правоведение. - 2003. - №

468. Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права / В. Е. Чиркин 5 (101). - С. 16-26. // Журн. рос. права. - 2005. - №

469. Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права / В. Е. Чиркин. - М. : НОРМА, 2007. - 352 с.

470. Чмелюк, В. В. Роль місцевих державних адміністрацій в системі органів виконавчої влади України [Текст] / В. В. Чмелюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2012. - №10. - С.142-147.

471. Чушенко В. І. Конституційне право України : підручник / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : Ін Юре, 2009. - 548 с.

472. Шайо А. Злоупотребление основными правами, или Парадоксы преднамеренности / Андраш Шайо // Сравнительное конституционное обозрение. - 2 (63). - С. 162-182. 2008. - №

473. Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / Андраш Шайо ; пер. з венг. А. П. Гуськовой, Б. В. Сотина. - М. : Юрист, 1999. - 292 с. - (Res cottidiana).474. Шаповал В. «Соціалізація» як особливість сучасного конституційного регулювання / В. Шаповал // Вісник Конституційного Суду 3. - С. 28-48. України. - 2004. - №

475. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України / 1. - С. 5-7. В. Шаповал // Право України. - 1999. - №

476. Шаповал В. Конституційні статуси людини і громадянина / 5. - С. 57-76. В. Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. - 2005. - №

477. Шаповал В. М. Поняття держави і суверенітету в конституційному 1. - праві / В. М. Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. - 2003. - № С. 70-83.

478. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм / В. М. Шаповал. - К. Салком : Юрінком Iнтер, 2005. - 560 с.

479. Шаповал В. Н. Сравнительное конституционное право / В. Н. Ша­повал. - К. : Княгиня Ольга, 2007. - 416 с.

480. Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) / В. Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. 3 (11). - С. 52-57. - 1999. - №

481. Шаповал В. Сутнісні характеристики Конституції як Основного 10. - С. 4-12. Закону держави / В. Шаповал // Право України. - 2008. - №

482. Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого само­врядування / 3. - С. 48-54. В. Шаповал // Право України. - 2002. - №

483. Шаптала Н. К. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Д. : ЛізуновПрес, 2012. - 470 с.

484. Швець Ю. В. Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії: досвід України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Швець Юлія Вікторівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2012. - 18 с.

485. Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: 3. історична генеза і співвідношення / С. Шевчук // Право України. - 2010. - № - С. 52-61.

486. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / Станіслав Шевчук. - Х. : Консум, 2002. - 296 с.

487. Шевчук С. Порівняльне прецеденте право з прав людини / Станіслав Шевчук. - К. : Реферат, 2002. - 344 с.

488. Шем­шученка. С. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. - К. : Юрид. думка, 2007. - 992 с.

489. Шемшученко Ю. До проблеми формування законодавчої політики в 11. - С. 3-7. Україні / Ю. Шемшученко, О. Ющик // Право України. - 2005. - №

490. Шемшученко Ю. С. Вибране / Ю. С. Шемшученко. - К. : Юрид. думка, 2005. - 592 с.

491. Шемшученко Ю. Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні / Ю. Шемшученко // Право України. - 2009. - 11. - С. 19-25. №

492. Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми організації державної влади в Україні / Ю. Шемшученко // Проблеми сучасного українського конституціоналізму : зб. наук. пр. (На пошану першого Голови Конституційного Суду України, проф. Леоніда Юзькова) / заг. ред. А. Стрижака, В. Тація ; упоряд.: В. Бринцев, В. Кампо, П. Стецюк. - К. : ЛОГОС, 2008. - С. 67-72.

493. Шеппели К. Л. Российская Конституция в конституционной истории Европы / Ким Лейн Шеппели // Конституционное право: восточноевропейское 4 (45). - С. 7-17. обозрение. - 2003. - №

494. Шишкін В. Процедура звернення до Конституційного Суду України / В. Шишкін // Проблеми сучасного українського конституціоналізму: зб. наук. пр. (На пошану першого Голови Конституційного Суду України проф. Леоніда Юзькова) / заг. ред. А. Стрижака, В. Тація ; упоряд.: В. Бринцев, В. Кампо, П. Стецюк. - К. : ЛОГОС, 2008. - С. 238-248.

495. Шляхтун П.П. Конституційне право України : підруч. / П.П. Шляхтун. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.

496. Шукліна Н. Г. Українські конституційні проекти європейського зразку ХIХ - початку ХХ ст. про коло прав і свобод людини і громадянина: політико-правовий аналіз / Н. Г. Шукліна // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. - 2003. - Вип. 200 : Правознавство. - С. 24-30.

497. Шундиков К. В. Синергетика как перспективный методологический ресурс правоведения : доклад / К. В. Шундиков, 3. - В. В. Нырков // Правовая политика и правовая жизнь. - 2007. - № С. 187-194.

498. Щедрова Г. П. Громадянське суспільство і соціальна демократична, правова держава: становлення, функції, тенденції розвитку в сучасній Україні : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Г. П. Щедрова. - К., 1996. - 35 с.

499. Щелокаева Т. А. Юридические коллизии и коллизионные нормы / Т. 6. - С. 147-152. А. Щелокаева // Правоведение. - 2003. - №

500. Эбзеев Б. С. Диалектика индивидуального и коллективного в организации социума и ее отражение в конституции (к методологии исследования) / 5-12. 2. - С. Б. С. Эбзеев // Гос. и право. - 2004. - №

501. Эбзеев Б. С. Конституция Российской Федерации: прямое действие - С. 5-15. 7. и условия реализации / Б. С. Эбзеев // Гос. и право. - 2008. - №

502. Юзьков Л. Конституційні закони: утвердження концепції і 5. - становлення практики / Л. Юзьков // Рад. право. - 1991. - № С. 12-14.

503. Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б. Н. Топорнин. - М. : Юристъ, 2001. - 1267 с.

504. Ющик О. I. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні / О. І. Ющик. - К. : Iн-т законодавства Верховної Ради України, 1997. - 180 с.

505. Ющик О. I. Теоретичні основи законодавчого процесу : / О. І. Ющик. - К. : Парламент. вид-во, 2004. - 519 с. монографія

506. Яковлев А. Розвиток виборчої системи як складова сучасного конституційного процесу в Україні [Текст] / А. Яковлев // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. - 2013. - №6. - С.24-31.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 355 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.