Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Нормативно-правові и правозастосовні акти 3 страница
280. Мучнік О. Г. Конституційна реформа: цілі, алгоритм, форми реалізації / О. Г. Мучнік // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквар. зб. 2 (7). - С. 141-144. - (Спецвип.: «Конституційний процес в - 2008. - № Україні»).

281. Мяловицька Н. А. Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи) : монографія / Н. А. Мяловицька. - К. : Логос, 2009. - 509 с.

282. Назаренко Є. В. Пріоритетність загальновизнаних принципів і / Є. В. Назаренко норм міжнародного права - принцип правової реформи в Україні // Законодавство України та міжнародне право (проблеми гармонізації) : зб. наук. пр. - К. : Iн-т законодавства Верховної Ради України, 1998. - Вип. 4. - С. 30-40.

283. ндрушко І. П. Особливості застосування категорії "інтерес" у конституційному праві [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Андрушко Ірина Петрівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. - 19 с

284. Небратенко Г. Г. Методология исследования обычно-правовой системы: познание сущности научных проблем / Г. Г. Небратенко // Философия 4 (35). - С. 99-104. права. - 2009. - №

285. Нижник Н. Синергетичні основи оптимізації державного управління [Електронний ресурс] / Н. Нижник, І. Черленяк, В. Олуйко // Вісник державної 4. - Режим доступу: служби України. - 2003. - № http://www guds.gov.ua/control/ru/publish/article;jsessionid

286. Нижник Н. Синергетично-рефлексивна модель соціальної само­організації та управління / Н. Нижник, І. Черленяк // Вісник Нац. акад. держ. упр. при 3. - Президентові України. - 2003. - № С. 5-14.

287. Нудненко Л. А. Теория демократии / Л. А. Нудненко. - М. : Юристъ, 2001. - 95 с.

288. Оболонский А. В. Драма российской политической истории: система против личности / А. В. Оболонский. - М. : Изд-во ИГиП РАН, 1994. - 352 с.

289. Оборотов Ю. Н. Разнообразие парадигм правопонимания эпохи постмодерна / Ю. Н. Оборотов // Наук. пр. Одес. нац. юрид. акад. - О. : Юрид. літ., 2008. - Т. 7. - С. 49-55.

290. Общая теория прав человека / В. А. Карташкин, Н. С. Колесова, А. М. Ларин [и др.] ; под ред. Е. А. Лукашевой. - М. : НОРМА, 1996. - 520 с.

291. Овсепян Ж. И. Развитие научных представлений о понятии и 5. - С. сущности конституции / Ж. И. Овсепян // Правоведение. - 2001. - № 24-36.

292. Огляд ухвал Конституційного Суду України // Вісник Кон­ституційного 1. - С. 3-22. Суду України. - 2007. - №

293. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22 липня 2000 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

294. Окрема думка судді Конституційного Суду України Савенка М. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2003 р. 6-рп/2003 у справі за конституційним поданням 73 народних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» та пропозицій до нього (справа щодо права вето на закон про внесення змін до 2. - Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України. - 2003. - № С. 8-15.

295. Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаповала В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2003 р. 6-рп/2003 у справі за конституційним поданням 73 народних депутатів України № щодо відповідності Конституції України (конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» та пропозицій до нього (справа щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України. - 2003. - № 2. - С. 16-20.

296. Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. I. 9-рп/ стосовно Рішення Конституційного Суду України від 28 квітня 2009 р. № 2009 щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпункту 13 пункту 4 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» (справа про допомогу по безробіттю звільненим за угодою сторін) // Офіційний  вісник України. - 2009. - № 35. - Ст. 1210.

297. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні / А. Ю. Олійник. - К. : Алерта, КНТ, Центр навч. літ., 2008. - 472 с.

298. Оль П. А. Конституционализм: от концепции к способу политико-правового устройства / П. А. Оль // История гос. и права. - 2009. - 20. - С. 7-12. №

299. Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело : 12.00.02 - конституційного права України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. конституційне право / О. В. Оніщенко. - К., 2005. - 20 с.

300. Оніщук М. В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики : монографія / М. В. Оніщук. - К. : Вид-во Європ. ун-та, 2009. - 450 с.

301. Опришко В. Актуальні проблеми парламентської реформи / В. 8. - С. 21-25. Опришко // Право України. - 2001. - №

302. Опришко В. Ф. Конституційні основи розвитку законодавства України : монографія / В. Ф. Опришко. - К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. - 211 с.

303. Орзих М. Рационализация организации местного самоуправления в Украине: опыт концептуального анализа / М. Орзих, М. Баймуратов, А. Шанцер // 2. - С. 42-50. Юрид. вестник. - 1995. - №

304. Орзих М. Ф. Верховенство права - принцип практической деятельности государства и общества / М. Ф. Орзих // Юрид. вестник. - 1997. - 3. - С. 69-70. №

305. Орзих М. Ф. Категориальное определение перспектив науки конституционного права / М. Ф. Орзих // Наука конституційного права України: сучасний стан та напрями розвитку : матеріали виступів учасників «круглого столу» / за ред. А. П. Гетьмана. - Х. : Право, 2009. - С. 48-53.

306. Орзих М. Ф. Конституционная реформа в Украине : учеб. пособие / М. Ф. Орзих. - О. : Юрид. літ., 2003. - 128 с.307. Орзих М. Ф. Личность и право / М. Ф. Орзих. - О. : Юрид. літ., 2005. - 312 с. - (Антология юридической мысли. Сер.: Одесская школа права).

308. Орзих М. Ф. Право и личность. Вопросы теории правового воздействия на личность социалистического общества / М. Ф. Орзих. - К. ; О. : Вища шк., 1978. - 141 с.

309. Орзих М. Ф. Современный конституционализм в Украине. Вве­дение в украинское конституционное право / М. Ф. Орзих, А. Р. Кру­сян. - К. : Алерта, 2006. - 290 с.

310. Орзих М. Ф. Судебная власть в условиях реформаторских ожиданий «новой конституционно-правовой эры» в Украине / М. Ф. Орзих // Юрид. вестник. - 1. - С. 28-35. 2007. - №

311. Орзіх М. Iнноваційна реконструкція адміністративно-тери­торіального 7. - С. 11-15. устрою України / М. Орзіх // Право України. - 2005. - №

312. Орзіх М. П. Європейський вимір конституційного реформування в Україні: концептуальний підхід / М. П. Орзіх // Стратегічні пріоритети : 2 (7). - наук.-аналіт. щокварт. зб. - 2008. - № С. 149-156. - (Спецвип.: «Конституційний процес в Україні»).

313. Орлова О. В. Гражданское общество и личность: политико-правовые аспекты / О. В. Орлова. - М. : МЗ Пресс, 2005. - 118 с.

314. Основи демократії / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарчук [та ін.] ; за заг. ред. А. Колодій. - К : Ай Бі, 2002. - 684 с.

315. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та : монографія / Н. М. Пархоменко. - К. : Юрид. думка, 2008. - 336 с. методології

316. Пастухов В. Второе дыхание русского конституционализма / 2 (63). - В. Пастухов // Сравнительное конституционное обозрение. - 2008. - № С. 4-21.

317. Пастухов В. Философия русского конституционализма / В. Пастухов 4(45). - // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. - 2003. - № С. 18-27.

318. Перспективи розвитку місцевого самоврядування: досвід України і Швеції : аналіт. бюл. - К. : ПрутПринт, 1998. - 124 с. - (Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, Асоціація міст України, Шведська асоціація влад (SALA).

319. Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік. - К. : Веселка, 1994. - 77 с.

320. Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання 3. - С. 24-35. суспільних відносин / О. Петришин // Право України. - 2010. - №

321. Петрів М. Конституція України 1710 р. : Орлик і Василенко / М. Петрів ; пер. укр. О. Козлова. - К. : Укр. вид. спілк., 1997. - 34 с.

322. Петрушевский Д. М. Великая Хартия Вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине ХIII века: С приложением латинского и русского текста Великой Хартии и др. документов / Д. М. Петрушевский. - М. : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1915. - 176 с.

323. Погорілко В. Суб’єкти конституційно-правових відносин: поняття, 10. - ознаки, види / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. - 2002. - № С. 3-10.

324. Погорілко В. Ф. Джерела конституційного права України (загальна теорія джерел конституційного права) / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко // 1. - С. 46-60. Вісник Академії правових наук України. - 2002. - №

325. Погорілко В. Ф. Джерела конституційного права України: поняття, види і система / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко // Право України. - 2002. - 3. - С. 8-16. №

326. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - К. : Наук. думка : Прецедент, 2006. - 344 с.

327. Погорілко В. Ф. Конституційне право України: Академ. курс : підручник : у 2 т. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - К. : Юрид. думка, 2006. - Т. 1. - 544 с.

328. Погорілко В. Ф. Референдне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко - К. : Ліра-К, 2006. - 366 с.

329. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України Підручник - К.: Видавництво Ліра-К, 2012. - 576 с.

330. Погребняк С. П. Основоположні принципи права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / С. П. Погребняк. - Х., 2009. - 36 с.

331. Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. / редкол.: І. Ф. Курас (гол.) [та ін.]. - К. : Генеза, 2002 - 2003. - Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917 - 1920) / В. Ф. Солдатенков (кер.), В. Ф. Верстюк. - 2003. - 488 с.

332. Порівняльна таблиця текстів проектів Конституції України Схвалені Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьовані Тимчасовою спеціальною комісією. - К. : Секретаріат Верховної Ради України, 1996.

333. Портнов А. В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні : монографія / А. В. Портнов. - К. : Логос, 2008. - 155 с.

334. Поярков С. Ю. Принцип разделения властей в идеологии - 2009. - российского конституционализма / С. Ю. Поярков // Право и политика. 6 (114). - С. 1240-1244. №

335. Поярков С. Ю. Российский конституционализм: идеологический 4 (112). - С. 749-753. аспект / С. Ю. Поярков // Право и политика. - 2009. - №

336. Правова система України: історія, стан та перспективи : в 5 т. : Право, 2008. - Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми - Х. формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. - 2008. - 728 с.

337. Правовая мысль : антология / авт.-сост. В. П. Малахов. - М. : - («Summa»). с. Академич. проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. - 1016

338. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях і висновках (1997 - 2003 роки) / М. Г. Чаюн, Ю. М. Кириченко, Р. А. Кидисюк [та ін.] ; відп. ред. М. Г. Чаюн. - К. : Атіка, 2003. - 336 с.

339. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. ; за Розвиток/ В. С. Журавський, О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, М. М. Оніщенко заг. ред. В. С. Журавського. - К. : Юрінком Iнтер, 2003. - 296 с.

340. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань [та ін.]. - Х. : Право, 2009. - 352 с.

341. Про Концепцію нової Конституції України : Постанова Верховної Ради Української РСР від 19 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 35. - Ст. 466.

342. Про процедуру підготовки проекту нової редакції Конституції України : проект Закону України // Нова Конституція - Чому? Коли? Як? : матеріали «круглого столу», Одеса, 12 лютого 2008 р. - О., 2008. - С. 13-28.

343. Про стан правосуддя в Україні : парламентські слухання 18 березня 2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/printabl_article?art_id=148043.

344. Про територіальний устрій України [Електронний ресурс] : проект 4182 / Офіційний веб-сайт Закону України від 10 березня 2009 р., реєстр. № Верховної Ради України. - Режим доступу: httр://gska 2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511= 31416.

345. Проблеми сучасної конституціоналістики : Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / М.П. Орзіх, М.В. Афанасьєва, В.А. Григор'єва та ін. ; НУ "ОЮА", За ред. М.П. Орзіха . ─ К. : Юрінком Інтер, 2011 . ─ 272 с. ─ ( Проблеми сучасої конституціалістики ).

346. Проблеми сучасної конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні. Навч. посіб. / М. П. Орзіх, В. М. Шаповал, А. Р. Крусян та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 432 с.

347. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, І. І. Бодрова [та ін.] ; за ред. Ю. М. Тодики. - Х. : Право, 2009. - 540 с.

348. Процишен М. В. Конституційне право на страйк як форма захисту соціально-економічних інтересів [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Процишен Марія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2012. - 20 с.

349. Пуздрач Ю. В. История российского конституционализма IX - XX веков / Ю. В. Пуздрач. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 561 с.

350. Пунда О. О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини / О. О. Пунда. - Хмельницький ; К. : Вид-во Сергія Пантюка, 2005. - 436 с.

351. Пухтинський М. О. Концептуальні підходи щодо внесення змін та доповнень до Конституції України в частині територіальної організації влади / М. О. Пухтинский // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. - 2008. 2 (7). - С. 68-75. - (Спецвип. «Конституційний процес в Україні»). - №

352. Пушкіна, О. Особисті права людини в конституційному законодавстві України [Текст] / О. Пушкіна // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. - 2013. - №5. - С.17-24.

353. Рабінович П. Верховенство права як соціально-природний феномен 3. - С. 18-23. (контури ідеалу) / П. Рабінович // Право України. - 2010. - №

354. Рабінович П. М. Верховенство права в інтерпретації Конституційного Суду України [Електронний ресурс] / П. М. Рабінович // Iнтернет-вид@ння «Юриспруденція on-line». - Режим доступу: www.pravo.lviv.ua

355. Рабінович П. М. Права людини і громадянина / П. М. Рабінович, М. I. Хавронюк. - К. : Атіка, 2004. - 464 c.

356. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / П. М. Рабінович. - Х. : Право, 1997. - 64 c.

357. Рабінович П. Основоположні права людини: соціально-антропна 2. сутність, змістова класифікація / П. Рабінович // Право України. - 2010. - № - С. 19-23.

358. Рабінович С. Природно-правова аргументація у практиці Конституційного Суду України / С. Рабінович // Вісник Конституційного Суду 4. - С. 103-113. України. - 2009. - №

359. Рассел Б. Мудрость Запада. Историческое исследование западной философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами / Бертран Рассел ; пер. с англ. О. Н. Орнатской. - М. : Республика, 1998. - 479 с .

360. Ремингтон Т. Ф. Суверенитет, конституционная демо­кратия и плюрализм / Томас Ф. Ремингтон // Сравнительное конституционное обозрение. - 2 (63). - С. 59-62. 2008. - №

361. Реформа для людини : зб. матеріалів про шляхи реалізації адмін.-територ. реформи в Україні / упоряд. В. А. Яцюк, О. Я. Мат­віїшин, В. П. : Європейська Новик [та ін.]. - К. : Секретаріат Кабінету Міністрів України комісія, 2005. - 238 с.

362. Речицкий В. В. Политическая активность. Конституционные аспекты / В. В. Речицкий. - К. : Сфера, 1999. - 496 c.

363. Решетников М. Современная демократия: тенденции, противоречия, 8. - С. исторические иллюзии / М. Решетников // Философ. науки. - 2005. - № 45-67.

364. Рижук Ю. М. Конституційно-правові основи економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Рижук Юлія Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2012. - 18 с.

365. Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2005 - 2006 рр.) / І. Б. Коліушко, Н. В. Александрова, В. П. Тимощук [та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Александрової, I. Б. Коліушка. - К. : Конус-Ю, 2007. - 496 с.

366. Розенфельд М. Распространение либерального конституционализма: / М. Розенфельд, изучение развития прав на свободу слова в новых демокра­тиях 1 (58). - С. А. Шайо // Сравнительное конституционное обозрение. - 2007. - № 102-120.

367. Розова Т. В. Специфика становления гражданского общества в с. Украине / Т. В. Розова, В. Ю. Барков. - О. : Юрид. літ., 2003. - 336

368. Российская юридическая энциклопедия / глав. ред. А. Я. - М. : Издат. Дом ИНФРА-М, 1999. - 1110 с. Сухарев.

369. Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. - К. : Альтернативи, 1999. - 320 с.

370. Рудик П. А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи / П. А. Рудик. - К. : Атіка, 2006. - 256 с.

371. Рузавин Г. И. Методология научного исследования : учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 317 с.

372. Румянцева В. Г. Основы системного подхода к правопониманию / В. 15. - С. - № Г. Румянцева, В. Ф. Мартынов // История гос. и права. - 2007. 33-35.

373. Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии : cб. док. / авт.-сост. А. В. Гоголевский (вступ. ст., коммент.), Б. Н. Ковалев (коммент., библиогр.). - М. : Гардарики, 2001. - 489 с. - (Ин-т «Открытое общество»).

374. Рыбаков О. Ю. Личность и государство: основные подходы к концепции социального партнерства / О. Ю. Рыбаков // Государственная власть и 39-43. 5. - С. местное самоуправление. - 2004. - №

375. Савчин М. В. Конституційна система України: від номінального до класичного конституціоналізму / М. В. Савчин // Часопис Київ. ун-ту права. - 4. - С. 77-82. 2007. - №

376. Саидов А. Х. Международное право прав человека : учеб. пособие / А. Х. Саидов ; отв. ред. Б. Н. Топорнин. - М. : Академич. правовой ун-т, 2002. - 197 с.

377. Саква Ричард. Подотчетность, конституционализм и некоторые модели власти в посткоммунистической России / Ричард Саква // Сравнительное 2 (63). - С. 63-79. конституционное обозрение. - 2008. - №

378. Селиванов А. А. Вопросы теории конституционного правосудия в Украине. Актуальные вопросы современного развития конституционного правосудия / А. А. Селиванов, А. А. Стрижак. - К. : Логос, 2010. - 272 с.

379. Селіванов А. О. Верховенство права в конституційному правосудді: Аналіз конституційної юрисдикції / А. О. Селіванов. - К. ; Х. : Акад. прав. наук України, 2006. - 400 с.

380. Селіванов А. О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права [Текст] = Constitutional problems of modern theory of low : доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті модернізації та ефективного конституційного правосуддя : [монографія] / проф. А. О. Селіванов. - К. : Логос, 2012. - 150 с. - Бібліогр.: с. 145-150.

381. Селіванов А. О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та с. суспільні погляди / А. О. Селіванов. - К. : УАІД «Рада», 2009. - 560

382. Селіванов А. Політика і право в рішеннях Верховної Ради України та конституційна відповідальність посадових осіб / А. Селіванов // Право 3. - С. 4-8. України. - 2005. - №

383. Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти / В. М. Селіванов. - К. : Iн Юре, 2002. - 724 с.

384. Сенченко М. I. Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації? / М. І. Сенченко. - К. : МАУП, 2003. - 120 с.

385. Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права / В. И. Сергеевич. - М. : Зерцало, 2004. - 452 с. - (Русское юридическое наследие).

386. Сивицкий В. Некоторые теоретические проблемы систематизации конституционного законодательства Российской Федерации / 2. - В. Сивицкий // Вестник МГУ. Серия 11, Право. - 2000. - № С. 59-70.

387. Сиренко В. Ф. Интересы - власть - управление / В. Ф. Сиренко. - К. : Наук. думка, 1991. - 154 с.

388. Скомороха В. Зміцнювати конституційний правопорядок у державі / 8. - С. 3-10. В. Скомороха // Право України. - 2002. - №

389. Скомороха В. Права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя / 6. - С. 3-9. В. Скомороха // Право України. - 2002. - №

390. Скрипнюк В. Конституційно-правові основи взаємодії органів державної влади і забезпечення верховенства права / В. Скрипнюк // Право 3. - С. 80-88. України. - 2010. - №

391. Скрипнюк В. М. Конституційно-правові основи розвитку системи державної влади сучасної України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Скрипнюк Валентина Миколаївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2012. - 42 с.

392. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України : акад. вид. / О. В. Скрипнюк. - Х. : Право, 2009. - 486 с.

393. Скрипнюк, О. Державний суверенітет: генеза доктрини та визначення поняття (частина перша) [Текст] / О. Скрипнюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. - 2013. - №2. - С.6-12.

394. Словська I. Є. Український конституціоналізм: етапи становлення і розвитку : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 - конституційне право / I. Є. Словська. - К., 2004. - 20 с.

395. Слюсаренко А. Г. Iсторія української конституції / А. Г. Слю­саренко, М. В. Томенко. - К. : Знання, 1993. - 192 с.

396. Смоленский М. Б. Правовая культура, личность и гражданское общество в России: формула взаимообусловленности / М. Б. Смоленский // 1 (246). - С. 197-204. Правоведение. - 2003. - №

397. Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / О. В. Совгиря. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 536 с.

398. Совгиря О. В. Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 544 с.

399. Совгиря О. Парламентська коаліція - новий суб’єкт 2. - конституційного права України / О. Совгиря // Право України. - 2007. - № С. 14-20.

400. Совгиря, О. В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти [Текст] / О. В. Совгиря // Адвокат. - 2012. - №12. - С.28-35.

401. Соколов В. М. Власть. Политика. Массы / В. М. Соколов, С. Е. Ханеев. - О. : Маяк, 2002. - 204 с.

402. Солдатенков В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія/ В. Ф. Солдатенков. - К. : Пошук.-вид. агентство «Книга Пам’яті України», 1997. - 416 с.

403. Сравнительное конституционное право : учеб. пособие / Б. Н. Топорнин, В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин [и др.] ; отв. ред. В. Е. Чиркин. - М. : Междунар. отношения, 2002. - 448 с.

404. Стадник, О. М. Загальна характеристика принципу загального виборчого права [Текст] / О. М. Стадник // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. - 2012. - №4. - С.127-131.

405. Старовойтов А. В. Государственное право на юридическом факультете МГУ в 40 - 60-е гг. / А. В. Старовойтов // Конституционное (государственное) право в Московском университете / отв. ред. Н. А. Богданова. - М. : Изд-во МГУ, 2005. - С. 59-69.

406. Стецюк П. Б. Конституційний Суд України як суб’єкт формування сучасного українського конституціоналізму (до постановки проблеми) / П. Б. 6. - С. 70-74. Стецюк // Право України. - 2010. - №

407. Стецюк П. Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Ч. 1 / П. Б. Стецюк. - Л. : Астролябія, 2003. - 232 с.

408. Стецюк П. Б. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст / П. Б. Стецюк. - Л. : Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка, Фонд Сприяння розвитку української правової думки та пропаганди державницьких традицій «Право для України», 1999. - 232 с.

409. Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналіт. огляд та комент.) / А. А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 631 с.

410. Стрижак А. Верховенство права і конституційне судочинство в 3. - Україні / А. Стрижак // Право України. - 2010. - № С. 62-71.

411. Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави / 6. - С. 4-11. А. Стрижак // Право України. - 2010. - №

412. Судебная власть / Т. Е. Абова, Е. Б. Абросимова, М. В. Боровський [и др.] ; под ред. И. Л. Петрухина. - М. : ТК Велби, 2003. - 720 с.

413. Судова статистика [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/EFBE07EA5B
CB611DC2256C96004AE92

414. Суржинський М. I. Громадянство України як конституційно-правовий інститут : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 - конституційне право / М. I. Суржинський. - К., 2009. - 20 с.

415. Сухонос В. В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: анатомія демократизму і авторитаризму / В. В. Сухонос. - Суми : Університет. кн., 2003. - 336 с.

416. Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, жовтень, 2000 р. / за ред. С. В. Ківалова, М. П. Орзіха. - О. : Юрид. літ., 2001.- 336 с.

417. Сушко Є. Р. Верховенство права: проблеми розуміння та застосування [Електронний ресурс] / Є. Р. Сушко // Судова апеляція. - 2007. - №1. - Режим доступу: http://www.apcourtkiev.gov.ua

418. Таманага Браян. Верховенство права: історія, політика, теорія / Браян Таманага ; пер. з англ. А. Iщенка. - К. : Києво-Могилянська акад., 2007. - 208 с.

419. Тарасенко В. Г. Постулаты права / В. Г. Тарасенко. - М. : Издат. Дом «Городец», 2009. - 128 с.

420. Тархов В. А. Конституционно-правовые отношения / В. А. Тархов 2. - С. 20-28. // Правоведение. - 1981. - №

421. Теліпко В. Є. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / В. Є. Теліпко. - К. : Центр навч. літ., 2009. - 568 с.

422. Теплюк М. О. Конституційно-правові проблеми організації публічної влади в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 - конституційне право / М. О. Теплюк. - К., 2008. - 21 с.

423. Тесленко М. В. Судебный конституционный контроль в Украине / М. В. Тесленко. - К. : Ин-т гос. и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2001. - 344 с.

424. Тесленко М. Держава і правова охорона конституції / М. Тесленко 2. - С. 89-91. // Право України. - 2005. - №

425. Тесленко М. Роль громадянина у правовій охороні Конституції / 12. - С. 21-23. М. Тесленко // Право України. - 2005. - №

426. Тимченко I. Конституційна реформа: усвідомлений обопільно розбрат чи об’єктивна необхідність / I. Тимченко // Право України. - 2008. - 9. - С. 4-13. №

427. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / упоряд., прим. Т. Гунчака, Р. Сольчаника. - К. : Дніпро, 2001. - Т. 6 : 90-ті роки ХIХ - 20-ті роки ХХ ст. - 520 с.

428. Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України / В. Тихий // Проблеми сучасного українського конституціоналізму : зб. наук. пр. (На пошану першого Голови Конституційного Суду України проф. Леоніда Юзькова) / за заг. ред. А. Стрижака, В. Тація. - К. : Логос, 2008. - С. 215-228.

429. Тихомиров Ю. А. Конституция в правовой системе: взаимовлияние и противоречия / Ю. А. Тихомиров // Конституция как фактор социальных изменений : сб. докл. - М. : Центр конституционных исследований Московского общества с. - (Современный российский конституционализм). Научного фонда, 1999. - 108

430. Тихомиров Ю. А. Теория закона / Ю. А. Тихомиров. - М. : Наука, 1982. - 257 с.

431. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции / Ю. А. Тихомиров. - М. : Изд-е г-на Тихомирова М. Ю., 2004. - 355 с.

432. Тихонова Є. А. Питання співвідношення конституційного і міжнародного права / Є. А. Тихонова // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом : матеріали наук.-практ. конф., жовтень 1998 р. - К. : Iн-т законодавства Верховної Ради України, 1998. - С. 99-104.

433. Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины : учеб. пособие / Ю. Н. Тодыка, О. Ю. Тодыка. - Х. : Райдер, 2003. - 280 с.

434. Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине / Ю. Н. Тодыка, О. Ю. Тодыка. - К. : Iн Юре, 2004. - 368 с.

435. Тодыка Ю. Н. Конституция Украины - Основной Закон государства и общества / Ю. Н. Тодыка. - Х. : Факт, 2001. - 382 с.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 421 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.028 с.