Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕ≈–≈ƒћќ¬ј.  афедра цив≥льно-правових дисципл≥н
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ»

ќƒ≈—№ »… ƒ≈–∆ј¬Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬

 

 афедра цив≥льно-правових дисципл≥н

 

«ј“¬≈–ƒ∆”ё

–ектор ќдеського державного ун≥верситету внутр≥шн≥х справ

полковник м≥л≥ц≥њ

 

™.ќ.  орист≥н

Ђ___ї ______________ 201_ р.

 

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ

дл€ п≥дготовки до сем≥нарських зан€ть та виконанн€ самост≥йноњ роботи

Ђ÷ив≥льний процес ”крањниї

ѕ≥дготовки бакалавр≥в

√алуз≥ знань 0304 право

Ќапр€му

6.030401 Ђѕравознавствої

 

 

201_ р≥к

ћетодичн≥ рекомендац≥њ щодо проведенн€ практичних зан€ть з дисципл≥ни Ђ÷ив≥льний процес ”крањниї дл€ курсант≥в курсу денноњ форми навчанн€ за напр€мом п≥дготовки 6.030401 Ђѕравознавствої

Ђ27ї серпн€ 2015 року - __ с.

 

 

–озробник:доцент кафедри цив≥льно-правових дисципл≥н, кандидат юридичних наук јндр≥Їнко ≤.—.

 

ќбговорено та схвалено на зас≥данн≥ кафедри цив≥льно-правових дисципл≥н

ѕротокол в≥д Ђ27ї серпн€ 2014 року є 1

 

–екомендовано до друку навчально-методичною радою ќдеського державного ун≥верситету внутр≥шн≥х справ.

ѕротокол в≥д Ђ27ї серпн€ 2014 року є 1

ѕ≈–≈ƒћќ¬ј

ѕрагненн€ ”крањни бути учасником ™вропейського сп≥втовариства можливе за умови ч≥ткого дотриманн€ захисту прав та ≥нтерес≥в громад€н ≥ юридичних ос≥б. ќдне з основних м≥сць у цьому пос≥даЇ цив≥льний процес, €кий маЇ на мет≥ реал≥зувати повний, усеб≥чний та справедливий розгл€д спор≥в, у €ких хоча б одн≥Їю стороною Ї ф≥зична особа.

«г≥дно з≥ ст. 55  онституц≥њ ”крањни права ≥ свободи людини захищаютьс€ судом, кожному гарантуЇтьс€ право на оскарженн€ в суд≥ р≥шень, д≥й чи безд≥€льност≥ орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, посадових ≥ службових ос≥б. —татт€ 124  онституц≥њ зазначаЇ, що юрисдикц≥€ суд≥в поширюЇтьс€ на вс≥ правов≥дносини, що виникають у держав≥. “ому цив≥льний процес Ї основною правовою галуззю у зд≥йсненн≥ на≠ших прав та ≥нтерес≥в, а отже, потребуЇ ретельного вивченн€ майбутн≥ми юристами, оск≥льки незнанн€ процесу унеможливлюЇ реал≥зац≥ю права.

÷ив≥льний процес - фундаментальний навчальний курс у сис≠тем≥ вищоњ юридичноњ осв≥ти, що вивчаЇ зм≥ст ≥ пор€док цив≥льного судочинства. Ќа основ≥ нормативних акт≥в, наукових ≥ навчальних л≥тературних джерел, судовоњ практики розкриваютьс€ суть ≥ процесуальна форма правосудд€ щодо цив≥льних справ ≥ в такий спос≥б в≥дбуваЇтьс€ формуванн€ майбутн≥х високопрофес≥ональних фах≥вц≥в-юрисконсульт≥в, адвокат≥в, прокурор≥в, судд≥в.

Ќапр€м п≥дготовки, в €кому основна увага прид≥л€Їтьс€ саме самост≥йн≥й п≥дготовц≥, повн≥стю в≥дпов≥даЇ вимогам так званого Ѕолонського процесу. —уть цього процесу, п≥д знаком €кого вже понад пТ€ть рок≥в живе Ївропейська осв≥т€нська сп≥льнота, пол€гаЇ у формуванн≥ на перспективу загальноЇвропейськоњ системи осв≥ти. ÷€ система, що зветьс€ зоною Ївропейськоњ вищоњ осв≥ти, заснована на сп≥льност≥ фундаментальних принцип≥в функц≥онуванн€.

ќд≠ним з найважлив≥ших принцип≥в функц≥онуванн€ осв≥ти Ї принцип формуванн€ знань, що передбачаЇ розширенн€ саме самост≥йноњ п≥дготовки студент≥в, засвоЇнн€ ними знань на баз≥ модульного п≥дходу.

 урсантам при вивченн≥ теоретичного курсу особливу увагу сл≥д звернути на джерела права ≥ нормативн≥ матер≥али, що регулюють цив≥льн≥ процесуальн≥ правов≥дносини. Ќеобх≥дно пост≥йно ц≥кавитись судовою практикою розгл€ду цив≥льних справ, а також процесуальними питанн€ми не судових норм захисту цив≥льних прав ≥ ≥нтерес≥в громад€н та орган≥зац≥й, ви€вл€ючи точки њх стикуванн€ з практикою д≥€льност≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ. ƒл€ цього треба користуватись в≥дпов≥дними постановами ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни, €к≥ м≥ст€ть розТ€сненн€ щодо практики застосуванн€ д≥ючого законодавства при розгл€д≥ судами цив≥льних справ та впливають на Їдине (однакове) його застосуванн€.

 

“ематичний план

Ќазви зм≥стових модул≥в ≥ тем  ≥льк≥сть годин
усього у тому числ≥
л с ≥нд с.р.
           
«м≥стовий модуль 1. ÷ив≥льне процесуальне право €к галузь права
“ема 1. ѕон€тт€, предмет, метод цив≥льного процесуального права          
“ема 2. ѕринципи цив≥льного процесуального права          
“ема 3. ÷ив≥льн≥ процесуальн≥ правов≥дносини          
“ема 4. —уд €к обовТ€зковий субТЇкт цив≥льного процесу          
“ема 5. —торони у цив≥льному процес≥. “рет≥ особи          
“ема 6. ѕредставництво у цив≥льному процес≥          
“ема 7. ќргани та особи, €ким законом надано право захищати права, свободи та ≥нтереси ≥нших ос≥б.          
“ема 8. ≤нш≥ учасники цив≥льного процесу          
–азом за зм≥стовим модулем 1          
«м≥стовий модуль 2. «агальн≥ положенн€ цив≥льного процесуального права
“ема 9. ѕ≥дв≥домч≥сть та п≥дсудн≥сть цив≥льних справ          
“ема 10. ÷ив≥льн≥ процесуальн≥ строки          
“ема 11. —удов≥ витрати          
“ема 12. «аходи процесуального примусу          
“ема 13. ƒокази та доказуванн€ у цив≥льному процес≥          
–азом за зм≥стовим модулем 2          
¬сього по модулю 1          
ћодульна контрольна робота          
«ал≥к          
«м≥стовий модуль 3. ¬иди цив≥льного судочинства
“ема 14. ѕредТ€вленн€ позову та в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥.          
“ема 15. ѕровадженн€ у справ≥ до судового розгл€ду.          
“ема 16. —удовий розгл€д цив≥льних справ.          
“ема 17. —удов≥ р≥шенн€.          
“ема 18. Ќаказне провадженн€          
“ема 19. ќкреме провадженн€          
–азом за зм≥стовим модулем 3          
«м≥стовий модуль 4. ќскарженн€ та виконанн€ судових р≥шень
“ема 20. јпел€ц≥йне провадженн€          
“ема 21.  асац≥йне провадженн€          
“ема 22. ѕерегл€д судових р≥шень ¬ерховним —удом ”крањни. ѕровадженн€ у звТ€зку з новови€вленими обставинами.          
“ема 23. ¬иконавче провадженн€          
“ема 24. ¬≥дновленн€ втраченого судового провадженн€.          
“ема 25 ÷ив≥льне судочинство з ≥ноземним елементом.          
–азом за зм≥стовим модулем 4          
¬сього по модулю 2          
”сього годин          
ћодульна контрольна робота          
≈кзамен          

 

 

«агальн≥ методичн≥ вказ≥вки щодо п≥дготовки до

сем≥нарських зан€ть

—ем≥нарськ≥ зан€тт€ з курсу Ђ÷ив≥льний процес ”крањниї Ї важ≠ливою формою оволод≥нн€ курсантами програмним матер≥алом, роз≠витку у них самост≥йноњ навчальноњ роботи, в≥дпрацюванн€ вм≥нь теоре≠тичного анал≥зу правових припис≥в та њх практичного застосуванн€.

” процес≥ цього р≥зновиду зан€ть зд≥йснюЇтьс€ поточний контроль €кост≥ знань, застосовуютьс€ методичн≥ заходи ≥ндив≥дуал≥зац≥њ навчанн€.

ѕ≥дготовка до сем≥нарського зан€тт€ розпочинаЇтьс€ з:

Ø ознайомленн€ з≥ зм≥стом в≥дпов≥дноњ теми в анотац≥њ навчальноњ дисципл≥ни;

Ø ознайомленн€ з питанн€ми, €к≥ заплановано розгл€нути на да≠ному зан€тт≥;

Ø звертанн€ до конспекту лекц≥њ;

Ø звертанн€ до методичних вказ≥вок лектора щодо особливостей вивченн€ даноњ теми;

Ø опрацювати рекомендовану дл€ вивченн€ тем л≥тературу, закон≠спектувати окрем≥ положенн€, що стосуютьс€ питань теми;

Ø використовуючи п≥дручники, необх≥дно добре засвоњти пон€тт€, €к≥ Ї визначними /опорними/ дл€ ц≥Їњ теми ≥ вид≥лен≥ в план≥ сем≥нару;

Ø зробити в зошит≥ конспект основних положень теми, €ка вино≠ситьс€ на сем≥нар;

Ø продумати на кожне питанн€, що виноситьс€ на обговоренн€, план в≥дпов≥д≥ - це допоможе курсанту зробити свою в≥дпов≥дь ч≥т≠кою, лог≥чною та посл≥довною;

Ø повторити основн≥ положенн€ та визначенн€ з попередн≥х тем;

ћетодика сем≥нарських зан€ть передбачаЇ дискус≥йне обговоренн€ попередньо визначених питань, що потребуЇ вивченн€ слухачами рекомендованих монограф≥чних роб≥т, наукових статей.

¬≥дпов≥д≥ на теоретичн≥ питанн€ повинн≥ бути докладними та обірунтованими, м≥стити посиланн€ на нормативн≥ акти. ¬ир≥шенн€ практичних завдань зд≥йснюютьс€ в письмов≥й форм≥. ”с≥ складен≥ документи зачитуютьс€ та обговорюютьс€ п≥д час проведенн€ зан€ть.

ѕ≥сл€ засвоЇнн€ теоретичного матер≥алу необх≥дно ознайомитись з≥ зм≥стом задач≥, ви€вити, чи викликають юридичн≥ насл≥дки викладен≥ обставини, а також те, €к необх≥дно оц≥нювати фактичн≥ в≥дносини, що виникли м≥ж учасниками з погл€ду на норми цив≥льного процесуального права.

ћета вир≥шенн€ задач Ц допомогти курсантам закр≥пити теоретичн≥ знанн€, отриман≥ при вивченн≥ курсу, та оволод≥ти навичками практичного застосуванн€ матер≥алу, що вивчаЇтьс€.

«Т€суванн€ зм≥сту задач≥ та њњ умов, виход€чи з €ких необх≥дно дати в≥дпов≥д≥ на визначен≥ запитанн€, надасть можлив≥сть пра≠вильно квал≥ф≥кувати фактичн≥ обставини з юридичноњ сторони.

”мови задач потребують комплексноњ в≥дпов≥д≥, оск≥льки з визначенн€м одного питанн€ виникають р€д ≥нших, повТ€заних з пер≠шим, тому на вс≥ питанн€ необх≥дно давати в≥дпов≥д≥. ¬≥дпов≥дь студента повинна бути обірунтованою, ч≥ткою, повною ≥ мотивованою.

ќбірунтуванн€ в≥дпов≥д≥ не повинно обмежуватись механ≥чним посиланн€м на нормативно-правовий акт чи його норму, необх≥дно вм≥ти њх тлумачити.

ќкрем≥ теми потребують, кр≥м р≥шенн€ задач, укладенн€ про≠цесуальних документ≥в. “ак, тема Ђѕозовне провадженн€ї потребуЇ не т≥льки вивченн€ теоретичних питань ≥ вир≥шенн€ задач, а ще й маЇ на мет≥ надати курсанту практичн≥ навички щодо складанн€ позовноњ за€ви, р≥шень та ухвал.

ѕроцесуальн≥ документи повинн≥ складатись у в≥дпов≥дност≥ з≥ зразками, що напрацьован≥ судовою практикою зг≥дно з вимогами цив≥льного процесуального законодавства.

–езультати участ≥ курсант≥в на зан€тт€х, самост≥йноњ п≥дготовки та засвоЇнн€ теми оц≥нюютьс€ викладачем.

ѕропущен≥ незалежно в≥д причини зан€тт€ чи незадов≥льна оц≥нка - в≥дпрацьовуютьс€ у встановлен≥ дн≥ та години.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 545 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1664 - | 1444 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.