Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Постанови Кабінету Міністрів України
1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру плати на видачуліцензії на проведення конкретного виду страхування» від 13. 04.2005 р. № 286. //Режим доступу: www.rada gov.ua.

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про

обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» від 14.08.1996 р. №959. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення проособливі умови діяльності страхових брокерів» від 29.04.1999 р. № 747. // Режимдоступу: www.rada gov.ua.

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення пропорядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18.12.1996 р.№1523. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

12. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку та вимог щодоздійснення перестрахування у страховика (перестраховика)нерезидента від04.02.2004 № 124. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про __________затвердження Порядку та правилобов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації» від 12.10.2002 р. № 1535.// Режим доступу: www.rada gov.ua.

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правилобов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що можебути заподіяна третім особам» від 9.09.2002 р. № 944. // Режим доступу: www.radagov.ua.

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правилобов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур та насаджень сільгосппідприємствами державної форми власності та врожаю

цукрових буряків і зернових культур сільгосппідприємствами всіх формвласності» від 11.07.2002 р., № 1000. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правилобов'язкового страхування сільськогосподарських тварин» від 23.04.2003 р. №590. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правилпроведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадянУкраїни, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду,

яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння,

зберігання чи використання цієї зброї» від 29.03.2002 р. № 402. // Режим доступу:www.rada gov.ua.

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів страховихплатежів за міжнародними договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від6.01.2005 р. № 5. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок утворення та державноїреєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро» від 27квітня 1998 р. №561. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

2. Укази Президента України

20. Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послугвід 4.04.2003 р.: Указ Президента України № 292/2003. // Режим доступу:www.rada gov.ua.Розпорядження Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг

21. Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України від

05.12.2003 р. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансовихпослуг № 155. Режим доступу: www.rada gov.ua.

22. Про затвердження змін до Правил формування обліку та розміщення страховихрезервів за видами страхування, іншими ніж життя від 14.12.2005 р.:Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №5117. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

23. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності від28.08.2003 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансовихпослуг № 40. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

24. Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя від27.01.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансовихпослуг № 24. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

25. Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховикамиперсоніфікованого і індивідуального обліку договорів страхування життя24.12.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових

послуг № 3197. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

26. Про затвердження Положення про порядок та умови видачі та розміри кредитівстрахувальникам, які уклали договори страхування життя від 03.12.2004 р.:

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №2883. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

27. Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестраховихброкерів і ведення державного онєстру страхових та пре страхових брокерів від26.05.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансовихпослуг № 736. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

28. Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життявід 24.11.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринківфінансових послуг № 2875. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

29. Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервівза видами страхування іншими ніж страхування життя від 17.12.2004 р.:Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №3104. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

30. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків від 17 березня 2005 р.:

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №3755. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

Підручники:

3. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011 –376 с.

4. Історія страхування: Підручник/ С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; заред. С.К. Реверчука, - К.: Знання, 2005 р. – 213 с.

5. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. - : ЗнанняУкраїни, 2006. – 284 с.

6. Страхові послуги: Підручник / За ред. проф. С.С. Осадця і доц. Т.М. Артюх, КНЕУ,2007. – 464 с.

7. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича, - К.: Знання, 2008. – 1019 с.

8. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець, д – р, екон.наук, проф. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.

9. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. 6-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 460 с.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 639 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.