Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Навчальні посібники
10. Абрамов В.Ю. Страховой риск: понятие и оценка: Правовые аспекты. – М.: Анкил,2006. – 128 с.

11. Безугла В.О. Страхування: Навч. посіб. / В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал. –К.: ЦУЛ, 2008. – 582 с.

12. Бігдаш В.Д. Страхування: Навч.посіб. для студ. ВНЗ/ Міжрегіональна академіяуправління персоналом, - К.: МАУП, 2006. – 444 с.

13. Василенко А.В. Інвестиційна стратегія страхових компаній : Навч. посібник/Київський торговельно-економічний ун-т . – К.: КНТЕУ, 2006 . – 168 с.

14. Вовчак О.Д. Страхування. Навч.посібник. – Львів.: „Новий світ – 2000”,, 2004. – 480с.

15. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб. – КНЕУ, 2007. – 328 с.

16. Говорушко Т.А. Стан та проблеми розвитку страхового ринку в економічній системіУкраїни // Економіка Фінанси Право. – 2005. № 8.

17. Говорушко Т.А. Страхові послуги. 2-е видання перероблене та доповнене: Навч. пос.– К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

18. Долгошея Н.О. Страхування в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. – К.: Центручбової літератури, 2010. – 318с.

19. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури,

2008. – 240 с.

20. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологічний словник .-2-е вид.,випр,та доп. – Львів: Видавництво „Бескит Біт”, 2002. – 104 с.

21. Лацій Н.В. Страхування: Навч.посібник/ Гуманітарний ун-т „Запорізький ін-т держ.Та муніципального управління”, - Запоріжжя ГУ „ЗІДМУ”, 2005. – 146 с.

22. Лінькова О.Ю. Страхування: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Національний технічнийуніверситет „Харківський політехнічний ін.- т”, - Х.: НТУ „ХПІ”, 2006. – 240 с.

23. Машина Н.І. Міжнародне страхування: Навч. посіб./ Н.І. Машина. – К.: ЦУЛ, 2006. –504 с.

24. Олійник О.С. Страхування: навч. посібник / О.В. Олійник, Г.О. Нагаєва:

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Х.: 2008. –283 с.

25. Основи довгострокового страхування: посібник для студентів ВАЗ / А.Т. Головки,М.Л. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов, - К.: Алерта, 2007. 443 с.

26. Ротова Т.А. Страхування: Навч.посіб.- 2 – ге вид. переробл. та допов. - К.: Київ. нац.торг. – екон. ун – т , 2006.- 400 с.

27. Смоляк В.А. Страхування: Навч. посіб. / В.А. Смоляк, Є.Ю.Кузькін; Харківськафілія Українського державного ун-ту економіки і фінансів. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 272с.

28. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. М.: ИНФРА – М,2002. – 312 с. – (Серия “ Высшее образование “)

29. Степанова Т.В. Основи страхування в Україні: курс лекцій. – К.: Бурун Книга, -2010. – 108 с.

30. Страхове право: Навч.посібник/ за ред. Ю.О. Заїки –К.: Істина, 2004.-92 с.

31. Страхові послуги. Навчальний посібник І.В.Алексєєв, І.В.Кондрат, Н.Б.Ярошевич /Національний ун-т „Львівська політехніка”. – Л.: Видавництво національного ун-ту„Львівська політехніка”, 2006. – 204 с.

 

32. Страхові послуги: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, О.І.Завійська, - Л.: Компакт – ЛВ, 2005. – 656 с.

33. Страхование, Теория и практика: Учебн.пособие для студ. вузов, обучающихся поспец. „Финансы и кредит” и „Бухгаалтерский учёт, анализ и аудит” / Н.Н.Никулина,С.В.Березина, - 2 изд. перераб. и доп. _ М.: Юнити – Дана, 2007 – 511 с.

34. Страхування в галузі охорони здоров’я: навч. посіб./ І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я.Терешко, І.І. Фуртик; за аг. Ред.. І.Я. Сенюти – Львів: Видавництво ЛОБф«Медицина і право», 2010 – 216 с.

35. Страхування: навчальний посібник. - Суми: Видавництво „Слобожанщина”, 1997. —96 с.

36. Страхування: навч.-метод.посібник/ Н.І.Бондаренко, Г.О.Нагаєва, Т,В. Ковальова,О.М. Калашнікова: Харківський національний аграрний університет ім..В.В.Докучаєва, - Х.: 2007. – 110 с.

37. Страхування: теорія і практика/ За загл. ред. Н.М. Внукової: Харків: Бурун книга, -2007. – 376 с.

38. Страхування : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ярослав Шумелда. — Вид.2-е, розширене. — К.: Міжнар. агенція «БІЗОН», 2007. — 377 с.: іл., табл. — (Серія«Бібліотека страхування»).

39. Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса, - М.: Альфа-пресс, 2006. – 409 с.

40. Фисун І.В. Страхування: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 240 с.

41. Фінанси страхових компаній. Навчальний посібник / Н.Г. Нагайчук, О.О.

Гончаренко. – К.: УБС НБУ, 2010. – 585 с.

42. Фурман В.М. Розвиток нових технологій у страхуванні // Фінанси України. – 2005. -№ 2, с. 135 – 145.

43. Фурман В.М. Страхові послуги для населення // Фінанси України. – 2005. - № 4, с.139 – 147.

44. Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління:навч. посіб. / А.В. Шегда, М.В. Голованенко: за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2008.– 271 с.

45. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика. Учеб. Пособие для вузов /Л.А. Юрченко. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2011. – 199 с.

46. Яворська Т.В. Страхові послуги: навчальний посібник/ Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Економічний факультет, 2008. – 250 с.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 534 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.