Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Corporate Governance
Corporate governance is "the system by which companies are directed and controlled".[1] It involves regulatory and market mechanisms, and the roles and relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders, and the goals for which the corporation is governed.[2][3] In contemporary business corporations, the main external stakeholder groups are shareholders, debtholders, trade creditors, suppliers, customers and communities affected by the corporation's activities.[4] Internal stakeholders are the board of directors, executives, and other employees.

The Cadbury and OECD reports present general principals around which businesses are expected to operate to assure proper governance. The Sarbanes-Oxley Act, informally referred to as Sarbox or Sox, is an attempt by the federal government in the United States to legislate several of the principles recommended in the Cadbury and OECD reports.

Rights and equitable treatment of shareholders:[10][11][12] Organizations should respect the rights of shareholders and help shareholders to exercise those rights. They can help shareholders exercise their rights by openly and effectively communicating information and by encouraging shareholders to participate in general meetings.

Interests of other stakeholders:[13] Organizations should recognize that they have legal, contractual, social, and market driven obligations to non-shareholder stakeholders, including employees, investors, creditors, suppliers, local communities, customers, and policy makers.

Role and responsibilities of the board:[14][15] The board needs sufficient relevant skills and understanding to review and challenge management performance. It also needs adequate size and appropriate levels of independence and commitment

Integrity and ethical behavior:[16][17] Integrity should be a fundamental requirement in choosing corporate officers and board members. Organizations should develop a code of conduct for their directors and executives that promotes ethical and responsible decision making.

Disclosure and transparency:[18][19] Organizations should clarify and make publicly known the roles and responsibilities of board and management to provide stakeholders with a level of accountability. They should also implement procedures to independently verify and safeguard the integrity of the company's financial reporting. Disclosure of material matters concerning the organization should be timely and balanced to ensure that all investors have access to clear, factual information.

 

 

1.Абсолютні та відносні вартісно-орієнтовані показники

2.Безбюджетна діяльність (beyond budgeting)

3.Біхевіористичні корпоративні фінанси та контролінг поведінки

4.Бюджетний контроль і оцінка виконання бюджету.

5.Бюджетування та бюджетний контроль в системі оперативного фінансового контролінгу.

6.Вартісно-орієнтований контролінг

7.Вплив неокласичної та інституціональної парадигм економіки на цілі та задачі контролінгу.

8.Вплив фінансової комунікації на вартісні параметри підприємства

9.Еволюція сутності й значення контролінгу в світовій практиці та в пострадянському просторі.

10.Етапи розробки та впровадження системи збалансованих показників.

11.Європейська та американська концепції контролінгу.

12.Завдання контролінгу у процесі трансформації фінансової звітності відповідно до IFRS

13.Загальна схема та календар бюджетування.

14.Звітність за результатами виконання бюджетів (репортинг).

15.Звітність згідно з IFRS/IAS/GAAP як інформаційна база для прийняття управлінських рішень: зміст, необхідність, користувачі.

16.Інтегральні методи фінансової діагностики підприємств: дискримінантний аналіз.

17.Карти збалансованих показників.

18.Каталог завдань та функцій стратегічного та оперативного контролінгу.

19.Контролінг поведінки та PMS

20.Конфлікти інтересів та стратегічні наслідки трансфертного ціноутворення

21.Концепція Business Performance Management в системі стратегічного контролінгу

22.Концепція зростання доходів власників (shareholder-value) А. Раппапорта

23.Концепція контролінгу, орієнтована на функцію координації

24.Концепція п'ятикутника (PENTAGON)

25.Мета, завдання і функції контролінгу.

26.Метод дисконтування грошових потоків (DCF) в управлінні вартістю компанії.

27.Методи розрахунку трансфертних цін, що базуються на витратах (змінних, повних, граничних)

28.Методи трансформації секторального бета у коефіцієнт бета конкретного підприємства

29.Методика визначення трансфертних цін, що базуються на витратах

30.Місце контролінгу в системі прийняття фінансових рішень.

31.Мотивація персоналу в системі контролінгу, система винагороди за Вайцманом.

32.Недоліки традиційного бюджетування та альтернативи бюджетуванню.

33.Основні завдання та функції стратегічного та оперативного контролінгу.

34.Основні переваги впровадження на підприємстві ERP-систем.

35.Основні підходи до побудови систем фінансових показників: логічно-дедуктивний та емпірично-індуктивний.

36.Особливості розрахунку коефіцієнта бета для підприємств, корпоративні права яких не мають обігу на фондовому ринку.

37.Особливості розрахунку показника CVA.

38.Переваги та недоліки побудови системи збалансованих показників на підставі показника ROI.

39.Переваги та недоліки централізованої й децентралізованої структури контролінгових служб підприємства.

40.Переваги та проблеми впровадження системи управління вартістю на підприємстві

41.Планування прибутків та збитків компанії.

42.Подвійна (дуальна) трансфертна ціна як компромісне рішення при внутрішньому ціноутворенні.

43.Порядок консолідації корпоративної фінансової звітності (згідно П(С)БО 20 й IAS 27)

44.Порядок розробки системи внутрішніх рейтингів.

45.Постановка системи управління фінансами компанії на базі EVA®

46.Права, функціональні обов’язки та відповідальність фінансового контролера.47.Проблематика розрахунку ставки дисконтування.

48.Проблеми та помилки при впровадженні та функціонуванні контролінгу на вітчизняних підприємствах.

49.Проблемні питання використання моделі CAPM для розрахунку ціни залучення власного капіталу.

50.Прогнозування та бюджетування cash-flow.

51.Проектний підхід до впровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві

52.Проформа показників, що характеризують фінансові результати підприємств згідно з IFRS/IAS/GAAP.

53.Реалізація стратегії розвитку підприємства на основі збалансованої системи показників. SWOT-аналіз BSC.

54.Рейтингова система оцінювання кредитних ризиків.

55.Розмежування компетенцій контролінгу та внутрішнього аудиту.

56.Розрахунок фінансових результатів згідно з IFRS.

57.Роль корпоративної інформаційної системи в реалізації функцій фінансового контролінгу на підприємстві

58.Середньо ринкова премія за ризик (MRP) та ризик країни (CRP).

59.Система бюджетів (майстер-бюджет) на підприємстві.

60.Системи та форми внутрішньо-фірмового контролю.

61.Скоригована теперішня вартість (APV) та ринкова додана вартість (MVA): порядок розрахунку та практичне використання.

62.Справедлива вартість (Fair Value): необхідність та способи визначення

63.Ставка дисконтування та проблематика її розрахунку в країнах, що розвиваються (Emerging Markets).

64.Стратегічне фінансове планування в системі контролінгу.

65.Структура фінансово-економічних служб підприємства та місце служби фінансового контролінгу.

66.Сутність вартісно-орієнтованого підходу в управлінні корпоративними фінансами.

67.Сутність контролінгу, історичні аспекти його становлення і розвитку.

68.Сутність та концептуальні основи стратегічного фінансового контролінгу.

69.Сутність та механізм трансфертного ціноутворення на базі ринкових цін

70.Сутність, функції та цілі трансфертного ціноутворення

71.Теорема Прайнрайха-Люка.

72.Теоретичне обґрунтування необхідності запровадження систем мотивації на підприємствах.

73.Теорія обмежень Е.Голдрата (ТОС) як інструмент реалізації стратегії підприємства.

74.Трактування цілей та сутності контролінгу різними економічними школами.

75.Трансфертні ціни, встановлені на договірній основі, переваги та недоліки від їх застосування.

76.Управлінський підхід до складання фінансової звітності (management approach)

77.Фактори, що впливають на вибір методів трансфертного ціноутворення

78.Фактори, які обумовлюють необхідність побудови системи контролінгу на підприємстві.

79.Цілі, завдання та основні інструменти функціональних сфер контролінгу.

80.Цільове управління як основа стратегічного фінансового контролінгу

Питання з блоку Corporate Performance Management (English)

81.A strategic approach to plan, control, steer and improve

an organization

82.Corporate strategy and ways how to manage it.

83.Zero based budgeting and rollover budgeting

84.Describe value-chain process: core purpose, main requirements and activities.

85.Describe project controlling: core purpose, conditions of its effectiveness and ways how to improve it.

86.Describe KPI reporting process and give examples of main KPIs for different aspects of business activity.

87.Due Diligence and Controlling

88.Outsourcing and Due Diligence

89.Value-based Performance Measures

90.Corporate Governance


Дата добавления: 2015-08-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 368 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.