Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—индром
—ем≥зд≥к Чжи≥ энерги€ны қабылдау мен энерги€ шығына арасындағы дисбаланстың дамуына әкелет≥н, генетикалық бей≥мдеуш≥л≥к тән созылмалы жүйел≥к гетерогенд≥ ауру (11.1 кесте).

 

11.1 кесте. —ем≥зд≥к және метаболикалық синдром

Ётиологи€сы јлиментарлы-конституционалды (төменг≥ тип, айқын тағам қабылдаудың бұзылысымен, пубертантты-жасөсп≥р≥мд≥к) симптоматикалық
ѕатогенез≥ √енетикалық бей≥мд≥л≥к, тағамның жоғарғы құндылығы, тағам қабылдаудың бұзылуы, физикалық белсенд≥л≥кт≥ң жетк≥л≥кс≥зд≥л≥г≥
Ёпидемиологи€сы —ем≥зд≥кт≥ң таралу жи≥л≥г≥ шамамен жалпы халықтың 30%-ын, метаболикалық синдром 15Ц25 %-ын құрайды, висцеральд≥ сем≥зд≥ң 95%-ды алады
Ѕасты клиникалық көр≥н≥с≥ јртери€лық гипертензи€, ∆»ј, дислипидеми€, гиперкоагул€ци€, қант диабет≥ 2 тип және оның кеш асқынулары, көм≥рсуларға толеранттылықтың бұзылуы, ұйықтау барысындағы апноэ синдромы, өкпел≥к жүрек, өт-тас ауруы, поликистозды аналық без синдромы, несеп-тас ауруы, т≥зе және ұршық буындарының остеоартрозы, апати€, ұйқышылдық, тез шаршағыштық, депресси€, әлеуметт≥к дезадаптаци€
ƒиагностикасы 1. ∆алпы қарау, салмақты өлшеу, дене массасының индекс≥н анықтау (ƒћ»), саниметрл≥к лента арқылы бел мен бөксе айналымын өлшеу, олардың арақатынасын анықтау 2. ћетаболикалық синдром висцералды сем≥зд≥кт≥ң келес≥ өзгер≥стерд≥ң б≥реу≥мен ұштасқанда диагностикаланады: триглицеридтер↑, ∆“Ћѕ↓, јҚҚ↑., гипергликеми€ немесе қант диабет≥2 тип 3. “амақтану мен физикалық белсенд≥л≥г≥н мұқи€т зерттеу 4. ћетаболикалық синдром асқынулары мен компоненттер≥н диагностикалау
—алыстырмалы диагностикасы —имптоматикалық сем≥зд≥к
≈м≥ 1. √ипокалори€лық емдәм, физикалық жүктемен≥ арттыру 2. ќрлистат, сибутрамин 3. Ћипидт≥ спектрл≥ реттеу 4. √ипотензивт≥ терапи€ 5. 2 типт≥ қант диабет≥н және көм≥рсуларға толеранттылықтың бұзылуын емдеу 6. ’ирурги€лық ем: к≥ш≥ асқазанның түз≥лу≥ (гастропластика), асқазанды шунттау, ж≥ң≥шке ≥шек резекци€сы және т.б.
Ѕолжамы 25Ц30 жас аралығында дамитын морбидт≥ сем≥зд≥к әсер≥нен дамитын өл≥м көрсетк≥ш≥ қалыпты дене массасымен адамдармен салыстырғанда 12 есе жоғары. 10 %-ға немесе одан да көпке науқас арықтағанда өл≥м көрсетк≥ш≥ 20 %-ға төмендейд≥.  

 

ћай т≥н≥н≥ң таралу сипатына қарай гиноидты (әйел типт≥, алмұрт п≥ш≥нә тәр≥зд≥) және андроидты (еркек типт≥, алма п≥ш≥н≥ тәр≥зд≥, висцеральд≥) сем≥зд≥кт≥ ажыратуға болады. —ем≥зд≥к (ең алдымен висцеральд≥) метаболикалық синдромның (ћ—) басты компонент≥ болып табылады. —оңғысы сем≥зд≥кпен, оның асқынуларымен және метаболикалық бұзылыстармен сипатталады. ћ— термин≥н≥ң б≥рнеше синонимдер≥ белг≥л≥:

’ синдромы, инсулинорезистентт≥л≥к синдромы. —онымен қатар, ∆»ј-ның дамуына әкелет≥н басты түртк≥лер қатарына к≥рет≥нд≥ктен (сем≥зд≥к жоғарғы тип≥, көм≥рсуларға толеранттылықтың бұзылуы, гиперлипидеми€, артери€лық гипертензи€) оны Ђөл≥м квартет≥ї деп те атайды. ћ— компоненттер≥ түрл≥ ж≥ктемелерд≥ң болуына орай ауытқиды. Ѕасты құрамдас бөл≥ктер≥не висцеарльд≥ сем≥зд≥к, гиперинсулинеми€, глюкозаға толеранттылықтың бұзылуы, қант диабет≥ 2 тип, атерогенд≥ дислипидеми€,

артери€лық гипертензи€, әйел адамдардағы гиперандрогени€ жатады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 718 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2019 - | 1876 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.