Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕолжамы.  ЁЌ-2 синдромы кез≥нде болжамы басқа  ЁЌ-мен салыстырғанда нашар, себеб≥ синдром қалқанша безд≥ң медулл€рлы обырымен және
 ЁЌ-2 синдромы кез≥нде болжамы басқа  ЁЌ-мен салыстырғанда нашар, себеб≥ синдром қалқанша безд≥ң медулл€рлы обырымен және феохромоцитомамен көр≥нед≥. ҚЅћќ кез≥нде бесжылдық өм≥р сүру көрсетк≥ш≥ 40-80%-ды құрайды. ћЁЌ-2¬ көр≥н≥с≥нде дамитын ҚЅћќ болжамы нашар.

 


 

11 ЅӨЋ≤ћ

“јћјҚ“јЌ” “Ә–“≤Ѕ≤Ќ≤Ң ЅҰ«џЋ”џ

 

11.1. ћј… “≤Ќ≤

ћай т≥н≥ Ч көптеген мүшелер мен дене бөл≥ктер≥нде орналасатын май жасушаларының жиналуы. Қалыпты жағдайда ер адамдарда ма т≥н≥ шамамен дене массасының 15Ц20 %-ын, әйел адамдарда Ч 25Ц30 %-ын құрайды. ћай т≥н≥н ақ және қоңыр деп ажыратуға болады. —оңғысы жасуша құрамында цитохром және басқа қышқылды пигменттерд≥ң болуына байланысты қоңыр май деп аталады. ≈гер ақ май адам ағзасында кең≥нен тараса, қоңыр май нәрестелерде болады. јдамда май т≥н≥н≥ң таралуы тер≥ астылық және висцералды деп ж≥ктелед≥. јқ май т≥н≥ тер≥ астында, әс≥ресе құрсақ қабырғасында, бөксе мен санда орналасып, шарбыда, шажырқайда және шажырқай арты кең≥ст≥г≥нде тер≥ асты май қабатын түзед≥. ћай т≥н≥ борпылдақ талшықты т≥ндермен түрл≥ көлемдег≥ бөл≥ктерге бөл≥нед≥, май жасушалары арасында барлық бағытта ж≥ң≥шке коллаген талшықтары таралады. Қантамырлар мен лимфа капилл€рлары борпылдақ талшықты дәнекер т≥н≥ мен май жасушалары арасында орналасып, май жасушалары тобын қармайды. јдипоциттер көлем≥ әр адамдарда түрл≥ше, сонымен қатар тер≥ асты май жасушалары саны мен висцералды май жасушаларының саны б≥р-б≥р≥нен ерекшеленед≥. —ем≥зд≥к кез≥нде май жасушаларының гиперплази€сы да, гипертрофи€сы да дамып, жоғары типт≥ сем≥ру (абдоминальд≥) көр≥н≥с беред≥.

ћай т≥н≥ ағзада өте маңызды энергетикалық қойма болып табылады, ал май т≥н≥н≥ң энерги€ны май рет≥нде жинап тұруы энерги€ның түсу≥ шектелген кезде маңызды екен≥н көрсетед≥. ћай т≥н≥нде энерги€ның жиналуы есеб≥нен адам 2 ай бойы ашыға алады. ћай т≥н≥нде май қышқылдарының, көм≥рсудың алмасуы жүр≥п, көм≥рсулардан май түз≥лед≥. ћай т≥н≥ ыдырағанда көп мөлшерде су бөл≥нет≥нд≥ктен, май т≥н≥ су қоймасы да болып табылады.

ћай т≥н≥ мен тер≥ фосфор-кальцийд≥ң алмасуында (D дәрумен≥ түз≥лу≥н≥ң бастапқы сатылары) және жыныс стероидтардың метаболизм≥нде (май жасушаларының ароматазасы бүйрек үст≥ без≥ андрогендер≥н эстрогендерге айналдырады) маңызды қызмет атқарады.

ћай т≥н≥ инсулин өз әсер≥н көрсетет≥н басты жер болып табылады, сондықтан басқа т≥ндермен салыстырғанда май т≥н≥н≥ң инсулинге сез≥мталдылығы ерекше жоғары. »нсулин май т≥н≥нде гормонға сез≥мтал липазаның белсенд≥л≥г≥н тежеп, нәтидес≥нде қанда бос май қышқылдарының, глицеринн≥ң мөлшер≥н азайтады. »нсулин липогенезд≥, ацилглицеролдардың биосинтез≥н, пентозофосфатты жол арқылы глюкоза қышқылдануын жоғарылатады. јдреналин, норадреналин, глюкагон, ј “√, меланинынталандырушы гормон, өсу гормоны, вазопрессин сек≥лд≥ гормондар май т≥н≥н≥ң бос май қышқылдарының бөл≥ну≥н жылдамдатып, қан сарысуында олардың концентраци€сын жоғарылатады, триацилглицеролдардың липолиздену жылдамдығын арттырады.  өрсет≥лген гормондардың көпш≥л≥г≥ гормон сез≥мтал липазаның белсенд≥руш≥с≥ болып табылады. “иреоидты гормондар мен глюкокортикоидтар липолизге тура әсер көрсетпейд≥, басқа гормондар әсер≥не қарағанда пермиссивт≥ әсер етед≥.

Қоңыр май т≥н≥ көптеген зертттеуш≥лер п≥к≥р≥не қарағанда жаңа туылған нәрестелерде басты термогенез көз≥ болып табылады. —ау адамдарда минимальд≥ қоңыр май мөлшер≥ тағам қабылдаумен индуцирленген термогенезд≥ ≥ске асырады. —ем≥зд≥кке шалдыққан адамдарда қоңыр май т≥н≥ мүлдем болмауы да мүмк≥н. ћұндай термогенез қосымша энерги€ жұмсалуымен сипатталып, тағам қабылдағанда белсен≥п, май т≥н≥н≥ң шектен тыс жиналуына жол бермейд≥.  өм≥рсулардың артық болуы немесе аралас тағам қабылдау бос “3 деңгей≥н жоғарылатып, қан сарысуында реверсивт≥ “3 (р“3) деңгей≥н төмендетед≥. Қоңыр май жасушалары глюкоза мен май қышқылдарын қиындықсыз қышқылдандырады. —онымен, қышқылдану нәтижес≥нде көп мөлшерде жылу бөл≥нед≥, тек аз мөлшерде ғана ј“‘ түр≥нде сақталады.

јқ май т≥н≥ лептин синтезделет≥н басты орны болып табылады. Ћептин- пептидт≥ табиғатты гормон. Ћептин әсер≥нен науқас тәбет≥ төмендеп, ағзаның энергетикалық шығына артады. Қанда лептин концентраци€сы май т≥н≥н≥ң мөлшер≥не т≥келей тәуелд≥. —ем≥зд≥кке шалдыққан адамдарда ол жоғарылайды. Ћептин рецеп торлары көптеген мүшелерде анықталған: бас миы, жүрек, өкпе, бүйрек, бауыр, ұйқыбез, көкбауыр, тимус, простата, аналық без, ж≥ң≥шке және тоқ ≥шек. Ћептиннен басқа тәбетт≥ реттеуге адипоциттер өнд≥рет≥н басқа гуморальд≥ түртк≥лер қатысады (адипонектин, грелин, β-эндорфин және т.б.).

 

11.2. —≈ћ≤«ƒ≤  ∆ӘЌ≈ ћ≈“јЅќЋ» јЋџҚ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 827 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2084 - | 1860 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.