Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ёпидемиологи€сы.  — жи≥ дәр≥герлер кездест≥рет≥н түр≥, √  терапи€сы барысында дамитын экзогенд≥  — болып табылады; оның халық арасында нақты
 — жи≥ дәр≥герлер кездест≥рет≥н түр≥, √  терапи€сы барысында дамитын экзогенд≥  — болып табылады; оның халық арасында нақты таралу жи≥л≥г≥ белг≥с≥з.  ј-мен сырқаттанудың жаңа жағдайлар жи≥л≥г≥ жылына 2:1 млн. халыққа. Әрб≥р  ј-ның 5 жағдайына 1 кортикостерома жағдайы сәйкес келед≥.  ј мен корткостерома да 20Ц40 жас аралығындағы әйелдерде 8Ц15 есе жи≥ кездесед≥. Ёктопи€лық ј “√ өнд≥ру синдромы жи≥ егде жастағы (40Ц60 жас аралығы) эндогенд≥ гиперкортицизммен сырқаттанған науқастардың 12 %-да жи≥ ер адамдарда (1:3 қарым-қатынасындай) көр≥н≥с беред≥. ≈к≥ жақты ј “√-тәуелс≥з бүйрек үст≥ без≥н≥ң нодул€рлы гиперплази€сы нег≥з≥нен балалық және жасөсп≥р≥мд≥к кезеңде дамиды. ∆ас балаларда тотальды гиперкортицизм өте сирек дамиды, сонымен қатар ересектермен салыстырғанда бүйрек үст≥ без≥ қыртысының ≥с≥ктер≥, €ғни қатерл≥ кортикостеромалар жи≥ кездесед≥.

4.8 сурет.  ушинг синдромымен ауыратын науқастың сырт-әлпет≥

 

 линикалық көр≥н≥с≥

Ќауқасты физикалық зерттеу қорытындылары (науқасты қарау)  —-ы диагностикасында шешуш≥ рөл атқарады, б≥рақ аурудың нақты түр≥н ажыратуға мүмк≥нд≥к бермейд≥ (гипофизарлы немесе бүйрек үст≥ безд≥к түр≥). Ѕ≥рқатар жағдайларда клиникалық көр≥н≥с мәл≥меттер≥не сүйене отырып эктопирленген ј “√-синдромын анықтауға мүмк≥нд≥к беред≥.

1. Ќауқастардың 90%-ында сем≥зд≥к дамиды. ћай жасушалары диспластикалы жиналады (кушингоидты сем≥ру түр≥): ≥ште, мойында, бетте (қошқыл-қызыл түст≥, кейде цианозды (Ђматронизмї) ай тәр≥здес бет-әлпет≥) және желкеде жиналуы(Ђклимакст≥к төмпекї). Ѕ≥лект≥ң сыртқы бет≥нде май т≥ндер≥ мен тер≥ айқын жұқарады, ал сем≥зд≥кт≥ң басқа түрлер≥нде бұндай өзгер≥с дамымайды. “≥пт≥ ауыр науқастарда сем≥зд≥к болмаса да, тер≥ асты шел май қабатының б≥ркелк≥ таралмағаны көр≥нед≥ (4.8сурет).

2. Ѕұлшықет атрофи€сы иық белдеу≥ мен а€қта айқын дамиды. Ѕөксе

және сан бұлшықеттер≥н≥ң атрофи€сы анықталады (Ђсем≥ген бөксеї). Ќауқасқа отыру және тұру сек≥лд≥ қимылдар ауыр тиед≥. Құрсақ қуысы бұлшықеттер≥н≥ң алдыңғы қабырғасы (Ђбақа ≥ш≥ї) атрофи€ланады, бұл ≥шт≥ң ақ сызығы бойында жарықтардың дамуына септ≥г≥н тиг≥зед≥. Ёктопирленген ј “√-синдромына ауыр гипокалиеми€ мен бұлшықет дистрофи€сына байланысты дамитын айқын миастеникалық синдром тән.

3. “ер≥с≥ жұқа, айқын қантамырлар сурет≥ мрамор тәр≥здес түр

беред≥, құрғақ, кей жер≥нде ошақты тершеңд≥к байқалады, тез қабыршақталады.

4.9 сурет.  ушинг синдромы кез≥ндег≥ жолақтар

 

4.10 сурет.  ушинг синдромындағы көк≥рек және бел омыртқа бөл≥г≥н≥ң остеопорозы

 

Үдемел≥ сем≥зд≥к пен тер≥ коллаген≥ ыдырауының б≥рге ұштасуы науқаста жолақтардың пайда болуын түс≥нд≥ред≥. ∆олақтар қошқыл-қызыл немесе күлг≥н түстес болып, ≥шт≥ң, санның ≥шк≥ жақтары, сүт без≥, иық тер≥с≥нде орналасып, ен≥ б≥рнеше сантиметрлерге жетед≥ (4.9 сурет). “ер≥ жабындысында акне тәр≥зд≥ бөртпелер, көптеген майда тер≥ астына қан құйылулар анықталады. √иперпигментаци€ жеке жағдайларда  ј мен эктопирленген ј “√-синдромында көр≥н≥с беру≥ мүмк≥н. —оңғысында меланодерми€ айқын дамып, сем≥зд≥к орташа дәрежеде немесе мүлдем болмауы мүмк≥н.

4. ќстеопороз - науқастардың 90%-да көр≥н≥с берет≥н гиперкортицизмн≥ң

ауыр асқынуы. ∆и≥ омыртқа бағанасының көк≥рект≥к және бел бөл≥г≥ остеопорозбен зақымдалып, компресси€лы сынулар мен омыртқа денес≥ би≥кт≥г≥н≥ң төмендеу≥мен сипатталады (4.10 сурет). –ентгенограммада омыртқа денес≥н≥ң бөл≥н≥п шығып тұрған шетк≥ пластинкалары қасында омыртқа толығымен көр≥нед≥, (Ђшыны тәр≥здес омыртқаї). —үйект≥ң сынулары жи≥ өте қатты ауыру сез≥м≥мен және кейде жұлының түб≥рш≥ктер≥ жаншылуынан дамитын синдроммен ұштасады. ќның арқа бұлшықеттер≥н≥ң атрофи€сымен б≥рге қосарласуы жи≥ сколиоз және кифосколиоз сек≥лд≥ асқынуларға әкелед≥. ≈гер ауру балалық шақта дамыса, баланың өсу≥ артта қалады, себеб≥ глюкокортикоидтар мөлшер≥н≥ң артық болуы эпифизарлы шем≥ршектерд≥ң дамуын тежейд≥.

5.  — кез≥нде дамитын кардиомиопати€ аралас генезд≥. ќның дамуына

миокардқа стероидтардың катаболикалық әсер≥, электролитт≥к өзгер≥стер мен артери€лық гипертензи€ септ≥г≥н тиг≥зед≥.  линикалық ол жүрек ырғағының бұзылуымен (жүрекшелер фибрилл€ци€сы, экстрасистоли€) және жи≥ науқастардың өл≥м≥не әкелет≥н жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥мен көр≥нед≥.

6. ∆үйке жүйес≥. —имптоматикасы науқастың тежелу≥ мен

депресси€дан эйфори€ мен стероидты психоздарға дей≥н ауытқиды. ∆и≥ науқас шағымдары оның ауырлығына сәйкес келмейд≥.

7. —тероидты қант диабет≥ науқастардың 10Ц20 % көр≥н≥с беред≥ және

жең≥л ағымда дамып, диаетотерапи€ көр≥н≥с≥нде компенсаци€ланады. ∆и≥ таблетка түр≥ндег≥ қант деңгей≥н төмендетет≥н дәр≥лер тағайындалады.

8. ∆ыныс жүйес≥. Ѕүйрек үст≥ без≥ андрогендер≥н≥ң көп синтезделу≥

әйелдерде гирсутизмн≥ң дамуына әкелед≥ (еркек типтес шектен тыс түктену). јндрогендерд≥ң көп өнд≥р≥лу≥ мен циклд≥к гонадолиберин бөл≥ну≥н≥ң бұзылуы жи≥ аменоре€ның дамуына әкелед≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 758 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2114 - | 2029 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.