Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—алыстырмалы диагностикасы. ∆ƒҚЅќ ем≥ төрт басты қағидаларға нег≥зделед≥ (3.32 сурет):
3.8. бөл≥мд≥ қараңыз.

 

≈м≥

∆ƒҚЅќ ем≥ төрт басты қағидаларға нег≥зделед≥ (3.32 сурет):

1. Үрд≥ст≥ң таралуына байланысты лимфа түй≥ндер≥мен б≥рге мойын шелмайын алып тастайтын тиреоидэктоми€.

2. “иреоидэктоми€дан кей≥н Ч потенциалды мүмк≥н метастаздар мен ҚЅ барлық жасушаларын ликвидаци€лауға (қалыпты, қатерл≥) бағытталған радиоактивт≥ 131I-пен терапи€.

3. “ироциттерд≥ң пролифераци€сы мен өсу≥н ынталандыратын ““√ деңгей≥н төмен мөлшерде ұстап тұруға бағытталған L-T4-мен супрессивт≥ терапи€.

4. ∆ƒҚЅќ рецидив≥н≥ң басты маркер≥н динамикалық бағалау- қалыпты және ≥с≥к жасушаларымен бөл≥нет≥н тиреоглобулин.

“иреоглобулин мөлшер≥н анықтаумен қатар науқасқа периодты түрде барлық ағзаның 123I сцинтиграфи€сы немесе йодты жинайтын т≥ндерд≥, €ғни метастазды анықтау мақсатында 131I-пен сцинтиграфи€ орындалады. «ерттеу ≥с≥к жасушаларымен йод с≥ң≥р≥лу≥н арттыратын ““√ мөлшер≥н≥ң жоғарылаған кз≥нде L-T4 қабылдауды тоқтатқаннан кей≥н жүрг≥з≥лед≥. “иреоглобулин деңгей≥н≥ң жоғарылап, жерг≥л≥кт≥ рецидив мәл≥меттер≥ анықталып, сцинтиграфи€ нәтижелер≥ бойынша алыс метастаздар болуы ≥с≥к рецидив≥н дәлелдейд≥.

 

 

3.32 сурет. ∆оғары дифференцирленген қалқанша без обырымен сырқаттанған науқастарды бақылау және емдеу алгоритм≥

3.32 сурет “отальна€ тиреоидэктоми€- “отальды тиреоидэктоми€ ѕрепараты тиреоидных гормонов не назначаетс€ - “иреоидты гормон препараттары тағайындалмайды јблативна€ терапи€ 131I через 4-6 недель - 4-6 аптадан кей≥н 131I аблативт≥ терапи€ —упрессивна€ терапи€ L-T4 - L-T4 супрессивт≥ терапи€ „ерез 6 мес клин.обследов.,сцинтиграфи€ всего тело с 131I, ”«» шеи, опеределение уровн€ тиреоглобулина - 6 айдан кей≥н клиникалық тексеру, бүк≥л денен≥ 131I сцинтиграфи€лау, мойынды ”ƒ«, тиреоглобулин деңгей≥н анықтау ѕодозрение на рецидиви/или метастазы - Қайталау күмән≥ бар және/немесе метастаздар ƒанных за рецидив и/или метастазы нет - Қайталауы және/немесе метастаздар туралы мәл≥меттер жоқ Ќаблюдение и клиническое обследование, опеределение уровн€ тиреоглобулина (на фоне терапии L-T4), ”«» шеи Ц Ѕақылау және клиникалық тексеру, тиреоглобулин деңгей≥н анықтау (L-T4 емд≥ қабылдау барысында) —цинтиграфи€ всего тело с 131I, опеределение уровн€ тиреоглобулина после отмены L-T4, ”«») - Ѕүк≥л денен≥ 131I сцинтиграфи€лау, L-T4 тоқтатқан соң тиреоглобулин деңгей≥н анықтау, ”ƒ«  аждые 5лет Цсцинтиграфи€ всего тело с 131I - Әр 5 жыл сайын - бүк≥л денен≥ 131I сцинтиграфи€лау ѕри рецидиве повторна€ терапи€ 131I- –ецидив кез≥нде 131I қайта терапи€ „ерез 10 лет- увеличение интервалов между обследовани€ми- 10 жылдан кей≥н Цтексеру аралықтарын ұзарту

 

 

ҚЅћќ кез≥нде комбинирленген мойын лимфаденоэктоми€сымен б≥рге ҚЅ экстирпаци€сын жүрг≥зу тағайындалады. Ќауқастың отбасы мүшелер≥нде ҚЅћќ-ның отбасылық түр≥н немесе RET протоонкоген≥н≥ң мутаци€лануымен сипатталатын  ЁЌ-2 анықтағанда медулл€рлы обырдың дамуына қарамастан профилактикалық тиреоидэктоми€ жөн≥нде сөз қозғалады. јнапластикалық обырды анықтағанда қажетт≥ көлемдег≥ операци€лық араласу орындалады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 675 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1949 - | 1914 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.