Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕолжамы
∆ƒҚЅќ болжамы қолайлы (10-жылдық өм≥р сүру көрсетк≥ш≥ >95%). “≥пт≥ 131I с≥ң≥рет≥н алыс метастаздардың болуына қарамастан жүйел≥ емд≥ жүрг≥зу (тиреоидэктоми€ + терапи€ 131I + супрессивт≥ терапи€ L-T4) 95% жағдайда 10-жылдық өм≥р сүру көрсетк≥ш≥н көрсетед≥. јнапластикалық обырдың болжамы өте нашар: диагностикалаудан бастап өм≥р сүру көрсетк≥ш≥ 6 ай, 5-жылдық өм≥р сүру көрсетк≥ш≥ Ч 7%.

 

4 ЅӨЋ≤ћ

ЅҮ…–≈  Ү—“≤ Ѕ≈«ƒ≈–≤Ќ≤Ң ј”–”Ћј–џ

4.1. ЅҮ…–≈  Ү—“≤ Ѕ≈«ƒ≈–≤Ќ≤Ң јЌј“ќћ»я—џ ћ≈Ќ ‘»«»ќЋќ√»я—џ

Ѕүйрек үст≥ бездер≥ Ч бүйректерд≥ң жоғары полюс≥нде шажырқай арты кең≥ст≥г≥нде орналасқан жұп ≥шк≥ секреци€ без≥. Ѕүйрек үст≥ бездер≥ XIЦXII кеуде омырқалары деңгей≥нде орналасқан (4.1сурет).

Ѕүйрек үст≥ бездер≥ ек≥ дербес (жеке) морфофункционалдық эндокринд≥ бездерден Ч эмбриональды шығу тег≥ әртүрл≥ милы және қыртысты заттан (т≥ннен) тұрады.

 

4.1 сурет. Ѕүйрек үст≥ бездер≥

4.1 сурет яичковые артерии- јтабез артери€сы ѕрава€ €ичкова€ вена- јтабезд≥ң оң жақ венасы ѕочечна€ вена- Ѕүйрек венасы ћочеточник- Ќесеп ағар Ћева€ €ичкова€ вена- јтабезд≥ң сол жақ венасы ѕочка- Ѕүйрек ¬ерхн€€ брыжеечна€ артери€-Ўажырқайдың жоғарғы артери€сы Ћева€ почечна€ артери€- —ол жақ бүйрек артери€сы —редн€€ надпочечникова€ вена- Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң ортаңғы венасы Ќижн€€ пола€ вена- “өменг≥ қуыс вена јорта- Қолқа „ревный ствол- Құрсақ бағаны Ќижн€€ диафрагмальна€ артери€-  өк етт≥ң төменг≥ артери€сы —редн€€ надпочечникова€ артери€- Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң ортаңғы артери€сы ¬ерхние надпочечникова€ артерии- Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң жоғарғы артери€сы Ћевый надпочечник- —ол жақ бүйрек үст≥ без≥ Ћева€ надпочечникова€ вена- Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң сол жақ венасы Ќижн€€ надпочечникова€ артери€- Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң төменг≥ артери€сы

 

Қыртысты зат ек≥ б≥р≥нш≥л≥к бүйректер арасында орналасатын, мезодерманың б≥р бөл≥г≥ болып табылатын интерреналд≥ т≥ннен дифференциаци€ланады (сараланады). ћилы заты симпатикалық бағанадан шығып, интерреналд≥ денеге енет≥н, €ғни жүйке жүйес≥н≥ң шығу тег≥мен ортақ, симпатобластардан дамиды. ќсындай шығу тег≥ параганглий мен буфуркаци€лы хромаффинд≥ денеш≥ктерге жататын экстраадренальды хромаффинд≥ т≥ндерге тән.

√истологи€лық мүше т≥н≥н≥ң 80Ц90%-ын алып жатқан бүйрек үст≥ без≥н≥ң қыртысты затында 3 аймақты ажыратуға болады.  апсула (қаптама) астында альдостерон бөлет≥н шумақты аймақ (зона) орналасады. ќдан кей≥н глюкокортикоидты гормон өнд≥рет≥н шоғырлы аймақ, ал ≥шк≥ жағында андрогендер бөлет≥н торлы аймақ орналасқан (4.2 сурет).

Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң қыртысты затынан 50 жуық стероидтар бөл≥нген, б≥рақ олардың басым көпш≥л≥г≥ белсенд≥ гормондар синтез≥н≥ң аралық өн≥м≥ болып табылады.

4.2 сурет. Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң гистологи€лық құрылымы

4.2сурет  апсула надпочечника- Ѕүйрек үст≥ без≥ капсуласы  лубочкова€ зона- Ўумақты аймақ  орковое вещество- Қыртысты заты √англиозные клетки, нервные волокна, сосуды- √англиозды жасушалар, нерв талшықтары, қантамырлар ѕучова€ зона- Ўоғырлы аймақ —етчата€ зона- “орлы аймақ —оединительно-тканные прослойки- ƒәнекер т≥нд≥ қаттамалар ћозговое вещество- ћилы заты —инусоидные капилл€ры- —инусоидты қылтамырлар

 

 

—тероидты гормондар бүйрек үст≥ без≥н≥ң қыртысының жасушаларында жиналмайды, б≥рден синтез қарқындылығына қарай қан арнасына түс≥п отырады. ћетаболизмге әсер≥не қарай бүйрек үст≥ без≥ қыртысының гормондары үш түрге бөл≥нед≥ (глюкокортикостероидтар): минералокортикоидтар, глюкокортикоидтар және андрогендер.

 ортикостероидтар, басқа стероидтар сек≥лд≥ холестериннен синтезделед≥. —тероидты гормондардың синтез≥нде алғашқы реакци€ 6-шы көм≥рсулы топтың ыдырауы арқылы холестринн≥ң (—27-стероид) прегненолонға (—21-стероид) айналуы болып табылады. ќны катализдейт≥н ферментт≥ кешен P450scc деп белг≥ленед≥ және бүй≥р т≥збект≥ң ыдырауына әкелет≥н фермент (англ. side chain cleavage enzyme) немесе 20,22-десмолаза деп аталады. Ѕұдан кей≥н көптеген стероидты гормондардың түз≥лу≥мен сипатталатын стероидты €дроның гидроксильдену≥ жүред≥ (4.3сурет).

 

4.3 сурет.  ортикостероидтар биосинтез≥н≥ң сызбасы

‘ерменттерд≥ң халықаралық атауы:

P450scc Ч бүй≥р т≥збект≥ ыдыратушы фермент (20,22-десмолаза);

P450c17 Ч 17α-гидроксилаза немесе — 20-22-лиаза;

3β-HSD Ч 3β-гидроксистероиддегидрогеназа және ∆5,4-изомераза;

P450c21 Ч 21-гидроксилаза; P450c11 Ч 11β-гидроксилаза;

P450aldo Ч альдостеронсинтетаза

 

ќсындай стероидогенез аналық және аталық безде де жүред≥. —тероидогенезд≥ң ерекшел≥г≥ осы мүшелерде гидроксилаза гендер≥н≥ң түрл≥ экспресси€сымен анықталады. Ўумақты аймақта –450с17 (17-гидроксилаза/—20-22-лиаза) фермент≥н≥ң болмауына орай, онда кортизол мен андрогендер синтезделмейд≥. –450с11 фермент≥ тек шумақты аймақта болады, сондықтан шоғырлы және торлы аймақта альдостерон синтезделу≥ мүмк≥н емес. Ѕасқа стероидты гормондар сек≥лд≥ глюкоркортикостероидты гормондардың әсер≥ түрл≥ гендерд≥ң экспресси€сын ауыстырып отыратын транскрипци€ факторларымен сипатталатын жасуша≥ш≥л≥к рецепторлы ақуыздарға тәуелд≥.

Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң қыртысты заты функционалды тұрғыдан ек≥ бөл≥кке бөл≥нед≥: ј “√ Ч тәуелс≥з шумақты аймақ және ј “√-ға тәкелд≥ шоғырлы және торлы аймақ. Ўумақты аймақта альдостерон синтез≥ ренин-ангиотензин-альдостерон жүйес≥, аденогипофизд≥ң ј “√ әсер≥нен автономды реттелед≥. ј “√ тек минералокортикоидтар биосинтез≥н≥ң алғашқы сатыларына ғана әсер етед≥. ј “√ секреци€сы түс≥п қалғаннан кей≥н автономды қызмет атқаратын шумақты аймақ (торлы және шоғырлы аймаққа қарағанда) атрофи€ға ұшырамайды. ќсыған байланысты бүйрек үст≥ без≥ қыртысты затының барлық аймағының бұзылуымен сипатталатын б≥р≥нш≥л≥к бүйрек үст≥ без≥ жетк≥л≥кс≥зд≥г≥не қарағанда, ек≥нш≥л≥к бүйрек үст≥ без≥ жетк≥л≥кс≥зд≥г≥н≥ң ағымы жең≥л≥рек өтед≥.

√ипоталамус-гипофизарлы-бүйрекүст≥ без≥ жүйес≥н≥ң бөл≥г≥ болып табылатын шоғырлы және торлы аймақтың басты секреторлы және трофикалық ынталандырушысы аденокортикотропты гормон (ј “√) болып табылады. ј “√ бөл≥ну≥ тер≥с кер≥ байланыс қағидасына сай кортикотропинрилизинг-гормонымен ( –√) реттелед≥.  ортизолдың тәул≥кт≥к қан сарысулық концентраци€сының динамикасы ј “√-ның циркадты секреци€лау ырғағымен анықталады. ≈к≥ гормонның да максимальды мөлшер≥ таңғы сағат 6-ға, ал минимальды мөлшер≥- 20Ц24 сағатқа сай келед≥. ј “√ жолашары үлкен көлемдег≥ проопиомеланокортин (ѕќћ ) ақуызы болып табылады, ол ыдыраған кезде ј “√, меланоцитстимулдеуш≥ гормон (ћ—√) және β-липотропты гормон (β-Ћѕ√) түз≥лед≥.

Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң қыртысты заты өм≥рл≥к маңызды ағза болып табылады және оның ек≥ басты қызмет≥н ажыратуға болады:

Х јғзада натрийд≥ң ұсталуы мен ≥шк≥ ортаның физиологи€лық осмол€рлығының тұрақтылығын альдостерон қамтамасыз етед≥.

Х јғзаның сыртқы ортаның стресст≥к түртк≥лерге адаптаци€сын (ағзаға әсер етет≥н барлық түртк≥лер кешен≥: инфекци€лық және жарақаттаушы агенттерден бастап, эмоционалды стресстерге дей≥н) глюкокортикоидтар қамтамасыз етед≥, €ғни адам ағзасында бұл қызметт≥ кортизол (гидрокортизон) атқарады.

 

–енин-ангиотензин-альдостерон жүйес≥ су, электролиттер гомеостазын реттеп, жүйел≥к артери€лық қысымның тұрақты түрде болуын қамтамасыз етед≥. јнгиотензин II өте күшт≥ физиологи€лық вазоконстриктор болып табылады және альдостерон синтез≥н ынталандырады. ќның нысана ағзасы-бүйрек, ангиогензин ≤≤ бүйрект≥ң дисталд≥ және жинақтаушы түт≥кшелер≥нде натрийд≥ң кер≥ с≥ң≥р≥лу≥н күшейтед≥ (4.4 сурет).

√люкокортикоидтар зат алмасуға жан-жақты әсер көрсетед≥. Ѕ≥р жағынан бауырда глюконеогенезд≥ белсенд≥ред≥, ек≥нш≥ жағынан ақуыз катаболизм≥н≥ң күшею≥нен шетк≥ т≥ндерде (бұлшықет, лимфоидты т≥нде) глюконеогенезд≥ң аминқышқылды-субстраттарының бөл≥ну≥н ынталандырады.

 

 

4.4 сурет. –енин-ангиотензин-альдостерон жүйес≥

4.4 сурет ¬азоконстрикци€- ¬азоконстрикци€ –еабсорбци€ натри€ в дистальных отделах нефрона- Ќефронның дистальды бөл≥г≥нде натрид≥ң кер≥ с≥ң≥р≥лу≥ јльдостерон- јльдостерон јнгиотензин-2- јнгиотензин-2 јнгиотензинпревращающий фермент (легкие)- јнгиотензинге ауыстыратын фермент (өкпе) јнгиотензин-1- јнгиотензин-1 –енин- –енин јнгиотензиноген (печень)- јнгиотензиноген (бауыр) ёкстагломерул€рные клетки почки- Ѕүйрект≥ң юкстагломерул€рлы жасушалары —нижение перфузионного давлени€ в почках, гиповолеми€, гипонатриеми€- Ѕүйректег≥ перфузи€лы қысымның төмендеу≥, гиповолеми€, гипонатриеми€  

 

√люкокортикоидтар белок катаболизмдер≥н күшейте отырып, гипергликеми€ны дамытады, €ғни контринсул€рлы гормон болып табылады. √люкокортикоидтар глюкогеногенезд≥ ынталандырады, нәтижес≥нде бауырдағы гликоген қоры артады. √люкокортикоидтардың май алмасуға әсер ету≥ катехоламиндер мен өсу гормонының липолитикалық әсер≥н күшейту≥мен түс≥нд≥р≥лед≥. јртық мөлшерде глюкокортикоидтар денен≥ң б≥р бөл≥г≥нде (а€қ-қолда) липолизд≥ ынталандырса, ек≥нш≥ бөл≥г≥нде (бет пен кеудеде) липогенезд≥ ынталандырады, нәтижес≥нде қан сарысуында бос май қышқылдарының мөлшер≥ артады. ∆алпы глюкокортикоидтар бауырда ақуыздар мен нуклеинқышқылдары алмасуына анаболикалық әсер, ал басқа май, бұлшықет, лимфоидты т≥ндерге, тер≥ мен сүйекке катаболикалық әсер көрсетед≥. ‘ибробласттардың өсу≥ мен бөл≥ну≥н, коллаген өнд≥р≥лу≥н тежейд≥, глюкокортикоидтар қабынулық үрд≥ст≥ң репаративт≥ кезең≥н бұзады.

Ѕасты бүйрек үст≥ без≥н≥ң андроген≥ дегидроэпиандростерон (ƒЁј) мен андростендион болып табылады. Өз≥н≥ң андрогенд≥ң белсенд≥л≥г≥не байланысты тестостерон олардан 20 және 10 есе басымдылық көрсетед≥. —екреци€ алдында ƒЁј-ның 99%-ы ƒЁј-—-ке (дегидроэпиандростерон-сульфат) сульфатталады. Әйел ағзасында қан айналымындағы тестостеронның 2/3-≥ бөл≥г≥ ƒЁј мен андростендионнан перифери€лық түз≥лу нәтижес≥нде пайда болады. ƒЁј және ƒЁј-— мөлшер≥ пубертатты кезеңде үдемел≥ жоғарлай бастайды (7Ц8 жастан 13Ц15 жасқа дей≥н), бұл адренархе кезең≥не сәйкес келед≥. “естостерон және эстрогендер қалыпты жағдайда бүйрек үст≥ без≥мен көп мөлшерде синтезделмейд≥.

Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң милық затында адреналин синтезделед≥. јдреналиннен ерекшел≥г≥ норадреналин нейромедиатор болып табылады және симпатикалық жүйке жүйес≥мен иннерваци€ланатын барлық т≥ндерде (80%) кездесед≥.  атехоламиндерд≥ң жолашары тирозин амин қышқылы болып табылады.  атехоламиндерд≥ң жартылай өм≥р сүру уақыты 10-30 секунд. јдреналинн≥ң басты метаболит≥ Ц ванилилминдаль қышқылы (80 %). јдреналинн≥ң аз мөлшер≥ (5%) өзгермеген күйде, оның басқа метаболиттер≥, €ғни (10Ц15%)метанефрин мен норметанефрин (4.5 сурет) несеппен сыртқа шығарылады.

 ортикостероидтармен салыстырғанда симпатоадреналды жүйе гормондары өм≥рге аса маңызды емес. ќлардың басты қызмет≥- жедел стресске ағзаның адаптаци€сы. јдреналин липолизд≥ң белсену≥не, глюкозаның мобилизаци€сына ықпал етед≥ және инсулин өнд≥р≥лу≥н тежейд≥.  атехоламиндер мембраналық адренорецепторлардың ек≥ басты классы арқылы әсер етед≥ (α және β).

 

4.5 сурет.  атехоламиндер биосинтез≥ мен метаболизм≥: 1 Ч тирозингидроксилаза; 2 Ч ƒќ‘ј-декарбоксилаза; 3 Ч дофамингидроксилаза; 4 Ч фенилэтаноламин-N-метилтрансфераза (‘Nћ“); 5 Ч ћјќ (моноаминоксидаза); 6 Ч  ќћ“ (катехол-0-метилтрансфераза)

4.5 сурет 3,4-ƒигидрокси миндальна€ кислота- 3,4-ƒигидрокси миндаль қышқылы √омованилилова€ кислота (4-гидрокси-3-метоксифенилуксусна€ кислота)- √омованил қышқылы (4-гидрокси-3-метоксифенилс≥рке қышқылы) ¬анилилминдальна€ кислота (4-гидрокси-3-метоксиминдальна€ кислота)- ¬анилилминдаль қышқылы (4-гидрокси-3-метоксиминдаль қышқылы)  

 

4.2. ЅҮ…–≈  Ү—“≤ Ѕ≈«≤ ј”–”Ћј–џћ≈Ќ —џ–Қј““јЌҒјЌ Ќј”Қј—“ј–ƒџ «≈–““≈” Әƒ≤—“≈–≤

 

4.2.1. ‘изикалық зерттеу әд≥стер≥

јнамнез және физикалық зерттеу мәл≥меттер≥н≥ң бүйрек үст≥ без≥н≥ң патологи€ларында үлкен диагностикалық маңызы бар. —ырқаттардың басым көпш≥л≥г≥нде клиникалық көр≥н≥стер≥ айқын болады (јддисон ауруы,  ушинг ауруы), сондықтан науқасты әр≥ қарай зерттеу тек диагнозды растайды. Ѕүйрек үст≥ без≥ патологи€сының спецификалық зерттеу әд≥стер≥ болмайды.

 

4.2.2. «ертханалық зерттеу әд≥стер≥

 ортикостероидтар деңгей≥н≥ң б≥ршама тұрақсыздығы, қан сарысуында жартылай өм≥р сүру кезең≥н≥ң қысқалығы, кортикостероидтар секреци€сының көп деңгейл≥ реттеу жүйес≥н≥ң күрдел≥л≥г≥, бүйрек үст≥ без≥ қыртысын зертханалық диагностикалауда б≥рқатар функционалдық сынақтарды қолдануға себеп болады (4.1 кесте). Ѕ≥рақ, б≥рқатар жағдайларда динамикалық сынақтардан басқа қан сарысуындағы кортизол деңгей≥н б≥р рет қана анықтаудың ақпараттылығы өте төмен.

 

4.1 кесте. Ѕүйрек үст≥ без≥ гормондары өнд≥р≥лу≥ бұзылысының диагностикасы

 

√ормон јртық болуы ∆ет≥спеу≥
 ортизол Үлкен және к≥ш≥ дексаметазон сынақтары ј “√-мен сынақ, инсулинд≥ гипогликеми€мен сынақ
јльдостерон јльдостерон мен ренинн≥ң базальды деңгей≥, ортостатикалық (марштық) сынақ јльдостерон мен ренинн≥ң базальды деңгей≥
Ѕүйрек үст≥ без≥ андрогендер≥ ƒЁј (ƒјЁ-—), 17-гидроксипрогестеоның базальды деңгей≥, ј “√-мен сынақ  линикалық маңыздылығы жоқ
 атехоламиндер Қан мен несепте метанефриндер, несеппен ванилилминдаль қышқылының экскреци€сы  линикалық маңыздылығы жоқ

 

≈гер кортикостероидтар мен катехоламиндер in vitro тұрақты қосылыстар болса, ал ј “√ және ренин қанның формалық элементтер≥н гемолиздеуш≥ ферменттер≥ әсер≥нен жылдам ыдырауға ұшырайды. ∆оғарыда аталған гормондар деңгей≥ жөн≥нде нақты мәл≥мет алу үш≥н науқастан қан алғанда, оны антикоагул€нты бар түт≥кке жинап, кей≥н жылдам плазмадан бөлу қажет.

√ормональды зерттеу әд≥стер≥нен басқа электролиттер деңгей≥н зерттеу диагностика үш≥н өте маңызды. —ебеб≥, гиперкортизолизм мен гиперальдостеронизмге гипокалиеми€ және гипернатриеми€, ал гипокортицизмге Ч гиперкалиеми€ мен гипонатриеми€ тән. √емолизд≥ң қанда калий деңгей≥н жоғарылатуға септ≥г≥н тиг≥зет≥н≥н естен шығармаған жөн.

 

4.2.3. јспаптық зерттеу әд≥стер≥

Ѕүйрек үст≥ без≥н визуализаци€лау үш≥н  “ және ћ–“ қолданылады. Ѕүйрек үст≥ без≥ ауруларын диагностикалауда аталған ек≥ аспаптық зерттеу әд≥с≥н≥ң ақпараттылығы б≥рдей.  “-н≥ң артықшылығы- бағасының арзандылығында. Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң жоғары полюс≥ томографи€лық кес≥нд≥де XI-XII кеуде омыртқасына сәйкес келед≥, жи≥ төменг≥ қуыс көктамырының артында үлкен емес жолақ рет≥нде көр≥нед≥. ќның сол жағында диафрагманыңы оң жақ а€қшасы мен қолқаның құрсақтық бөл≥м≥н≥ң диафрагма≥ш≥л≥к бөл≥г≥ жатыр. ќң жағында бауырдың оң жақ бөл≥г≥ орналасқан. —ол жақ бүйрек үст≥ без≥ ЂYї әр≥п≥ немесе үшбұрыш п≥ш≥н≥ түр≥нде көр≥н≥п, сол жақ бүйрект≥ң жоғарғы полюс≥нен медиальды, алға қарай орналасады. —ол жақ бүйрек үст≥ без≥н≥ң алдында, ұйқыбез≥ құйрығының артында көкбауыр артери€сы жатыр.  “ мен ћ–“ кез≥нде бүйрек үст≥ без≥н≥ң қыртысты және милы заты ажыратылмайды. ≈к≥ әд≥с те бүйрек үст≥ без≥н≥ң көлем≥н, онда дамыған патологи€лық түз≥л≥стерд≥ анықтауға, олардың көлем≥ мен п≥ш≥н≥н бағалауға мүмк≥нд≥к беред≥ (4.6 және 4.7сурет).

≈ң б≥р≥нш≥ бүйрек үст≥ без≥н≥ң визуализаци€сы гиперкортицизммен сипатталатын ауруларға қажет. Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң қатерл≥ ≥с≥ктер≥н≥ң дамуына күмән туғанда, бүйрек үст≥ без≥н≥ң көрш≥ т≥ндермен қарым-қатынасын бағалауға мүмк≥нд≥к берет≥н ћ–“ зерттеу әд≥с≥н жүрг≥зген орынды. ”ƒ« барысында диаметр≥ 3 см болатын ≥р≥ ≥с≥ктерден басқа жағдайда, бүйрек үст≥ без≥ нашар визуализаци€ланады.

 

4.6 сурет. Қалыпты жағдайдағы бүйрек үст≥ без≥н≥ң компьютерл≥ томограммасы

‘еохромоцитоманың топикалық диагностикасында аса маңызды ақпаратты 123I-метайодбензилгуанидинмен (13II-ћ…Ѕ√) сцинтиграфи€ беред≥. Ѕ≥р≥нш≥л≥к гиперальдостеронизмн≥ң диагностикасында б≥рқатар жағдайларда зақымдануды латерализаци€лау мақсатында бүйрек үст≥ без≥ көктамырынан селективт≥ қан алумен ангиографи€лық зерттеу жүрг≥зу қажет.

 

 

4.7 сурет ѕрава€ почка- ќң жақ бүрек Ћева€ ножка диафрагмы- ƒиафрагманың сол а€қшасы јорта- Қолқа

 

4.7 сурет. Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң компьютерл≥к немесе магнитт≥-резонанст≥ томограммасының сызбалық кеск≥н≥

4.3. ЅҮ…–≈  Ү—“≤ Ѕ≈«≤ ј”–”Ћј–џЌџҢ ∆≤ “≈ћ≈—≤

√ипер- және гипофункци€ жағдайларынан басқа, бүйрек үст≥ без≥ қыртысының патологи€сында, басқа ≥шк≥ секреци€ бездер≥нен айырмашылығы, мұнда ағза дисфункци€сымен сипатталатын жеке аурулар тобы ажыратылады. Ѕүйрек үст≥ без≥ дисфункци€сы кез≥нде б≥р гормонның артық өнд≥р≥лу≥ және басқаларының тапшылығы көр≥н≥с беред≥. Ѕүйрек үст≥ без≥ аурулары ағзаның функционалдық жағдайына нег≥зделе отырып ж≥ктелед≥: гиперфункци€, гипофункци€, дисфункци€ (4.2 кесте).

 

4.2 кесте. Ѕүйрек үст≥ без≥ ауруларының ж≥ктемес≥

 

√иперкортицизм 1.  ушинг ауруы мен синдромы 2. Ѕ≥р≥нш≥л≥к гиперальдостеронизм 3. јндростерома (вирилизаци€лаушы ≥с≥к) 4.  ортикоэстрома (феминизаци€лаушы ≥с≥к) 5. јралас ≥с≥ктер (б≥рнеше гормондардың гиперпродукци€сы)
√ипокортицизм   1. Ѕ≥р≥нш≥л≥к гипокортицизм 2. ≈к≥нш≥л≥к гипокортицизм
Ѕүйрек үст≥ без≥ қыртысының дисфункци€сы 1. StAR-протеинн≥ң тапшылығы (бүйрек үст≥ без≥н≥ң липоидты гиперплази€сы, ѕрадер синдромы) 2.« β-гидроксистероиддегидрогеназа тапшылығы 3. –450с17 тапшылығы 4. –450с21 тапшылығы 5. –450с11 тапшылығы  
Ёукортицизм   Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң гормональды белсенд≥ емес ≥с≥ктер≥ (қатерл≥, қатерс≥з)
Ѕүйрек үст≥ без≥ милы затының патологи€сы ‘еохромоцитома (қатерл≥, қатерс≥з)

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1140 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1836 - | 1817 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.04 с.