Лекции.Орг

Поиск:
Поведінка людей під час аварії
На кожній шахті має бути складений і затверджений план ліквідації аварії. Зміст і реалізація плану ліквідації аварій регламентуються правилами безпеки і відповідними інструкціями. Забороняється допускати в шахті до роботи людей, не ознайомлених з планом ліквідації аварій, особливо в тій частині, де йдеться про безпосереднє місце роботи і маршрути пересування. Ознайомлення робітників із планом ліквідації аварій реєструється в спеціальній книзі.

Всі робітники, які мають працювати на підземних роботах, що поступають на шахту або переведені на другі ділянки, повинні бути ознайомлені з головними і запасними виходами: у супроводі робітників технічного нагляду вони самі безпосередньо проходять від місця роботи до поверхні. Всі, хто працює у шахті, протягом усієї зміни зобов'язані стежити за безпечними умовами робочого місця. При виявленні ознак небезпеки (посилення тиску на кріплення, збільшення притоку води, виділення метану, погіршення провітрювання, поява диму, запах горілого, підвищення температури та інші ознаки пожежі) слід негайно припинити роботу, попередити товаришів і відійти в безпечне місце (на свіжу течу або до стволів шахти).

В разі аварії працюючим у шахті потрібно негайно вжити всі можливі заходи щодо її ліквідації, повідомити товаришів і обов'язково виконувати розпорядження представників технічного нагляду. Якщо пожежа виникла на робочому місці або по шляху слідування, робітникам необхідно її ліквідувати усіма можливими засобами. Робітникам слід негайно одягнути саморятувальник і терміново вийти з аварійної дільниці на поверхню за маршрутом, передбаченим у плані ліквідації аварій, або за вказівкою працівників технічного нагляду, що відповідають за рятування людей.

У кожному випадку травмування потерпілий або його товариші негайно попереджують особу змінного нагляду і медичного працівника шахти. Потерпілому надають першу медичну допомогу і організують його доставку до медичного пункту шахти. За відсутності або різкого порушення дихання потерпілому терміново необхідно робити штучне дихання до прибуття гірничорятувальників і медичного працівника.

Запитання для самоконтролю

1. Чим повинні керуватися робітники та інженерно-технічні працівники при веденні гірничих робіт?

2. Як організовано контроль за спуском і підняттям робітників із шахти?

3. Як здійснюється перевезення людей до місця роботи?

4. Без яких приладів спуск до шахти заборонений?

5. Яка кількість запасних виходів має бути з очисного вибою?

6. Назвіть засоби особистого захисту робітників, що працюють на підземних роботах. Їх призначення та характеристика.

7. Викладіть, які дії слід виконувати робітникам у випадку аварії?

 


Література

 

1. Ананьин Г.П. и др. Технология подземных горных работ – М.: Недра, 1970. – 367 стр.

2. Гірнича енциклопедія –

3. Горная энциклопедия – М.: Сов. энциклопедия, 1984-1990 гг.

4. Дорохов Д.В. и др. Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых – Донецк: ДонГТУ, 1997. – 344 стр.

5. Килячков А.П. Технология горного производства – М.: Недра, 1985.

6. Некрасовский Я.Э., Колоколов О.В. Основы технологии горного производства – М.: Недра, 1981. – 200 стр.

7. Правила безпеки у вугільних і сланцевих шахтах – К.: Основа, 1994. – 356 стр.

8. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт – М.: Недра, 1986.

9. Стрельников В.И. Технология очистных работ – Донецк: ДонНТУ, 2001. – 150 стр.


Предметний покажчик

 

 


Б

Блок............................................................................... 78

Бремсберг..................................................................... 28

Буропідривні роботи................................................. 44

В

Виїмкова ступінь........................................................ 78

Виїмковий горизонт.................................................. 78

Вруб............................................................................... 46

Втрати вугілля............................................................ 25

Вугілля

викопне................................................................... 13

метаморфізоване.................................................. 15

Вуглефікація................................................................ 14

Г

Гезенк............................................................................ 28

Гірнича виробка......................................................... 27

Гірський тиск........................................................ 33–34

Д

Дніпровський буровугільний басейн.................... 11

Донбас............................................................................. 8

З

Закладка породи........................................................ 65

Запаси

балансові............................................................... 25

геологічні............................................................... 25

забалансові........................................................... 25

промислові............................................................. 25

І

Ізогіпси.......................................................................... 25

К

Камера.......................................................................... 30

Канавка водовідливна.............................................. 53

Категорії

порід................................................................. 21–24

шахт (за відносною газобагатістю)....... 27, 165

Квершлаг...................................................................... 30

Косовик......................................................................... 30

Кріплення

анкерне.............................................. См. штангове

аркове..................................................................... 37

бетонне...................................................... 38, 41, 42

дерев’яне......................................................... 36, 42

залізобетонне................................................. 39, 42

змішане................................................................... 39

кам’яне...................................................... 38, 41, 42

металеве.......................................................... 37, 42

тимчасове.............................................................. 52

штангове................................................................ 40

Л

Лава............................................................................... 30

Львівсько-Волинський басейн................................ 10

М

Метаморфізм............................................................... 14

Метан............................................................................ 26

допустимі концентрації..................................... 27

Н

Навантаження породи............................................. 50

О

Орт................................................................................. 30

П

Панель........................................................................... 78

Підготовка.................................................................... 81

Піч.................................................................................. 30

Пласт............................................................................. 16

Поверх........................................................................... 78

Поверхневий комплекс...................................... 70–71

Покрівля

безпосередня......................................................... 20

несправжня............................................................ 20

основна................................................................... 20

Порушення..................... См. Тектонічні порушення

зсув.......................................................................... 18

насув....................................................................... 18

підкид...................................................................... 18

скид.......................................................................... 18

Потужність пласта.................................................... 17

Приствольний двір..................................................... 73

камери..................................................................... 74

Проведення виробки

вузьким вибоєм.............................................. 62–63

гідромеханізація................................................... 57

комбайновий спосіб..................................... 59–62

широким вибоєм........................................... 64–65

Просік............................................................................ 30

Р

Родовища

рудні........................................................................ 19

Родовище...................................................................... 12

вивітрювання........................................................ 13

екзогенне................................................................ 13

ендогенне............................................................... 13

метаморфогенне................................................... 13

осадове................................................................... 13

розсипи................................................................... 13

Розкоска........................................................................ 64

Розкриття шахтного поля........................................ 90

С

Свердловина............................................................... 28

Система розробки................................................... 105

Скат............................................................................... 30

Складки........................................................................ 17

Сліпий ствол................................................................ 28

Спосіб підготовки...................................................... 81

головними штреками.......................................... 87

комбінований........................................................ 88

панельний.............................................................. 83

поверховий............................................................ 82

погоризонтний...................................................... 85

Ствол............................................................................. 28

Суфлярне виділення метану................................... 26

Схема провітрювання

комбінована.......................................................... 49

нагнітальна........................................................... 49

усмоктувальна..................................................... 49

Т

Тектонічні порушення.............................................. 17

Тунель........................................................................... 30

У

Уклон............................................................................. 29

Х

Ходок............................................................................. 29

Ш

Шахта........................................................................... 24

Шахтне поле............................................................... 24

Штольня....................................................................... 30

Штрек............................................................................ 30

Шурф............................................................................. 28

Я

Ярус............................................................................... 78


 


[1] залежить від форми поперечного перетину виробки і міцності порід: біля кутів виробки концентрація напружень різко зростає, тому для її зменшення кути намагаються округлювати; відповідно ідеальна форма поперечного перетину виробки з точки зору зменшення концентрації напружень – кругла

[2] зони підвищеного тиску навколо виробленого простору виймальних дільниць

[3] Кпр – сумарний коефіцієнт присічки бокових порід


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 504 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

65 - | 55 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.