Лекции.Орг

Поиск:
Рівні іонізації повітря приміщень з робочими місцями, обладнаними відеотерміналами ЕОМ загального та персонального користування
 

 

Відеотермінали ЕОМ Кількість іонів в 1см3 повітря
мінімальна оптимальна максимально допустима
Загального користу- вання 1500-3000
Персонального корис- тування 3000-5000

 

Рівні електромагнітного випромінювання та магнітних полів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.06 «ССБТ. Елекромагнитные поля ради- очастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведе- нию контроля», СН 3206-85 «Гранично допустимі рівні магнітних полів частотою 50Гц» та ДСанПіН 3.3.2.-007-98. Для довгих і середніх хвиль норма напруженості на робочому місці становить не більше 5 В/м. Для коротких і ультракоротких хвиль щільність потоку енергії протягом ро- бочого дня становить не більше 10 Вт/см², а при температурі повітря у приміщенні вище 28°С – 1 Вт/см².

Рівні інфрачервоного випромінювання повинні відповідати ГОСТ

12.1.005-88 з урахуванням площі тіла, яка опромінюється, та ДСанПіН

3.3.2.-007-98 і не мають перевищувати 35 Вт/м² при опроміненні 50% та більше поверхні тіла; 70 Вт/м² – при опроміненні від 25 до 50% поверхні тіла; не більше 140 Вт/м² при опроміненні від нагрітих поверхонь з вико-

ристанням засобів індивідуального захисту.

Рівні ультрафіолетового випромінювання не повинні перевищувати допустимих норм ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях(При використанні спецодягу і ЗІЗ 1 Вт/м² загальною дією

за зміну не більше 60 хв.).


Гранично допустима напруженість електростатичного поля на ро-

бочих місцях не повинна перевищувати рівнів, наведених у СНМ 1757-77

«Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электрос-

татического поля» та ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на

відстані 0,05 м від екрана та корпуса відеотермінала відповідно до Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) не повинна перевищувати 0,1 мбер/год (100 мкР/год), а вміст озону в повітрі робочої зони не повинен перевищувати 0,1 мг/м3; вміст оксиду азоту – 5 мг/м3; пилу – 4 мг/м3 .

Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферичних пристроїв ЕОМ та іншого устаткування виконується як окрема групова трипровідна мережа, прокладанням фазового, нульового робочого та нульового захис-

ного провідників. Нульовий захисний провідник використовується для заземлення (занулення) електроприймачів. Використання нульового ро- бочого провідника як нульового захисного провідника забороняється. Не допускається підключення на щиті до одного контактного затискача ну- льового робочого та нульового захисного провідників.

Конструкція штепсельних з’єднань та електророзеток має бути та- кою, щоб приєднання нульового захисного провідника відбувалося рані- ше, ніж приєднання фазового та нульового робочого провідників.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 525 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

285 - | 184 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.