Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“октың жүзеге келу шарты
1. Ёлектролитт≥ң болуы.

2. ќң және тер≥с электроттардың болуы.

3. ќған тұтынушылық қосылуы.

ќң электротты анод дел≥нед≥, тер≥с электротты катод дел≥нед≥.

ќң иондар катодқа қарай тәрт≥пт≥ жылжиды. јл тер≥с иондар анодқа қарай тәрт≥пт≥ қозғалып токты тасымалдайды. —онда электрлиттердег≥ электр тогына оң және тер≥с иондар тасымалдайды.

ћолекулалардың рекомбинаци€сы деп диссацаци€ға кер≥ болған құбылысқа айтылып ажыралған иондардың қайта қосылуына айтылады.

“ок өту кез≥нде иондар тәрт≥пт≥ түрде қозғалып өз≥не сай электрондарға арта беред≥. яғни минустар анодқа плюстер катодқа отырады.

Ёлектролиттег≥ электр тогы үш≥н ќм заңы орындалады. Ѕ≥рақ анық ≥шк≥ кедерг≥с≥ температура артқан сайын келед≥. јл металдарда артады. —ебеб≥: металдарда молекулалардың қозғалысы жылулықтан артып электрондардың өту≥не кедерг≥ жасайды. яғни ток күш≥ кемейед≥. јл электрметт≥ температуралық коэффициент≥ - минус таңбасымен жүред≥. —ол үш≥н аккумул€торларымызды қызып кетуден сақтауымыз керек, қызып кеткенде ток күш≥ артады.

Ёлектролиз заңдары Ц электролизден электролиттерде ток өткен уақытта ондағы электроттар да заттардың ажыралуына айтылады. Ѕұл электрлерд≥ ‘арадей тапқан.

 

 

јл газдарды иондаушы құрылмаға ионизатор дейд≥.

»онизатордағы кернеуге жүзеге келет≥н электр тогының тығыздығы заңына бағынады. “октардың өзгеру≥ газдың тег≥не байланысты.

—-2 электрондар арасындағы электр сиымдылығы дейд≥.

“ок өткенде ими€лық түрленуге ұшырайтын заттарды электролиттер немесе ек≥нш≥ тект≥ өтк≥зг≥штер деп аталады.Ѕұлардың қатарынатұздардың, с≥лт≥лерд≥ң және қышқылдардың судағы ер≥т≥нд≥лер≥, сондай-ақ қатты күй≥нде иондық кристалл болып келет≥н тұздардыңбалқыламалары жатады. Ёлектолит молекулаларының ер≥тк≥ш молекулаларының әсер≥нен иондарға ыдырауын электролитт≥к диссоциаци€ деп атайды. Ёлекролиттерде ток тасушылар рол≥н оң және тер≥с иондар атқарады. Ёлектролиттердег≥ ток тығыздығы мынаған тең болады:

j = (n+ e+ u0+ +n- e- u0-)E

мұндағы n+ және n- Цб≥рл≥к көлемдег≥ оң және тер≥с иондардың концентраци€сы; u0+ және u0- Ц оң және тер≥с иондардың қозғалғыштығы. Ёлектролиттердег≥ ток тығыздығы өр≥с кернеул≥г≥не тура пропорционал. Ѕұл электролиттер үш≥н ќм заңының дұрыс екн≥н б≥лд≥ред≥. Ёлектролиз заңдарын тәж≥рибие жүз≥нде 1836 жылы ‘арадей тағайындаған. ‘арадейд≥ң б≥р≥нш≥ заңы былай дейд≥: электролиз кез≥нде электродта бөл≥н≥п шығатын зат мөлшер≥ электролит арқылы өткен зар€дқа пропорционал болады:

m =Kq =K ∫ id


 

мұнда m Ц бөл≥н≥п шыққан зат массасы, K Ц зат табиғатына байланысты коэффициент,бұл электрохими€лық эквивалент деп аталады. ‘арадей ек≥нш≥ заңы заттың электрохими€лық эквивалент≥   -н≥ оның хими€лық эквивалент≥ ј/z- пен(ј -мольд≥к масса, z- бер≥лген зат валентт≥л≥г≥)байланыстырады. Ѕұлзаң былай айтылады: барлық заттардың электрохими€лық эквивалет≥ олардың хими€лық эквивалент≥не пропорционал. ѕропорционалдықкоэффициент 1/F түр≥нде жазылады. F Ц шамасы ‘арадей саны деп аталады. ‘арадей ек≥нш≥ заңы былай өрнектелед≥:

  Ц бер≥лген заттың массасында қанша зар€д бар екенд≥г≥н б≥лд≥ред≥.

=10 .

‘арадейд≥ң II- заңы заттың электрохими€лық эквивалент≥ сол заттың мал€р массасына тура ‘арадей санымен немесе электон зар€дының јвагадро тұрақтысына көбейт≥нд≥с≥мен заттың валентт≥л≥г≥не кер≥ пропорционал болады.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1128 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2092 - | 1868 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.