Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 улон заңы
1875 ж «ар€дтар арасындағы өз ара әсер күшт≥  улон тағайындаған. ќл  улон заңы деп аталады: ¬акуумде орналасқан ек≥ зар€д б≥р б≥р≥мен зар€дтардың шамаларына тура пропорционал, ал ара қашықтықтарының квадратына кер≥ пропорционал күшпен әрекеттесед≥. Ѕұл күш зар€дтар центр≥н қосатын түзу бойымен бағытталады.

.

 үш өзара әрекеттесет≥н зар€дтарды жалғайтын түзуд≥ң бойымен бағытталады.

 улон заңының векторлық түр≥:

 

—» б≥рл≥ктер жүйес≥нде пропорционалдық коэффициент

электр тұрақтысы.

- деп ортаның диэлектрл≥к өт≥мд≥л≥г≥ дел≥нед≥.

ќл  улон күш≥н≥ң немесе ортаның электр өр≥с≥н≥ң вакумдағысынан қанша есе к≥ш≥ екенд≥г≥н б≥лд≥ред≥. r Ц салыстырмалы.

 улон күш≥мен пратон мен электрон үш≥н гравитациалық немесе бүк≥л әлемд≥к тартылыс күштер≥н өзара салыстырсақ,  улон күш≥ үлкен болады.

«ар€д өз≥н қоршаған кең≥ст≥кте электр өр≥с≥н туғызады. Өр≥с б≥рл≥к оң зар€дқа әсер етет≥н күшпен сипатталады. ќл шама өр≥с кернеул≥г≥ деп аталады.

Ёлектростатикалық өр≥ст≥ң нег≥зг≥ касиеттер≥:

1) электростатикалық өр≥с кез келген электр зар€дының айналасында пайда болады,

2) сол өр≥сте орналасқан кез келген басқа зар€дқа белг≥л≥ күш әсер етед≥.

Ёлектростатикалық өр≥ст≥ң күшт≥к сипаттамасы рет≥нде бер≥лген нүктедег≥ электр өр≥с≥н≥ң кернеул≥к векторы алынады:

,

мұндағы - өр≥ст≥ң сол нүктес≥нде орналасқан сыншы зар€дқа әсер етуш≥ күш.

¬акуумдег≥ нүктел≥к зар€д өр≥с≥н≥ң кернеул≥г≥:

немесе .

Ёлектр өр≥с≥ кернеул≥г≥н≥ң өлшем б≥рл≥г≥ Ц ¬/м.

Ёлектр өр≥стер≥н≥ң суперпозици€ принцип≥: зар€дтар жүйес≥н≥ң өр≥с кернеул≥г≥ жүйеге к≥рет≥н жеке зар€дтардың өр≥с кернеул≥ктер≥н≥ң векторлық қосындысына тең:

≈гер нүктел≥к зар€дтың электростатикалық өр≥с≥нде 1-ш≥ нүктеден 2-ш≥ге күшт≥к сызықтың бойымен басқа нүктел≥к зар€д орын ауыстырса, зар€дқа әсер етуш≥ күш жұмыс атқарады.

элементар орын ауыстыруындағы күш≥н≥ң атқаратын жұмысы

.

—онда зар€дты 1-ш≥ нүктеден 2-ш≥ге орын ауыстырғандағы атқарылатын

өр≥с күштер≥н≥ң жұмысы жолдың траектори€сына тәуелс≥з болады да, бастапқы 1 және соңғы 2 нүктелерд≥ң орындарымен ғана анықталады.

Ѕұл қорытынды кез келген электростатикалық өр≥с үш≥н орындалады.

ƒемек, электростатикалық өр≥с потенциалды өр≥с болып табылады.

 үшт≥ң потенциалдық өр≥с≥нде орналасқан дене потенциалдық энерги€ға ие болады да, соның есеб≥нен өр≥с күштер≥ жұмыс атқарады.

Өр≥с күштер≥н≥ң атқаратын жұмысы потенциалдық энерги€ның кему≥не тең:

.

ƒемек, зар€дының электр өр≥с≥нде орналасқан зар€дының иеленет≥н потенциалдық энерги€сы:

.

 онстантаның мән≥ зар€дты шекс≥зд≥кке алыстатқанда (€ғни, ), оның потенциалдық энерги€сы нөлге тең болатындай ет≥п таңдап алынады. Ѕұл жағдайда

.

ѕотенциал деп Ц кез-келген өр≥стег≥ эар€дты ұстап тұру үш≥н ек≥ зар€д арасындағы атқарылған жұмыста оң болады. јл әр аттас үш≥н потенциал энерги€ тер≥с шамалы болып жұмыс потенци€лының б≥р≥нш≥с≥нен ек≥нш≥с≥не айырып тастағанға тең болады.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3782 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

720 - | 639 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.