Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕотенциал градиент≥
√радиент деп Ц бер≥лген потенциалдың басқа нүктемен салыстырғандағысына айтылады. —онда элкетростатикалық өр≥ст≥ң потенциалы нүктеден нүктеге өзгерет≥н функци€ болып табылады.

ћұндағы минус таңба q1 нүктел≥к зар€дты q зар€дын қашықтатып көш≥р≥лген нүктедег≥ потенциалдың б≥рте Цб≥рте кем≥п баруын көрсетед≥. —онда ≈ Ц кернеул≥к кер≥ таңбамен алынған потенциалдың градиент≥не тең болады.  ернеул≥к бет бойынша ќстроградский-√аусс теоремасы бойынша таралады. ћұнда кез Ц келген тұйық беттен өтет≥н электрл≥к ығысу ағынының сол бетт≥ң ≥ш≥ндег≥ электр зар€дының арасындағы байланысты көрсетет≥н теорема. —онда,

Өр≥ст≥ң бер≥лген нүктес≥ндег≥ өр≥с потенциалы деп аталатын

скал€рлық шама, кернеул≥к векторымен қоса, электр өр≥с≥н сипаттау үш≥н пайдаланылады. —онда зар€дты 1-ш≥ нүктеден 2-ш≥ге орын ауыстырғандағы электростатикалық өр≥с күштер≥н≥ң атқаратын жұмысын мына түрде жазуға болады

.

Ёлектростатикалық өр≥ст≥ң 1 және 2 нүктелер≥н≥ң потенциалдар айырмасы б≥рл≥к оң зар€дты 1-ш≥ нүктеден 2-ш≥ге орын ауыстырғандағы өр≥с күштер≥н≥ң атқаратын жұмысына тең:

.

ѕотенциалдың өлшем б≥рл≥г≥ Ц вольт (¬): 1 л зар€дтың 1ƒж потенциалдық энерги€ны иеленет≥н өр≥с нүктес≥н≥ң потенциалы 1¬-қа тең деп алынады.

«ар€дтар жүйес≥н≥ң өр≥с потенциалы әр жеке зар€дтың туғызатын өр≥с потенциалдарының алгебралық қосындысына тең:

.

Ёлектростатикалық өр≥ст≥ң кернеул≥к векторының кез келген тұйық контур бойымен алынған циркул€ци€сы нөлге тең.

Ёлектростатикалық өр≥с кернеул≥г≥ мен потенциал арасындағы байланыс мына теңдеумен өрнектелед≥:

немесе .

Ѕарлық нүктелер≥ндег≥ потенциалдың мәндер≥ б≥рдей беттерд≥ эквипотенциалды беттер деп атайды.

Ёквипатенциал беттерд≥ң қасиеттер≥:

1. ≈гер нүктел≥к зар€д эквипатенциал бетт≥ң бойымен орын ауыстырса оның ≥стеген жұмысы нолге тең болады.

2. Өр≥с кернеул≥г≥н≥ң күш сызықтары әр уақытта эквипатенциал бетке нормаль болады. ≈гер ондай болмаса онда элкетр өр≥с≥ кернеул≥г≥ тангенциал немесе жанама болып атқарған жұмысы нолден өзгеше болады.

3. Ёлектростатикалық өр≥стег≥ электр өтк≥зг≥ш≥н≥ң бет≥ әр уақытта эквипатенциал беттер болады. —ебеб≥: егер зар€дтар цилиндр немесе шар

сфера тәр≥зд≥ өтк≥зг≥шт≥ң ос≥нде орналасса олардың электр өр≥с≥ күш сызықтары өтк≥зг≥шт≥ң бет≥не радиалды бағытталған болады.

4. Өр≥ст≥ң күш сызықтары өр≥с нүктес≥ндег≥ потенциалдық жылдамырақ өзгеру бағытын көрсетед≥. —онымен б≥ртект≥ өр≥с үш≥н эквипатенциал беттер

б≥р Цб≥р≥мен б≥рдей қашықтықта орналасқан өр≥ст≥ң бағытына перпендикул€р сызықтар жүйес≥ болып табылады.

 ернеул≥к сызықтар эквипотенциалды беттерге үнем≥ нормаль бағытталады.

Өр≥с кернеул≥г≥ мен потенциалдың арасындағы байланысты белг≥л≥ өр≥с кернеул≥г≥ арқылы өр≥ст≥ң кез келген ек≥ нүктес≥н≥ң потенциалдар айырмасын анықтау үш≥н пайдалануға болады.

 ернеул≥к сызықтары деп әр нүктес≥нде жүрг≥з≥лген жанамалары өр≥ст≥ң сол нүктес≥ндег≥ кернеул≥к векторымен бағыттас болатындай ет≥п жүрг≥з≥лген сызықтарды атайды.  ернеул≥к сызықтарын оларға перпендикул€р орналасқан б≥рл≥к бет арқылы өтет≥н сызықтар саны сол жердег≥ өр≥с кернеул≥г≥н≥ң модул≥не тең (немесе пропорционал) болатындай қоюлықпен жүрг≥зед≥. Ёлектростатикалық өр≥ст≥ң кернеул≥к сызықтары зарадтан басталып шекс≥зд≥кке кетед≥ (оң зар€д үш≥н), немесе, шекс≥зд≥ктен кел≥п зар€дта а€қталады (тер≥с зар€д үш≥н).

≈гер өр≥ст≥ң кез келген нүктес≥нде кернеул≥к векторының модул≥ және бағыты б≥рдей болса , ондай өр≥с б≥ртект≥ деп аталады. Ѕ≥ртект≥ өр≥ст≥ң кернеул≥к сызықтары б≥ркелк≥ қоюлықпен жүрг≥з≥лген өзара параллель сызықтар болып табылады.

 ернеул≥к векторының тұйқталған бет арқылы ағынын √аусс теоремасы анықтайды:

 

 ернеул≥к векторының ағыны деп Ц белг≥л≥ б≥р бетт≥ тес≥п өтет≥н кернеул≥к сызықтарының жалпы санына айтылады. јғынды ‘ - әр≥п≥мен бел≥г≥лейм≥з.

≈герде кернеул≥к бетке бұрыш астында түсет≥н болса онда cos қосылады.

. јл егерде кернеул≥к б≥р тект≥ болмаса онда кернеул≥к ағыны бетт≥к интегралдау жолымен табылады.

≈герде аудан мен кернеул≥к б≥р-б≥р≥не параллель болса онда кернеул≥к векторы нөлге айналады. —ебеб≥: ф=0

Ѕұдан мынадай тұжырым шығады. ≈гер кернеул≥к сызықтары нормальмен сүй≥р бұрыш жасаса онда кернеул≥кт≥ң векторының ағыны үлкен нөл немесе оң болады. јл болса онда вектордың ағыны к≥ш≥ ноль немесе тер≥с таңбалы болады. «ар€дтың сызықтық тығыздығы деп денен≥ң б≥рл≥к ұзындығына келет≥н зар€дты атайды:

,  л/м.

«ар€дтың бетт≥к тығыздығы деп аудан б≥рл≥г≥не келет≥н зар€дты атайды:

,  л/м2.

«ар€дтың көлемд≥к тығыздығы деп денен≥ң б≥рл≥к көлем≥не келет≥н зар€дты атайды:

,  л/м3

¬акуумдег≥ электростатикалық өр≥с үш≥н √аусс теоремасы: кез келген тұйық бет арқылы өтет≥н вакуумдег≥ электростатикалық өр≥ст≥ң кернеул≥к векторының ағыны сол бетпен қоршалған зар€дтардың алгебралық қосындысының -ге қатынасына тең:

.

1. Ѕ≥ртект≥ зар€дталған шекс≥з ж≥пт≥ң өр≥с≥

,

мұндағы - ж≥п пен қарастырылып отырған нүктен≥ң ара қашықтығы.

2. Ѕ≥ртект≥ зар€дталған шекс≥з жазықтықтың өр≥с≥

.

3. ≈к≥ әр аттас зар€дталған өзара параллель шекс≥з жазықтықтардың өр≥с≥

.

4. Ѕ≥ртект≥ зар€дталған сфералық бетт≥ң өр≥с≥

үш≥н,

үш≥н,

мұндағы - сфера центр≥нен өр≥ст≥ң қарастырылып отырған нүктес≥не дей≥нг≥ ара қашықтық.

5.  өлем бойынша зар€дталған шардың өр≥с≥

үш≥н,

үш≥н,

мұндағы - сфера центр≥нен өр≥ст≥ң қарастырылып отырған нүктес≥не дей≥нг≥ арақашықтық.

√аусс теоремасы симмери€лы электр өр≥стер≥н есептеу үш≥н кең қолданылады. Ѕұл теореманы қолданып б≥ркелк≥ зар€дталған шекс≥з жазықтың, сфераның, цилиндрд≥ң өр≥сн оп-оңай есептеп шығуға болады. √аус теоремасының дифференциалдық түр≥ кең≥ст≥кт≥ң белг≥л≥ б≥р нүктес≥ндег≥ өр≥с кернеул≥г≥н сол нүктедег≥ зар€д тығыздығымен байланыстырады:

 

Ёлектрл≥к ығысу векторы деп Ц сан жағынан электр кернеул≥к вектордың абсалютт≥к диэлектрл≥к өт≥мд≥л≥к пен көбейт≥нд≥с≥не тең шамаға айтылады. јл абсалютт≥к диэлектрикт≥к өт≥мд≥л≥к деп вакумдағы диэлектрл≥к өт≥мд≥л≥кпен ортадағы диэлектрл≥к өт≥мд≥л≥кт≥ң көбейт≥нд≥с≥не айтылады. ќны ƒ әр≥п≥мен белг≥лейм≥з.

.

ƒ Ц шама ортаның қасиет≥не тәуелс≥з.

≈гер электрл≥к ығысу әртүрл≥ болса тағыда интегралдау жолымен табылады.

Ёлектр дипол≥ деп б≥р≥нен-б≥р≥ ара қашықтыққа ығысқан ек≥ шамалары б≥рдей және - әр аттас нүктел≥к зар€дтан тұратын жүйен≥ атайды. ≈гер ара қашықтығы жүйе өр≥с≥н≥ң нүктелер≥не дей≥нг≥ ара қашықтықпен салыстырғанда әлде-қайда к≥ш≥ болса дипольд≥ элементар дейд≥.

“ер≥с зар€дтан оң зар€дқа жүрг≥з≥лген векторы диполь и≥н≥ деп аталады.

ƒипольд≥ң электрл≥к момент≥:

.

ƒиполь өр≥с≥ оның электрл≥к момент≥мен анықталады:

,

мұндағы Ц дипольд≥ң момент≥н≥ң бағыты мен дипольден өр≥ст≥ң қарастырылып отырған нүктес≥не жүрг≥з≥лген радиус-векторының бағыты арасындағы бұрыш.

—ыртқы б≥ртект≥ электр өр≥с≥нде дипольге қос күш әсер етед≥. Қос күшт≥ң момент≥ мына өрнекпен анықталады

.

Қос күш момент≥н≥ң модул≥ мынаған тең

,

мұндағы Ц векторы мен өр≥с кернеул≥г≥н≥ң арасындағы бұрыш.

Ѕұл қос күш және векторлары бағыттас болатындай ет≥п дипольд≥ бұруға тырысады. (7.1-сурет)

7.1-сурет.

≈гер диполь б≥ртект≥ емес өр≥сте орналасып, өр≥ске параллель жатпаса, онда дипольге оны өр≥ске параллель болатындай ет≥п бұруға тырысатын қос күшпен б≥рге дипольд≥ күшт≥рек өр≥с аймағына тартатын күш әсер етед≥.

1. ≈к≥ әр аттас зар€дталған өзара параллель шекс≥з жазықтықтың (жазық конденсатор) арасындағы потенциалдар айырмасы:

, мұндағы - жазықтықтардың ара қашықтығы.

2. ≈к≥ зар€дталған коаксиалды цилиндрд≥ң (цилиндрл≥к конденсатор) арасындағы потенциалдар айырмасы: , мұндағы және Ц цилиндлерд≥ң радиустары.

3. ≈к≥ зар€дталған концентрл≥ сфераның арасындағы (сфералық конденсатор) потенциалдар айырмасы:

ќқшауланған өтк≥зг≥шт≥ң потенциалы оның зар€дына пропорционал:

.

ѕотенциал мен зар€д арасындағы пропорционалдық коэффициентт≥н өтк≥зг≥шт≥ң электр сыйымдылығы деп атайды. —ыйымдылық сан жағынан өтк≥зг≥шт≥ң потенциалын б≥р өлшемге арттыру үш≥н өтк≥зг≥шке бер≥лет≥н зар€дқа тең:

.

Ёлектр сыйымдылығының өлшем б≥рл≥г≥ - фарад (‘): 1 л зар€д бер≥лгенде потенциалын 1 ¬-қа өзгертет≥н оқшауланған өтк≥зг≥шт≥ң сыйымдылығы 1‘-қа тең деп алынады.

Өтк≥зг≥шт≥ң сыйымдылығы оның өлшемдер≥ мен п≥ш≥н≥не тәуелд≥. ћысалы, радиусы шар тәр≥зд≥ өтк≥зг≥шт≥ң сыйымдылығы: .

Өлшемдер≥ шамалы және қоршаған денелермен салыстырғанда потенциалы азғантай болғанымен, өздер≥нде едәу≥р зар€дты жинақтай алатын құрылғыны конденсатор деп атайды.  онденсатор б≥р≥нен-б≥р≥ диэлектрик қабатымен бөл≥нген қос өтк≥зг≥штен (астарлардан) тұрады. Өр≥с конденсатордың ≥ш≥нде ғана жинақталады, ал кернеул≥к сызықтары оның б≥р астарларынан басталып ек≥нш≥с≥нде а€қталады.

 онденсатордың сыйымдылығын мына өрнект≥ң көмег≥мен анықтайды:

,

мұндағы Ц астарлардың б≥реу≥ндег≥ зар€д, - конденсатор астарларының арасындағы потенциалдар айырмасы.

¬акуумд≥ конденсатордың сыйымдылығы , ал астарлары арасындағы кең≥ст≥к б≥ртект≥ диэлектрикпен толтырылған сол конденсатордың сыйымдылығы болсын. —онда

қатынасын диэлектрикт≥ң салыстырмалы диэлектрл≥к өт≥мд≥л≥г≥ деп атайды.

1. ∆азық конденсатордың сыйымдылығы

,

ал диэлектрикпен толтырылған жазық конденсатордың сыйымдылығы

.

2. ÷илиндрл≥к конденсатордың сыйымдылығы

,

ал диэлектрикпен толтырылған цилиндрл≥к конденсатордың сыйымдылығы

.

3. —фералық конденсатордың сыйымдылығы

,

ал диэлектрикпен толтырылған сфералық конденсатордың сыйымдылығы

.

Ѕер≥лген кернеу үш≥н керект≥ сыйымдылықты алу мақсатында конденсаторларды б≥р-б≥р≥мен батаре€ құрып жалғайды.

1.  онденсаторларды параллель жалғау

2.  онденсаторларды т≥збектей жалғау .

Өтк≥зг≥шт≥ң ≥шк≥ бөл≥ктер≥нде зар€дтың болмауы √аусс теоремасының салдары болып табылады. јл √аусс теоремасының өз≥  улон заңына нег≥зделген.

Ѕ≥р б≥р≥нен ара қашықтықта орналасқан нүктел≥к және зар€дтардың өзара потенциалдық энерги€сын зар€дының өр≥с≥нде орналасқан зар€дының потенциалдық энерги€сы, немесе зар€дының өр≥с≥нде орналасқан зар€дының потенциалдық энерги€сы деп қарастыруға болады:

,

мұндағы және

- зар€ды орналасқан нүктедег≥ зар€ды тудыратын және зар€ды орналасқан нүктедег≥ зар€ды тудыратын потенциалдарға сәйкес.

“ыныштық күйдег≥ зар€д үш≥н нүктел≥к зар€дтар жүйес≥н≥ң өзара әрекеттесу энерги€сы

,

мұндағы Ц жүйен≥ң -ш≥ зар€дынан басқа, барлық зар€дтарының зар€ды орналасқан нүктедег≥ тудыратын потенциалы:

.

ќқшауланған өтк≥зг≥шт≥ң бет≥ эквипотенциалды болып табылады, €ғни . Өтк≥зг≥ш бет≥ндег≥ зар€дты нүктел≥к зар€дтар жүйес≥ деп қарастыруға болады. —онда

.

Өтк≥зг≥ш бет≥ндег≥ зар€дпен оның потенциалының арасындағы байланысты ескере отырып, зар€дталған өтк≥зг≥шт≥ң энерги€сы үш≥н төмендег≥дей өрнектерд≥ жазуға болады:

.

«ар€ды + конденсатор астарының потенциалы -ге, ал зар€ды - астарының потенциалы Цге тең болды дел≥к. —онда

.

 онденсатор астарларындағы зар€д пен олардың арасындағы потенциал айырмасының байланысын ескере отыра зар€дталған конденсатор энерги€сы үш≥н мына өрнектерд≥ жазуға болады:

.

 онденсатор астарлары б≥р-б≥р≥н тартатын механикалық (пондеромоторлық) күшт≥ жазық конденсатордың потенциалдық энерги€сы арқылы анықтауға болады:

.

«ар€дталған конденсатордың энерги€сы оның электр өр≥с≥нде, €ғни оның астарларының арасындағы кең≥ст≥кте шоғырланған.  онденсатордың энерги€сын оның электр өр≥с≥н сипаттайтын шамалар арқылы өрнектеуге болады. ∆азық конденсатор үш≥н мына өрнект≥ жазуға болады:

,

мұндағы - өр≥ст≥ң алып отырған көлем≥.

≈гер өр≥с б≥ртект≥ болса, онда оның ≥ш≥ндег≥ энерги€ кең≥ст≥кте тұрақты тығыздықпен таралады:

.

Ёлектр тогы деп зар€дтардың реттелген қозғалысын айтамыз. Ёлектр тогын сандық сипаттау үш≥н ток күш≥ деген шама енг≥з≥лед≥. “ок күш≥ деп өтк≥зг≥шт≥ң көлденең қимасынан б≥рл≥к уақытта өтет≥н зар€дты айтады:

“ұрақты тогта 1ј=

Ёлектр тогының пайда болудың ек≥ шарты бар:

1. зар€дтар денеде атомдармен байланысты болмаған ерк≥н электрондар.

2. —ол электрондарды бағытталған, қозғалысқа келт≥рет≥н электр өр≥с≥ болуы керек.

ќм өтк≥зг≥ш ұштарындағы кернеу мен онан өтет≥н ток күш≥н байланыстыратын заңдылықты ашты:

I=

ћеталдарда пайда болған ток кернеуге пропорционал.

“≥збек бөл≥г≥ үш≥н ќм заңы.

“ұрақты ток Ц деп уақыт өту≥мен шамасы және бағыты өзгермес болатын токтарға айтылады. “ұрақты токты акуммул€тор, голвани элементтер, батарейкалар беред≥ және олар тұрақты ток көздер≥ болып саналады.

Ёлектростатикалық күштерд≥ң тұйық контурдағы жұмысы нөлге тең, сондықтан тұрақты ток жүру үш≥н т≥збекте табиғаты кулондық емес күштер керек. Ѕұл күштерд≥ тосын (бөгде) күштер деп атайды. “осын күштерд≥ң б≥рл≥к зар€дқа әсер етет≥н күш≥н Ё.қ.к. (электр қозғаушы күшЦ ε) деп атайды. ≈гер т≥збек бөл≥г≥нде тосын күштер әсер етсе ќм заңын (т≥збект≥ң б≥р тект≥ емес бөл≥г≥ үш≥н) былай жазуға болады:

Ёлектр қозғаушы күш Ц деп ерк≥н зар€дтарды тасымалдау жұмысын жасайтын бөгде күштерге айтылады. ќны ток көздер≥ тудырады. ќны

эпсилион мен белг≥лейм≥з.

≈гер т≥збек тұйықталған болса ќм заңын төмендег≥ше жазуға болады:

“ок жүр≥п тұрған өтк≥зг≥ш ≥ш≥ндег≥ өр≥с кернеул≥г≥ мен ток тығыздығын байланыстыратын теңдед≥ ќм заңының дифференциалды түр≥ деп атайды:

“ок тығыздығы деп -т≥збектег≥ тогтың өтк≥зг≥ш көлденең қимасынан өт≥п тұратын зар€дтан концентраци€сымен жылдамдығының көбейт≥нд≥с≥не айтылады. Ќемесе жай т≥лмен айтқанда өт≥п жатқан ток күш≥н≥ң сол жердег≥ көлденең қимасын айтады.

Өтк≥зг≥штег≥ электр күш теоремасы Ц дегенде өтк≥зг≥ш арқылы электрондардың қозғалысымен түс≥нд≥рет≥н теори€ға айтылады. ћұны б≥р≥нш≥ болып экспериментте 1913 ж совет физиктер≥ ћонделштам және ѕополекси 1916 ж јмерика физиктер≥ өз тәж≥рибелер≥нде дұрыс екенд≥г≥

дәлелдеген.

ќсы теорема бойынша жүзеге келет≥н электр өр≥с≥.

мұны ƒжоуль Ц Ћенц тапқан.

n Ц консентраци€ Ц көлем б≥рл≥г≥ндег≥ молекулалар саны.

 атушкаға оралған сымның көлем≥

≈герде көлем бойынша қозғалыс мөлшер≥н өзгер≥с≥ мен өр≥с≥н≥ң өзгер≥с≥н өзара тең деп алып

Өзара тең деп алсақ онда dq Цды табамыз

“армақталған т≥збектер.  ирхгоф ережелер≥. “ұрақты токтың жұмысы мен қуаты. ƒжоульЦЋенц заңы және оның дифференциалды түр≥.

 

“армақталған т≥збектерд≥ есептеу үш≥н  ирхгоф тағайындаған ек≥ ережен≥ қолданады: б≥р≥нш≥ ереже, түй≥ндег≥ токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең; ек≥нш≥ ереже, контурдағы кернеу құлауларының алгебралық қосындысы сол контурдағы э.қ.к. қосындысына тең


“ұрақты токтың жұмысы мен қуатын энерги€ның сақталу заңын қолданып алады. ƒжоуль мен Ћенц тәж≥рбе жүз≥нде ток жүр≥п тұрған өтк≥зг≥штен бөл≥нет≥н жылуды есптеп шығаратын заңдылықты тапты:

Q = I2Rt = IUt

“октың жұмысы деп - тогы бар т≥збектен уақыт бойынша өт≥п тұрған тог күш≥ өтк≥зг≥ш ұштарындағы кернеу және осы уақыттың шамаларының көбейт≥нд≥с≥не тең болған физикалық шамаға айтылады.

 

“≥збектеп қосылса ј=I2Rt A=IUt, параллель қосылса

 

ƒжоуль- Ћенц заңы тогы бар өтк≥зг≥штен ажыралып шығатын жылулық мөлшер≥ сондағы токтың атқарған жұмысына тең болады.

бұл табиғаттағы заттардың орын ауыстыруынан болатын жұмыс бұл деген≥м≥з тұрақты токтың атқарған жұмысы сол токтың өту уақыты мен анықталады.Өйткен≥ бұл жерде

t- өзгер≥п тұрады.

ќм заңы 1 заңы т≥збект≥ң б≥р бөл≥г≥ үш≥н ќм заңы деп өтк≥зг≥штен өт≥п жатқан ток күш≥ оған қиылған кернеу тура пропорцианал, ал кедерг≥ге кер≥ пропорционал болады.

 

 

2- заңы. “олық т≥збек үш≥н ќм заңы деп Ц т≥збектен өт≥п жатқан ток күш≥ оған қосылған электр қозғаушы күш≥не тура т≥збек кедерг≥с≥мен ток көз≥ ≥шк≥ кедерг≥с≥н≥ң қосындысына кер≥ пропорционал болады.

3. Ёлектр кедерг≥с≥ металдар үш≥н.

ћеталдық менш≥кт≥ кедерг≥с≥ мен ұзындығының көбейт≥нд≥с≥не тура пропорционал ал көлденең қимасының ауданына кер≥ пропорционал болады.

4. «аттың ≥шк≥ кедерг≥с≥.

 өлденең қимасының ауданы 1 мм2-да бер≥лсе онда 10-6 жүред≥.

5. Ёлектр өтк≥зг≥шт≥к -деп заттың электр кедерг≥с≥не кер≥ болған физикалық шамаға айтылады. Өлшем б≥рл≥г≥:

6. Өтк≥зг≥шт≥ң ¬ольт јмперл≥к сипаттамасы Ц деп әр түрл≥ өтк≥зг≥штердег≥ токтың кернеуге байланысқан тәуелд≥л≥г≥н айтады.

7. ћенш≥кт≥ электр өтк≥зг≥шт≥к Ц деп өтк≥зг≥шт≥ң менш≥кт≥ кедерг≥с≥не кер≥ болған физикалық шамаға айтылады. ќны j- мен белг≥лейм≥з.

8. ќм заңының дифференциалдық түр≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3955 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

547 - | 466 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.118 с.