Лекции.Орг


Поиск:
Система управління охорони праці на підприємствах
Лекція 3

Управління безпекою на підприємстві

 

Анотація

Розкрито суть систем управління охороною праці та безпеки руху на підприємствах. Вказані основновні завдання та функції цих ситем.

 

Питання, що розглядаються

1. Система управління охороною праці

2. Основні завдання СУОП

3. Державний контроль на підприємстві

 

Система управління охорони праці на підприємствах

 

Система управління охороною праці (СУОП) – це підготовка, прийняття та реалізація правових, організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.

СУОП є складовою частиною загальної системи управління у сфері трудової діяльності громадян, а більш широкому плані – системою управління безпекою життєдіяльності. Загальна спрощена блок-схема СУОП будь-якого рівня наведена на рис. 3.1.

Суб’єктом управління є Держгірпромнагляд, а також підрозділи центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить здійснення управління, нагляду та контролю в галузі ОП, пожежної, техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На виробничому рівні суб’єктами управління ОП є власник або уповноважений ним орган, спеціальні служби ОП, комісії з питань пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, інші функціональні підрозділи, посадові особи і спеціалісти відповідно вимог посадових інструкцій щодо їх обов’язків, прав і відповідальності в галузі ОП, а також працівники згідно з чинними законодавчими та нормативними актами.

Основні повноваження органів державного нагляду за охороною праці.

Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади

- проведення єдиної науково-технічної політики в галузі охорони праці;

- розробка і реалізація комплексних заходів щодо покращення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в галузі;

- укладання з відповідними галузевими профспілками угоди з питань покращення умов і безпеки праці;

- фінансування опрацювання і перегляду нормативних актів про охорону праці;

- організація у встановленому порядку навчання і перевірки знань та норм охорони праці керівними працівниками і спеціалістами галузі;

- створення при необхідності професійних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань;

- здійснення внутрівідомчого контролю за станом охорони праці.

Місцеві державніх адміністрації.

- забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

- формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;

- організовують при необхідності регіональні аварійно-рятувальні формування;

- здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці;

- створюють при необхідності фонди охорони праці.

Рис. 3.1. Загальна блок-схема СУОП

 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен забезпечити функціонування СУОП.

З цією метою він

- створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечать вирішення конкретних питань з охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконанням покладених на них функцій;

- розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення наявного рівня охорони праці;

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці;

- забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

- забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування причин;

- організовує і проводить аудит охорони праці, умов праці, технічного стану виробничого обладнання, атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- здійснює контроль за дотриманням працівником технологічних процесів, правил роботи з машинами і механізмами, устаткуванням, використанням засобів індивідуального і колективного захисту;

- організовує пропаганду безпечних методів праці.

Об’єктом управління в СУОП на є стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах в цілому, а на виробничому рівні – відповідно на підприємстві, в його структурних підрозділах та на робочих місцях.

Складовою частиною СУОП на всіх рівнях є інформаційна база, яка формується із джерел внутрішньої та зовнішньої (по відношенню до суб’єкту управління) інформації. Це сукупність чинних законодавчих та нормативних актів, проектної, кошторисної, технічної, санітарно-гігієнічної, обліково-контрольної, звітної документації та інших носіїв інформації. Стосовно інформаційної бази конкретної особи на робочому місці - це поточна інформація про події та засоби виробництва, що зберігається в оперативній (короткочасній) пам’яті людини і потрібна при виконанні тієї чи іншої негайної дії, а також обсяг відомостей, знань, умінь, якими володіє людина, що зберігається у довгочасній пам’яті. Організація накопичення інформації, яка використовується для аналізу та прийняття рішення щодо подальших дій, направлених на поліпшення безпеки праці, є однією з функцій СУОП.

Основні завдання СУОП

1. Забезпечення професійного добору для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки з урахуванням стану здоров’я і психофізіологічних показників

 

2. Забезпечення навчання та пропаганди знань з охорони праці

3. Забезпечення безпечного стану технологічних процесів

4. Забезпечення безпечного стану обладнання

 

5. Забезпечення безпечного стану будівель і споруд

6. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці необхідно провести атестацію робочих місць, яка передбачає:

- виявлення шкідливих і небезпечних факторів і причин формування несприятливих умов праці;

- санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості і напруженості праці;

- комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їх стандартам безпеки праці;

- визначення ступеня шкідливості і небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;

- обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими, важкими умовами праці.

7. Забезпечення засобами індивідуального захисту

8. Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку

Відповідно до кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин, а для осіб віком 15 – 16 років – 24 години на тиждень. Для працівників зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, не більше 26 годин на тиждень.

9. Забезпечення лікувально-профілактичного обслуговування працюючих

Відповідно до кодексу законів про працю України роботодавець зобов’язаний:

- за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього і періодичного медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;

- за результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

10. Забезпечення санітарно-побутового обслуговування.

Основні функції СУОП є облік, аналіз та оцінка умов праці; планування, організація, координація, контроль за виконанням та стимулюванням заходів з охорони праці та промислової безпеки.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 550 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

629 - | 594 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.