Групування витрат за економічними елементами
Лекции.Орг

Поиск:


Групування витрат за економічними елементами
Витрати операційної діяльності групуються за такими економіч­ними елементами:

■ матеріальні витрати; ■ витрати на оплату праці; ■ відрахування на соціальні заходи; амортизація; >інші операційні витрати.

До складу елементу "Матеріальні витрати" входять витрати опера­ційної діяльності на:

1) сировину й матеріали;

2) купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

3) придбане у сторонніх підприємств і організацій будь-яке паливо та енергію всіх видів. Витрати на власне виробництво електричної та інших видів енергії, а також на трансформацію та передачу прид­баної енергії до місця її споживання входять до відповідних елементів витрат;

4) тару й тарні матеріали;

5) будівельні матеріали;

6) запасні частини, які використані для ремонту основних засобів, ін­ших необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидко­зношуваних предметів підприємства;

7) інші матеріальні витрати, які відображають вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру;

8) витрати на малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП), що ви­користовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він триває понад один рік.

Потреба у виробничихзапасах визначається за такими розрахунками:

ВЗН = ОН х ΗΒΗ, ВЗВ = ОН х ΗΒΗ х Ц,

НВВ

ВЗН = ОВ х -----------------,

Ц

ВЗВ = ОВ х НВВ,

де ВЗН і ВЗВ — потреба у виробничих запасах відповідно в нату­ральному і вартісному виразі;

ОН і ОВ — обсяги господарської діяльності відповідно у нату­ральному і вартісному виразі;

ΗΒΗ і НВВ — норми витрат виробничих запасів на виробництво одиниці обсягів господарської діяльності відповідно у натураль­ному і вартісному виразі; Ц — ціна за натуральну одиницю виробничих запасів, грн.

До складу елементу "Витрати на оплату праці" входять:

 • заробітна плата за окладами й тарифами;
 • надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у
 • розмірах, передбачених чинним законодавством;
 • премії та заохочення;
 • матеріальна допомога;
 • компенсаційні виплати;
 • оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;
 • інші витрати на оплату праці.

 

До складу елементу "Відрахування на соціальні заходи" входять:

 • відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування;
 • відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витра­тами, викликаними народженням і похованням;
 • відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування на випадок безробіття;
 • відрахування на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю­вання, які спричиняють втрату працездатності;
 • відрахування на індивідуальне страхування персоналу підпри­ємства;
 • відрахування на інші соціальні заходи.

До елементу "Амортизація"входять сума нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та немате­ріальних активів.

До елементу "Інші операційні витрати" належать:

 • витрати на відрядження фізичних осіб;
 • витрати на придбання літератури для інформаційного забезпе­чення господарської діяльності підприємства;
 • витрати щодо сплати за участь у семінарах;
 • витрати на проведення аудиту;
 • витрати на транспортне обслуговування;
 • витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, що видані для ведення господарської діяльності;
 • витрати на охорону праці;
 • витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад;
 • витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та ін­ших кредитно-фінансових установ;
 • витрати зі страхування ризиків;
 • податки, збори й інші обов'язкові платежі;
 • витрати на оприлюднення річного звіту;
 • інші витрати.

При розрахунку планових (нормативних) витрат підприємства за окремими їх елементами застосовуються такі формули:

1) Матеріальні витрати (MB):

MB = ОН х ННВ х ОЦ, MB = ОН х ΗΒΗ, MB = OB х ΗΒΒ,

де ОН і ОВ — обсяг господарської діяльності відповідно в натураль­ному (кількість продукції, робіт, послуг) та вартісному виразі; ННВ, НВВ і ΗΒΗ — норма витрат сировини і матеріалів відповід­но у натуральному виразі на натуральну одиницю продукції, вар­тісному виразі на вартісну одиницю продукції, та вартісному ви­разі на натуральну одиницю; ОЦ — облікова ціна натуральної одиниці сировини і матеріалів, грн.

2) Витрати на оплату праці (ВОП):

ВОН =ОН х ЗП х РПО,

ВОП = ОН х РОП,

ВОП = ОВ х РОД, де ЗП — затрати праці на одиницю продукції (робіт, послуг), госпо­дарську операцію, люд.-год; РПО — розцінка оплати праці за одиницю затрат праці, грн; РОП — розцінка оплати праці за одиницю продукції (робіт, по­слуг), грн; РОД — розцінка оплати праці за одиницю обсягу господарської діяльності у вартісному виразі, грн.

3) Витрати на соціальні заходи (ВСЗ):

ВСЗ = БН х СТ, де БН — база для нарахування витрат на соціальні заходи; СТ — ставка платежів на одиницю бази для нарахування витрат на соціальні заходи, грн;

 

4) Амортизація (А): НАВ

А = ВОЗ х------------ ,

100%

А = ОН х ΗΑΠ,

А = ОВ х НВА, де ВОЗ — вартість основних засобів (необоротних активів), грн; НАВ — норма амортизації основних засобів до їх вартості, %; НАП — норма амортизації основних засобів на одиницю виготов­леної продукції в натуральному виразі, грн; НВА — норма амортизації основних засобів на одиницю виготов­леної продукції у вартісному виразі, грн.

3. Витрати виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

Витрати на виробництво продукції у вартісному виразі формують її виробничу собівартість. Цей показник є одним з найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємства, у яко­му відображається зростання продуктивності праці, економія ресурсів, технічний прогрес.

Виробнича собівартість — це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції, виконані роботи та на­дані послуги.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) входять:

 • прямі матеріальні витрати;
 • прямі витрати на оплату праці;
 • інші прямі витрати;
 • змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат входить вартість сиро­вини та основних матеріалів, що утворюють основу виготавлюваної продукції, що виробляється, і які можуть бути безпосередньо віднесе­ні до конкретного об'єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці входять заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим виробництвом продукції (вико­нанням робіт), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу інших прямих витрат входять всі інші виробничі витра­ти, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду зе­мельних і майнових паїв, амортизація тощо.

До складу загально виробничих витрат входять виробничі накладні витрати на організацію виробництва й управління структурними підроз­ділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати на утри­мання та експлуатацію устаткування загальновиробничого призначення.

Витрати, пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), групу­ються за такими статтями калькуляції:

 • сировина й матеріали;
 • купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, роботи і послу­ги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій;
 • паливо й енергія на технологічні цілі;
 • зворотні відходи (вираховуються);
 • основна заробітна плата;
 • додаткова заробітна плата;
 • відрахування на соціальні заходи;
 • витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
 • загальновиробничі витрати;
 • інші виробничі витрати;
 • попутна продукція (вираховується).

До наведеної вище типової номенклатури статей калькуляції підпри­ємства можуть вносити зміни з урахуванням особливостей техніки, тех­нології та організації виробництва відповідної галузі і питомої ваги окре­мих видів витрат у собівартості продукції, а також об'єднувати кілька типових статей калькуляції в одну або виділяти з однієї типової статті кілька статей калькуляції.

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 452 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.