Витрати, що не входять до собівартості реалізованої продукції
Лекции.Орг

Поиск:


Витрати, що не входять до собівартості реалізованої продукції
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) поділяють­ся на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

Характеристика вказаних витрат наведена в П(С)БО 16 "Витрати".

До адміністративних витрат належать загальногосподарські ви­трати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

1) загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

2) витрати на службові відрядження й утримання апарату управлін­ня підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

3) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання;

4) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцін­ки майна тощо);

5) витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

6) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського ви­користання;

7) витрати на врегулювання спорів у судових органах;

8) податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що вхо­дять до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

9) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

10) інші витрати загальногосподарського призначення.
Витрати на збут включають такі витрати, що пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

1) витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової про­дукції на складах готової продукції;

2) витрати на ремонт тари;

3) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим аген­там і працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

4) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

5) витрати на передпродажну підготовку товарів;

6) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

7) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, ро­біт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ре­монт, опалення, освітлення, охорона);

8) витрати на транспортування готової продукції (товарів), транс­портно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуван­ням продукції (товарів) відповідно до умов договору поставки;

9) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

10) інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
До інших операційних витрат входять:

1) витрати на дослідження та розробки;

2) собівартість реалізованої іноземної валюти;

3) собівартість реалізованих виробничих запасів, яка складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних із їх реалізацією;

4) сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

5) втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу ва­люти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

6) втрати від знецінення запасів;

7) нестачі й втрати від псування цінностей;

8) визнані штрафи, пеня, неустойка;

9) витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об'єк­тів соціально-культурного призначення;

10) інші витрати операційної діяльності.

Планування витрат підприємства

Витрати підприємства на виробництво продукції характеризують ефективність вико рис-тання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Вони відображають якісні зміни в господарській діяльності підприємства. Будь-які нововведення в техніці, технології, органі-зації праці й виробництва, а також в управлінні впливають на рівень ви­трат підприємства.

Метою планування витрат підприємства є економічно обґрунтовано визначення величини витрат, необхідних у плановому періоді для вироб­ництва кожного виду та всієї продукції підприємства, що відповідає ви­могам щодо її якості.

Розрахунки планових витрат окремих виробів, товарної і валової продукції використовуються для визначення потреби в оборотних кош­тах, планування прибутку, визначення економічної ефективності окре­мих організаційно-технічних заходів та виробництва в цілому, для вну­трішньозаводського планування, а також для формування цін.

Контрольні питання

1. Характеристика витрат підприємства.

2. Класифікація витрат.

3. Групування витрат за економічними елементами.

4. Розрахунок планових витрат за окремими елементами.

5. Залежність загальних витрат і собівартості одиниці продукції від об­сягу виробництва.

Тема 2. Фінансові результати діяльності підприємства

1. Загальна схема формування фінансових результатів діяльності підприємства

2. Поняття, види і розподіл прибутку підприємства

3. Показники оцінки фінансового стану підприємства

МЕТА: вивчення сучасних особливостей формування фінансових результатів діяльності підприємств

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 1544 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.