Характеристика витрат та їхня класифікація
Лекции.Орг

Поиск:


Характеристика витрат та їхня класифікація
ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора

з навчальної роботи

_________________Є.В.Жученко

“____”____________20___ р.

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для вищих навчальних закладів I рівня акредитації

з дисципліни

«ЦІНОУТВОРЕННЯ»

напрям підготовки: 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальності:5.03050901 «Бухгалтерський облік»

5.03050801 «Фінанси та кредит»

 

Розглянуто і схвалено цикловою

комісією суспільно - економічних дисциплін

Протокол № ______

“____”____________20___ р.

Голова комісії

_____________ В.В.Колеснікова

Викладач

_____________ В.В.Колеснікова

 

 

ЗМІСТ

Стор.

Вступ……………………………………………………………...……….……... 2

  1. Конспект лекцій………………………………………………..……….. 2

Тема 1. Витрати підприємства…………………………………………………. 3

Тема 2.Фінансові результати діяльності підприємства …………………….. 17

Тема 3. Теоретичні засади ціноутворення……………………….....….……... 23

Тема 4. Види й функції цін……………………………………….……............. 32

Тема 5. Структура ціни і формування її елементів…………………………... 38

Тема 6. Формування елементів ціни…………………….....…………………. 43

Тема 7. Методи ринкового ціноутворення…………………….……………… 48

Тема 8.Прогнозування попиту на продукцію…………………………………. 56

Тема 9. Цінова політика підприємства,життєвий цикл товару…..………….. 65

Тема 10. Сутність стратегії товаровиробника………………………………… 74

Тема 11.Державне регулювання цін . Державна цінова політика та її вплив на економічні процеси …………………………………………………………. 79

Тема 12.Ціноутворення на зовнішньому ринку………………….……………. 89

  1. Глосарій………………………………………………………………….. 94

Список літератури…………………………………………………………..….. 96

 

 

ВСТУП

В умовах ринкової економіки важливого значення набуває процес ціноутворення. Саме ціни визначають структуру випуску продукції, впливають на рух матеріальних потоків, прибутковість будь-якого підприємства, рівень добробуту населення. Правильна методика встановлення цін, розумна цінова політика, послі-довна реалізація обґрунтованої цінової стратегії– це необхідні компоненти успішної діяльності будь-якого підприємства, яке працює в ринкових умовах.

Метою дисципліни є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань формування цін і розробки цінової політики. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії, наукових розробках закордонних учених, законах і нормативно-правових актах, що діють в українській економіці.

Головним завданням дисципліни є розкриття:

· теоретичних засад ціноутворення;

· методики формування цін та її окремих елементів;

· сутності методів ринкового ціноутворення;

· особливостей установлення цін на зовнішньому ринку;

· методологічних підходів до розробки цінової політики та стратегії підприємства;

· цілей і методів державного регулювання цін та його впливу на економічні процеси.

Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня загально- економічної підготовки студентів, формуванню в них практичних навичокз ціноутворення в умовах ринкових відносин.

Тема 1.Витрати на виробництво та реалізацію продукції

1.Характеристика витрат та їх класифікація

2.Групування витрат за економічними елементами

3.Витрати виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

4.Витрати, що не входять до собівартості реалізованої продукції

5.Планування витрат підприємства

МЕТА: вивчення структури та особливостей сучасного формування та обліку витрат виробництва

Характеристика витрат та їхня класифікація

Витратами визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємстві (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені,

В певному періоді витрати визнаються одночасно з доходом, для отримання якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповід­ними звітними періодами.

Не визнаються витратами:

- платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

- попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

- погашення одержаних позик.

Витрати підприємства є комплексним показником, в якому відобра­жається велика кількість факторів, що впливають на його рівень. Усі фактори діляться на зовнішні та внутрішні.

До основних зовнішніх факторів належить зміна:

- ціни на ресурси, які підприємство одержує від постачальників;

- розмірів мінімальної заробітної плати та обов'язкових платежів

Основними внутрішніми факторами є зміна:

- продуктивності праці;

- трудомісткості та матеріаломісткості продукції.

Витрати класифікуються за ознаками, наведеними в табл. 1.

Таблиця1. Класифікація витрат підприємства

 

Ознаки Види (характеристика) витрат
1. Місце виникнення Зведені по: • підприємству • структурних підрозділах • цехах • дільницях • центрах витрат • центрах відповідальності
2. Об'єкти господарсь­кої діяльності За об'єктами господарської діяльності (продукція, робо­ти, послуги, господарські процеси, деталі, замовлення)
3. Характер виробництва Основне виробництво. Допоміжне виробництво . Обслуговуюче виробництво
4. Зв'язок з обсяга- ми господарської діяль­ності (ступінь впливу обсягу виробництва на рівень витрат) Постійні . Змінні. Умовно постійні . Умовно змінні
5. Спосіб перенесення витрат на об'єкт Прямі . Непрямі
6. Час виникнення Витрати минулого періоду. Витрати звітного періоду . Витрати майбутніх періодів
7. По відно- шенню до джерел покриття Вхідні витрати (залишок готової продукції на поча­ток звітного періоду). Поточні витрати (виробнича собівартість готової про­дукції звітного періоду) Вихідні витрати (собівартість реалізованої продукції)
8. Види витрат (каль­куляційні ознаки)   За економічними елементами За статтями калькуляції
9. Місце здійснення контролю   За місцями формування За центрами відповідальності
10. Можливість регу­лювання Регульовані Нерегульовані
11. Мета формування Визначення собівартості Визначення прибутку Оцінка альтернативного варіанту

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 220 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.