Заняття 5 Становлення ринку факторів виробництва
Лекции.Орг

Поиск:


Заняття 5 Становлення ринку факторів виробництва
1. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в перехідній економіці.

2. Особливості становлення ринку капіталів в Україні.

3. Особливості формування ринків землі та нерухомості в перехідний період.

4. Особливості функціонування ринку землі в Україні. Основні напрямки його подальшого розвитку.

5. Формування ринку праці та занятості.

6. Державне та договірне регулювання заробітної плати.

Студент повинен знати наступні поняття і категорії: нерухомість, первісне нагромадження капіталу, ринок капіталів, ринок нерухомості, ринок праці, ринок робочої сили, фіктивний капітал, фондовий ринок, цінність праці.

Контрольні питання:

1. Охарактеризуйте роль процесів становлення та роз­витку ринків чинників виробництва у трансформаційних змінах у постсоціалістичних країнах.

2. Поясність, яким чином роздержавлення і приватизація в пострадянських (постсоціалістичних) країнах призвели до перерозподілу державної власності на користь меншості за рахунок пограбування більшості, до первісного нагрома­дження капіталу і становлення ринку капіталів.

3. Розкрийте особливості етапів становлення фондового ринку в Україні.

4. Які характерні риси фондового ринку України?

5. Назвіть особливі риси землі та нерухомості, які визна­чають специфічність цих ринкових об'єктів.

6. Розкрийте особливості становлення і розвитку ринків землі та нерухомості в постсоціалістичних країнах.

7. Охарактеризуйте вплив держави на розвиток ринків зем­лі та нерухомості.

8. Які складові ринку праці? Визначте особливості попиту на робочу силу, пропонування робочої сили, зайнятості у постсоціалістичних країнах.

9. Чому в сучасних постсоціалістичних країнах необхідним є державне регулювання оплати праці?

 

Заняття 6. Принципи формування підприємницького середовища у перехідній економіці України.

  1. Підприємство – основна ланка ринкових претворень. Форми організації підприємств.
  2. Мале підприємництво і реформування економіки України.
  3. Шляхи піднесення ефективності підприємницької діяльності.
  4. Державна підтримка розвитку підприємництва.
  5. Правове забезпечення розвитку підприємництва.

Студент повинен знати наступні поняття і категорії: підприємництво, підприємство, державне регулювання підприємництва, державна політика підтримки підприємництва, інноваційне підприємництво, конкурентоспроможність підприємства, корпорація (акціонерне товариство), мале підприємництво, механізм державного регулювання підприємництва, одноосібне володіння, правова база підприємницької діяльності, товариство (партнерство).

Контрольні питання:

1. Розкрийте сутність підприємництва згідно з чинним законодавством. Назвіть функції підприємницької діяльності. Покажіть основні рушійні сили розвитку підприємницької діяльності.

2. Розкрийте основні принципи підприємницької діяльності. Назвіть суб'єкти підприємницької діяльності. Які кате­горії громадян не допускаються до підприємницької діяль­ності?

3. Яку роль відіграє підприємництво в суспільстві?

4. Розкрийте галузеві особливості підприємницької діяль­ності.

5. Проаналізуйте умови ефективності підприємницької ді­яльності у перехідній економіці та визначте основні чинни­ки підвищення її ефективності.

6. Розкрийте сутність основних організаційно-правових форм підприємництва та визначте їхні переваги і недоліки в умовах трансформації економіки.

7. Дайте визначення малого підприємництва та його ролі в перехідній економіці.

8. Поясніть сутність і структуру механізму державного регулювання підприємництва в перехідній економіці.

9. Охарактеризуйте основні етапи державної політики підтримки та розвитку підприємництва в Україні.

10. Покажіть недоліки правового забезпечення розвитку підприємництва в Україні.

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 272 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.