Юридична відповідальність сторін трудового договору та порядок вирішення трудових спорів
Лекции.Орг

Поиск:


Юридична відповідальність сторін трудового договору та порядок вирішення трудових спорів
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5.

Юридична відповідальність сторін трудового договору (контракту) за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.

Тема 12. Юридична відповідальність сторін трудового договору (контракту)

За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.

 

Тема 12.1. Дисциплінарна відповідальність працівників (1 год.)

1. Поняття дисциплінарної відповідальності та її основні риси.

2. Підстави і види дисциплінарної відповідальності за трудовим правом України.

3. Види дисциплінарних стягнень у сфері загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності.

4. Загальні правила застосування дисциплінарних стягнень.

 

Методичні вказівки по вивченню теми

Дисциплінарна відповідальність працівника є одним із видів юридичної відповідальності, що передбачена законодавством за протиправну поведінку працівника. Дисциплінарна відповідальність – це обов’язок працівника понести покарання, передбачене нормами законодавства про працю за протиправне невиконання чи неналежне виконання своїх трудових обов’язків.

В основі дисциплінарної відповідальності лежить дисциплінарна провина. Слід знати, що дія (бездіяльність) працівника визнається дисциплінарною провиною за наявності наступних умов: протиправність, винність, зв'язок з виконанням трудової функції. Звідси витікає, що дисциплінарною провиною визнається винне, протиправне невиконання або неналежне виконання працівником покладених на нього трудових обов'язків.

Чинне трудове законодавство передбачає два види дисциплінарної відповідальності: загальну і спеціальну. Студенти повинні уміти розкрити зміст кожного виду дисциплінарної відповідальності і знати їх відмінності один від одного. Слід також знати заходи стягнення за порушення трудової дисципліни. Встановлений КЗпП України перелік дисциплінарних стягнень є вичерпним. Проте статутами і положеннями про дисципліну можуть передбачатися інші дисциплінарні стягнення. Необхідно засвоїти правила накладення і зняття дисциплінарних стягнень.

 

На самостійне опрацювання виноситься питання (4 год.):

1. Громадські стягнення та інші заходи впливу, передбачені законодавством України, що можуть застосовуватись до порушників трудової дисципліни.

2. Досвід забезпечення трудової дисципліни у зарубіжних країнах.

3. Дисциплінарна відповідальність за нормами проекту Трудового кодексу України.

 

Практичні завдання – розв’яжіть задачі:

 

Завдання № 1.

Токар Рижов, в якого робочий день розпочинається о 9 годині, прибув на прохідну заводу о 8.50. Але в зв'яз­ку з тим, що у нього не було перепустки, вахтер не про­пускав його на територію заводу. І тільки після встанов­лення його особи та оформлення разової перепустки, Рижов о 10 годині дістався свого робочого місця. Згідно доповідної записки начальника цеху наказом директора підприємства Рижову оголошено догану за запізнення на роботу.

Рижов звернувся до комісії по трудовим спорам із заявою про скасування цього наказу.

Яке рішення має прийняти КТС?

Завдання № 2.

Перевіркою контрольно-ревізійного управління фінансово-господарської діяльності підприємства за дворічний період було встановлено десять фактів пору­шення фінансової дисципліни головним бухгалтером підприємства. На підставі акту КРУ головного бухгалтера було звільнено за систематичне невиконання покладе­них на нього трудових обов'язків.

Чи правомірно було застосоване дисциплінарне стяг­нення?

 

Завдання № 3.

Працівниками держпожнагляду вході перевірки про­типожежного стану в складських приміщеннях ВАТ «За­вод медпрепаратів» була виявлена відсутність необхідного інвентару, а також виявлені інші суттєві недоліки. В наслідок цього завідувач складом Омельченко, як відпові­дальний за протипожежний стан, був притягнутий до адміністративної відповідальності. Крім того, наказом ди­ректора підприємства Омельченку була оголошена догана.

Омельченко не погодився з тим, що до нього за одне й те саме порушення двічі були застосовані заходи юридичної відповідальності і звернувся зі скаргою до суду.

Яке рішення має винести суд?

Нормативно-правові акти та додаткова література до теми 12.1:

 

Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141;

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (Укладачі: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко). – К,: Юрінком Інтер, 2006. – 1200 с.

Про державну службу: Закон України від 16.12.93р.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №52. – Ст.490;

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010р.// Відомості Верховної Ради України. – 2010. - №41-42, 43, 44-45. – Ст.529;

Дисциплінарний статут прокуратури України: Затв. пост. Верховної Ради України від 06.11.91р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №4. –Ст.15;

Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури: Затв. Указом Президента України від 05.05. 93р. №155/93// Урядовий кур’єр. – 1993, 8 травня;

Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту: Затв. пост. Кабміну України від 26.01.93р. №55// ЗП України. – 1993. - №4-5. – Ст.71;

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій: Затв. пост. Держкомпраці СРСР за погодж. з ВЦРПС від 20.07. 84р.//Бюлетень Держкомпраці СРСР. – 1984. - №11;

Про практику розгляду судами трудових спорів: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92р. №9(зі змінами від 01.04.94р., 26.10.95р., 25.05.98р.). – Постанови Пленуму Верховного Суду України(1963-2000). У 2-х томах. – Т.1. – К.: А.С.К.,2000. – С.194-209.

Биля І., Подкопаєв С. Законодавче регулювання дисциплінарної відповідальності суддів (з точки зору законодавчої техніки)// Право України. – 2001. - №10;

Бойко М. Дисципліна праці// Довідник кадровика. – 2009. – №6;

Борисова Б.А. Дисциплина труда// Трудовое право. – 1997. - №2;

Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження// Право України. – 2006. - №12;

Василюк С., Косило А. Зарубіжний досвід притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності// Право України. – 2006. - №2;

Венедиктов В. Юридична відповідальність в науці і практиці трудового права// Право України. – 1991. - №12;

Венедиктов В. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве. – К: Консул, 1995. – 136 с.

Григор’єва Л. Трудова дисципліна і закон// Праця і зарплата. - №№ 30-33, серпень- вересень 2000р.;

Кожушко С. Трудова дисципліна у системі елементів трудових правовідносин// Право України. – 2005. - №9;

Колганова М. Мотивы и стимулы соблюдения трудовой дисциплины// Трудовое право. – 1999. - №3;

Кудрявцева В. Трудова дисципліна і профілактика правопорушень серед молоді: думка соціолога// Право України. – 1990. - №12;

Курилов В.И. Социально правовые средства формирования поведения личности в сфере несамостоятельного труда// Правоведение. -1998. - №2;

Лебедев В.М. Воспитательная функция советского трудового права. – М., 1981;

Панасюк О. Про «внутрішній трудовий розпорядок» як категорію трудового права// Право України. – 2005. - №4;

Панасюк О. Правове регулювання застосування штрафів до працівників// Право України. – 2006. - №8;

Пасічник М. Порушення трудової дисципліни. Дисциплінарні стягнення// Довідник кадровика. – 2007. - №1;

Петриш І. Товариськи суди – наша опора// Право України. – 1990. - №5;

Потеряхин А. Дисциплина труда: два взгляда на природу человека// Довідник кадровика. – 2010. - №3;

Сміян О. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців// Довідник кадровика. – 2004. - №4;

Соболев С.А. Трудовое законодательство о поощрениях и дисциплинарных взысканиях в России и на Украине// Гос-во и право. – 1993. – №8;

Ставиский П.Р. Дополнительные меры воздействия в трудовом праве// Сов. гос-во и право. – 1985. - №5;

Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М.. 1990;

Угрюмова Г. Загальна характеристика дисциплінарної відповідальності і дисциплінарного проступку за українським трудовим правом// Право України. – 2005. - №5;

 

Тема 12.2. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору(2 год.)

1. Поняття, значення, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

2. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників.

3. Види матеріальної відповідальності працівників.

4. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників.

5. Порядок визначення і відшкодування шкоди, заподіяної працівниками.

6. Підстави, умови і види матеріальної відповідальності роботодавця.

Методичні вказівки по вивченню теми

При вивченні даної теми необхідно особливу увагу приділити поняттю «матеріальна відповідальність».

Важливо засвоїти, що матеріальна відповідальність направлена як на забезпечення збереження майна роботодавця, так і на захист права працівника на працю. Матеріальна відповідальність по трудовому праву - це самостійний вид юридичної відповідальності. Обов'язок працівника відшкодувати заподіяну шкоду наступає незалежно від притягнення його до дисциплінарної, адміністративної або іншої відповідальності. Матеріальна відповідальність характеризується певними ознаками, серед яких можна виділити наступні: 1) суб'єкти відповідальності - тільки сторони трудового договору; 2) об’єкт шкоди – тільки майно власника; 3) підстави виникнення - порушення трудового договору або закону.

Матеріальна відповідальність в трудовому праві відрізняється від цивільно-правової відповідальності по своїх суб'єктах, порядку залучення і межами. Суб'єктами відповідальності в трудовому праві виступають сторони трудового договору. Для стягнення матеріального збитку з винного, по нормах трудового права при обмеженій матеріальній відповідальності, встановлений особливий порядок - утримання грошових коштів із заробітної платні безпосередньо по розпорядженню адміністрації.

Найуважнішим чином слід вивчити умови настання матеріальної відповідальності, до яких відносять:

- наявність реального дійсного збитку;

- протиправна поведінка (дія або бездіяльність) працівника;

- наявність причинного зв'язку між поведінкою працівника і збитком, що наступив;

- провина працівника в заподіяній шкоді.

Трудове законодавство встановлює наступні основні види матеріальної відповідальності працівника:

- обмежена, яка полягає в обов'язку працівника відшкодувати пряму дійсну шкоду, але не більше свого середнього місячного заробітку (ст.ст.132-133 КЗпП);

- повна, припускаюча обов'язок працівника відшкодувати пряму дійсну шкоду у повному обсязі (ст.134 КЗпП);

- підвищена (кратна), передбачена у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір (ст.135 КЗпП).

За загальним правилом, працівник несе обмежену відповідальність, оскільки повна матеріальна відповідальність наступає у випадках, прямо встановлених законом. Конкретні випадки настання повної матеріальної відповідальності регламентовані ст.134 КЗпП України.

Особливу увагу студентам слід приділити письмовим договорам про повну матеріальну відповідальність. Обов'язковими умовами укладення договору про повну матеріальну відповідальність працівника є:

- досягнення 18-річного віку;

- безпосереднє обслуговування працівником грошових або товарних цінностей;

- посада або робота повинні бути передбачені у відповідному переліку, який встановлений законодавством.

Важливо пам'ятати, що договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути двох видів: індивідуальні і колективні (бригадні). Студентам необхідно розглянути особливості висновку і змісту таких договорів.

Далі вивчають діючий порядок відшкодування збитку, заподіяного роботодавцю. Слід мати на увазі, що працівник може добровільно відшкодувати збиток повністю або частково. З відома роботодавця для відшкодування збитку працівник має право передати рівноцінне майно або виправити пошкоджене. У разі відмови працівника від добровільного відшкодування шкоди, заподіяної з його вини, ця шкода стягається примусово в позасудовому або судовому порядку.

Шкода може бути відшкодована шляхом утримань із заробітної платні працівника, якщо сума збитку не перевищує середнього заробітку працівника, не закінчився встановлений законодавством двотижневий термін з дня встановлення розміру збитку, а також трудові відносини між сторонами трудового договору продовжуються.

В інших випадках покриття шкоди здійснюється у судовому порядку. Важливо пам'ятати, що орган по розгляду трудових конфліктів з урахуванням конкретних обставин справи може понизити розмір збитку, що підлягає стягненню з працівника.

Вивчивши відповідальність працівника перед роботодавцем, студентам важливо розглянути питання про відповідальність роботодавця перед працівником. Така відповідальність може бути, насамперед, у випадку, коли працівнику заподіяна шкода порушенням роботодавцем законодавства про працю, а також за шкоду, заподіяну майну працівника.

Слід розглянути особливості і порядок залучення роботодавця до матеріальної відповідальності. Слід пам'ятати, що роботодавець відшкодовує заподіяний працівнику збиток в повному об'ємі.

 

На самостійне опрацювання виноситься питання (6 год.):

1. Розкрийте відмінність матеріальної відповідальності від майнової відповідальності за цивільним правом.

2. Відшкодування моральної шкоди за трудовим правом.

3. Зарубіжний досвід у питаннях матеріальної відповідальності працівників.

4. Зарубіжний досвід матеріальної відповідальності роботодавця.

5. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору (контракту) у проекті Трудового кодексу України.

Практичні завдання – розв’яжіть задачі:

 

Завдання № 1.

Токар Петренко під час оброблення деталі через нед­балість пошкодив верстат. Відповідно, за наказом дирек­тора підприємства йому було оголошено догану, а бух­галтерія здійснила утримання з його заробітної плати в розмірі повної вартості ремонту верстата, що перевищує середній заробіток Петренка.

Петренко, вважаючи неза­конним два види стягнень за один і той же проступок, звернувся до комісії по трудовим спорам.

Яке рішення має винести КТС?

 

Завдання № 2.

Продавець торгового підприємсва Гончарук через по­милку в застосуванні прейскурантів продавала товар за заниженою ціною. Внаслідок цього торговому підприємс­тву була завдана шкода на суму 1500 гривень.

Чи буде в даному випадку притягуватись до ма­теріальної відповідальності Гончарук?

Якщо так, то до якого виду матеріальної відповідальності, та за яких умов?

 

Завдання № 3.

Водій автотранспортного підприємства Шакун, керу­ючи закріпленим за ним автомобілем, щоб уникнути наїзду на пішохода, який намагався перебігти дорогу в неустановленому для цього місці, змушений був зверну­ти в кювет, внаслідок цього був пошкоджений авто­мобіль та вантаж.

Чи буде в даному випадку Шакун відшкодовувати ав­тотранспортному підприємству спричинену шкоду?

 

Завдання № 4.

Під час планової перевірки додержання податкового законодавства на ВАТ «Електрон» було виявлено, що з ви­ни головного бухгалтера Шарій не були перераховані до державного бюджету передбачені законодавством платежі. Внаслідок цього до ВАТ «Електрон» були застосовані штрафні санкції, а головний бухгалтер Шарій була притяг­нута до адміністративної відпові-дальності. Крім того, за наказом директора підприємства Шарій була притягнута до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Чи правомірно притягнута до матеріальної відпо­відальності Шарій?

 

Нормативно-правові акти та додаткова література до теми 12.2:

Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (Укладачі: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко). – К,: Юрінком Інтер, 2006. – 1200 с.

Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 06.06.95р.// Відомості Верховної Ради. – 1995. - №22. – Ст..173;

О порядке заключения письменних договоров о полной материальной ответственности рабочих и служащих за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения или для других целей: Пост. Совета Министров СССР от 03.10.77г. №889// СП СССР. – 1977. - №26. – Ст..167;

Про перерахунок розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків: Пост. Кабміну України від 31.12.91р. № 391// ЗП України. – 1992. - №1. – Ст..27;

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затв. пост. Кабміну України від 22.01.96р. № 116// ЗП України. – 1996. - №6. – Ст..192;

Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відпові-дальність: Наказ Мінпраці України від 12.05.96р. № 43// Людина і праці. – 1997. - №1;

Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність: Затв. наказом Мінпраці України від 12.05.96р. № 43// Людина і праця. – 1997. - №1;

Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність: Затв. наказом Мінпраці України від 12.05.96р. № 43// Людина і праця. – 1997. - №1;

Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства, а также Типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности: Пост. Госкомтруд СССР и Секр. ВЦСПС от 28.12.77г. №447/24// Бюл. Госкомтруда СССР. – 1978. - №4;

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ: Затв. Наказом Головного управління Держказначейства України Мінфіну України від 30.10.98 р. №90;

Методичні рекомендації Держводгоспу України з питань, пов’язаних із матеріальною відповідальністю працівників за трудовим правом України, визначенням розміру шкоди та порядком її покриття: Затв. Наказом Держводгоспу України від 26.04.04 р. №99;

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Пост. Пленуму ВСУ від 27.03.92р. №6 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про практику розгляду судами трудових спорів: Пост. Пленуму ВСУ від 06.11.92р. №9 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Пост. Пленуму ВСУ від 29.12.92р. №14 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Пост. Пленуму ВСУ від 31.03.95р. №4 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000. – С.80-84;

Багірова І. Застосування законодавства щодо відшкодування моральної шкоди// Право України. – 2006. - №5;

Васильєв С. Співучасть у справах про відшкодування шкоди, заподіяної при виконання трудових обов’язків// Право України. – 1996. - №4;

Венедиктов В.С. Теоретический проблемы юридической ответственности в трудовом праве. – Харьков: Консум, 1996;

Відшкодування матерільної та моральної шкоди: нормативні акти, роз’яснення, коментарі/ Верховний Суд України/П.І.Шевчук(від. ред.), С.Е.Демський (уклад.). – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 624 с.;

Григорьєва Л. Моральна (немайнова) шкода в нормах законодавства України// Праця і зарплата. – 2001. - №40;

Домбругова А. Нарушение законодательства о труде: виды ответственности // Довідник кадровика. – 2008. - .№9;

Золотухи А. Материальная ответственность водителя за повреждение транспортного средства// Довідник кадровика. – 2008. - .№5;

Іконнікова І.А. Матеріальна відповідальність роботодавця за незаконне звільнення з роботи// Держава і право: Зб. наукових праць. – Вип..5. – К., 2000;

Карпенко Д. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності// Право України. – 2002. - №9;

Коротка О. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом України// Право України. – 2002. - №2;

Невалінний М. Критерії визначення моральної шкоди у зв’язку з трудовим каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я// Право України. – 1996. - №4;

Слипачук А. Передача имущества при увольнении материально ответственного лица. Порядок проведения инвентаризации// Довідник кадровика. – 2008. - .№5;

Стависский П.Р. Проблемы материальной ответственности в советском трудовом праве. — Киев-Одесса: Вища школа, 1982;

Стаховська Н. Види та суб'єкти матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом України// Довідник кадровика. – 2004. - .№2;

Стаховська Н. Матеріальна відповідальність працівників: визначення розміру шкоди та порядок її покриття// Довідник кадровика. – 2004. - .№4;

Суровська Л.І. Юридичні гарантії при притягненні працівників до матеріальної відповідальності// Українське право. – 1999. - №2;

Суровська Л.І. Проблема єдиного правового регулювання матеріальної відповідальності працівників недержавних підприємств// Держава і право: Зб. наукових праць. – К., 1999. - №3;

Хуторян Н.М. Матеріальна відповідальність власника перед працівником// Право України. – 1993. - №3;

Хуторян Н.М. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору// Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку: Монографія (Під ред. Н.М.Хуторян). – К.: Ін Юре, 1999;

Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2000. – 264с.;

Хуторян Н.М. Правове регулювання матеріальної відповідальності працедавця перед працівником у новому Кодексі України про працю// Правова держава. – Вип.11. – К., 2000;

Хуторян Н.М. Міжнародно-правове регулювання матеріальної відповідальності суб’єктів трудового права// Правова держава. – Вип..12. – К., 2001;

Хуторян Н.М. Проблеми галузевої належності матеріальної відповідальності за моральну шкоду, заподіяну сторонами трудового договору// Правова держава. – Вип.13. – К., 2002;

Хуторян Н.М. Проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності працівника в новому Трудовому кодексі України// Праця і зарплата. – 2003. - №29;

Хуторян Н.М. Реформування трудового законодавства про матеріальну відповідальність// Держава і право: Зб. наукових праць.- Вип.. 34. – К., 2006;

Яковлєв В.В. Фактична підстава матеріальної відповідальності в трудовому праві// Держава і право: Зб. наукових праць. – Вип.3. – К., 1999;

Яковлєв В.В. Взаємозумовленість трудової функції працівника і договору про повну матеріальну відповідальність// Держава і право: Зб. наукових праць. – Вип..6. – К., 2000;

Яковлєв В. Договір про повну матеріальну відповідальність – юридична підстава матеріальної відповідальності працівників// Право України. – 2001. - №12.

 

 

Дата добавления: 2016-04-03; просмотров: 599 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.015 с.