Лекции.Орг
 

Категории:


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

Це система заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльностіЗагрузка...

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Поняття охорони праці

Загальна декларація прав людини встановила право кожного на справедливі та сприятливі умови праці, складовою частиною якого є наявність таких умов пра­ці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни.

Право на безпечні і нешкідливі умови праці визнано Україною одним з кон­ституційних прав людини і громадянина. Забезпечення цього права здійснюєть­ся за допомогою системи правових, соціально-економічних, організаційно-тех­нічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що утворюють охорону праці.

Таблиця №1

Правові:

прийняття нормативно-правових актів з охорони праці, розроблення системи локальних нормативно-правових актів тощо

ОХОРОНА ПРАЦІ —

це система заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності

Організаційно-технічні:

проведення навчання з охорони праці, планування робочих місць, використання засобів індивідуаль­ного захисту, технічно справних засобів виробництва тощо

Соціально-економічні:

обов'язкове соціальне страхування працівників від нещасних випадків і професійних захворювань, обов'яз­кове фінансування заходів з охо­рони праці, виплата вихідної допо­моги у разі припинення трудового договору з ініціативи працівника, збереження середньої заробітної плати у разі простою, коли виникла ситуація, що загрожує їх життю і здоров'ю тощо____________

Санітарно-гігієнічні:

відповідність встановленим вимо­гам рівнів шуму та вібрації, напру­женості постійних електричних та магнітних полів та інших факторів виробничого середовища

Лікувально-профілактичні:

проведення обов'язкових медич­них оглядів, переведення на легшу роботу, безплатне забезпечення молоком, лікувально-профілактич­ним харчуванням, газованою соло-ною водою тощо___________

Розділ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

У науковій літературі охорона праці трактується як економічна соціальна та правова категорії. Як правову категорію охорону праці розглядають у широко­му та вузькому значенні.1 У широкому значенні під охороною праці розуміють сукупність правових норм, що регулюють весь комплекс суспільних відносин у сфері застосування праці. До них відносяться також норми, що забороняють не­обгрунтовану відмову в прийнятті на роботу чи незаконне звільнення, що регла­ментують максимальну тривалість робочого часу та мінімальну тривалість часу відпочинку тощо. Сукупність норм, що регулюють встановлення безпечних та нешкідливих умов праці з метою запобігання негативного впливу виробничого середовища на життя та здоров'я працівників, розкривають поняття охорони праці у вузькому значенні.2

Науковці правове поняття охорони праці розглядають як інститут трудового права, принцип трудового права, елемент суб'єктивного права та систему за­конодавства.

Охорона праці як інститут трудового права є сукупністю правових норм, що регулюють відносини з охорони життя, здоров'я та працездатності шляхом встановлення безпечних і нешкідливих умов праці. Цей інститут складають: норми, що встановлюють загальні вимоги охорони праці; профілактичні норми, що спрямовані на попередження виникнення виробничого травматизму і про­фесійних захворювань; норми, що встановлюють обов'язки роботодавців та працівників з питань охорони працівників з питань охорони праці; норми, що містять додаткові заходи охорони праці окремих категорій працівників.3

Як принцип трудового права, охорона праці відображає зміст усіх норм трудового права, які своєю сутністю спрямовані на охорону здоров'я та працез­датності працівників. У цьому значені охорона праці є галузевим принципом трудового права, оскільки відображає його соціальну спрямованість на захист трудових прав працівників.

Сторони трудового договору наділені комплексом взаємних прав і обов'язків з створення безпечних і нешкідливих умов праці. Тому охорону праці розгляда­ють як елемент трудових відносин. Працівники мають право на:

- безпечні та нешкідливі умови праці, робоче місце, що відповідає вимогам охорони праці;

- відмову від виконання робіт у випадку виникнення небезпечних виробничих факторів, що можуть негативно вплинути на його життя і здоров'я, життя і здоров'я інших працівників, виробниче середовище чи довкілля;

Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. — Харків: Фірма "Консул", 1998. — С. 360. Шептулина Н.Н. Охрана труда // Трудовеє право России. Учебник для вузов / Отв. ред. Р. 3. Лив-шиц, Ю.П. Орловский. — М.: Издательская группа ИНФРА-М — НОРМА, 1998. — С. 255.

2 Для розкриття цього поняття у юридичній літературі пропонується використовувати термін "охорона здоров'я на виробництві" (Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болоті-ної, Г.І. Чанишевої. — К.: Товариство "Знання", КОО, 2000. — С. 391).

3 Магницкая Е.В. Охрана труда (в кн.: Советское право: Учебник / Под ред. А.С. Пашкова, О.В. Смирнова. — М.: Юрид. лит., 1988. — С. 449.

1.1. Поняття охорони праці

- припинення трудового договору у зв'язку з порушенням роботодавцем законо­давства про охорони праці і угод про працю з цих питань та вихідну допомогу;

- переведення працівника на легшу роботу, що відповідає його здоров'ю;

- професійну перепідготовку за рахунок засобів роботодавця у разі ліквідації робочого місця внаслідок порушення вимог охорони праці та подальше пра­цевлаштування ;

- обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- право на проведення незалежної експертизи умов праці;

- забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту відповідно вимогам охорони праці за рахунок засобів роботодавця;

- компенсації, встановлені законодавством і угодами про працю, якщо він за­йнятий на важких і/або шкідливих роботах;

- навчання безпечним методам і засобам за рахунок засобів роботодавця та збе­реження за працівником на час проходження навчання з охорони праці місця роботи (посади) і середнього заробітку;

- позачерговий медичний огляд із збереженням за ним місця роботи (посади) і середнього заробітку під час проходження цього огляду;

- одержання достовірної інформації від державних органів і органів місцевого самоврядування, роботодавця та інших суб'єктів про умови і охорону праці на робочому місці, про існуючий ризик пошкодження здоров'я, а також про захо­ди по захисту від впливу шкідливих і/або небезпечних виробничих факторів;

- звернення в органи державної влади та місцевого самоврядування, роботодав­ця, профспілкові організації, їх об'єднання та інші уповноважені працівни­ками органи з питань охорони праці, в тому числі про проведення перевірки умов й охорони праці на його робочому місці;

- особисту участь і/або участь через своїх представників у розгляді спорів, пов'язаних із забезпеченням безпечних умов на його робочому місці, і в роз­слідуванні нещасного випадку, що трапився з ним на виробництві, чи профе­сійним захворюванням;

- та інші права, встановлені законодавством та угодами про працю.

Роботодавцю кореспондується обов'язок створити у кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці, що відповідають вимогам норма­тивних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. Цей обов'язок роботодавця є комплексом зобов'язань, що встановлені чинним законодавством, колективним та трудовим договорами і угодами.

З метою захисту здоров'я працівника на останнього також покладаються зобов'язання з охорони праці. Працівник зобов'язаний знати і виконувати нормативне-правові акти з охорони праці, додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним та трудовим договорами, проходи-

Розділ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ти обов'язкові медичні огляди і співпрацювати з роботодавцем в організації безпечних і нешкідливих умов праці. Порушення працівниками зазначених обов'язків вважається дисциплінарним проступком, відповідно роботодавець має право притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності.

а

Соціальний

Таблиця №2

Економічний

Організаційний

Правовий

система законодавства

Функція

--------'

елемент суб'єктивного права

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 1167 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.