Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћ≥тература, методичне та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ зан€тт€. 1.  лепа ™. —л≥дч≥ верс≥њ та плануванн€ при розсл≥дуванн≥ злочин≥в у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥ / ™
1.  лепа ™. —л≥дч≥ верс≥њ та плануванн€ при розсл≥дуванн≥ злочин≥в у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥ / ™.  лепа // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2005. Ц є 9. Ц —.154-157.

2.  олесников ».». ќрганизаци€ расследовани€ преступлений, совершаемых преступными группами: лекц≥€ / ». ».  олесников. Ц ћ.: јкад. ћ¬ƒ ———–, 1992. Ц 40 с.

  1.  рим≥нал≥стика: [п≥дручник / за заг. ред. д.ю.н., професора ј. ‘. ¬олобуЇва]. ≠Ц ’.: ’Ќ”¬—, 2011. Ц 666 с.

4.  узьмин —.¬. ѕринцип уникальности планировани€ расследовани€ / —.¬.  узьмин // ¬естник криминалистики. Ц 2004. Ц є 4. Ц —.48-54.

5.  узьмин —.¬. »стори€ развити€ научных представлений о планировании расследовани€ преступлений в российской, советской и зарубежной криминалистике / —.¬.  узьмин // ¬естник криминалистики. Ц 2005. Ц є 2. Ц —. 65-77.

  1. Ћитвинов ј.Ќ. ѕрогнозирование и планирование в криминалистике / Ћитвинов ј.Ќ., —тепанюк –.Ћ. Ц ћ.:ё– Ќ»√ј, 2004. Ц 160 с.

7. Ћозинский “. ѕрименение криминалистических средств дл€ выдвижени€ версий / “. Ћозинский // ѕрофессионал. Ц 2004. Ц є 6. Ц —. 24-28.

8. ќрган≥зац≥€ розсл≥дуванн€ окремих вид≥в злочин≥в: [навчальний пос≥бник / за заг. ред. д.ю.н., професора ј. ‘. ¬олобуЇва]. Ц ’.: ’Ќ”¬—, 2011. Ц 568 с.

9. –оманюк Ѕ.¬. ѕитанн€ верс≥њ у розсл≥дуванн≥ злочин≥в, вчинених орган≥зованними злочинними об'Їднанн€ми / Ѕ.¬. –оманюк // Ѕоротьба з орган≥зованою злочинн≥стю ≥ корупц≥Їю (теор≥€ ≥ практика). Ц 2005. Ц є 12. Ц —.91-103.

10. “еори€ и практика планировани€ расследовани€ преступлений: учеб. пособие. Ц Ћуганск: –»ќ Ћј¬ƒ, 2002. Ц 90 с.

“еми реферат≥в:

1. —л≥дч≥ верс≥њ та плануванн€ при розсл≥дуванн≥ злочин≥в.

2.ќсобливост≥ плануванн€ й орган≥зац≥њ розсл≥дуванн€ злочину сл≥дчо-оперативною групою.

3. ќрган≥зац≥йн≥ засади взаЇмод≥њ оперативного апарату та сл≥дчого при розкритт≥, розсл≥дуванн≥ та попередженн≥ злочин≥в.

 

’≥д проведенн€ зан€тт€:

–озгл€д основних положень плануванн€ та орган≥зац≥њ розсл≥дуванн€ злочин≥в Ї продовженн€м практичного зан€тт€, на €кому обговорювалис€ загальн≥ положенн€ крим≥нал≥стичноњ методики. ѕ≥д час розгл€ду контрольних питань теми необх≥дно засвоњти, що плануванн€ Ц це розумова д≥€льн≥сть органу д≥знанн€ (сл≥дчого), що пол€гаЇ у побудов≥ верс≥й стосовно под≥њ правопорушенн€, визначенн≥ кола обставин, що п≥дл€гають доказуванню, а також у визначенн≥ сл≥дчих (розшукових) ≥ орган≥зац≥йних заход≥в, €к≥ сл≥д вжити з метою перев≥рки висунутих верс≥й, њх виконавц≥в ≥ строк≥в проведенн€. “ака д≥€льн≥сть базуЇтьс€ на принципах обірунтованост≥, ≥ндив≥дуальност≥ та динам≥чност≥. –езультати такоњ розумовоњ д≥€льност≥ висв≥тлюютьс€ в план≥.

¬ажливим питанн€м Ї правила плануванн€. «окрема, у першу чергу необх≥дно планувати проведенн€ нев≥дкладних сл≥дчих (розшукових) д≥й, зап≥зненн€ з €кими може призвести до втрати доказ≥в (знищенн€ або пошкодженн€ сл≥д≥в злочину); необх≥дно проводити €к можна ран≥ше д≥њ, що потребують великих затрат часу (призначенн€ експертиз, проведенн€ рев≥з≥й); необх≥дно €к можна скор≥ше проводити д≥њ, результати €ких мають значенн€ дл€ перев≥рки вс≥х або к≥лькох висунутих верс≥й; з можливих сл≥дчих д≥й першими необх≥дно проводити т≥, €к≥ можуть дати найб≥льш достов≥рн≥ докази (наприклад, чергов≥сть допиту п≥дозрюваних-сп≥вучасник≥в сл≥д визначити з урахуванн€м в≥рог≥дност≥ одержанн€ правдивих ≥ повних св≥дчень в≥д когось ≥з них, щоб пот≥м ц≥ св≥дченн€ використати п≥д час допиту ≥нших).

 урсанти повинн≥ вивчити види план≥в, що складаютьс€. ѕри проведенн≥ розсл≥дуванн€ —ќ√ складаютьс€ два види план≥в Ц загальний та окрем≥. —л≥дчий у своњй д≥€льност≥ складаЇ плани-граф≥ки на день, тиждень, м≥с€ць. “обто в≥н обТЇднуЇ плани розсл≥дуванн€ у кожн≥й крим≥нальн≥й справ≥ в один зведений план роботи у вс≥х справах, що знаход€тьс€ в його провадженн≥, на певний пром≥жок часу. “аке плануванн€ прийн€то називати календарним.

ќкр≥м того, необх≥дно розр≥зн€ти плануванн€ розсл≥дуванн€ по окрем≥й крим≥нальн≥й справ≥; плануванн€ роботи сл≥дчого по груп≥ крим≥нальних справ та плануванн€ проведенн€ окремоњ сл≥дчоњ (розшуковоњ) д≥њ.

¬арто на зан€тт≥ пригадати основн≥ положенн€ крим≥нал≥стичноњ верс≥њ та розгл€нути њх через призму плануванн€. ѕотр≥бно розгл€нути звТ€зок стад≥й побудови верс≥й ≥з плануванн€м сл≥дчих (розшукових) д≥й.

 урсантам необх≥дно вивчити основн≥ принципи плануванн€ розсл≥дуванн€ правопорушень сл≥дчо-оперативною групою. ќсобливу увагу сл≥д прид≥лити питанню розпод≥лу обовТ€зк≥в м≥ж членами —ќ√, розпод≥лу сл≥дчоњ та оперативно-розшуковоњ роботи.

–озгл€даючи питанн€ про орган≥зац≥ю розсл≥дуванн€ порушень сл≥д засвоњти, що це д≥€льн≥сть ≥з створенн€ спри€тливих умов дл€ виконанн€ запланованих заход≥в, забезпеченн€ процесу розсл≥дуванн€ необх≥дними силами та засобами. ƒл€ кращого усв≥домленн€ сутност≥ орган≥зац≥њ розсл≥дуванн€ курсантам при п≥дготовц≥ до практичного зан€тт€ потр≥бно ознайомитис€ ≥з наступною нормативно-правовою базою д≥€льност≥ п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни:

1) ≤нструкц≥Їю з орган≥зац≥њ д≥€льност≥ орган≥в досудового розсл≥дуванн€ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, затвердженою наказом ћ¬— ”крањни в≥д 09.08.2012 є 686;

2) ≤нструкц≥Їю з орган≥зац≥њ взаЇмод≥њ орган≥в досудового розсл≥дуванн€ з ≥ншими органами та п≥дрозд≥лами внутр≥шн≥х справ у попередженн≥, ви€вленн≥ та розсл≥дуванн≥ крим≥нальних правопорушень, затвердженою наказом ћ¬— ”крањни в≥д 14.08.2012 є 700.

Ќалежить розгл€нути орган≥зац≥ю розсл≥дуванн€ злочин≥в за такими напр€мками Ц взаЇмод≥€ оперативного апарату з≥ сл≥дчим, використанн€ допомоги спец≥ал≥ста, використанн€ допомоги засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ та громадськост≥ та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ розкритт€ та розсл≥дуванн€ злочин≥в. ѕри цьому необх≥дно назвати ≥ розкрити зм≥ст принцип≥в взаЇмод≥њ, розгл€нути пор€док реал≥зац≥њ оперативних матер≥ал≥в з порушенн€м крим≥нальноњ справи, пор€док формуванн€ сл≥дчо-оперативноњ групи дл€ вињзду на огл€д м≥сц€ под≥њ, пор€док формуванн€ сл≥дчо-оперативноњ групи дл€ розсл≥дуванн€ складних крим≥нальних справ, а також пор€док взаЇмов≥дносин сл≥дчого та оперативних прац≥вник≥в, њх права та обов`€зки.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 404 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2124 - | 1894 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.029 с.