Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озд≥л 1. “еоретичн≥ основи лог≥стики складуванн€
‘орма є Ќ-6.01

 

_______________________________________

(повне найменуванн€ вищого навчального закладу)

______________________________________

(повна назва кафедри, цикловоњ ком≥с≥њ)

 

 

 ”–—ќ¬»… ѕ–ќ≈ “

з ___________________________________________________________

(назва дисципл≥ни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

—тудента (ки) _____ курсу ______ групи

напр€му п≥дготовки_________________________

спец≥альност≥______________________________

__________________________________________

(пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

 ер≥вник __________________________________

____________________________________

(посада, вчене званн€, науковий ступ≥нь, пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

 

Ќац≥ональна шкала _________________________________

 

 ≥льк≥сть бал≥в: __________ќц≥нка: ECTS _____

 

„лени ком≥с≥њ ________________ _____________________________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

________________ _____________________________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

________________ _____________________________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али

 

 

м. ___________ - 20 __р≥к

 

________

(повне найменуванн€ вищого навчального закладу)

≤нститут, факультет, в≥дд≥ленн€ _____________________________________________

 афедра, циклова ком≥с≥€__________________________________________________

ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень____________________________________________

Ќапр€м п≥дготовки________________________________________________________

(шифр ≥ назва)

—пец≥альн≥сть ___________________________________________________________

(шифр ≥ назва)

 

« ј ¬ ƒ ј Ќ Ќ я

Ќј  ”–—ќ¬»… ѕ–ќ≈ “ —“”ƒ≈Ќ“”

 

______________________________________

(пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥)

1. “ема проекту (роботи)___________________________________________________

________

________

________

________

2. —трок поданн€ студентом проекту (роботи)_________________________________

3. ¬их≥дн≥ дан≥ до проекту (роботи)__________________________________________

________________________________4. «м≥ст розрахунково-по€снювальноњ записки (перел≥к питань, €к≥ потр≥бно розробити)_______________________________________

________________________

5. ѕерел≥к граф≥чного матер≥алу (з точним зазначенн€м обовТ€зкових креслень)_______

________________________________

6. ƒата видач≥ завданн€_________ __________________________________________

 јЋ≈Ќƒј–Ќ»… ѕЋјЌ

є з/п Ќазва етап≥в дипломного проекту (роботи) —трок виконанн€ етап≥в проекту (роботи) ѕрим≥тка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

—тудент _________ ______________________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 ер≥вник проекту (роботи) _____________ ______________________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 


 

–≈‘≈–ј“

 

“емою курсового проекту Ї Ђƒосл≥дженн€ методолог≥чноњ бази складськоњ лог≥стикиї.  урсовий проект складаЇтьс€ з двох розд≥л≥в, вступу, висновк≥в.

 урсовий проект включаЇ:

¬ступ Ц зазначено мету, завданн€, предмет та обТЇкт досл≥дженн€.

ѕерший розд≥л Ц досл≥джено теоретичн≥ аспекти орган≥зац≥њ складськоњ лог≥стики на п≥дприЇмств≥. «окрема проанал≥зовано роль, м≥сце ≥ функц≥њ складу в лог≥стичних системах, структуру ≥ класиф≥кац≥ю склад≥в, розгл€нуто орган≥зац≥ю технолог≥чного ≥ лог≥стичного процес≥в на склад≥ та оптим≥зац≥ю товарних втрат при лог≥стичних операц≥€х.

ƒругий розд≥л Ц проведено розрахунки основних зон складського комплексу; визначено к≥льк≥сть обладнанн€ та персоналу дл€ функц≥онуванн€ складу; розроблено калькул€ц≥ю та проект ц≥ни послуг складського комплексу.

¬исновки Ц обірунтовано результати теоретичних та практичних досл≥джень.

—писок використаних джерел м≥стить ___ шт.

“аблиць ____ шт.

–исунк≥в ____ шт.

‘ормул ____ шт.

ƒодатк≥в ____ шт.

ѕроект розм≥щений на ____ с.

ѕроект захищено 20___р.


 

«ћ≤—“

 

 


 

¬—“”ѕ

 

ћетою написанн€ курсового проекту з навчальноњ дисципл≥ни ЂЋог≥стикаї Ї формуванн€ у майбутн≥х спец≥ал≥ст≥в системних знань ≥ розум≥нн€ концептуальних основ лог≥стики, теор≥њ ≥ практики розвитку цього напр€мку та набутт€ навичок самост≥йноњ роботи щодо засвоЇнн€ навчального матер≥алу стосовно сучасних метод≥в управл≥нн€ матер≥альними та ≥ншими потоками в сучасних умовах., отриманих прот€гом навчанн€ на бакалаврат≥ ≥ наданн€ њм €к≥сно вищого наукового й методолог≥чного р≥вн€.

ѕредмет курсу: аспекти лог≥стики €к засобу оптимального вир≥шенн€ нових проблем перем≥щенн€ матер≥ал≥в ≥ товар≥в, дос€гненн€ важливоњ тривалоњ конкурентноњ переваги, забезпеченн€ перспектив розвитку, тобто формуванн€ оптимальних системних р≥шень на оперативному р≥вн≥, визначенн€ та реал≥зац≥€ конкретноњ лог≥стичноњ стратег≥њ дл€ отриманн€ переваг в ц≥н≥ на р≥вн≥ обслуговуванн€, прийн€тт€ загально корпоративноњ стратег≥њ розвитку ≥з охопленн€м усього циклу житт€ товару.

ћ≥ждисципл≥нарн≥ звТ€зки: ¬икладенн€ матер≥алу повТ€зане з циклом гуман≥тарних ≥ соц≥ально-економ≥чних дисципл≥н: основи теор≥њ менеджменту, операц≥йний менеджмент, орган≥зац≥€ виробничоњ д≥€льност≥, економ≥ка п≥дприЇмства, д≥агностика д≥€льност≥ п≥дприЇмства, статистика, досл≥дженн€ операц≥й, теор≥€ ≥гор, автоматизац≥€ виробництва, ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ.

ќсновними завданн€ми вивченн€ дисципл≥ни ЂЋог≥стикаї Ї

− набутт€ студентами глибоких теоретичних знань з питань концепц≥њ, стратег≥њ ≥ тактики лог≥стики;

− опануванн€ студентами методичного ≥нструментар≥ю розробленн€ та реал≥зац≥њ завдань лог≥стики;

− оволод≥нн€ навичками лог≥стичного мисленн€ та розробленн€ пропозиц≥й щодо удосконаленн€ лог≥стичних систем ≥ механ≥зм≥в њх функц≥онуванн€;

− набутт€ навичок оц≥нки економ≥чноњ ефективност≥ та насл≥дк≥в зд≥йсненн€ лог≥стичних р≥шень.

«г≥дно з вимогами осв≥тньо-профес≥йноњ програми студенти повинн≥:

знати:

− загальну характеристику основних лог≥стичних концепц≥й;

− основн≥ функц≥њ лог≥стики;

− особливост≥ функц≥ональних галузей лог≥стики;

− основи математичного апарату анал≥зу лог≥стичних систем;

− методи та принципи прийн€тт€ р≥шень щодо п≥двищенн€ ефективност≥ функц≥онуванн€ лог≥стичних систем.

вм≥ти:

− анал≥зувати основн≥ показники та результати д≥€льност≥ лог≥стичноњ системи;

− розроблювати ключов≥ показники використанн≥ потужностей лог≥стичноњ системи;

− вир≥шувати практичн≥ задач≥ з лог≥стики;

вм≥ти приймати р≥шенн€ спр€мован≥ на розвиток лог≥стичних систем.

ѕредметом досл≥дженн€ курсового проекту Ї методолог≥чна база складськоњ лог≥стики. —кладське господарство Ї необх≥дним елементом сусп≥льного виробництва, воно властиво вс≥м галуз€м народного господарства ≥ маЇ складну структуру. ќсновн≥ завданн€ складського господарства пол€гають в збереженн≥ споживчих €костей продукц≥њ виробничо-техн≥чного призначенн€ ≥ товар≥в народного вжитку, рац≥ональному розм≥щенн≥ запас≥в матер≥альних ресурс≥в, виконанн€ вс≥х необх≥дних операц≥й вантажопереробки продукц≥њ на р≥зних етапах њњ просуванн€.

 урсовий проект складаЇтьс€ з вступу, теоретично-анал≥тичного розд≥лу, розрахункового розд≥лу та висновк≥в.


 

–озд≥л 1. “≈ќ–≈“»„Ќ≤ ќ—Ќќ¬» Ћќ√≤—“» » — Ћјƒ”¬јЌЌя

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 991 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2066 - | 1944 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.