Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 4. —амомотивуванн€ та самоконтроль менеджера
‘орма є Ќ - 3.04

ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” » ” –јѓЌ»

ƒ¬Ќ« Ђ –»¬ќ–≤«№ »… Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ї

 –»¬ќ–≤«№ »… ≈ ќЌќћ≤„Ќ»… ≤Ќ—“»“”“

 афедра ≥нновац≥йного менеджменту та управл≥нн€ б≥знес-процесами

Ђ«ј“¬≈–ƒ∆”ёї

¬.о. директора  ривор≥зького економ≥чного ≥нституту ƒ¬Ќ« Ђ Ќ”ї

______________ ј. ¬. Ўайкан

У______Ф_________ 2015 року

«аступник зав≥дувача навчально-

методичного в≥дд≥лу

______________ Ќ. ћ. ѕолоз

У______Ф_________ 2015 року

«ав≥дувач кафедри

______________ ¬. ¬. ќрлов

У______Ф_________ 2015 року

 

 

–ќЅќ„ј ѕ–ќ√–јћј Ќј¬„јЋ№Ќќѓ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

_______________ ћенеджмент ≥ адм≥н≥струванн€ _____________

(шифр ≥ назва навчальноњ дисципл≥ни)

√алузь знань ________________ 0306 Ућенеджмент ≥ адм≥н≥струванн€Ф ______________________

(шифр ≥ назва напр€му п≥дготовки)

Ќапр€м п≥дготовки __________________ 6.030601 Ђћенеджментї __________________________

(шифр ≥ назва спец≥альност≥)

спец≥ал≥зац≥€_______

(назва спец≥ал≥зац≥њ)

 ривор≥зький економ≥чний ≥нститут

(назва ≥нституту)

ћенеджменту та м≥жнародноњ економ≥ки

(назва факультету)

 

м.  ривий –≥г Ц 2015 р≥к


 

–обоча програма Ућенеджмент ≥ адм≥н≥струванн€ Ф

(назва навчальноњ дисципл≥ни)

 

дл€ студент≥в за напр€мом п≥дготовки 6.030601 УћенеджментФ.

 

–озробники: Ѕулат ћ.ј., доцент кафедри У≤нновац≥йного менеджменту та управл≥нн€ б≥знес-процесамиФ, кандидат економ≥чних наук, доцент.

 оров≥на ќ.¬., доцент кафедри У≤нновац≥йного менеджменту та управл≥нн€ б≥знес-процесамиФ, кандидат економ≥чних наук, доцент.

ћокр€к ≈.¬., доцент кафедри У≤нновац≥йного менеджменту та управл≥нн€ б≥знес-процесамиФ, кандидат економ≥чних наук

______________________________________________

(вказати автор≥в, њхн≥ посади, науков≥ ступен≥ та вчен≥ званн€)

 

–обочу програму схвалено на зас≥данн≥ кафедри У≤нновац≥йного менеджменту та управл≥нн€ б≥знес-процесамиФ

ѕротокол в≥д У__ 11 __Ф___ вересн€_ __ 2015 року є _ 2 _

 

«ав≥дувач кафедри У≤нновац≥йного менеджменту та управл≥нн€ б≥знес-процесамиФ

 

_______________________ (ќрлов ¬.¬.)

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

 

Ó__________, 2015 р≥к

Ó __________, 2015 р≥к


 

1. ќпис навчальноњ дисципл≥ни Ућенеджмент ≥ адм≥н≥струванн€Ф

 

Ќайменуванн€ показник≥в √алузь знань, напр€м п≥дготовки, осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень ’арактеристика навчальноњ дисципл≥ни
денна форма навчанн€ заочна форма навчанн€
 ≥льк≥сть кредит≥в: денна форма Ц 23 заочна форма Ц 19,5 √алузь знань 0306 Ућенеджмент ≥ адм≥н≥струванн€Ф (шифр ≥ назва) Ќормативна
Ќапр€м п≥дготовки 6.030601 УћенеджментФ (шифр ≥ назва)
ћодул≥в Ц 8 —пец≥альн≥сть: –≥к п≥дготовки
«м≥стових модул≥в Ц 8 3-й, 4-й 3-й, 4-й
≤ндив≥дуальне науково-досл≥дне завданн€ Ц —еместр
«агальна к≥льк≥сть годин: денна форма Ц 690 заочна форма Ц 585 5-й, 6-й, 7-й, 8-й 5-й, 6-й, 7-й, 8-й
Ћекц≥њ
“ижневих годин дл€ денноњ форми навчанн€: аудиторних Ц 4,7 самост≥йноњ роботи студента Ц 6,1 ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень: бакалавр 188 год. 56 год.
ѕрактичн≥, сем≥нарськ≥
110 год. 36 год.
Ћабораторн≥
- -
—амост≥йна робота
392 год 493 год
≤ндив≥дуальн≥ завданн€:
- год.
¬ид контролю:
екз. Ц 5,6,7,8 сем зал≥к. Ц 5-й сем, екз. Ц 6,7,8 сем.
         

 

ѕрим≥тка.

—п≥вв≥дношенн€ к≥лькост≥ годин аудиторних зан€ть до самост≥йноњ ≥ ≥ндив≥дуальноњ роботи становить (%):

дл€ денноњ форми навчанн€ Ц 76%

дл€ заочноњ форми навчанн€ Ц 18,7%

 


2. ћета та завданн€ навчальноњ дисципл≥ни

 

Ќавчальна дисципл≥на Ђћенеджмент ≥ адм≥н≥струванн€ї включаЇ в себе 8 зм≥стовних модул≥в: Ђ“еор≥€ орган≥зац≥њї, Ђћенеджментї, Ђќперац≥йний менеджментї, Ђ”правл≥нн€ персоналомї, Ђ—амоменеджментї, Ђ”правл≥нн€ ≥нновац≥€миї, Ђ—тратег≥чне управл≥нн€ї, Ђјдм≥н≥стративний менеджментї.

 

«м≥стовний модуль 1. “еор≥€ орган≥зац≥њ

 

√оловною метоювикладанн€ зм≥стовного модул€ Ї формуванн€ сучасного, на основ≥ системного п≥дходу, —в≥тогл€ду щодо створенн€, функц≥онуванн€ й еволюц≥њ орган≥зац≥й.

√оловними завданн€ми,що мають бути вир≥шен≥ в процес≥ викладанн€ зм≥стовного модул€, Ї:

- забезпеченн€ студент≥в знанн€ми про теор≥ю та практику функц≥онуванн€ орган≥зац≥й у м≥нливих умовах сучасного ринкового соц≥ально-економ≥чного середовища, про регулюванн€ процес≥в, €к≥ в них в≥дбуваютьс€ у взаЇмозвТ€зку ≥з зовн≥шн≥м середовищем тощо;

- вивченн€ основних орган≥зац≥йних теор≥й;

- вивченн€ теоретико-методолог≥чних засад створенн€ й функц≥онуванн€ орган≥зац≥й;

- засвоЇнн€ основних методичних п≥дход≥в анал≥зу внутр≥шнього й зовн≥шнього середовища орган≥зац≥й;

- набутт€ вм≥нь побудови орган≥зац≥йних структур орган≥зац≥й р≥зних тип≥в;

- набутт€ навичок трансформац≥њ, створенн€ ≥м≥джу й культури орган≥зац≥й.

ѕ≥сл€ опануванн€ дисципл≥ни студенти повинн≥ вм≥ти:

- працювати з монограф≥чними, дов≥дково-енц≥клопедичними, статистичними, електронними джерелами з соц≥ально-економ≥чноњ проблематики та менеджменту;

- волод≥ти методикою розрахунк≥в основних показник≥в та використанн€ методолог≥чних ≥нструмент≥в з метою п≥знанн€ м≥нливих €вищ та процес≥в, €к≥ впливають на стан орган≥зац≥њ;

- використовувати методолог≥чн≥ та методичн≥ прийоми вивченн€ ефективност≥ д≥€льност≥ й проектуванн€ орган≥зац≥й;

- досл≥джувати й характеризувати р≥зн≥ види орган≥зац≥й, визначаючи њх переваги й недол≥ки;

- зд≥йснювати пор≥вн€льний анал≥з ≥ формуванн€ р≥зних тип≥в орган≥зац≥йних структур;

- визначати чинники формуванн€ ≥м≥джу й культури орган≥зац≥њ;

- розробл€ти заходи з трансформац≥њ, €к орган≥зац≥њ у ц≥лому, так ≥ њњ складових з урахуванн€м впливу фактор≥в зовн≥шнього середовища.

 

«м≥стовний модуль 2. ћенеджмент

 

√оловною метоювикладанн€ зм≥стовного модул€ Ї формуванн€ у майбутн≥х менеджер≥в сучасного управл≥нського мисленн€ та системи спец≥альних знань у галуз≥ менеджменту, формуванн€ розум≥нн€ концептуальних основ системного управл≥нн€ орган≥зац≥€ми; набутт€ ум≥нь анал≥зу внутр≥шнього та зовн≥шнього середовища, прийн€тт€ адекватних управл≥нських р≥шень.

«авданн€мвивченн€ зм≥стовного модул€ Ї теоретична п≥дготовка студент≥в з питань:

- сутност≥ основних пон€ть ≥ категор≥й менеджменту та управл≥нн€;

- принцип≥в та функц≥й менеджменту;

- системи метод≥в управл≥нн€;

- зм≥сту процес≥в та технолог≥њ управл≥нн€;

- основ плануванн€, зд≥йсненн€ мотивуванн€ та контролюванн€;

- орган≥зац≥њ взаЇмод≥њ та повноважень;

- прийн€тт€ р≥шень у менеджмент≥;

- ≥нформац≥йного забезпеченн€ процесу управл≥нн€;

- кер≥вництва та л≥дерства, стил≥в управл≥нн€;

- етики ≥ в≥дпов≥дальност≥ у менеджмент≥;

- ефективност≥ управл≥нн€.

–езультатом вивченн€ зм≥стовного модул€ Ї спроможн≥сть студент≥в зТ€совувати причинно-насл≥дков≥ звТ€зки в орган≥зац≥€х, анал≥зувати й узагальнювати матер≥ал у певн≥й систем≥, пор≥внювати факти на основ≥ здобутих з р≥зних джерел знань; робити посильний внесок в гармон≥зац≥ю людських в≥дносин; налагоджувати ефективн≥ комун≥кац≥њ у процес≥ управл≥нн€; розробл€ти технолог≥њ з прийн€тт€ та реал≥зац≥њ управл≥нських р≥шень; структурувати завданн€ в≥дпов≥дно до чисельност≥ та квал≥ф≥кац≥њ виконавц≥в, визначити чергов≥сть роб≥т, розраховувати терм≥н њх виконанн€; з урахуванн€м д≥лових та особист≥сних рис добирати виконавц≥в, розпод≥л€ти завданн€; зд≥йснювати делегуванн€; визначати та оц≥нювати ефективн≥сть менеджменту.

 

«м≥стовний модуль 3. ќперац≥йний менеджмент

 

√оловноњ метоювикладанн€ зм≥стовного модул€ Ї формуванн€ у студент≥в компетентност≥ щодо базових принцип≥в, основних категор≥й, сучасних концепц≥й, теоретичних положень ≥ практичних метод≥в управл≥нн€ основною д≥€льн≥стю п≥дприЇмств та ум≥нь розробленн€ операц≥йноњ стратег≥њ, створенн€ ≥ використанн€ галузевих операц≥йних п≥дсистем €к основи забезпеченн€ дос€гненн€ м≥с≥њ орган≥зац≥њ.

√оловними завданн€ми,що мають бути вир≥шен≥ у процес≥ викладанн€ зм≥стовного модул€, Ї:

- усв≥домленн€ того, що операц≥йна система Ї одн≥Їю з найважлив≥ших складових будь-€коњ орган≥зац≥њ, а спец≥ал≥сту в галуз≥ управл≥нн€ потр≥бн≥ ірунтовн≥ знанн€ основ та категор≥йного апарату операц≥йного менеджменту;

- засвоЇнн€ принцип≥в та метод≥в рац≥онального орган≥зуванн€, плануванн€ ≥ контролюванн€ за функц≥онуванн€м операц≥йних систем р≥зних вид≥в;

- набутт€ вм≥нь щодо розробленн€ операц≥йноњ стратег≥њ п≥дприЇмства;

- набутт€ вм≥нь щодо обірунтуванн€ р≥шенн€ стосовно створенн€ операц≥йноњ системи, п≥дтримки належного режиму њњ поточного функц≥онуванн€;

- забезпеченн€ €кост≥ результат≥в операц≥йноњ д≥€льност≥ орган≥зац≥њ;

- отриманн€ знань щодо особливостей операц≥йного менеджменту на п≥дприЇмствах р≥зних галузей.

–езультатотриманн€ теоретичних знань з дисципл≥ни дозволить сформувати низку спец≥альних профес≥йних компетенц≥й.

 

«м≥стовний модуль 4. ”правл≥нн€ персоналом

 

ћетоювикладанн€ зм≥стовного модул€ Ї формуванн€ комплексу теоретичних знань ≥ практичних навичок щодо формуванн€ та реал≥зац≥њ кадровоњ пол≥тики в сучасних орган≥зац≥€х, рац≥онального в≥дбору прац≥вник≥в на посади та формуванн€ д≥Ївого трудового колективу, оц≥нюванн€ та розвитку прац≥вник≥в, а також ц≥леспр€мованого використанн€ њх потенц≥алу.

«авданн€мвикладанн€ зм≥стовного модул€ Ї теоретична та практична п≥дготовка студент≥в з питань:

- формуванн€ ефективноњ системи управл≥нн€ персоналом в орган≥зац≥њ;

- обірунтовуванн€ концептуальних засад та методолог≥чних принцип≥в управл≥нн€ персоналом;

- формуванн€ та анал≥з стану кадровоњ пол≥тики орган≥зац≥њ;

- проектуванн€ системи управл≥нн€ персоналом та нормативноњ чисельност≥ прац≥вник≥в кадровоњ служби п≥дприЇмства;

- управл≥нн€ соц≥альним розвитком трудового колективу;

- формуванн€ усп≥шноњ команди €к соц≥ального утворенн€;

- застосуванн€ сучасних метод≥в плануванн€ та прогнозуванн€ потреб у персонал≥;

- орган≥зуванн€ набору ≥ в≥дбору персоналу в орган≥зац≥њ;

- навчанн€, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ та переквал≥ф≥кац≥€ прац≥вник≥в на етап≥ розвитку персоналу орган≥зац≥њ;

- управл≥нн€ д≥ловою карТЇрою та службово-посадовим рухом управл≥нц≥в з метою њх розвитку;

- атестуванн€ персоналу та використанн€ результат≥в у систем≥ мотивуванн€;

- оц≥нюванн€ ефективност≥ та результативност≥ управл≥нн€ персоналом.

–езультатомвивченн€ дисципл≥ни Ї оволод≥нн€ профес≥йно-функц≥ональними знанн€ми та вм≥нн€ми:

- розум≥ти сучасн≥ проблеми управл≥нн€ персоналом в ”крањн≥;

- розум≥ти м≥сце та значенн€ управл≥нн€ персоналом у систем≥ менеджменту орган≥зац≥й;

- знати основн≥ принципи управл≥нн€ персоналом у сучасн≥й систем≥ менеджменту;

- розум≥ти сутн≥сть системного п≥дходу до зм≥сту функц≥й з управл≥нн€ персоналом в орган≥зац≥њ;

- забезпечувати процес управл≥нн€ персоналом необх≥дною ≥нформац≥Їю та документац≥Їю, вм≥ти будувати активну кадрову пол≥тику орган≥зац≥њ, зокрема визначати основн≥ заходи з њњ формуванн€ та реал≥зац≥њ;

- волод≥ти навичками кадрового плануванн€ з метою визначенн€ оптимальноњ чисельност≥ та структури прац≥вник≥в;

- вм≥ти проводити обТЇктивний анал≥з кадровоњ роботи на основ≥ кадрового мон≥торингу;

- знати та вм≥ти розробл€ти необх≥дн≥ кадров≥ документи;

- знати основн≥ функц≥њ кадровоњ служби, у т.ч. менеджера з персоналу;

- вм≥ти будувати рац≥ональну структуру кадровоњ служби п≥дприЇмства;

- застосовувати основн≥ статт≥ трудового законодавства в ”крањн≥ за ситуац≥Їю;

- волод≥ти вм≥нн€м формувати згуртований трудовий колектив орган≥зац≥њ та управл€ти ним;

- розум≥ти сутн≥сть позитивного соц≥ально-психолог≥чного кл≥мату в колектив≥ та пропонувати заходи щодо його покращанн€;

- вм≥ти характеризувати ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ (сильн≥ та слабк≥ риси характеру) прац≥вника п≥дприЇмства;

- знати джерела пошуку кандидат≥в на вакантн≥ посади в орган≥зац≥ю та обирати з них найб≥льш економ≥чно доц≥льн≥;

- волод≥ти методами ефективного комплектуванн€ штату та адаптац≥њ прац≥вник≥в на п≥дприЇмств≥;

- вм≥ти проводити сп≥вбес≥ду з кандидатами на вакантн≥ посади в орган≥зац≥ю та анал≥зувати анкетн≥ дан≥;

- складати план заход≥в ≥з профор≥Їнтац≥йноњ роботи в трудовому колектив≥ п≥дприЇмства;

- розробл€ти пропозиц≥њ до плану соц≥ального розвитку трудового колективу п≥дприЇмства;

- волод≥ти методами рац≥онального оц≥нюванн€ прац≥вник≥в та вм≥ти њх застосовувати в кожн≥й конкретн≥й орган≥зац≥њ;

- мати ц≥л≥сне у€вленн€ про систему розвитку персоналу орган≥зац≥њ;

- знати форми та методи навчанн€ прац≥вник≥в та застосовувати њх залежно в≥д потреб орган≥зац≥њ;

- волод≥ти навичками розрахунку показник≥в руху кадр≥в в орган≥зац≥њ;

- вм≥ти документально оформл€ти рух прац≥вник≥в на п≥дприЇмств≥;

- мати у€вленн€ про сутн≥сть соц≥ального партнерства в орган≥зац≥њ та знати зм≥ст колективного договору;

- вм≥ти забезпечувати високий р≥вень трудовоњ дисципл≥ни прац≥вник≥в на п≥дприЇмств≥ та п≥двищувати його;

- готувати пропозиц≥њ щодо проведенн€ економ≥чно обірунтованоњ пол≥тики вив≥льненн€ персоналу та попередженн€ плинност≥ кадр≥в;

- вм≥ти оц≥нювати р≥вень ефективност≥ роботи з персоналом п≥дприЇмства за р≥зними показниками.

 

«м≥стовний модуль 5. —амоменеджмент

 

ћетоювивченн€ зм≥стовного модул€ Ї оволод≥нн€ теоретичними знанн€ми ≥ практичними навичками з питань особист≥сного розвитку менеджера; формуванн€ у студент≥в ≥ндив≥дуальних особливостей та повед≥нкових навичок, €к≥ необх≥дн≥ майбутньому кер≥внику; розвиток у майбутн≥х менеджер≥в ум≥нь орган≥зовувати особисту працю.

«авданн€мвивченн€ зм≥стовного модул€ Ї теоретична та практична п≥дготовка студент≥в ≥з питань:

- визначенн€ особист≥сних ц≥нностей та ц≥лей менеджера;

- управл≥нн€ саморозвитком особистост≥;

- розвиненн€ навичок ефективного кер≥вництва;

- орган≥зац≥њ управл≥нськоњ д≥€льност≥ менеджер≥в р≥зних р≥вн≥в;

- застосуванн€ сучасних принцип≥в та напр€м≥в науковоњ орган≥зац≥њ д≥€льност≥ менеджера;

- використанн€ часу €к ресурсу.

–езультатививченн€ зм≥стовного модул€ дозвол€ть зд≥йснити практичну п≥дготовку та сформувати р€д в≥дпов≥дних профес≥йних ≥ особист≥сних компетенц≥й.

 

«м≥стовний модуль 6. ”правл≥нн€ ≥нновац≥€ми

 

√оловною метоювикладанн€ зм≥стовного модул€ Ї оволод≥нн€ сучасними теоретичними основами та практичними навичками управл≥нн€ ≥нновац≥йною д≥€льн≥стю орган≥зац≥њ.

ќсновними завданн€ми,що мають бути вир≥шен≥ в процес≥ викладанн€ зм≥стовного модул€, Ї теоретична п≥дготовка студент≥в ≥ формуванн€ у них навичок у сфер≥ управл≥нн€ ≥нновац≥йною д≥€льн≥стю орган≥зац≥њ.

–езультатомвивченн€ зм≥стовного модул€ Ї набутт€ спец≥альних профес≥йних компетенц≥й з управл≥нн€ ≥нновац≥€ми.

 

«м≥стовний модуль 7. —тратег≥чне управл≥нн€

 

√оловною метоювикладанн€ зм≥стовного модул€ Ї оволод≥нн€ сучасними теоретичними основами стратег≥чного управл≥нн€ та практичними навичками прийн€тт€ стратег≥чних р≥шень в процес≥ управл≥нн€ д≥€льн≥стю та розвитком п≥дприЇмства на ринку.

ќсновними завданн€ми, що мають бути вир≥шен≥ в процес≥ викладанн€ зм≥стовного модул€, Ї теоретична п≥дготовка студент≥в ≥ формуванн€ у них навичок у сфер≥ стратег≥чного управл≥нн€ п≥дприЇмством.

–езультатомвивченн€ зм≥стовного модул€ Ї здобутт€ теоретичних знань щодо стратег≥чного управл≥нн€ субТЇктами господарюванн€, практична п≥дготовка студент≥в та формуванн€ профес≥йних компетенц≥й.

 

«м≥стовний модуль 8. јдм≥н≥стративний менеджмент

 

ћетоювивченн€ зм≥стовного модул€ Ї п≥двищенн€ ефективност≥ управл≥нн€ орган≥зац≥йними структурами завд€ки правильному використанню менеджерами р≥зних р≥вн≥в принцип≥в та ≥нструмент≥в адм≥н≥струванн€, створенню ц≥л≥сноњ системи адм≥н≥стративного управл≥нн€ орган≥зац≥Їю.

«авданн€мививченн€ зм≥стовного модул€ Ї:

- вивченн€ терм≥нолог≥чноњ бази з адм≥н≥стративного менеджменту;

- обірунтуванн€ рол≥ адм≥н≥страц≥њ та менеджера-адм≥н≥стратора в систем≥ адм≥н≥стративного менеджменту;

- вивченн€ функц≥й та процесу адм≥н≥стративного;

- формуванн€ вм≥нь щодо плануванн€ та орган≥зовуванн€ адм≥н≥стративноњ роботи;

- обірунтуванн€ вибору форм ≥ метод≥в адм≥н≥стративного впливу на п≥длеглих;

- вивченн€ форм адм≥н≥стративного контролюванн€ та регулюванн€ д≥€льност≥;

- формуванн€ ≥нформац≥йно-адм≥н≥стративного забезпеченн€ роботи орган≥зац≥њ.

” результат≥вивченн€ зм≥стовного модул€ у студент≥в мають бути сформован≥ спец≥альн≥ профес≥йн≥, соц≥альн≥ та особист≥сн≥ компетенц≥њ, накопичен≥ знанн€ щодо формуванн€ та функц≥онуванн€ механ≥зм≥в адм≥н≥струванн€ у процес≥ управл≥нн€ орган≥зац≥€ми, сукупност≥ функц≥й ≥ метод≥в адм≥н≥струванн€, що зумовлюють в≥дпов≥дн≥ управл≥нськ≥ взаЇмов≥дносини в органах управл≥нн€ орган≥зац≥й р≥зних форм ≥ сфер д≥€льност≥.

 

3. ѕрограма навчальноњ дисципл≥ни

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 1. “≈ќ–≤я ќ–√јЌ≤«ј÷≤ѓ

“ема 1. ћетодолог≥чн≥ засади теор≥њ орган≥зац≥њ

—утн≥сть пон€тт€ Ђорган≥зац≥€ї.

«акони орган≥зац≥њ. «акони функц≥онуванн€ (статики) орган≥зац≥њ: закон композиц≥њ, закон пропорц≥йност≥, закон найменших. «акони розвитку (динам≥ки) орган≥зац≥њ: закон онтогенезу (перетворенн€), закон синерг≥њ, закон ≥нформованост≥-упор€дкованост≥, закон Їдност≥ анал≥зу й синтезу, закон самозбереженн€.

ѕринципи орган≥зац≥њ: принцип ланцюгового звТ€зку; принцип ≥нгрес≥њ; принцип п≥дбору; принцип рухомоњ р≥вноваги; принцип слабкоњ ланки. √рупуванн€ принцип≥в.

≈тапи розвитку орган≥зац≥њ: зародженн€, зростанн€, зр≥лост≥, стар≥нн€. «береженн€ р≥вноваги орган≥зац≥њ та њњ ц≥л≥сност≥.

ќрган≥зац≥йн≥ теор≥њ: класична орган≥зац≥йна теор≥€; теор≥њ орган≥зац≥йноњ повед≥нки; теор≥€ ≥нститут≥в та ≥нституц≥йних зм≥н; попул€ц≥йно-еколог≥чна (еволюц≥йна) теор≥€; тектолог≥€ ќ. Ѕогданова; ноосфера ¬. ≤. ¬ернадського.

≈волюц≥€ теоретичних концепц≥й орган≥зац≥њ.

ќсновн≥ модел≥ орган≥зац≥й: орган≥чна та механ≥стична модел≥.

—учасна орган≥зац≥йна парадигма: сутн≥сть, значенн€, зм≥ст, практична спр€мован≥сть.

 

“ема 2. ќрган≥зац≥€ €к система та соц≥ум

‘ормуванн€ системних у€влень: ѕлатон, јристотель,  ант, ј. —мит. —истемн≥сть €к загальна властив≥сть матер≥њ. —истемний п≥дх≥д (погл€д). —тан системи, властивост≥ системи, повед≥нка системи, д≥€, под≥€.

Ѕудова систем: п≥дсистема, елемент, структура, звТ€зок. јтрибути звТ€зку: спр€мован≥сть, сила, характер.

 ласиф≥кац≥€ систем. «агальна класиф≥кац≥€: абстрактн≥ системи; конкретн≥ системи; в≥дкрит≥ системи; закрит≥ системи; динам≥чн≥ системи; адаптивн≥ системи; ≥Їрарх≥чн≥ системи, њх характеристики.  ласиф≥кац≥€ за ознаками: за походженн€м; за описом зм≥нних; за способом управл≥нн€; за типом оператор≥в.

јспекти орган≥зац≥йного пор€дку. “иполог≥€ орган≥зац≥й.  ласиф≥кац≥€ орган≥зац≥й за ознаками: класиф≥кац≥€ за принципами управл≥нн€; класиф≥кац≥€ за функц≥ональними ознаками; класиф≥кац≥€ за ознакою реал≥зац≥њ сусп≥льних функц≥й; класиф≥кац≥€ за ознакою визначенн€ ц≥л≥ (ц≥нн≥сно-ор≥Їнтован≥ орган≥зац≥њ; орган≥зац≥њ, €к≥ формують власн≥ ц≥л≥; ц≥лескерован≥ орган≥зац≥њ; ц≥леспр€мован≥ орган≥зац≥њ; ц≥леор≥Їнтован≥ орган≥зац≥њ; ц≥лепридатн≥ орган≥зац≥њ; паразитичн≥ орган≥зац≥њ).

—оц≥альна орган≥зац≥€ ≥ соц≥альна сп≥льн≥сть. Ћюдина €к елемент соц≥альноњ системи. јктивн≥сть ≥ оп≥рн≥сть соц≥альноњ орган≥зац≥њ. «агальн≥ риси соц≥альноњ орган≥зац≥њ.

ќсновн≥ види соц≥альних орган≥зац≥й: формальна й неформальна орган≥зац≥њ.

ћехан≥зми регулюванн€ (регул€тори) у соц≥альних системах: ц≥льова управл≥нська д≥€, саморегул€ц≥€ (самоуправл≥нн€), орган≥зац≥йний пор€док.

 

“ема 3. ќрган≥зац≥йний процес. —амоорган≥зац≥€

ќрган≥зац≥йна д≥€льн≥сть. јльтернативн≥ парадигми орган≥зац≥йного процесу. —истема управл≥нн€ - к≥бернетичний п≥дх≥д.

ѕринципи управл≥нн€: принцип роз≥мкненого управл≥нн€; принцип роз≥мкненого управл≥нн€ з компенсац≥Їю обурень; принцип замкненого управл≥нн€; принцип однократного управл≥нн€.

ќптим≥зац≥€ управл≥нн€. јдаптивн≥ й так≥, що сам≥ настроюютьс€, системи.

ћетоди управл≥нн€: детерм≥нований метод управл≥нн€; програмно-ц≥льовий метод управл≥нн€; ц≥нн≥сно-ор≥Їнтований метод управл≥нн€.

ѕриродно-науков≥ засади синергетики. ≈нтроп≥€. —амоорган≥зац≥€ €к ірунтовний процес природи. јнтиентроп≥йна спр€мован≥сть самоорган≥зац≥њ. —утн≥сний зм≥ст синергетики.

—инергитична концепц≥€ самоорган≥зац≥њ. ќсновн≥ положенн€ синергетичноњ концепц≥њ самоорган≥зац≥њ. јттрактори, б≥фуркац≥€, фрактали, детерм≥нований хаос. ѕроцеси самоорган≥зац≥њ. Ќеобернен≥сть ≥ неповторюван≥сть самоорган≥зац≥њ. ѕринципи самоорган≥зац≥њ: принцип в≥дТЇмного зворотного звТ€зку; принцип позитивного зворотного звТ€зку. —понтанн≥сть ≥ випадков≥сть.

√нучк≥сть орган≥зац≥њ. √нучк≥сть процесу: гнучк≥сть ор≥Їнтац≥њ й реал≥зац≥њ. √нучк≥сть системи: фактори й результати гнучкост≥ системи. ¬иробнича гнучк≥сть: фактори та функц≥ональн≥ й структурн≥ ознаки виробничоњ гнучкост≥.

—тал≥сть орган≥зац≥њ. —татична й динам≥чна стал≥сть. “ипи сталост≥: внутр≥шн€, зовн≥шн€ й спадкова сталост≥; к≥льк≥сна й структурна сталост≥. Ќесталий стан системи. —тал≥сть ≥ управл≥нн€ зм≥нами.

 

“ема 4. «овн≥шнЇ ≥ внутр≥шнЇ середовище орган≥зац≥њ

¬нутр≥шнЇ середовище орган≥зац≥њ. «м≥нн≥ всередин≥ орган≥зац≥њ (внутр≥шн≥ фактори): ц≥л≥, завданн€, структура, технолог≥€, люди.  ультура та ≥м≥дж орган≥зац≥њ €к њњ внутр≥шн≥ фактори. ¬заЇмозвТ€зок внутр≥шн≥х фактор≥в. ћетоди досл≥дженн€ внутр≥шнього середовища орган≥зац≥њ: анал≥тичн≥ методи; експертн≥ методи; л≥н≥йне програмуванн€; динам≥чне програмуванн€; д≥агностуванн€ (експрес-д≥агностика, ірунтовна д≥агностика); внутр≥шн≥й мон≥торинг (моментн≥ спостереженн€, пост≥йн≥ спостереженн€).

«овн≥шнЇ середовище орган≥зац≥њ. ћ≥крооточенн€ (фактори зовн≥шнього середовища безпосереднього впливу): партнери; конкуренти; центральн≥ та м≥сцев≥ органи влади; навколишнЇ населенн€; природн≥ умови. ћакрооточенн€ (фактори зовн≥шнього середовища опосередкованого впливу): м≥жнародн≥ под≥њ та оточенн€; стан економ≥ки; соц≥окультурн≥ фактори; пол≥тичн≥ обставини; розвиток науки й технолог≥њ; право; соц≥ально-сусп≥льн≥ фактори. ћетоди досл≥дженн€ зовн≥шнього середовища (зовн≥шн≥й мон≥торинг): зовн≥шнЇ спостереженн€; ц≥льове спостереженн€; неформальний пошук; формальний пошук.

¬заЇмозвТ€зок фактор≥в зовн≥шнього та внутр≥шнього середовища орган≥зац≥њ.

 

“ема 5. ќрган≥зац≥йне проектуванн€

 онцептуальн≥ терм≥ни: орган≥зац≥йна форма управл≥нн€ (ќ‘”); в≥дносини; децентрал≥зац≥€; стратег≥€; структура; виробнича структура; технолог≥чна структура; звТ€зок; структура управл≥нн€; ланка управл≥нн€; р≥вень управл≥нн€. —утн≥сть та етапи орган≥зац≥йного проектуванн€. ѕереваги та недол≥ки традиц≥йних орган≥зац≥йних форм управл≥нн€. ѕереваги та недол≥ки адаптивних орган≥зац≥йних форм управл≥нн€. “еоретичн≥ засади створенн€ й розвитку орган≥зац≥йних форм управл≥нн€.

ћетодолог≥€ проектуванн€ орган≥зац≥йних форм управл≥нн€.  онцептуальн≥ п≥дходи до проектуванн€ орган≥зац≥йних форм управл≥нн€. ќсновн≥ методолог≥чн≥ принципи проектуванн€ орган≥зац≥йних форм управл≥нн€. ћетоди проектуванн€ орган≥зац≥йних форм управл≥нн€.

“ехнолог≥€ проектуванн€ орган≥зац≥йних форм управл≥нн€. ѕроцес проектуванн€ орган≥зац≥йних форм управл≥нн€: зм≥ст основних етап≥в проектуванн€ ќ‘” (перед проектноњ п≥дготовки, проектуванн€, впровадженн€ проекту). –озробка орган≥зац≥йного робочого проекту.

ќц≥нка ефективност≥ орган≥зац≥йних форм управл≥нн€. ѕ≥дходи до оц≥нки ефективност≥ орган≥зац≥йних форм управл≥нн€. ѕоказники оц≥нки ефективност≥. ћетодика розрахунку основних коеф≥ц≥Їнт≥в: ефективност≥ ќ‘”; ланковост≥; територ≥альноњ концентрац≥њ; дублюванн€ функц≥й; над≥йност≥ системи управл≥нн€; централ≥зац≥њ (децентрал≥зац≥њ) функц≥й; ефективност≥ використанн€ ≥нформац≥њ.

 риза парадигми традиц≥йного менеджменту. ѕерспективи розвитку орган≥зац≥йних утворень.

 

“ема 6.  ультура орган≥зац≥њ

«м≥ст пон€ть Ђкультураї ≥ Ђорган≥зац≥йна культураї.  онцептуальн≥ п≥дходи до формуванн€ орган≥зац≥йноњ культури. ћодел≥ орган≥зац≥йноњ культури. ’арактеристики орган≥зац≥йноњ культури. √ромад€нська й корпоративна культури.

“иполог≥€ орган≥зац≥йних культур. ¬изначальн≥ фактори культури орган≥зац≥њ. ѕ≥дходи до тип≥зац≥њ орган≥зац≥йних культур: факторн≥ модел≥ ц≥нностей; ментал≥тет ≥ орган≥зац≥йна культура; фундаментальн≥ в≥руванн€ та ц≥нност≥; ставленн€ до часу; конкуруюч≥ ц≥нност≥. ’арактеристика тип≥в культури за ознакою конкуруючих ц≥нностей: кланова, ≥Їрарх≥чна (бюрократична), ринкова та адхократична культури.

—учасна украњнська орган≥зац≥йна культура: джерела та основний зм≥ст.

 

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 2. ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“

“ема 1. —утн≥сть, роль та методолог≥чн≥ основи менеджменту

ћенеджмент €к специф≥чна сфера людськоњ д≥€льност≥. —истема в≥дносин в орган≥зац≥њ €к предмет вивченн€ менеджменту. ћенеджмент €к система наукових знань. ћенеджмент €к мистецтво управл≥нн€.

ћетоди досл≥джень: д≥алектичний, конкретно-≥сторичний, системний п≥дх≥д; моделюванн€: вербальне, ф≥зичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соц≥олог≥чн≥ методи: анкетуванн€, ≥нтервТюванн€, тестуванн€.

ѕередумови виникненн€ науки управл≥нн€. ≤снуюч≥ парадигми менеджменту.  ласичн≥ та неокласичн≥ теор≥њ менеджменту.

ќсобливост≥ формуванн€ сучасноњ модел≥ менеджменту в ”крањн≥.

’арактеристика ≥нтегрованих п≥дход≥в до управл≥нн€: процесний п≥дх≥д; системний п≥дх≥д; ситуац≥йний п≥дх≥д. «акони ≥ законом≥рност≥ менеджменту.

—утн≥сть, природа та роль принцип≥в менеджменту в дос€гненн≥ мети орган≥зац≥њ.  ласиф≥кац≥€ принцип≥в менеджменту. ¬заЇмозвТ€зок м≥ж принципами менеджменту.

 

“ема 2. ‘ункц≥њ та методи менеджменту

ѕон€тт€ функц≥й менеджменту. ‘ункц≥њ менеджменту €к види управл≥нськоњ д≥€льност≥. ќсобливост≥ формуванн€ функц≥й менеджменту.  ласиф≥кац≥€ ≥ характеристика функц≥й менеджменту. «агальн≥ (основн≥), конкретн≥ (спец≥альн≥) функц≥њ менеджменту. ƒинам≥чний взаЇмозвТ€зок конкретний ≥ загальних функц≥й. ћехан≥зм реал≥зац≥њ конкретних функц≥й менеджменту на засадах використанн€ загальних.

—утн≥сть та класиф≥кац≥€ метод≥в менеджменту. ћетоди менеджменту €к сукупн≥сть способ≥в впливу керуючоњ системи управл≥нн€ на керовану. ћетоди менеджменту €к результат виконанн€ функц≥й менеджменту. ≈коном≥чн≥ методи менеджменту. јдм≥н≥стративн≥ методи менеджменту. —оц≥ально-психолог≥чн≥ методи менеджменту. ћехан≥зм взаЇмод≥њ метод≥в, принцип≥в та функц≥й менеджменту.

 

“ема 3. ѕроцес управл≥нн€

ѕроцес управл≥нн€ €к сукупн≥сть взаЇмоповТ€заних ≥ взаЇмод≥ючих функц≥й, метод≥в, управл≥нських р≥шень та ≥нших категор≥й менеджменту. ћета управл≥нського процесу, його учасники, предмет, засоби зд≥йсненн€. ”правл≥нський цикл. ”правл≥нськ≥ процедури: ц≥левизначенн€, ≥нформац≥йне забезпеченн€, анал≥тична д≥€льн≥сть, виб≥р вар≥анту д≥й, реал≥зац≥€ р≥шенн€, зворотний звТ€зок. ќсобливост≥ процесу управл≥нн€: безперервн≥сть, нер≥вном≥рн≥сть, цикл≥чн≥сть, посл≥довн≥сть, над≥йн≥сть.

”правл≥нське р≥шенн€ €к результат управл≥нськоњ д≥€льност≥.  ласиф≥кац≥€ управл≥нських р≥шень. ”мови прийн€тт€ управл≥нських р≥шень. ‘актори, що впливають на процес прийн€тт€ управл≥нських р≥шень. ћодел≥ прийн€тт€ управл≥нських р≥шень. ¬заЇмозалежн≥сть р≥шень. ѕ≥дходи до прийн€тт€ р≥шень. –≥зновиди технолог≥й прийн€тт€ р≥шень. як≥сть управл≥нських р≥шень.

 ласиф≥кац≥€ метод≥в обірунтуванн€ та прийн€тт€ управл≥нських р≥шень.

 

“ема 4. ѕлануванн€ €к загальна функц≥€ менеджменту

—утн≥сть ≥ зм≥ст плануванн€ €к функц≥њ менеджменту, його види та њхн≥й взаЇмозвТ€зок. ќсновн≥ елементи системи плануванн€. ≈тапи процесу плануванн€. ѕол≥тика, правила процедури.

 ласиф≥кац≥€ ц≥лей орган≥зац≥њ. ѕроцес постановки ц≥лей.

 

“ема 5. ќрган≥зуванн€ €к загальна функц≥€ менеджменту

—утн≥сть функц≥њ орган≥зуванн€ та њњ м≥сце в систем≥ управл≥нн€. ѕон€тт€ та складов≥ орган≥зац≥йноњ д≥€льност≥.

ѕовноваженн€, обовТ€зки, в≥дпов≥дальн≥сть. ѕроцес делегуванн€ повноважень ≥ в≥дпов≥дальност≥. “ипи повноважень: л≥н≥йн≥, функц≥ональн≥. ¬ертикальна та горизонтальна структуризац≥€ управл≥нн€. —кал€рний процес. ¬ертикальна координац≥€: пр€мий контроль, стандартизац≥€. √оризонтальна координац≥€: взаЇмн≥ комун≥кац≥њ, тимчасов≥ робоч≥ групи, ком≥с≥њ. ƒепартаментал≥зац≥€. ¬заЇмод≥€ структур орган≥зац≥њ.

 

“ема 6. ћотивуванн€ €к загальна функц≥€ менеджменту

«наченн€ людського фактора в управл≥нн≥ орган≥зац≥Їю. ѕсихолог≥чн≥ та ф≥з≥олог≥чн≥ особливост≥ прац≥вника. ѕон€тт€ мотивуванн€. ѕринципи врахуванн€ ≥нтерес≥в у мотивац≥њ. ¬заЇмозвТ€зок потреб, спонукань, ц≥лей ≥ винагород прац≥вника в процес≥ мотивуванн€. “еор≥њ ≥ модел≥ процес≥в мотивуванн€: зм≥стовний ≥ процесний п≥дходи. «≥ставленн€ теор≥й мотивуванн€. «асоби мотивац≥йного впливу. —тимулюванн€ прац≥: ц≥л≥, принципи, види, форми.

 

“ема 7.  онтролюванн€ та регулюванн€ €к загальн≥ функц≥њ менеджменту

ѕон€тт€ контролюванн€ та його м≥сце в систем≥ управл≥нн€. ѕринципи ≥ ц≥л≥ функц≥њ контролюванн€. ≈тапи процесу контролюванн€: формуванн€ стандарт≥в вим≥рюванн€, пор≥вн€нн€ фактичного виконанн€ з≥ стандартами, оц≥нка та регулюванн€. ћодель процесу контролюванн€. ѕроцес контролюванн€. «воротний звТ€зок п≥д час контролю. ¬иди управл≥нського контролюванн€.

ѕон€тт€ регулюванн€ та його м≥сце в систем≥ управл≥нн€. ¬иди регулюванн€. ≈тапи процесу регулюванн€.

 

“ема 8. ≤нформац≥€ ≥ комун≥кац≥њ в менеджмент≥

≤нформац≥€, њњ види та роль в менеджмент≥. Ќос≥њ ≥нформац≥њ.  ласиф≥кац≥€ ≥нформац≥њ. ¬имоги, що висуваютьс€ до ≥нформац≥њ.

ѕон€тт€ ≥ характеристика комун≥кац≥й. –≥зновиди Ђвнутр≥шн≥хї та Ђзовн≥шн≥хї комун≥кац≥й. ѕерешкоди в комун≥кац≥€х. «воротний звТ€зок в процес≥ комун≥кац≥њ. «асоби комун≥кац≥й, њх переваги та недол≥ки.

 омун≥кац≥йний процес, елементи та етапи процесу. ћодел≥ комун≥кац≥йного процесу. ќрган≥зац≥€ комун≥кац≥йного процесу.  омун≥кац≥йн≥ перевантаженн€.

 

“ема 9.  ер≥вництво та л≥дерство

ѕон€тт€ та загальна характеристика кер≥вництва.  ер≥вництво €к обТЇднувальна функц≥€ менеджменту. ќсновн≥ фактори та визначальн≥ аспекти кер≥вництва. ќснови кер≥вництва: вплив, л≥дерство, влада. јдаптивне кер≥вництво. ¬лада €к елемент примушенн€. ‘орми впливу та влади. “еор≥њ л≥дерства. “иполог≥€ л≥дер≥в. ѕон€тт€ стилю керуванн€ та континууму стил≥в керуванн€. ’арактеристика та класиф≥кац≥€ стил≥в керуванн€. ‘актори та передумови формуванн€ стил≥в кер≥вництва.  ритер≥њ оц≥нки стилю менеджера.

«агальна характеристика модел≥ сучасного менеджера.

 

“ема 10. ≈фективн≥сть менеджменту

¬идова класиф≥кац≥€ ефективност≥ орган≥зац≥њ: ≥ндив≥дуальна, групова, загально-орган≥зац≥йна. ќсобливост≥ оц≥нки р≥зновид≥в ефективност≥.

 онцепц≥њ визначенн€ ефективност≥ менеджменту в орган≥зац≥њ. ѕ≥дходи до оц≥нки ефективност≥ менеджменту в орган≥зац≥њ. ≈коном≥чна, орган≥зац≥йна та соц≥альна ефективн≥сть менеджменту. —истеми показник≥в економ≥чноњ, орган≥зац≥йноњ та соц≥альноњ ефективност≥ менеджменту, њх склад ≥ методи визначенн€.

Ќапр€ми п≥двищенн€ ефективност≥ управл≥нн€ орган≥зац≥Їю.

—утн≥сть та р≥зновиди в≥дпов≥дальност≥ та етики у менеджмент≥.

—оц≥альна в≥дпов≥дальн≥сть €к добров≥льна реакц≥€ на соц≥альн≥ проблеми сусп≥льства з боку орган≥зац≥њ. —утн≥сть та значенн€ соц≥альноњ повед≥нки менеджменту.

 ультура менеджменту.

 

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 3. ќѕ≈–ј÷≤…Ќ»… ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“

“ема 1. ќперац≥йний менеджмент €к р≥зновид функц≥онального менеджменту

¬иробництво €к процес перетворенн€ ресурс≥в орган≥зац≥њ у вих≥дну продукц≥ю. ќбТЇктивн≥ законом≥рност≥ управл≥нн€ виробництвом (операц≥йною д≥€льн≥стю).

—утн≥сть операц≥йноњ функц≥њ. √алузев≥ особливост≥ операц≥йноњ функц≥њ.

 атегор≥€ Ђоперац≥йна д≥€льн≥стьї та Ђвиробнича д≥€льн≥стьї, њх взаЇмозвТ€зок та розб≥жн≥сть. ¬иробничий та операц≥йний менеджмент: сп≥льн≥ та в≥дм≥нн≥ характеристики. —утн≥сть ≥ м≥сце операц≥йного менеджменту в систем≥ менеджменту орган≥зац≥њ. ¬заЇмозвТ€зок операц≥йного менеджменту з ≥ншими функц≥ональними видами менеджменту.

≤сторичний розвиток операц≥йного менеджменту: промислова революц≥€, розвиток теор≥њ менеджменту, розвиток науки менеджменту ≥ систем.

¬заЇмозвТ€зок м≥ж категор≥€ми Ђоперац≥йна функц≥€ї, Ђоперац≥йний менеджерї, Ђоперац≥йна системаї, Ђоперац≥йний процесї, Ђоперац≥€ї.

ќсобливост≥ операц≥йного менеджменту: ц≥л≥ та основн≥ завданн€.

—труктура процесу реал≥зац≥њ операц≥йного менеджменту. ‘ункц≥ональна характеристика операц≥йного менеджменту.

 

“ема 2. ќперац≥йна стратег≥€ €к основа проектуванн€ операц≥йноњ системи

 оло стратег≥чних питань, що вир≥шуЇтьс€ у операц≥йному менеджмент≥.

—утн≥сть та етапи розробки операц≥йноњ стратег≥њ. ¬иражена компетентн≥сть п≥дприЇмства.

‘ормуванн€ стратег≥њ виробництва товару. ¬плив життЇвого циклу на операц≥йну стратег≥ю.

–озробка стратег≥њ процесу. “ипи процес≥в: сфокусований на процес≥, сфокусований на продукт≥ та процес, €кий повторюЇтьс€. ѕор≥вн€нн€ стратег≥й процес≥в.

ќсобливост≥ сфери послуг, €к≥ впливають на операц≥йну стратег≥ю.

«астосуванн€ Ђдерева р≥шеньї у проектуванн≥ продукту або процесу.

 

“ема 3. ќперац≥йна система орган≥зац≥њ: пон€тт€, склад та види

—утн≥сть системного п≥дходу до операц≥йного менеджменту. ќперац≥йна система €к обТЇкт управл≥нн€. ќсобливост≥ та властивост≥ операц≥йноњ системи.

≈лементи операц≥йноњ системи: п≥дсистема забезпеченн€, трансформуюча п≥дсистема та п≥дсистема плануванн€ ≥ контролю. Ђ¬ходиї та Ђвиходиї операц≥йноњ системи.

 ласиф≥кац≥йн≥ п≥дходи до операц≥йних систем. —пециф≥чн≥ риси одиничноњ операц≥йноњ системи. ќсобливост≥ операц≥йноњ системи сер≥йного типу. ’арактеристика операц≥йноњ системи масового виробництва. ќперац≥йна система з безперервним процесом €к р≥зновид операц≥йноњ системи масового виробництва.

 

“ема 4. ќперац≥йна д≥€льн≥сть: ресурси, процеси та результати

ѕон€тт€ операц≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства. —клад основних ресурс≥в €к вх≥дних фактор≥в операц≥йноњ д≥€льност≥. ѕродукт (послуга) €к результат операц≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

ќперац≥йн≥ процеси орган≥зац≥њ - динам≥чна основа функц≥онуванн€ та розвитку операц≥йноњ системи. ѕринципи орган≥зац≥њ та складн≥сть операц≥йних процес≥в. “ипи операц≥йних процес≥в, њх ознаки.

ќрган≥зац≥€ операц≥йного процесу у простор≥: технолог≥чний та предметний напр€ми спец≥ал≥зац≥њ.

ѕон€тт€, структура та тривал≥сть операц≥йного циклу п≥дприЇмства. ¬изначенн€ тривалост≥ операц≥йного циклу п≥дприЇмства. ќсобливост≥ управл≥нн€ за фазами операц≥йного циклу п≥дприЇмства.

 

“ема 5. ”правл≥нн€ процесом проектуванн€ операц≥йноњ системи

ѕроектуванн€ операц≥йноњ системи: сутн≥сть, ц≥л≥ та етапи. —клад критер≥њв та фактор≥в проектуванн€ операц≥йноњ системи. —оц≥отехн≥чний п≥дх≥д до розробки операц≥й. ¬≥дм≥нност≥ м≥ж проектуванн€м продукту та послуги. –озгортанн€ функц≥њ €кост≥ €к можлив≥сть залученн€ споживача до операц≥йного процесу.

—учасний р≥вень розвитку виробничих та невиробничих операц≥йних систем.

Ќеобх≥дн≥сть р≥шень з просторовоњ орган≥зац≥њ д≥€льност≥. ѕроектуванн€ виробничих потужностей: аргументи на користь створенн€ великих централ≥зованих та невеликих децентрал≥зованих п≥дприЇмств. ѕроектуванн€ та м≥сце розташуванн€ п≥дприЇмства: фактори м≥кро- ≥ макросередовища.

–озм≥щенн€ обладнанн€ та робочих м≥сць дл€ виробництва: пооперац≥йне функц≥ональне, потокове л≥н≥йне та ф≥ксоване позиц≥йне плануванн€. ѕроектуванн€ роб≥т ≥ нормуванн€ прац≥.

 

“ема 6. ”правл≥нн€ поточним функц≥онуванн€м операц≥йноњ системи

ƒовгострокове, середньострокове та короткострокове плануванн€ операц≥й, сукупне плануванн€. Ѕазов≥ стратег≥њ плануванн€.

”правл≥нн€ матер≥ально-техн≥чним забезпеченн€м. ‘ункц≥њ, завданн€ ≥ основн≥ вимоги до оперативного управл≥нн€ виробництвом. «м≥ст та фази оперативного управл≥нн€. ¬иди систем оперативного управл≥нн€ виробництвом. ќрган≥зац≥€ диспетчеризац≥њ операц≥йноњ д≥€льност≥.

 онтролюванн€ операц≥йного процесу: значенн€ й технолог≥€.  онтролюванн€ €кост≥ сировини, матер≥ал≥в, товар≥в та послуг.  онтролюванн€ запас≥в.

–оль, завданн€ та принципи управл≥нн€ матер≥альними ресурсами та запасами. ”правл≥нськ≥ р≥шенн€ у сфер≥ управл≥нн€ запасами та повТ€заними з ними витратами. ќсобливост≥ управл≥нн€ запасами залежного та незалежного попиту. ¬иштовхувальн≥ та вит€гувальн≥ системи.

–обоче середовище та умови прац≥, режим роботи. –озпод≥л та кооперац≥€ прац≥. ћотивуванн€ роботи. ќснови нормуванн€ прац≥. ћетоди нормуванн€ прац≥ та часу. ’ронометраж.

 

“ема 7. ќснови управл≥нн€ проектами

—утн≥сть проектного п≥дходу до управл≥нн€ орган≥зац≥Їю. «наченн€ та основн≥ завданн€ в процес≥ управл≥нн€ проектами.

ѕлануванн€ проект≥в. ѕооперац≥йний перел≥к роб≥т. —творенн€ робочих граф≥к≥в за допомогою д≥аграм √. √антта. –озклад проект≥в.  онтроль проект≥в. ћетоди с≥тьового плануванн€: переваги та недол≥ки. “ехн≥ка управл≥нн€ проектами методом оц≥нюванн€ та розгл€ду програми (PERT) та методом критичного шл€ху (—–ћ).

 

“ема 8. ќснови менеджменту €кост≥

ѕон€тт€, значенн€ та фактори забезпеченн€ €кост≥ товар≥в та послуг. ѕоказники €кост≥ та методи њх оц≥нюванн€.

ќсновн≥ п≥дходи щодо менеджменту €кост≥. ѕлануванн€ €кост≥. ќрган≥зац≥йне забезпеченн€ €кост≥. ≤нструменти контролю €кост≥. јнал≥з ≥снуючих програм забезпеченн€ €кост≥: п≥дх≥д ”.≈. ƒем≥нга, ƒ. ƒжурана, ѕ.  росб≥,  . ≤с≥кави. ѕ≥дх≥д з позиц≥й загального менеджменту €кост≥. –озвиток програми забезпеченн€ €кост≥. —истема стандарт≥в ISO 9000.

 

“ема 9. ”правл≥нн€ результативн≥стю операц≥йноњ д≥€льност≥

ѕоказники результативност≥ функц≥онуванн€ виробничих та невиробничих операц≥йних систем.

ѕродуктивн≥сть операц≥йноњ д≥€льност≥ €к м≥ра результативност≥ операц≥йного менеджменту.  омплексний п≥дх≥д до питань продуктивност≥. ћоделюванн€ процесу управл≥нн€ продуктивн≥стю операц≥йноњ системи. ‘актори, що впливають на динам≥ку продуктивност≥. Ўл€хи п≥двищенн€ њњ продуктивност≥.

 

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 4. ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ѕ≈–—ќЌјЋќћ

“ема 1. ”правл≥нн€ персоналом у систем≥ менеджменту орган≥зац≥й

–оль та значенн€ управл≥нн€ персоналом €к науки. Ћюдина €к субТЇкт ≥ обТЇкт управл≥нн€ персоналом. ќр≥Їнтац≥€ персоналу на корпоративну культуру. ќсобливост≥ та роль персоналу в дос€гненн≥ конкурентоспроможност≥ сучасних орган≥зац≥й. ѕроблеми та тенденц≥њ у кадровому менеджмент≥ усп≥шних компан≥й.

”правл≥нн€ персоналом €к специф≥чна функц≥€ менеджменту. «м≥ст пон€ть Ђтрудов≥ ресурсиї, Ђперсоналї, Ђтрудовий потенц≥алї Ђкадриї. —истемний п≥дх≥д до управл≥нн€ персоналом орган≥зац≥њ. ќсновн≥ елементи (п≥дсистеми) управл≥нн€ персоналом.

≈тапи ≥сторичного розвитку управл≥нн€ персоналом. јнал≥з сучасних концепц≥й ≥ теор≥й управл≥нн€ персоналом. «м≥ст концепц≥й Ђуправл≥нн€ кадрамиї, Ђуправл≥нн€ персоналомї, Ђменеджмент персоналуї, Ђуправл≥нн€ людськими ресурсамиї. ќсобливост≥ управл≥нн€ персоналом у закордонних компан≥€х: можливост≥ використанн€ досв≥ду.

’арактерн≥ риси особистост≥, що повТ€зан≥ з њњ повед≥нкою в орган≥зац≥њ. ѕон€тт€ особистост≥. ÷≥нн≥сна ор≥Їнтац≥€ прац≥вника. ≤ндив≥д й ≥ндив≥дуальн≥сть: сп≥льне та в≥дм≥нне персоналу.  ласиф≥кац≥€ персоналу за категор≥€ми та њњ характеристика: виробничий персонал (роб≥тники) та управл≥нський персонал (службовц≥), зм≥ст виконуваних функц≥й та основн≥ категор≥њ в орган≥зац≥€х р≥зних сфер д≥€льност≥.

ќсновн≥ характеристики персоналу орган≥зац≥њ. „исельн≥сть та структура персоналу орган≥зац≥њ. Ќормативна, фактична обл≥кова та середньообл≥кова чисельн≥сть прац≥вник≥в орган≥зац≥њ. —труктура персоналу: орган≥зац≥йна, соц≥альна, штатна, рольова, функц≥ональна.

—п≥вв≥дношенн€ та зм≥ст пон€ть Ђпрофес≥€ї, Ђспец≥альн≥стьї, Ђквал≥ф≥кац≥€ї, Ђпосадаї. ¬имоги до профес≥йно-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ прац≥вник≥в.  омпетентн≥сть ≥ компетенц≥њ прац≥вника. ¬иди компетенц≥й та њх р≥вн≥. ѕрофес≥йна компетентн≥сть ≥ профес≥йна придатн≥сть.


“ема 2.  адрова пол≥тика ≥ стратег≥€ управл≥нн€ персоналом орган≥зац≥њ

ѕон€тт€ та значенн€ кадровоњ пол≥тики в орган≥зац≥њ. ‘актори, що впливають на формуванн€ кадровоњ пол≥тики та умови њњ реал≥зац≥њ.  ласиф≥кац≥€ тип≥в кадровоњ пол≥тики за основними ознаками. «м≥ст кадровоњ пол≥тики на р≥зних етапах життЇвого циклу орган≥зац≥њ.

≈тапи розробки (проектуванн€) кадровоњ пол≥тики та њх зм≥ст: нормуванн€, програмуванн€ та мон≥торинг персоналу. –озробка та реал≥зац≥€ кадровоњ пол≥тики у концептуальних кадрових документах. ѕравова база дл€ зд≥йсненн€ сучасноњ кадровоњ пол≥тики (зм≥ст та протир≥чч€).

—утн≥сть стратег≥њ управл≥нн€ персоналом. ќсновн≥ типи кадровоњ стратег≥њ. ¬заЇмозвТ€зок стратег≥њ розвитку орган≥зац≥њ, стратег≥њ управл≥нн€ персоналом та кадровоњ пол≥тики. ћехан≥зм розробленн€ та реал≥зац≥њ стратег≥њ управл≥нн€ персоналом. ѕрогнозуванн€

 

“ема 3.  адрове плануванн€ та орган≥зац≥€ набору та в≥дбору персоналу в орган≥зац≥€х

ѕон€тт€ кадрового плануванн€. ћета та завданн€ плануванн€ роботи персоналом на п≥дприЇмств≥. ¬иди плануванн€: стратег≥чне, тактичне, операц≥йне (поточне). ‘актори, що впливають на визначенн€ потреб у персонал≥. ѕон€тт€ маркетингу персоналу та його функц≥њ.

ћетоди визначенн€ потреб п≥дприЇмства у персонал≥. ’арактеристика метод≥в плануванн€ персоналу. ѕлануванн€ чисельност≥ персоналу за категор≥€ми посад: основна та додаткова потреби у персонал≥. јнал≥з внутр≥шн≥х та зовн≥шн≥х джерел майбутн≥х потреб у персонал≥. —пособи нормуванн€ ресурс≥в.

ќперативний план роботи з персоналом в орган≥зац≥њ. ≤ндив≥дуальний план прац≥вника. —труктура ≥нформац≥њ про персонал.

«м≥ст процесу набору та найманн€ прац≥вник≥в. ќсновн≥ джерела ≥нформац≥њ про ваканс≥њ. ¬изначенн€ вакантних м≥сць. ‘ормуванн€ вимог до претендент≥в. ѕрофес≥ограма: модель сп≥вроб≥тника ≥ модель посади. «алученн€ персоналу: створенн€ бази даних квал≥ф≥кованих кандидат≥в дл€ в≥дбору. ’арактеристика джерел залученн€ кандидат≥в. –оль кадрових агентств.

ѕрофес≥йна ор≥Їнтац≥€ та профор≥Їнтац≥йна робота. ћетоди та форми профес≥йноњ ор≥Їнтац≥њ. ѕрофор≥Їнтац≥€: суть ≥ завданн€, орган≥зац≥€ роботи. ћетоди управл≥нн€ профес≥йною ор≥Їнтац≥Їю прац≥вник≥в. «аруб≥жний досв≥д.

ћодел≥ та методи в≥дбору прац≥вник≥в.  ритер≥њ в≥дбору прац≥вник≥в. «агальн≥ процедури найму персоналу в орган≥зац≥€х. ≈тапи в≥дбору кадр≥в. ѕрофес≥йний в≥дб≥р персоналу. ѕервинний в≥дб≥р. “ехн≥ка проведенн€ телефонноњ розмови з приводу працевлаштуванн€. јнкетуванн€. ѕравила проведенн€ ≥нтервТю з представниками р≥зних р≥вн≥в управл≥нн€ орган≥зац≥њ. ¬иди сп≥вбес≥д. ƒов≥дки про кандидата. —п≥вбес≥да з кер≥вником п≥дрозд≥лу. јнал≥зуванн€ та оц≥нюванн€ ≥ндив≥дуальних в≥дм≥нностей претендент≥в, њх з≥ставленн€. ¬ипробуванн€. –≥шенн€ про найм.

“рудова адаптац≥€ та њњ види: орган≥зац≥йна, соц≥ально-психолог≥чна, профес≥йна, психоф≥з≥олог≥чна. ѕервинна та вторинна адаптац≥€. ¬ходженн€ та ≥нтеграц≥€. Ўвидк≥сть трудовоњ адаптац≥њ та фактори, що њњ зумовлюють.  ер≥вна ≥ виховна роль кер≥вника та менеджера персоналу. ≤нструктаж. Ќаставництво.

“ема 4. ќрган≥зуванн€ д≥€льност≥ та функц≥њ служб персоналу

ѕризначенн€ та роль сучасних служб персоналу в орган≥зац≥њ. —тан, проблеми ≥ тенденц≥њ розвитку кадрових служб. ќсновн≥ функц≥њ та в≥дпов≥дальн≥сть кадрових служб. —татус, орган≥зац≥йна побудова та принципи розпод≥лу повноважень м≥ж прац≥вниками кадрових служб.

–ол≥ та функц≥њ менеджера з персоналу в орган≥зац≥њ роботи кадровоњ служби. ¬имоги до д≥лових, профес≥йних та особист≥сних рис менеджера з персоналу.

≤нформац≥йне та методичне забезпеченн€ служби персоналу. јвтоматизован≥ програми з управл≥нн€ персоналом. ќсновн≥ регламентуюч≥ документи в орган≥зац≥њ д≥€льност≥ кадрових служб. ќрган≥зац≥€ обл≥ку та зв≥тност≥ з персоналу. «аходи з охорони та безпеки кадровоњ ≥нформац≥њ в орган≥зац≥њ.

 

“ема 5. ‘ормуванн€ колективу орган≥зац≥њ

 олектив €к соц≥альна група. ќзнаки колективу: Їдн≥сть мети, умовна в≥докремлен≥сть, орган≥зац≥йна та територ≥альна Їдн≥сть. ‘ункц≥њ колективу та його р≥зновиди в орган≥зац≥њ. –оль кер≥вника та менеджера з персоналу у формуванн≥ колективу. ¬иди структур трудового колективу: функц≥ональна, профес≥йно-квал≥ф≥кац≥йна, соц≥ально-демограф≥чна, в≥кова, соц≥ально-психолог≥чна, соц≥ально-класова.

 олектив €к вища форма внутр≥шньоњ орган≥зац≥њ групи. ќзнаки колективу. ѕринципи та етапи процесу створенн€ трудового колективу. –оль корпоративноњ культури у формуванн≥ колективу орган≥зац≥њ: норми, ц≥нност≥, традиц≥њ. ‘ормальна ≥ неформальна структура трудового колективу. “ипи формальних груп в орган≥зац≥њ. ‘актори утворенн€ неформальних груп та основн≥ ознаки њх ≥снуванн€. –≥зновиди малих груп в управл≥нн≥ персоналом. „инники ефективноњ роботи групи. —пециф≥ка ж≥ночих колектив≥в.

«гуртован≥сть колективу: сутн≥сть ≥ стад≥њ. ќсобливост≥ управл≥нн€ персоналом на етапах розвитку колективу.  олективи згуртован≥, розчленован≥ та розТЇднан≥. ‘актори, що впливають на згуртован≥сть колективу. ѕон€тт€ про команду та командну роботу в управл≥нн≥ персоналом.  олектив ≥ команда: сп≥льне та в≥дТЇмне..

—оц≥ально-психолог≥чн≥ особливост≥ колективу €к обТЇкта управл≥нн€. ѕсихолог≥чна сум≥сн≥сть член≥в колективу та чинники, що њњ обумовлюють. —оц≥альн≥ рол≥ особистост≥. ¬имоги до психолог≥чних €костей прац≥вник≥в ≥ кер≥вник≥в сучасних орган≥зац≥й. ћетоди вивченн€ соц≥ально-психолог≥чного кл≥мату в колектив≥.

—утн≥сть ≥ значенн€ соц≥ального розвитку колективу. «м≥ст, етапи розробки проекту, затвердженн€ та реал≥зац≥€ плану соц≥ального розвитку. ’арактеристика основних розд≥л≥в ≥ документальне в≥дображенн€. ћетоди збиранн€ соц≥альноњ ≥нформац≥њ.


“ема 6. ќц≥нюванн€ персоналу в орган≥зац≥њ

ќц≥нюванн€ персоналу в сучасн≥й орган≥зац≥њ. —утн≥сть та р≥зновиди оц≥нюванн€ персоналу за ц≥л€ми.  ритер≥њ та методи оц≥нюванн€ персоналу. як≥сн≥, к≥льк≥сн≥ та комб≥нован≥ методи д≥лового оц≥нюванн€ прац≥вник≥в орган≥зац≥њ.

ќсновн≥ принципи ефективного д≥лового оц≥нюванн€ прац≥вник≥в. ќц≥нюванн€ €кост≥ роботи р≥зних категор≥й персоналу. ћетоди оц≥нюванн€ управл≥нського персоналу: за д≥ловими €кост€ми, за складн≥стю виконуваних функц≥й, за результатами та ц≥л€ми д≥€льност≥.

 ритер≥њ та р≥зновиди д≥лового оц≥нюванн€ кер≥вник≥в: оц≥нюванн€ результат≥в основноњ та другор€дноњ д≥€льност≥, оц≥нюванн€ повед≥нки в колектив≥, виконанн€ функц≥й з управл≥нн€ колективом та оц≥нюванн€ результат≥в роботи п≥длеглих. ѕоказники оц≥нюванн€ р≥зних категор≥й посад кер≥вник≥в.

ќсновн≥ критер≥њ оц≥нюванн€ спец≥ал≥ст≥в: р≥вень квал≥ф≥кац≥њ, творч≥сть ≥ винах≥длив≥сть, ≥н≥ц≥ативн≥сть, виконавська ≥ трудова дисципл≥на. ќц≥нюванн€ роб≥тник≥в ≥ службовц≥в: р≥вень квал≥ф≥кац≥њ, виконавська ≥ трудова дисципл≥на, €к≥сн≥ показники роботи, дотриманн€ правил техн≥ки безпеки тощо.

јтестуванн€ персоналу: сутн≥сть та види. ѕризначенн€ та зм≥ст атестац≥йноњ ком≥с≥њ. ќрган≥зац≥€ та пор€док проведенн€ атестац≥њ персоналу. «м≥ст атестац≥њ дл€ р≥зних категор≥й персоналу. ƒокументальне супроводженн€ атестац≥њ. ¬икористанн€ результат≥в атестац≥њ персоналу.

 

“ема 7. ”правл≥нн€ розвитком ≥ рухом персоналу орган≥зац≥њ

«агальний ≥ профес≥йний розвиток персоналу. —утн≥сть та завданн€ профес≥йного розвитку персоналу. ¬и€вленн€ та анал≥зуванн€ потреб персоналу. Ќавчанн€ персоналу. ѕрограми п≥дготовки персоналу. ѕрофес≥йна п≥дготовка, п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ, переп≥дготовка. ѕ≥сл€дипломна та додаткова осв≥та. —тажуванн€. «м≥ст пон€ть Ђсамоосв≥таї, Ђсаморозвитокї. ѕерспективи профес≥йного зростанн€ в ”крањн≥.

ѕон€тт€ про трудову карТЇру та службове зростанн€. ѕлануванн€ та управл≥нн€ службовою карТЇрою прац≥вник≥в. ћодел≥ карТЇри: горизонтальна та вертикальна. ‘актори, що визначають напр€м та швидк≥сть карТЇри. —творенн€ в≥дпов≥дних умов дл€ карТЇрного зростанн€ прац≥вник≥в.

”правл≥нн€ моб≥льн≥стю кадр≥в. јнал≥зуванн€ потреб та оц≥нка плану розвитку персоналу. ѕлануванн€ та п≥дготовка кадрового резерву. ‘ормуванн€ списку кадрового резерву за категор≥€ми персоналу. ќсобливост≥ п≥дготовки резерву управл≥нських кадр≥в. –отац≥€ кадр≥в €к форма руху ≥ п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в. ѕерем≥щенн€, переведенн€ на ≥ншу посаду, роботу. —ум≥щенн€ профес≥й.

¬иди кадрових нововведень. ≤нновац≥йний потенц≥ал прац≥вника.

ѕричини та фактори вив≥льненн€ персоналу. ѕроцедура зв≥льненн€. —оц≥альн≥ та виробнич≥ критер≥њ вибору прац≥вник≥в на зв≥льненн€. —оц≥альн≥ гарант≥њ. ќсобливост≥ виходу прац≥вник≥в на пенс≥ю €к форма зв≥льненн€. ѕон€тт€ та значенн€ абсентењзму.

”правл≥нн€ плинн≥стю кадр≥в та фактори, що њх зумовлюють. ѕоказники абсолютн≥ та в≥дносн≥. “ипов≥ порушенн€ трудовоњ та виконавськоњ дисципл≥ни, причини њх виникненн€. Ќещасн≥ випадки. ƒисципл≥нарний вплив. –озробка заход≥в ≥з регулюванн€ плинност≥ персоналу.

”правл≥нн€ €к≥стю трудового житт€ прац≥вник≥в орган≥зац≥њ. ”правл≥нн€ безпекою персоналу: техн≥ка безпеки та охорони здоровТ€ прац≥вник≥в в орган≥зац≥њ. ѕроф≥лактичн≥ та протиеп≥дем≥чн≥ заходи в управл≥нн≥ персоналом на п≥дприЇмств≥.

 

“ема 8. —оц≥альне партнерство в орган≥зац≥њ

—оц≥альне партнерство €к зас≥б узгодженн€ ≥нтерес≥в роботодавц€ ≥ прац≥вник≥в. ћехан≥зм функц≥онуванн€ системи соц≥ального партнерства: функц≥њ ≥ завданн€, законодавча база. ≤нтереси роботодавц€ ≥ прац≥вник≥в: сп≥льн≥сть ≥ розб≥жн≥сть, ≥мов≥рн≥сть виникненн€ ≥ загостренн€ конфл≥кт≥в.

 олективний догов≥р €к зас≥б зм≥цненн€ соц≥ального партнерства. —торони та зм≥ст колективного договору. ѕор€док укладанн€ та реЇстрац≥њ колективного договору. —трок чинност≥ колективного договору та контроль за його виконанн€м.

–егулюванн€ соц≥ально-трудових в≥дносин в орган≥зац≥њ. √ромадськ≥ орган≥зац≥њ. –оль профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ у представництв≥ ≥нтерес≥в найманих прац≥вник≥в.

 

“ема 9. ≈фективн≥сть управл≥нн€ персоналом

—истема економ≥чних, соц≥альних та орган≥зац≥йних показник≥в управл≥нн€ персоналом: сутн≥сть та зм≥ст.  ритер≥њ ефективност≥ управл≥нн€ персоналом.  омплексна оц≥нка ефективност≥ управл≥нн€ персоналом: сутн≥сть, переваги та недол≥ки у застосуванн≥. ћетоди оц≥нюванн€ ефективност≥ результат≥в роботи персоналу.

¬заЇмозалежн≥сть ефективност≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства та результат≥в роботи персоналу. ѕоказники оц≥нюванн€ ефективност≥ д≥€льност≥ п≥дрозд≥л≥в з управл≥нн€ персоналом. ≈фективн≥сть витрат на персонал. –оль кадрового аудиту та кадрового консультуванн€ в п≥двищенн≥ ефективност≥ управл≥нн€ персоналом.

 

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ 5. —јћќћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“

“ема 1. ћетодолог≥чн≥ п≥дходи до самоменеджменту

—учасн≥ науков≥ погл€ди на сутн≥сть самоменеджменту.  онцептуальний п≥дх≥д до самоменеджменту Ћ. «айверта.  онцепц≥€ особист≥сних обмежень ћ. ¬удкока ≥ ƒ. ‘ренс≥са.  ритер≥њ ефективного самоменеджменту: вм≥нн€ управл€ти собою, адекватн≥ особист≥сн≥ ц≥нност≥, ч≥тк≥ особист≥сн≥ ц≥л≥, навички вир≥шенн€ проблем, ≥нновац≥йн≥сть, високий творчий потенц≥ал, ум≥нн€ навчати ≥ розвивати профес≥йн≥ €кост≥ п≥длеглих.

¬изначенн€ ц≥нн≥сних ор≥Їнтир≥в особистост≥. ∆иттЇва позиц≥€ особистост≥: активна, проактивна, пасивна.  лючов≥ принципи визначенн€ особист≥сних ц≥лей менеджера. «агальн≥ обмеженн€ при вибор≥ ц≥лей. —аморозвиток особистост≥ менеджера. ѕрофес≥йне та посадове зростанн€. ѕлануванн€ д≥ловоњ карТЇри менеджера.


“ема 2. ѕлануванн€ особистоњ роботи менеджера

÷≥льове плануванн€ роботи менеджера. ћетоди плануванн€ особистоњ д≥€льност≥ менеджера. ќсновн≥ стад≥њ перспективного й оперативного плануванн€ особистоњ роботи менеджера. “радиц≥йн≥ й компТютерн≥ засоби плануванн€ особистоњ роботи менеджера.

ќсновн≥ види розпод≥лу та кооперац≥њ управл≥нськоњ д≥€льност≥. –ац≥ональний розпод≥л функц≥й м≥ж кер≥вником та прац≥вниками апарату управл≥нн€. ¬изначенн€ функц≥й заступника та р≥вн€ централ≥зац≥њ управл≥нн€. ѕринципи та етапи розпод≥лу управл≥нських функц≥й. ƒотриманн€ субординац≥њ. ѕроектуванн€ складу структурних одиниць. ƒелегуванн€ повноважень. ќсновн≥ перешкоди делегуванню. –озпод≥л завдань. “ехн≥ка ≥ форми переданн€ розпор€джень.  лючов≥ принципи розпор€дчоњ д≥€льност≥.

ћетоди нормуванн€ управл≥нськоњ д≥€льност≥. ѕор€док розрахунку норматив≥в трудом≥сткост≥ управл≥нн€. ќсобливост≥ часу €к ресурсу. “айм-менеджмент. ”правл≥нн€ потоком в≥дв≥дувач≥в, техн≥ка њх прийому, особливост≥ прийому з особистих питань. –ац≥онал≥зац≥€ телефонних розмов.

“ехнолог≥€ проведенн€ нарад та збор≥в. ÷≥льов≥ установки виступу. —труктура ≥ зм≥ст виступу. ¬иб≥р форм в≥зуал≥зац≥њ тексту виступу. “ехн≥ка презентац≥њ. ѕочаток ≥ кульм≥нац≥€ презентац≥њ.  ритичн≥ моменти п≥д час виступу.

 ласиф≥кац≥€ й основн≥ функц≥њ переговор≥в. ѕроблемний п≥дх≥д до проведенн€ переговор≥в. јгресивний ≥ пасивний п≥дходи до проведенн€ переговор≥в. ≈тапи п≥дготовки ≥ проведенн€ переговор≥в. “актика переговор≥в. ”згодженн€ результат≥в переговор≥в. ќформленн€ результат≥в переговорного процесу. «асади ораторського мистецтва.

ѕлануванн€ д≥ловоњ карТЇри менеджера.

 

“ема 3. ќрган≥зовуванн€ д≥€льност≥ менеджера

ќбТЇктивн≥ основи виникненн€ ≥ розвитку управл≥нськоњ прац≥. «м≥ст та особливост≥ управл≥нськоњ прац≥. ¬иди та класиф≥кац≥€ управл≥нськоњ д≥€льност≥. «авданн€ менеджера в управл≥нн≥ д≥€льн≥стю п≥дприЇмства. ‘орми кер≥вництва. «акони розвитку орган≥зац≥њ прац≥.  ритер≥њ оптим≥зац≥њ трудових процес≥в.

—утн≥сть, значенн€ та завданн€ науковоњ орган≥зац≥њ прац≥ на сучасному етап≥. ќсновн≥ принципи ≥ напр€ми науковоњ орган≥зац≥њ прац≥ менеджера. ќсновн≥ вимоги до орган≥зац≥њ робочого м≥сц€ менеджера.  ласиф≥кац≥€ робочих м≥сць. —истема плануванн€ прим≥щень: каб≥нетна, загальна, ст≥льникова. ѕравила розпод≥лу прим≥щень. ¬икористанн€ техн≥чних засоб≥в управл≥нн€ та њх класиф≥кац≥€. ‘актори виробничого середовища, правила створенн€ рац≥ональних умов управл≥нськоњ прац≥.

ћетоди ≥ засоби рац≥ональноњ обробки текстових матер≥ал≥в. ¬досконаленн€ методики читанн€. ¬икористанн€ вв≥дних, посилюючих, опорних сигнал≥в.

 

“ема 4. —амомотивуванн€ та самоконтроль менеджера

–озвиток ≥н≥ц≥ативност≥, енерг≥йност≥, ум≥нн€ волод≥ти ситуац≥Їю, стресост≥йкост≥. –озвиток ум≥нн€ стимулювати та карати, критикувати людей.

 онфл≥кти у д≥€льност≥ менеджера: сутн≥сть ≥ види. «аконом≥рност≥ взаЇмов≥дносин ≥ повед≥нки людей у конфл≥ктних ситуац≥€х. ћетоди подоланн€ конфл≥ктних ситуац≥й. ѕрийоми повед≥нки менеджера у конфл≥ктних ситуац≥€х. —тратег≥€ ≥ тактика взаЇмод≥њ в конфл≥ктних ситуац≥€х. ѕовед≥нка менеджера у конфл≥ктних ситуац≥€х.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1121 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2226 - | 2096 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.285 с.