Лекции.Орг


Поиск:
Не 2. 4. Політичні конфлікти. Етнонаціональна політика
 1. Основні положення сучасної теорії конфліктів.
 2. Типологія політичних конфліктів.
 3. Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій.
 4. Етнонаціональні спільноти як суб’єкти й об’єкти політики.
 5. Національний суверенітет і політичне самовизначення нації.
 6. Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин.

Література:

1. Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / Під загальною редакцією Ю.Тищенко. – К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2004. – 312 с.

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Наука, 2004. – 541 с.

3. Бородінов В.Д. Етнополітологія: [навч. посіб.] / В.Д.Бородінов. – Донецьк: Каштан, 2008. – 396с.

4. Ворожейкин И., Кибанов А., Захаров Д. Конфликтология: Учебник. – М.: Наука, 2003. – 491 с.

5. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.Наука, 2001. – 651 с.

6. Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н. Введение в общую теорию конфликтов. Изд. 2-е. – М.: Наука, 1998. – 595 с.

7. Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблема теорії, методології, практики / М.С.Дністрянський. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка; Літопис, 2006. – 490 с.

8. Зварич І.Т. Етнополітика в Україні: регіональний контекст / І.Т. Зварич – К., Дельта. – 2009. – 320 с.

9. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. 2-е изд., доп. и перераб. – СПб., 2003. – 530 с.

10. Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник / В.Б.Євтух, В.П.Трощинський, К.Ю.Галушко, К.О.Чернова. – К.: Наукова думка, 2004 – 342 с.

11. Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 431 с.

12. Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості: [монограф.] – К., Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2011. – 396 с.

13. Зазыкин В.Г., Хрустачев А.Л. Политический конфликт: Психологический взгляд на проблему. – М.: Наука, 1999. – 400 с.

14. Конфликтология. Учебник для вузов / Под ред. В.П. Ратникова. – М.: Наука, 2001. – 490 с.

15. Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І.Ф.Курас. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

16. Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт / В.Котигоренко. – К.: Світогляд, 2004. – 722 с.

17. Ляшенко О. Участь етнополітичних партій у політичному процесі в Україні: досвід і перспективи / О.Ляшенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2010. – Вип. 46.– С. 117-137.

18. Міронова І.С. Національні меншини України / І.С.Міронова. – Миколаїв, Одеса: ВіД, 2006. – 304 с.

19. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом / редкол.: Майборода О.М. (голова) та ін. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. – 348 с.

20. Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект / Ред. кол.: І. Курас (гол. ред.) та ін. / Кер. авт. кол. М.Панчук. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 356 с.

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

До змістового модуля 1

 1. М.Вебер про політику як покликання і професію.
 2. Біхевіоризм як основний метод політичних досліджень американської політології ХХст.
 3. Взаємодія політики й економіки.
 4. Політика як мистецтво та практична діяльність.
 5. Наукові й побутові уявлення про політику: характерні ознаки й відмінності.

6. Наукові підходи до осмислення сутності політичних систем сучасності.

7. Типи політичних систем у посткомуністичних країнах: порівняльний аналіз.

8. Національна ідея та її вплив на формування політичної системи України.

9. Теорія політичних систем Д.Істона.

 1. Теорія політичних систем Г. Алмонда.
 2. Громадянське суспільство і держава: питання співвідношення та взаємодії.
 3. Основні тенденції розвитку сучасної держави.
 4. Політичні еліти в історії України.
 5. Політичне лідерство в сучасній Україні: основні проблеми оновлення.
 6. Проблеми правового обмеження негативного впливу бюрократії на суспільне життя.
 7. Політична еліта та демократія.
 8. Соціал-демократія в Україні та досвід Західної Європи.
 9. Профспілки та політичні партії: проблеми взаємодії.
 10. Громадські організації та рухи, їх роль у політичному житті.
 11. Сучасний молодіжний і студентський рух в Україні.
 12. Міфологічні уявлення про політику.
 13. Значення концепцій природного права та суспільного договору для розвитку політичної теорії та практики.
 14. Римське право та політика.
 15. Політичні ідеї Стародавнього Єгипту.
 16. Значення політико-теологічних дискусій середньовіччя для сучасного стану відносин між церквою та державою у західному світі.
 17. Політичні погляди на державу Й.Г. Фіхте.
 18. Доктрина державного суверенітету Ж. Бодена.
 19. Основні тенденції розвитку політичної науки кінця ХХ – поч. ХХІ ст.
 20. Соціальні цінності та ідеї соціального захисту населення в дослідженнях сучасних західних політологів.
 21. Політичні ідеї середньовічних єресей.
 22. Специфіка розвитку британської політичної науки (К. Поппер).
 23. Становлення інституційного підходу до дослідження політики у міжвоєнний період (Л. Дюгі, М. Оріу, Ж. Бюрдо).
 24. Розробка французькими політологами теорій політичних режимів і політичних партій після Другої світової війни (М. Дюверже, Р. Арон).
 25. Розвиток політичної науки в міжвоєнній Німеччині (консервативна політична теорія К. Шмітта).
 26. «Франкфуртська школа» та розгляд її представниками питання про соціально-політичну владу (Г. Маркузе, Т. Адорно, Ю. Габермас).
 27. Політичні ідеї руських князів.
 28. Проблема держави у творах С. Оріховського
 29. Суспільний ідеал І. Вишенського.
 30. Державотворчі концепції українських гетьманів.
 31. Образ ідеального володаря у творах П. Могили.
 32. Ідеї просвітництва в Україні (Я. Козельський, В. Каразін, П. Лодій, С. Десницький)
 33. Політичні ідеали П. Куліша.
 34. Роль С. Подолинського у розвитку політичних учень в Україні.
 35. Політичні ідеї Ю. Бачинського.
 36. Погляди В. Винниченка щодо національного відродження України в праці «Заповіт борцям за визволення».
 37. Концепція української державності у творах В. Липинського: праця «Листи до братів-хліборобів».
 38. Політична концепція С. Томашівського.
 39. Політичні ідеї В. Кучабського.
 40. Концепція розбудови української державності В. Старосольського.
 41. Розвиток політичних ідей на Буковині наприкінці ХІХ-поч. ХХ ст.
 42. Роль українських шістдесятників у формуванні сучасної політичної науки в Україні.
 43. Природа тоталітарної влади.
 44. Категорії влади і волі у працях Ф. Ніцше та М. Вебера.
 45. Розподіл влад як головний стимулюючий принцип проти зловживання влади в теорії Ш. Монтеск’є.
 46. Громадська думка й авторитет державної влади.
 47. Природа та джерела влади в сучасних політологічних концепціях.
 48. М. Вебер про легітимість влади.

До змістового модуля 2

 1. Етапи переходу до демократії в країнах Центрально-Східної Європи.
 2. Загрози демократичному розвитку на межі тисячоліть.
 3. Тоталітаризм у дослідженнях З.Бжезінського, Х.Арендт, К.Фрідріха.
 4. Політична реклама та її різновиди в сучасних маркетингових технологіях
 5. Формування іміджу кандидата в президенти України.
 6. Теоретична та прикладна політологія: проблеми ідентифікації.
 7. Формування громадської думки в Україні.
 8. Формування іміджу кандидата в народні депутати України.
 9. Основні напрями роботи з пресою групи підтримки кандидата в президенти України.
 10. Інформаційні технології у виборчій боротьбі.
 11. Лобізм як політична технологія.
 12. Технологія політичного менеджменту в суспільствах перехідного типу.
 13. Конфлікт і консенсус у сучасних міжнародних відносинах.
 14. Міжнародні організації та їх роль у розв’язанні конфліктних і кризових ситуацій.
 15. Політичний тероризм і його різновиди
 16. Безпека України: чинники нестабільності
 17. Кризи цивілізації та проблеми глобалістики.
 18. Громадянське суспільство на Заході та в Україні: порівняльний аналіз.
 19. Розвиток правової свідомості й утвердження громадянськості.
 20. Ідейно-теоретичне обгрунтування громадянського суспільства у спадщині політичних мислителів Нового часу.
 21. Особливості політичної соціалізації в сучасній Україні.
 22. Форми державного правління та громадянське суспільство.
 23. Діалектика взаємозв'язку правової держави і громадянського суспільства.
 24. Давньогрецький поліс – перша форма громадянського суспільства.
 25. Марксистська інтерпретація громадянського суспільства.
 26. Радикальна концепція громадянського суспільства Т. Пейна.
 27. Демократія та громадянське суспільство Джона Кіна.
 28. Концепція «комунітаризму» Е. Етзіоні.
 29. Психологія натовпу та раціональна політична поведінка.
 30. Сутність і зміст концепції громадянської культури.
 31. Політична культура як фактор модернізації суспільства.
 32. Політична культура української молоді.
 33. Перспективи неофашизму у посткомуністичних країнах.
 34. Шляхи подолання тоталітарних тенденцій у розвитку політичної культури трансформаційного суспільства.
 35. Історико-політичні, національні та психологічні особливості української політичної культури.
 36. Політичність релігійних інтересів.
 37. Релігійні держави в сучасному світі.
 38. Свобода совісті в сучасному світі.
 39. Протестантизм і політична культура сучасного західного суспільства.
 40. Соціальний ідеал ісламу.
 41. Політична етика в етнонаціональних і соціальних конфліктах.
 42. Етичні принципи здійснення політики: європейський досвід та українська перспектива.
 43. Професійна мораль та етика сучасного політика.
 44. Сучасні теорії справедливості (Отфрід Хьоффе).
 45. Типологізація політичної етики за Г. Майєром.
 46. Дольф Штернбергер і його «Три корені політики».
 47. Політичні вибори і проблема суспільної стабільності.
 48. Правовий статус Центральної виборчої комісії.
 49. Характеристика автоматизованої телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців.
 50. Трансформація муніципальної виборчої системи в Україні.
 51. Інститут референдуму в Україні: становлення, проблеми та нормативно-правове регулювання.

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПОЛІТОЛОГІЯ»

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 411 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

1295 - | 1251 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.