Лекции.Орг
 

Категории:


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

СТРУКТУРА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

 

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ) Зміст навчального елемента Вид заняття Види діяльності та поточного контролю на занятті Всього балів
Лекц. Семінар. Практ. Сам. роб.
Змістовий модуль 1. Розвиток політології, політична влада та політична система суспільства            
НЕ 1.1 (Лекція) Політологія як наука та навчальна дисципліна 1.Політологія в системі суспільних наук. 2. Предмет політології. 3.Структура та функції політології. 4.Методологія політології. 5. Сутність, структура й функції політики. 6. Політика й сучасний розвиток українського суспільства.     Конспект, формування глосарію, підготовка рефератів, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 1.2 (Семінар) Основні етапи розвитку світової політичної думки Перше заняття. 1. Політичні концепції в країнах Стародавнього Сходу. 2. Політичні ідеї Стародавньої Греції (Сократ, Платон, Аристотель). 3. Політична думка Стародавнього Риму. (Цицерон). 4.Середньовічна політична концепція (Августин Блаженний, Фома Аквінський). 5.«Володар» Н. Макіавеллі. Макіавелізм як політична доктрина.   Друге заняття. 1. Т. Гоббс та Дж. Локк про державу та політику. 2. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. 3. Політична доктрина марксизму. 4. Раціональна ідеологія М. Вебера. 5. Політичні концепції ХХ ст.     Фронтальне опитування, реферати, тестування, формування глосарію, логічні вправи, опрацювання літератури
НЕ 1.2 (Самостійна робота) Основні етапи розвитку світової політичної думки Етапи розвитку політичних вчень Стародавньої Греції. Політичні ідеї Т. Мюнцера, Ж. Кальвіна, Ж.Бодена. Утопічний соціалізм (Т. Мор, Т. Кампанелла) Німецька політико-правова школа (І. Кант, Г. Гегель, Ф. Ніцше). Американська політична думка кін. ХVІІІ-ХІХ ст. (Б. Франклін, Т. Пейн, Т. Джеферсон, Д. Медісон, О. Гамільтон). Розвиток і особливості політико-правової думки в Росії ХІХ-поч. ХХ ст. Утвердження політології як науки у ІІ пол. ХХ ст. (американська, англійська, французька, німецька, італійська школи).           Опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій та наукових статей  
НЕ 1.3 (Семінар) Розвиток політичних ідей в Україні Перше заняття. 1. Пам’ятки політичної думки Київської Русі («Повість минулих літ», «Руська Правда», «Про закон і благодать», «Повчання дітям», «Слово о полку Ігоревім»). 2. Політичні ідеї на території України в литовсько-польську добу (Литовські статути, С. Оріховський, Х. Філалет, І. Вишенський, Києво-Могилянська академія). 3. Суспільно-політичні засади козацько-гетьманської держави. Конституція П.Орлика. 4. Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства. М. Костомаров.   Друге заняття. 1. Автономно-федералістична концепція М. Драгоманова. 2. Історіософська концепція М. Грушевського. 3. Самостійницькі ідеї М. Міхновського. Український інтегральний націоналізм Д. Донцова. 4. Державницька ідеологія В. Липинського. 5. Українська політико-правова думка в умовах тоталітаризму. Політичні ідеали української діаспори. 6. Розвиток політології в Україні в пострадянський період.     Фронтальне опитування, реферати, формування глосарію, логічні вправи, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 1.3 (Самостійна робота) Розвиток політичних ідей в Україні Політичні ідеали Г. Сковороди. Ідеї про державу та політику «Історії русів». Тарас Шевченко про долю України та шляхи національного відродження. Політична думка ХІХ ст. на західноукраїнських землях ( М. Павлик, Ю. Бачинський). Іван Франко про державу і політику. Еволюція політичних поглядів В. Винниченка. Український націонал-комунізм.         Опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій та наукових статей  
НЕ 1.4 (Семінар) Сутність та функції політичної влади 1. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Функції влади. 2. Основні концепції політичної влади. 3. Форми та механізми політичної влади. 4. Поняття легітимності та принцип поділу влади.     Фронтальне опитування, реферати, формування глосарію, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 1.5 (Лекція) Політична система суспільства 1.Поняття та структура політичної системи. 2. Теорії політичних систем. 3.Функції й типологія політичних систем. 4.Проблеми розвитку політичної системи України.     Конспект, підготовка рефератів, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 1.6 (Лекція) Держава в політичній системі суспільства 1. Поняття держава та теорії її походження. 2. Типи, структура та функції держави. 3. Форми державного правління та державного устрою.     Конспект, підготовка рефератів, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 1.7 (Лекція) Політичні еліти та політичне лідерство 1. Сутність, типологія та функції політичних еліт. 2. Теорії еліт. 3. Сучасна політична еліта України: відмінні риси й особливості формування. 4. Сутність, функції та типи політичного лідерства.     Конспект, підготовка рефератів, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 1.8 (Лекція) Політичні партії та партійні системи 1. Поняття, виникнення та функції політичних партій. 2. Типологія політичних партій та партійних систем. 3. Проблеми становлення партійної системи України.     Конспект, підготовка рефератів, дискусія, опрацювання літератури
Контроль змістового модуля           Контрольна робота
Усього за модуль            
Змістовний модуль 2 Громадянське суспільство, політична свідомість, культура та ідеологія. Прикладна політологія            
НЕ 2.1 (Лекція) Демократія 1. Демократія та її роль у політичному процесі. 2. Основні критерії та принципи демократичної організації суспільства. 3. Проблеми становлення демократії в Україні.     Конспект, формування глосарію, підготовка рефератів, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 2.1 (Самостійна робота) Політичні режими Поняття та типологія політичних режимів. Порівняльна характеристика авторитарного і тоталітарного політичних режимів. Особливості перехідних політичних режимів       Опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій та наукових статей  
НЕ 2.2 (Семінар)Громадянське суспільство. Правова та соціальна держава 1. Поняття й особливості громадянського суспільства. Історія виникнення та становлення ідеї громадянського суспільства. 2. Головні риси громадянського суспільства. 3. Взаємовідносини громадянського суспільства та держави. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні. 4. Формування ідеї правової держави. Основні ознаки правової держави. 5. Сутність, принципи та ознаки соціальної держави.     Фронтальне опитування, реферати, формування глосарію, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 2.3 (Семінар) Політична культура та політична ідеологія 1. Політична культура як частина культури людської цивілізації. Політична культура особи, групи, класу, нації, суспільства. Механізм формування політичної культури. 2. Типи політичної культури. 3. Поняття політичної ідеології. 4. Ідеологія лібералізму та неолібералізму. 5. Політична ідеологія консерватизму та неоконсерватизму. 6. Політична ідеологія соціалізму та соціал-демократії (основні відмінності).             Фронтальне опитування, реферати, формування глосарію, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 2.4 (Семінар) Політика і релігія. Політика і мораль. 1. Релігійна та політична свідомість: специфіка і механізм взаємовпливу. Релігія та держава. Релігійні інститути і політична система. Релігія та демократія. 2. Ідейно-політичні доктрини світових релігій. Модернізація світових релігій як фактор зростання їх ролі у політичному житті. 3. Співвідношення політики і моралі як регуляторів суспільного життя і засобів соціалізації людини. 4. Концепція взаємин політики та моралі в її історичному розвитку. 5. Суперечності політики та моралі. Цінності та принципи політичної етики. Насильство і ненасильство у політиці.       Фронтальне опитування, реферати, формування глосарію, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 2.4 (Самостійна робота) Політичні конфлікти. Етнонаціональна політика Основні положення сучасної теорії конфліктів. Типологія політичних конфліктів. Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій. Етнонаціональні спільноти як суб’єкти й об’єкти політики. Національний суверенітет і політичне самовизначення нації. Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин.       Опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій та наукових статей  
НЕ 2.5 (Семінар) Вибори та виборчі системи. Політика та ЗМІ 1. Класифікація й особливості виборів. 2. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів. 3. Типи виборчих систем. 4. Проблеми формування виборчої системи України. 5. Масова інформація та її поширення в суспільстві. 6. Засоби масової інформації як «четверта влада». Суспільні функції ЗМІ. 7. Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ                 Фронтальне опитування, реферати, формування глосарію, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 2.6 (Лекція)Політичний маркетинг 1. Поняття, функції та види політичного маркетингу. 2. Дослідження політичного ринку. 3. Імідж. Політичне рекламування     Конспект, формування глосарію, підготовка рефератів, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 2.7 (Лекція)Політичний менеджмент 1. Поняття й функції політичного менеджменту. 2. Функціонування команди та менеджмент виборчої кампанії. 3. Менеджмент правлячої команди.     Конспект, формування глосарію, підготовка рефератів, дискусія, опрацювання літератури
НЕ 2.8 (Лекція) Міжнародні відносини та світовий політичний процес 1. Міжнародні відносини та зовнішньополітична роль держави. 2. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу. 3.Україна у світовому співтоваристві.     Конспект, формування глосарію, підготовка рефератів, дискусія, опрацювання літератури
Контроль змістовного модуля           Контрольна робота
Усього за модуль            
Модуль-контроль (підсумковий)           Усна/письмова відповідь

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПОЛІТОЛОГІЯ»

НЕ 1.1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (2 год)

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 251 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.