Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнкетне опитуванн€ споживача пива
1. ¬аша стать Ц (1) чолов≥к; (2) ж≥нка.

2. ¬аш в≥к (к≥льк≥сть рок≥в).

3. ћ≥сце проживанн€ Ц (1)м≥сто; (2) село.

4. Ќазва пива та торговельноњ ф≥рми, €ким ви в≥ддаЇте перевагу

Ј —в≥тле ќболонь

Ј “емне ќболонь

Ј ≤нш≥.

5.  ≥льк≥сть л≥тр≥в пива, €ку ви вживаЇте щоденно, залежно в≥д сезону (л≥то, весна, ос≥нь, зима).

2.4. —клад≥ть проекти статистичних формул€р≥в дл€ обстеженн€:

а) поточного обл≥ку безроб≥тних з метою зТ€суванн€ њх в≥кового, статевого ≥ профес≥йного складу, причин втрати роботи, р≥вн€ квал≥ф≥кац≥њ;

б) опитуванн€ студент≥в стац≥онару щодо њх житлово-побутових умов та њх впливу на €к≥сть навчанн€ з урахуванн€м курсу, факультету, спец≥альност≥, м≥сц€ проживанн€ та умов проживанн€, вимог ≥ побажань респондент≥в.

2.5. ѕровед≥ть лог≥чний контроль правильност≥ заповненн€ аб≥тур≥Їнтом анкети, €ку запропонував деканат.

ѕр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥  оваленко ёр≥й ≤ванович
—тать „ол.
¬≥к  
Ќац≥ональн≥сть ”крањнець
«нанн€ украњнськоњ мови ¬олод≥ю в≥льно
—≥мейний стан ќдружений
—клад с≥мТњ усього, ос≥б в т.ч. д≥тей  
Ѕатьки: батько ћати Ѕрат —естра  оваленко ≤ван ≤ванович  оваленко ≤рина ƒмитр≥вна -  оваленко ќльга ≤ван≥вна
ќсв≥та —ередн€-спец≥альна
яку ≥ноземну мову вивчав не вивчав

 

2.6. «д≥йсн≥ть арифметичний контроль даних про виконанн€ плану випуску товар≥в ф≥рмою:

Ќазва товару ¬ироблено за р≥к % виконанн€ плану ѕитома вага,%
«а планом ‘актич-но план ‘актич-но
’алати 4801,8 4810,2 101,7 58,7 60,0
—орочки 1030,5 1025,0 100,0 12,9 15,0
≤нш≥ 2150,0 2181,8 100,5 27,1 27,2
–азом     100,2 100,0 100,0

2.7.  ожен студент виконуЇ ≥ндив≥дуальне завданн€ ≥з плануванн€ статистичного спостереженн€ за заданою викладачем темою: розробл€ютьс€ методолог≥чний та орган≥зац≥йний розд≥ли плану. ќформлюЇтьс€ реферативно-анал≥тична робота, €ка маЇ бути захищена шл€хом сп≥вбес≥ди з викладачем.

 

“ема 3. «веденн€ ≥ групуванн€ статистичних даних.

 

« даноњ теми плануЇтьс€ лекц≥€ ≥ практичне зан€тт€. —амост≥йна розрахункова робота виконуЇтьс€ вдома за ≥ндив≥дуальними вар≥антами ≥ надаЇтьс€ викладачев≥ дл€ перев≥рки.

ѕитанн€ дл€ розгл€ду на практичному зан€тт≥:

1. ѕон€тт€ зведенн€ ≥ групуванн€.

2. ќсновн≥ види групувань та њх призначенн€.

3. ќсновн≥ методолог≥чн≥ питанн€ побудови р≥вно≥нтервальних вар≥ац≥йних р€д≥в розпод≥лу.

4. ѕрийоми вторинного перегрупуванн€ р€д≥в розпод≥лу.

 

Ћ≥тература: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11.

“ерм≥нолог≥чний словник

—татистичне зведенн€ Ц це класиф≥кац≥€ ≥ узагальненн€ матер≥ал≥в статистичного спостереженн€, коли елементи сукупност≥ за певними ознаками обТЇднуютьс€ у групи, класи, типи, а дан≥ узагальнюютьс€ у межах цих груп, клас≥в, тип≥в.

√рупуванн€ -це розпод≥л одиниць досл≥джуваноњ статистичноњ сукупност≥ на б≥льш однор≥дн≥ групи ≥ п≥дгрупи за певною ≥стотною ознакою.

—труктурне групуванн€ характеризуЇ склад од≠нор≥дноњ сукупност≥ за певними ознаками, обс€ги €вища та вагом≥сть окремих груп

“иполог≥чне групуванн€ Ч це розпод≥л €к≥сно неоднор≥дноњ сукупност≥ на класи, соц≥ально-економ≥чн≥ типи, однор≥дн≥ групи.

ѕросте групуванн€ Ц це групу≠ванн€ за одн≥Їю ознакою

 омб≥нац≥йне групуванн€ це групу≠ванн€ у раз≥ поЇднанн€ двох ≥ б≥льше ознак

јнал≥тичне групуванн€ Ц це розпод≥л одиниць ≥ €к≥сно ≥ к≥льк≥сно однор≥дноњ сукупност≥ на групи за значенн€м факторноњ ознаки дл€ ви€вленн€ на€вност≥ ≥ напр€мку звТ€зку м≥ж взаЇмоповТ€заними ознаками.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ до

розвТ€занн€ типовоњ задач≥ на побудову р≥вно≥нтервального анал≥тичного групуванн€:

јнал≥тичне групуванн€ дозвол€Ї ви€вити на€вн≥сть причинноњ залежност≥ м≥ж €вищами. ƒл€ його виконанн€ необх≥дно вивчити у взаЇмозвТ€зку м≥н≥мум два показника: факторний Ц той, що впливаЇ, ≥ результативний Ц той, що залежить в≥д зм≥н у обс€гах факторного показника. √рупувальною ознакою виступаЇ факторний показник (тобто групи вид≥л€ютьс€ за факторною ознакою ≥ дл€ кожноњ групи обчислюють середнЇ значенн€ результативного показника).

≈тапи виконанн€ групуванн€:

 

1. якщо в умов≥ задач≥ не вказано число груп, €к≥ належить утворити, то њх необх≥дну к≥льк≥сть визначають за формулою —терджеса:

m = 1 + 3,322 lgN,

де m Ц число груп; N Ц число одиниць сукупност≥, що п≥дл€гають групуванню.

2. ¬еличину ≥нтервалу (i) в р≥вно≥нтервальному розпод≥л≥ знаход€ть за формулою:

=

де Xmax, Xmin - найб≥льше ≥ найменше значенн€ групувальноњ ознаки.

3. ћеж≥ ≥нтервал≥в визначають, виход€чи ≥з величини ≥нтервалу:

Xmin Ц це початкова межа першого ≥нтервалу;

Xmin + i Ц це к≥нцева межа першого ≥нтервалу ≥ початкова Ц другого;

(Xmin + i) + i Ц це к≥нцева межа другого ≥ початкова Ц третього ≥нтервалу ≥ т.д.  ≥нцева межа останнього ≥нтервалу дор≥внюЇ ’max.

4.  ожну одиницю сукупност≥ та ознаки, що њњ характеризують розпод≥л€ють м≥ж групами, виход€чи ≥з величини групувальноњ ознаки у конкретноњ одиниц≥ сукупност≥. ÷ей розпод≥л оформлюють робочою таблицею за стандартним макетом:

 

√рупи одиниць сукупност≥ за групувальною (факторною) ознакою «наченн€ факторноњ ознаки у кожноњ одиниц≥ сукупност≥, що потрапила до групи «наченн€ результативноњ ознаки у кожноњ одиниц≥ сукупност≥, що потрапила до групи
в≥д ’min Ц до Xmin + ≥    
–азом по ≤ груп≥    
в≥д Xmin + ≥ Ц до Xmin + ≥ + ≥    
–азом по ≤≤ груп≥    
≥ т.д. вс≥ групи    
–азом по останн≥й груп≥    
–азом по сукупност≥    

1. « допомогою робочоњ таблиц≥ оформлюЇтьс€ п≥дсумкова групова таблиц€. —тудент маЇ самост≥йно (з допомогою п≥дручника) розробити њњ макет, передбачити в н≥й вс≥ необх≥дн≥ елементи р€ду розпод≥лу ≥ охарактеризувати кожну групу середн≥м значенн€м факторноњ ≥ результативноњ ознаки. “аблиц€ повинна мати п≥дсумковий р€док.

2. ѕростеживши тенденц≥ю у зм≥нах факторноњ ≥ повТ€заних з цим зм≥нах результативноњ ознак в≥д групи до групи, зроб≥ть письмовий висновок про на€вн≥сть ≥ напр€м звТ€зку.

 

ѕриклад. ” результат≥ статистичного спостереженн€ одержан≥ наступн≥ дан≥ по 10 магазинах.

«а допомогою анал≥тичного групуванн€ встанов≥ть на€вн≥сть ≥ напр€мок звТ€зку м≥ж чисельн≥стю продавц≥в ≥ товарооборотом магазину. ¬иконайте розпод≥л магазин≥в за числом продавц≥в. ¬ид≥л≥ть три групи магазин≥в з р≥вними ≥нтервалами. Ќапиш≥ть висновки.

Ќе згрупован≥ дан≥ статистичного спостереженн€:

є магазину                
  “оварооборот, тис.грн                
„исельн≥сть продавц≥в, чол. (средньообл≥кова) 18,0 14,5 20,0 19,0 13,0   16,5  

–озвТ€занн€:

1. «находимо розмах вар≥ац≥њ за групувальною ознакою (чисельн≥стю продавц≥в).

R=Xmax Ц Xmin; ’max = 20,0 чол.; R= 20 Ц 11 = 9 чол. Xmin = 11,0 чол.

2. «находимо величину ≥нтервалу:

, де m Ц число груп (за умовою m=3)

(чол.).

3. «находимо меж≥ кожного ≥нтервалу:

1 ≥нтервал: в≥д 11 до 14 (11 + 3 = 14)

2 ≥нтервал: в≥д 14 до 17 (14 + 3 = 17)

3 ≥нтервал: в≥д 17 до 20 (17 + 3 = 20)

4. –озпод≥л€Їмо магазини по групах. ƒл€ цього рекомендуЇтьс€ використовувати стандартну таблицю:

5.

11-14 14-17 17-20
„исло продавц≥в “оварооборот „исло продавц≥в “оварооборот „исло продавц≥в “оварооборот
    14,5      
    15,0      
    16,5      
    46,0      

 

6. ƒл€ ви€вленн€ звТ€зку будуЇмо групову таблицю виду:

 

√рупи магазин≥в за чисельн≥стю продавц≥в  ≥льк≥сть магазин≥в у груп≥, од „астка групи у загальн≥й к≥лькост≥, % „исельн≥сть продавц≥в, чол. “оварооборот, тис. грн.
–азом по груп≥ ” серед-ньому на 1магазин –азом по груп≥ ” серед- ньому на 1 магазин
11 Ц 14   25,0   12,0   1322,0
14 Ц 17   37,5   15,3   1919,0
17 Ц 20   37,5   19,0   2718,0
–азом   100,0   15,9   2069,4

якщо просл≥дкувати, €к зм≥нюЇтьс€ чисельн≥сть продавц≥в ≥ товарооборот у середньому на один магазин по груп≥, то можна пом≥тити, що у 1 груп≥ магазини мають найменшу к≥льк≥сть продавц≥в ≥ найменший товарооборот Ц по 12 чол. ≥ по 1322 тис. грн.; дал≥ ≥ чисельн≥сть ≥ товарооборот зростають: 15,3 чол. Ц 1919,0 тис. грн.; 19,0чол Ц 2718,0 тис. “аким чином, чим б≥льш≥ магазини за чисельн≥стю продавц≥в, тим б≥льший товарооборот вони мають. «вТ€зок Ї ≥ в≥н пр€мий.

«авданн€ дл€ виконанн€ на практичних зан€тт€х

3.1. ѕри вивченн≥ реакц≥њ споживач≥в на по€ву на ринку принципово нових товар≥в ви€вилос€, що ≥з 500 чол. опитаних 15 чолов≥к готов≥ в≥дразу купити новинку, 70 чолов≥к купують новий товар п≥сл€ того, €к побачать його у користуванн≥ в с≥мТњ, €ку вважають авторитетом щодо моди; 160 чол. купують новинку коли значна частка њх знайомих уже користуЇтьс€ нею; 180 чол. Ц купують новий товар п≥сл€ того, €к ус≥ знайом≥ вже його купили ≥ ще 75 в≥ддають перевагу звичним, традиц≥йним модел€м. « допомогою атрибутивного розпод≥лу вивч≥ть структуру споживач≥в за повед≥нкою на ринку нових товар≥в. ¬ид≥л≥ть категор≥њ споживач≥в: новатори, ранн≥ посл≥довники, ранн€ б≥льш≥сть, зап≥зн≥ла б≥льш≥сть, консерватори.

3.2. ѕри вивченн≥ р≥вн€ квал≥ф≥кац≥њ роб≥тник≥в ф≥рми ви€вилос€, що ≥з 200 опитаних мають тарифно-квал≥ф≥кац≥йний розр€д ≥ стаж роботи: 6 розр€д ≥ стаж 10 рок≥в - 35 чол.; 6 розр€д ≥ стаж 5 рок≥в - 15чол; 5 розр€д ≥ стаж 3 роки - 35 чол.; 5 розр€д ≥ стаж 5 рок≥в - 15 чол.; 4 розр€д ≥ стаж 3 роки Ц 50 чол.; 4 розр€д ≥ стаж 5 рок≥в - 20 чол.; 3 розр€д ≥ стаж 1 р≥к - 30 чол.

ѕобудуйте комб≥нац≥йний розпод≥л роб≥тник≥в за стажем ≥ квал≥ф≥кац≥йним розр€дом, вивч≥ть структуру сукупност≥.

 

3.3. «≥бран≥ наступн≥ дан≥ про число д≥тей у 50 обстежених с≥мТ€х:

 

                             
                             
                             
                             

–анжуйте р€д. ¬каж≥ть елементи р€ду розпод≥лу ≥ модальне число д≥тей. ѕобудуйте дискретний р€д розпод≥лу. Ќапиш≥ть коротк≥ висновки.

3.4. ™ дан≥ про м≥с€чну зароб≥тну плату менеджер≥в у рег≥он≥ (умовних грошових одиниць).

                     
                     
                     

ѕобудуйте ≥нтервальний вар≥ац≥йний р€д. –≥шенн€ про число груп ≥ величину ≥нтервал≥в прийм≥ть самост≥йно, але привед≥ть обірунтуванн€. Ќапиш≥ть висновки.

3.5. ѕроведено виб≥ркове досл≥дженн€ 20 ф≥рм, одержано наступн≥ дан≥ приведен≥ в таблиц≥:

3.5.1. « метою ви€вленн€ залежност≥ м≥ж товарною продукц≥Їю ≥ сумою та р≥внем витрат на випуск продукц≥њ (соб≥варт≥стю), виконайте групуванн€ ф≥рм за обс€гом продукц≥њ. ”твор≥ть чотири групи з р≥вними ≥нтервалами. ѕо кожн≥й груп≥ ≥ по сукупност≥ в ц≥лому п≥драхуйте:

1) к≥льк≥сть ф≥рм та њх частку в загальн≥й к≥лькост≥;

2) обс€г продукц≥њ усього по груп≥ та в середньому на 1 ф≥рму;

3) обс€г витрат усього та в середньому на 1 ф≥рму;

4) р≥вень витрат соб≥вартост≥ випуску у % до товарноњ продукц≥њ.

«роб≥ть висновок про на€вн≥сть ≥ напр€мок звТ€зку

 

єє ф≥рми “оварна продукц≥€, тис. грн. —ередньо-обл≥кова чисельн≥сть прац≥вник≥в, чол. —об≥варт≥сть випущеноњ продукц≥њ, тис. грн. —ередньор≥чна варт≥сть оборотного кап≥талу, тис.грн. ћатер≥альн≥ витрати, тис.грн. —ередньор≥чна варт≥сть основних фонд≥в, тис.грн.  
        86,0   117,6
        108,0   106,2
        87,0   130,0
        83,0   129,0
        85,6    
        72,0    
        93,6    
        79,2   95,2
        78,4    
        87,2    
        81,2    
        73,0    
        78,0    
        96,0    
        72,0    
        81,0    
        75,0    
        96,6    
        84,0    
        84,0    

 

3.5.2. « метою ви€вленн€ залежност≥ м≥ж середньообл≥ковою чисельн≥стю прац≥вник≥в ≥ товарною продукц≥Їю, виконайте групуванн€ ф≥рм за чисельн≥стю прац≥вник≥в. ”твор≥ть три групи з р≥вними ≥нтервалами. ѕо кожн≥й груп≥ ≥ по сукупност≥ в ц≥лому п≥драхуйте:

1) к≥льк≥сть ф≥рм та њх частку в загальн≥й к≥лькост≥;

2) чисельн≥сть прац≥вник≥в усього по груп≥ ≥ в середньому на 1 ф≥рму;

3) обс€г продукц≥њ всього по груп≥ ≥ в середньому на 1 ф≥рму;

4) вироб≥ток (продукц≥њ у розрахунку на одного прац≥вника).

«роб≥ть висновок про на€вн≥сть ≥ напр€м звТ€зку. ¬ивч≥ть на€вн≥сть звТ€зку м≥ж чисельн≥стю прац≥вник≥в та њх вироб≥тком.

3.5.3. « метою вивченн€ залежност≥ м≥ж середньор≥чною варт≥стю оборотного кап≥талу ≥ товарною продукц≥Їю виконайте групуванн€ ф≥рм за середньор≥чною варт≥стю оборотного кап≥талу. ”твор≥ть чотири групи з р≥вними ≥нтервалами. ѕо кожн≥й груп≥ ≥ по сукупност≥ в ц≥лому п≥драхуйте:

1) к≥льк≥сть ф≥рм у груп≥ та њх частку в загальн≥й к≥лькост≥;

2) варт≥сть оборотного кап≥талу по груп≥ ≥ в середньому на 1 ф≥рму;

3) суму товарноњ продукц≥њ по груп≥ ≥ в середньому на 1 ф≥рму.

«роб≥ть письмовий висновок про на€вн≥сть ≥ напр€мок звТ€зку.

3.5.4. « метою вивченн€ залежност≥ м≥ж варт≥стю основних фонд≥в ≥ числом прац≥вник≥в, виконайте групуванн€ ф≥рм за основними фондами. ”твор≥ть три групи ф≥рм з р≥вними ≥нтервалами. ѕо кожн≥й груп≥ ≥ по сукупност≥ в ц≥лому п≥драхуйте:

1) к≥льк≥сть ф≥рм у груп≥ та њх частку в загальн≥й к≥лькост≥;

2)розм≥р основних фонд≥в по груп≥ та в середньому на 1 ф≥рму;

3)число прац≥вник≥в по груп≥ ≥ в середньому на 1 ф≥рму.

«роб≥ть письмов≥ висновки про на€вн≥сть ≥ напр€мок звТ€зку.

3.5.5. « метою вивченн€ залежност≥ м≥ж варт≥стю товарноњ продукц≥њ ≥ обс€гом матер≥альних витрат ф≥рми, виконайте групуванн€ ф≥рм за варт≥стю матер≥альних витрат. ”твор≥ть чотири групи з р≥вними ≥нтервалами. ѕо кожн≥й груп≥ ≥ за сукупн≥стю в ц≥лому п≥драхуйте:

1) к≥льк≥сть ф≥рм у груп≥ та њх частку в загальн≥й к≥лькост≥;

2)варт≥сть матер≥альних витрат по груп≥ ≥ в середньому на 1 ф≥рму;

3) обс€г товарноњ продукц≥њ по груп≥ та в середньому на 1 ф≥рму.

«роб≥ть висновки про на€вн≥сть ≥ напр€мок звТ€зку.

3.6. ™ наступн≥ дан≥ про оплату прац≥ менеджер≥в рег≥ону:

 

ѕ.≤.ѕ.Ѕ. ќсв≥та —таж роботи (повних рок≥в) ќклад, грн.
1. јбол≥на вища    
2. Ѕ≥лова середн€    
3. ≤ванова вища    
4. √ай вища    
5. «аЇць вища    
6.  оваль середн€    
7. ѕалюх середн€    
8. ѕлатова вища    
9. –€бова вища    
10. —ав≥на середн€    
11. —авенко середн€    
12. “ищенко середн€    
13. “есленко середн€    
14. “рет€к вища    
15. “роц вища    
16. “ро€н вища    
17. “уча вища    
18. ‘едорова середн€    
19. ’мара середн€    
20. Ўаповал середн€    

ѕобудуйте комб≥нац≥йне анал≥тичне групуванн€ з метою вивченн€ залежност≥ розм≥ру окладу в≥д стажу роботи ≥ р≥вн€ осв≥ти.

ќсновн≥ групи створ≥ть за стажем роботи: 5 груп з р≥вними ≥нтервалами. ¬середин≥ них вид≥л≥ть п≥дгрупи за р≥внем осв≥ти. Ќапиш≥ть коротк≥ висновки.

3.7. ¬≥дом≥ дан≥ за два роки про розпод≥л домогосподарств рег≥ону за розм≥ром доход≥в на одну особу:

ћинулий р≥к ќстанн≥й р≥к
√рупи домогосподарств за р≥внем доход≥в, грн. „исло домогосподарств, тис. шт. „астка, % √рупи домогосподарств за р≥внем доход≥в, грн. „исло домогосподарств, тис. шт. „астка, %
ƒо 60 24,8   ƒо 90 19,7  
60 Ц 90 29,1   90 Ц 130 21,9  
90 Ц 120 19,4   130 Ц 170 28,4  
120 Ц 150 11,8   170 Ц 210 17,5  
150 Ц 180 9,7   210 Ц 250 9,8  
180 Ц 210 8,6   250 Ц 290 7,6  
210 ≥ б≥льше 4,4   290 ≥ б≥льше 4,4  
–азом 107,8   –азом 109,3  

ƒл€ пор≥вн€нн€ розпод≥лу населенн€ за р≥внем душових доход≥в виконайте вторинне групуванн€. ƒл€ цього за даними минулого року утвор≥ть новий р€д розпод≥лу з межами ≥нтервал≥в останнього року.

3.8. ¬≥дом≥ наступн≥ дан≥ про розпод≥л прац≥вник≥в за розм≥ром середньоњ зароб≥тноњ плати:

√рупи роб≥тник≥в за розм≥ром середньоњ зароб≥тноњ плати „исло ф≥рм
ƒо 400  
400 - 450  
450 - 500  
500 Ц 600  
600 ≥ б≥льше  
–азом  

¬иконайте вторинне групуванн€ приведених даних, створивши при цьому нов≥ групи за розм≥ром середньоњ зароб≥тноњ плати: до 450; 450-475; 475-525; 525-600; 600 ≥ б≥льше.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 592 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1984 - | 1948 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.06 с.