Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—еминар сабақтары бойынша әд≥стемел≥к нұсқаулықтар
1-тақырып - ЂҚылмысты саралау түс≥н≥г≥ және маңызыї

Қылмыстық құқық - ≥с-әрекетт≥ң жазаланушылығын және қылмыстылығын бек≥тет≥н заң нормаларының жүйес≥. Қылмыстық құқық өркениетт≥ң және мәдениетт≥ң құбылысы және құқықтың жеке сапасы. Қылмысты саралау ұғымының анықтамасы. Құқық нормасын қолдану процес≥ндег≥ саралаудың орны. «аңдылық және қылмысты саралау мәселес≥н≥ң арақатынасы.

Қылмыстық-құқықтық норманың қалыптасу нег≥з≥ рет≥ндег≥ шынайы өм≥р. ∆алпы және арнайы нормалар. —аралау және объективт≥ шындық. —аралау және математикалық логика. —аралау және кибернетика. Қылмыстық құқықта саралаудың жекелеген элементтер≥. —аралаудың кезеңдер≥.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1.Қылмысты саралау ұғымы

2.Қылмысты дұрыс саралаудың маңызы

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1. ј.¬. Ќаумов Ђ–есей қылмыстық құқығыї Ћекци€лар курсы. ћәскеу, Ѕек баспасы,1999 ж.

2. ƒ.Ѕ. Ѕұғыбай ЂҚылмыстық құқықї Ћекци€лар курсы. јлматы, 2003 ж.

3. ј.Ќ. јғыбаев ЂҚылмыстық құқықї (≈рекше б.) јлматы, 1998ж.

4. ј.Ќ. јғыбаев ЂҚылмыстық құқықї (≈рекше б.) јлматы, 1999ж.

5. Қ– Қылмыстық құқық (≈рекше б.) ќқулық јлматы ∆ет≥-жарғы 2001ж.

2-“ақырып Ц ЂҚылмысты саралаудың әд≥стемел≥к нег≥з≥ї

Қылмысты саралау заңда және құқық теори€сында тұжырымдалған ережелерге нег≥зделед≥. Өз кезег≥нде ол ережелер қоғамға тән әд≥стемел≥к алғышарттардан, философи€лық көзқарастардан және са€си принциптерден бастау алады. ќсы себептен саралаудың мән≥н түс≥ну үш≥н ең алдымен саралаудың нег≥з≥нде жататын философи€лық нег≥здерге тоқталуымыз қажет.

Құқық нормасын қолданудың және оның ≥ш≥нде қылмысты саралаудың нег≥з≥нде диалектикалық әд≥с жатады. “ек осы шынайы ғылыми әд≥с қана объективт≥ шындыққа қол жетк≥з≥лу≥н қамтамасыз етед≥.

ƒиалектикалық әд≥с құқық нормасын қолданудың барлық кезеңдер≥н қамтиды. ќның ≥ш≥нде саралау процес≥нде философи€ның жеке мен жалпының, нақты мен абстракт≥л≥н≥ң арақатынасы туралы, объективт≥, абсолютт≥ және салыстырмалы шындық жайлы тұжырымдамалары ерекше маңызға ие болады.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1.Қылмысты саралаудың әд≥стемел≥к нег≥з≥н≥ң түс≥н≥г≥

2.Қылмысты саралаудың қылмыстық құқықтағы орны

3.Қылмысты саралау сатылары

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1.ј.¬. Ќаумов Ђ–есей қылмыстық құқығыї Ћекци€лар курсы. ћәскеу, Ѕек баспасы,1999 ж.

2.ƒ.Ѕ. Ѕұғыбай ЂҚылмыстық құқықї Ћекци€лар курсы. јлматы, 2003 ж.

3.ј.Ќ. јғыбаев ЂҚылмыстық құқықї (≈рекше б.) јлматы, 1998ж.

4.ј.Ќ. јғыбаев ЂҚылмыстық құқықї (≈рекше б.) јлматы, 1999ж.

5.Қ– Қылмыстық құқық (≈рекше б.) ќқулық јлматы ∆ет≥-жарғы 2001ж.

3-“ақырып Ц ЂҚылмыс құрамы Ц саралаудың заңдық нег≥з≥ї

Қылмыстық құқық бойынша қылмыс құрамының түс≥н≥г≥. Қылмыс пен кылмыс құрамының арақатынасы.

Қылмыс құрамы қылмыстық жауаптылықтың нег≥з≥.

Қылмыс құрамының құрылымы. Қылмыс құрамының элементтер≥ мен белг≥лер≥. Қылмыс құрамының түрлер≥.

Қылмыстық занды қолдану үш≥н қылмыс құрамының белг≥лер≥н орнатудың маңызы. Қылмыстық ≥с бойынша дәлелденуге ти≥с қылмыс құрамы және мән-жайлар.

Қылмыстың құрамы деп - Қылмыстық заң бойынша қоғамға қау≥пт≥ ≥с - әрекеттерд≥ белг≥л≥ б≥р қылмыстың қатарына жатқызуға мүмк≥нд≥к берет≥н қылмыстың объективт≥к және субъективт≥к жақтарынан құралған элементтерд≥ң және олардың белг≥лер≥н≥ң жиынтығын айтамыз.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1.Қылмыс құрылымы мен құрамының түс≥н≥г≥

2.Қылмыстық құрамның түрлер≥н≥ң қылмысты саралаудағы алатын орны

3.Қылмыс құрамының мазмұнын түс≥нуд≥ң қылмысты саралаудағы маңызы

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1) ”головна€ ответственность и ее основание в советском уголовном праве

ћ., 1963. авт: я.ћ. Ѕрайлин.

2) Қазақстан –еспубликасының Қылмыстық құқығы (ж. б).

ј.Ќ.јғыбаев, оқулық јлматыЕ,1998. Ђ∆етi жарғыї

3) Қылмыстық құрам Ћ..., 1968. авт:  .—. Ћейким

4) ”головное право –еспублики  азахстан ј..., 1999., √.‘. ѕоленов, учебник,

изд. Ђёристї

5) Қылмыстық құқық пән≥ бойынша қосымша әд≥стемел≥к құрал ј..., 1998.

 ј«ћҰ” авт: ј.Ќ. јғыбаев

6)  артер Ё. . Criminal Law and Procedure for the Paralegal. New York: Wolters Kluwer, 2012-614 p.

7) –осс, Ћ.ƒарелл. Civil Liability in Criminal Justice Elsevier, 2013-489p.

8) ‘инч, Ё. Criminal Law-Pearson, 2013-299p.

9) Қылмыстық кодекс 2014ж 3ш≥лде

4-“ақырып Ц ЂҚылмысты дұрыс саралудың алғышарттарыї

Қылмысты дұрыс саралау үш≥н жоғары құқықтық санаға ие, заңның талаптарын, халықтың мүддес≥н дұрыс түс≥нет≥н сауатты, б≥л≥кт≥ тергеуш≥лер, прокурорлар мен судь€лар қажет, сондай-ақ сот органдарының тәуелс≥з болып, тек қана заңға бағыныштылығын қамтамасыз етет≥н әлеуметт≥к-са€си алғышарттар болуы ти≥с.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1. «аңның мазмұнын анықтау

2. Қылмыс құрамының тұрақты және тұрақсыз белг≥лер≥н анықтау

3. ≤ст≥ң нақты мән-жайын анықтау

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1. Қ– Қылмыстық құқығы (ерекше бөл≥м), јлматы, 2000ж.

2. Ќаучные основы квалификации преступлений, ћосква, 1984г.

3.  валификаци€ преступлений, ћосква, 1974г.

4. Ѕ.’. “олеубекова. ”головно-процессуальное право. „асть обща€. јлматы, Ђ∆ет≥ ∆арғыї.2000г.

5. ”головно-процессуальный кодекс –  јлматы, 2001 г. ”головный процесс. ƒосубедное производство. јстана. 2001 г.

6.  омментарий к ”ѕ  –  Ђ∆ет≥ ∆арғыї. 2000 г.

7. ѕроизводство дознанани€ по ”ѕ  –   араганда. 1998г.

8. ”головный процесс ћосква. 1995 г.

5-“ақырып Ц ЂҚылмыс құрамын қылмыстын объект≥с≥ бойынша саралауї

Қылмыс объект≥с≥ бойынша саралау. ∆алпы және арнайы нормалар. —аралау және объективт≥ шындық..

Қылмыс объект≥с≥ бойынша саралау түрлер≥. Қылмыс құрамын саралаудың белг≥лер≥, қағидалары. Қылмыс объект≥с≥ бойынша саралау берг≥лер≥. Қылмыс объект≥с≥ бойынша саралау элементтер≥, жалпы объект≥н≥ң түс≥н≥г≥. “оптық және т≥келей объект≥лер.

∆еке адамға қарсы қылмыстың объект≥с≥. Ѕұзақылықтың объект≥с≥. Әр түрд≥ қылмыс құралдарының т≥келей объект≥с≥.

“≥келей объект, нег≥зг≥ қосымша және факультативт≥ т≥келей объект≥лер ұғымы.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1.Қылмыстың обьект≥с≥ бойынша қылмысты саралаудың маңызы

2. Қылмысты обьект≥с≥ бойынша саралаудың түрлер≥

3. Қылмыстың заты бойынша саралау

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1) ЂҚылмыстық құқықтағы қылмыстық объект туралы жалпы б≥л≥мн≥ң кейб≥р сұрақтарыї ћ.ј. √ельфер, (”г. «ап ¬ё«». ¬ып. 7.ћ..., 1959).

2) Ђ¬.–. Қылмыстық құқығы (жалпы б≥л≥м). ј.Ќ.јғыбаев. јлматы..., 1998.ї Ђ∆ет≥ жарғыї

3) Ђ”головное право –еспублики  азахстанї √.‘. ѕаленов јлматы...,1999. Ђ∆ет≥ жарғыї

4)  артер Ё. . Criminal Law and Procedure for the Paralegal. New York: Wolters Kluwer, 2012-614 p.

5) –осс, Ћ.ƒарелл. Civil Liability in Criminal Justice Elsevier, 2013-489p.

6) ‘инч, Ё. Criminal Law-Pearson, 2013-299p.

7) Қылмыстық кодекс 2014ж 3ш≥лде

6-“ақырып Ц ЂҚылмыс құрамын қылмыстың объективт≥к жағы бойынша саралауї

Қылмыс құрамын объективт≥к жағы бойынша саралау. ∆алпы және арнайы нормалар. —аралау және объективт≥ шындық..

Қылмыс құрамын объективт≥к жағы бойынша саралау түрлер≥. Қылмыс құрамын саралаудың белг≥лер≥, қағидалары.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1.Қылмыстың обьективт≥к жағының түс≥н≥г≥ және қылмысты ≥с-әрекет бойынша саралау

2. Қылмыстық зардап түс≥н≥г≥ және оның көлем≥ бойынша саралау

3.—ебепт≥ байланыстың қылмысты саралаудағы маңызы

4. Қылмыстың обьективт≥к жағының қосымша белг≥лер≥ бойынша саралау

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1) Ђѕроблемы учени€ об объективной стороне состава преступлени€ї ћ.». овалев  расно€рск...., 1991.

2) ЂҚазақстан –еспубликасының Қылмыстық құқығыї, ј.Ќ.јғыбаев јлматы...., 1998., (жалпы бөл≥м) Ђ∆ет≥ жарғыї.

3)  артер Ё. . Criminal Law and Procedure for the Paralegal. New York: Wolters Kluwer, 2012-614 p.

4) –осс, Ћ.ƒарелл. Civil Liability in Criminal Justice Elsevier, 2013-489p.

5) ‘инч, Ё. Criminal Law-Pearson, 2013-299p.

6) Қылмыстық кодекс 2014ж 3ш≥лде

7-“ақырып Ц ЂҚылмыс құрамын және қылмыстын субъект≥с≥н саралауї Қылмыс субъект≥с≥ және қылмыскер тұлғасы. Қылмыстық жауаптылық туындайтын жас мөлшер≥н саралау.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1. Қылмыстың субьект≥с≥н≥ң ұғымы, белг≥лер≥н≥ң қылмысты саралаудағы маңызы

2. ≈с≥ дұрыстық және дұрыс емест≥кт≥ң тұс≥н≥г≥ және к≥нәмен арақатынасы

3. Қылмыстарды арнайы субьект≥лер≥ бойынша саралау

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1) Ђћотивы преступленийї Ѕ.—.¬олков  азань, 1982.

2) Ђ”мысел и его формаї ћоскваЕ, 1972., √.ј.«лобин, Ѕ.—.Ќикифоров

3) Ђ”головное право –еспублики  азахстанї √.‘.ѕоленов изд. Ђёристї јлматы..., 1999.

4) Қазақстан –еспубликасының Қылмыстық құқығы (жалпы бөл≥м) оқулық, јлматыЕ,1998. Ђ∆ет≥ ∆арғыї ј.Ќ. јғыбаев.

5)  артер Ё. . Criminal Law and Procedure for the Paralegal. New York: Wolters Kluwer, 2012-614 p.

6) –осс, Ћ.ƒарелл. Civil Liability in Criminal Justice Elsevier, 2013-489p.

7) ‘инч, Ё. Criminal Law-Pearson, 2013-299p.

8) Қылмыстық кодекс 2014ж 3ш≥лде

8-“ақырып Ц ЂҚылмыс құрамын және қылмыстын субъективт≥к жағын саралауї Қасақаналық, абайсыздық, т≥келей немесе жанама ниет, менменд≥к, немқұрайдылық.

Қылмыстың субъективт≥ жағы бойынша саралау. —аралау бағдарламасы туралы.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1.Қылмыстың субьективт≥к жағы түс≥н≥г≥ және қылмысты саралаудағы маңызы

2.  ≥нә нысандары және оның қосымша белг≥лер≥ бойынша қылмысты саралау

3. Қате және оның түрлер≥ бойынша қылмысты саралау

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1) Ђћотивы преступленийї Ѕ.—.¬олков  азань, 1982.

2) Ђ”мысел и его формаї ћоскваЕ, 1972., √.ј.«лобин, Ѕ.—.Ќикифоров

3) Ђ”головное право –еспублики  азахстанї √.‘.ѕоленов изд. Ђёристї јлматы..., 1999.

4) Қазақстан –еспубликасының Қылмыстық құқығы (жалпы бөл≥м) оқулық, јлматыЕ,1998. Ђ∆ет≥ ∆арғыї ј.Ќ. јғыбаев.

5) артер Ё. . Criminal Law and Procedure for the Paralegal. New York: Wolters Kluwer, 2012-614 p.

6) –осс, Ћ.ƒарелл. Civil Liability in Criminal Justice Elsevier, 2013-489p.

7) ‘инч, Ё. Criminal Law-Pearson, 2013-299p.

8)Қылмыстық кодекс 2014ж 3ш≥лде

9-“ақырып Ц Ђј€қталмаған қылмысты саралау нег≥здер≥ї

Қылмыс ≥стеу сатылары. Қылмысты ≥стеу сатылары туралы ұғым. Қылмыс ≥стеуге дайындау.

Қылмыс ≥стеуге оқталу. ј€қталған қылмыс. Қылмыстардың көпт≥г≥. Қылмыстың көпт≥л≥г≥ және олардың түрлер≥. Қылмыстың б≥рнеше мәрте жасалуы. Қылмыстың қайталануы.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1.Қылмысты ≥стеу сатыларының сипаттамасы және саралау нег≥здер≥

2. Қылмыс ≥стеуге дайындалу мен оқталуды саралау

3. јуыр және аса ауыр қылмыстарға дайындалғандығы үш≥н саралау мен жауаптылық

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1) Ђћножественность пресчтупленийї / ¬ладивосток, 1969., авт. ƒагель ѕ.—.

Ђѕовторность преступлени€ї ћ, 1983, “.Ё. араев;

2) Ђ—овокупность преступлений (вопросы квалификаций и назначени€ наказани€)ї ¬.ѕ. ћалков  азань, 1924.

3) Ђ”головное право – ї,».».–огов (обща€ часть)Ђ∆етi жарғыї јлматы,1998.

4)  артер Ё. . Criminal Law and Procedure for the Paralegal. New York: Wolters Kluwer, 2012-614 p.

5) –осс, Ћ.ƒарелл. Civil Liability in Criminal Justice Elsevier, 2013-489p.

6) ‘инч, Ё. Criminal Law-Pearson, 2013-299p.

10-“ақырып Ц ЂҚылмысқа қатысушылықпен жасалған ≥с-әрекеттерд≥ саралауї

Қылмысқа қатысу. Қылмысқа қатысуды саралау. Қылмыстық құқықтағы қылмысқа қатысу түс≥н≥г≥. Қ– Қылмыстық заңнамасы институтының даму кезеңдер≥.

Қылмысқа қатысу құрамы. Қылмысқа қатысу түрлер≥. Қылмысқа қатысқан қатысушылардың жауапқа тартылу нег≥здер≥. Қылмысқа қатысу мен жалпы жауаптылыққа тартылатын жаза нег≥здер≥. Қылмысты саралау әрекет≥. јрнайы қылмыс субъект≥с≥ мен қылмысқа қатысуды саралау. Қылмысқа айдап салушы тұлға және саралау нег≥здер≥.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1.Қылмысқа қатысу ұғымы.

2.Қатысып жасалған қылмыстардың қоғамға қау≥лт≥л≥г≥н≥ң жоғарылылығы. 3.Қатысудың субъективт≥к және объективт≥к белг≥лср≥.

4.Қатысу нысандары және оның ж≥ктелу межелср≥.

11-“ақырып - ЂҚылмыстардың көпт≥г≥ бойынша саралауї

 ылмыстардың көпт≥л≥г≥н≥ң түс≥н≥г≥ және белг≥лер≥. Қылмыстардың көпт≥л≥г≥н≥ң нысандары.

Қылмыстардың б≥рнеше рет жасалуының түс≥н≥г≥ және оның белг≥лер≥.  ылмыстардың б≥рнеше рет жасалуының түрлер≥. Қылмыстардың б≥рнеше рет жасалуының жалғаспалы қылмыстардан айырмашылығы. Ѕ≥рнеше рет жасаған деп тануға нег≥з бермейт≥н жағдайлар.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1. ∆екелеген қылмыстармен көпт≥к қылмыстардың арақатынасы 2.Қылмыстардың көпт≥г≥ бойынша саралау

3.Ѕ≥рнеше рет жасалған қылмыстарды саралау

4. Қылмыстардың қайталануы бойынша саралау

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

2) Ђћножественность пресчтупленийї / ¬ладивосток, 1969., авт. ƒагель ѕ.—.

Ђѕовторность преступлени€ї ћ, 1983, “.Ё. араев;

2) Ђ—овокупность преступлений (вопросы квалификаций и назначени€ наказани€)ї ¬.ѕ. ћалков  азань, 1924.

3) Ђ”головное право – ї,».».–огов (обща€ часть)Ђ∆етi жарғыї јлматы,1998.

7)  артер Ё. . Criminal Law and Procedure for the Paralegal. New York: Wolters Kluwer, 2012-614 p.

8) –осс, Ћ.ƒарелл. Civil Liability in Criminal Justice Elsevier, 2013-489p.

9) ‘инч, Ё. Criminal Law-Pearson, 2013-299p.

12-“ақырып Ц Ђ∆еке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың құқықтық сипаттамасыї ∆еке адамға қарсы қылмыстар деген≥м≥з, адамның өм≥р≥ мен денсаулығына, жыныстық қол сұғылмаушылығына, бостандығы мен қад≥р-қасиет≥не қарсы бағытталатын қоғамға қау≥пт≥ әрекеттер. ћұндай қылмысты жасау нәтижес≥нде адамға елеул≥ зардап келт≥р≥лед≥ немесе өм≥рге, денсаулыққа, заңды құқықтар мен бостандықтарға сондай зардап келу қауп≥ төнед≥.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1. ∆еке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түс≥н≥г≥

2. ∆еке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түрлер≥ бойынша саралау

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1.ј.¬. Ќаумов Ђ–есей қылмыстық құқығыї Ћекци€лар курсы. ћәскеу, Ѕек баспасы,1999 ж.

2.ƒ.Ѕ. Ѕұғыбай ЂҚылмыстық құқықї Ћекци€лар курсы. јлматы, 2003 ж.

3.ј.Ќ. јғыбаев ЂҚылмыстық құқықї (≈рекше б.) јлматы, 1998ж.

4.ј.Ќ. јғыбаев ЂҚылмыстық құқықї (≈рекше б.) јлматы, 1999ж.

5.Қ– Қылмыстық құқық (≈рекше б.) ќқулық јлматы ∆ет≥-жарғы 2001ж.

13-“ақырып Ц Ђќтбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралауї

Ѕұл тарауда осы тұрғыдағы қылмыстарға арналған нақты қылмыстардың мынадай түрлер≥ көрсет≥лген: кәмелетке толмаған адамды қылмыстық ≥ске тарту 132 бап; кәмелетке толмаған адамды қоғамға қарсы ≥с-әрекеттер жасауға тарту 133 бап және т.б. жатады. ќсы қылмыстардың объект≥с≥ ата-аналар мен балалардың арасындағы отбасылық қатынастар, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың дене б≥т≥м≥, интеллектуалдық, рухани,адамгерш≥л≥к тұрғысынан дұрыс дамып, қалыптасу жағдайлары болып табылады.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1. ќтбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың сипаттамасы

2. ќтбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау нег≥здер≥

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1.ј.¬. Ќаумов Ђ–есей қылмыстық құқығыї Ћекци€лар курсы. ћәскеу, Ѕек баспасы,1999 ж.

2.ƒ.Ѕ. Ѕұғыбай ЂҚылмыстық құқықї Ћекци€лар курсы. јлматы, 2003 ж.

3.ј.Ќ. јғыбаев ЂҚылмыстық құқықї (≈рекше б.) јлматы, 1998ж.

4.ј.Ќ. јғыбаев ЂҚылмыстық құқықї (≈рекше б.) јлматы, 1999ж.

5.Қ– Қылмыстық құқық (≈рекше б.) ќқулық јлматы ∆ет≥-жарғы 2001ж.

14-“ақырып Ц Ђћедициналық қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралауї

ћедицина немесе фапмацевтика жұмыскер≥н≥ң кәс≥пт≥к м≥ндеттер≥н ти≥с≥нше орындамауы.  линикалық зерттеулер жүрг≥зу тәрт≥б≥н және профилактиканың, диагностиканың, емдеуд≥ң және медициналық оңалтудың жаңа әд≥стер≥ мен құралдарын қолдану тәрт≥б≥н бұзу. «аңсыз түс≥к жасау. Ќауқасқа көмек көрсетпеу. ƒәр≥герл≥к құпи€ны жари€ ету.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1. ћедициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың сипаттамасы

2. ћедициналық қылмыстық құқық бұзушылықтарды дұрыс саралаудың маңызы

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1. артер Ё. . Criminal Law and Procedure for the Paralegal. New York: Wolters Kluwer, 2012-614 p.

2. –осс, Ћ.ƒарелл. Civil Liability in Criminal Justice Elsevier, 2013-489p.

3. ‘инч, Ё. Criminal Law-Pearson, 2013-299p.

4. Қ– Қылмыстық кодекс≥ 2014 жыл 3 ш≥лде

15-“ақырып Ц Ђћемлекетт≥к қызмет пен мемлекетт≥к басқару мүдделер≥не қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралауї

Қылмыстық кодекст≥ң 15-тарауы Ђћемлекетт≥к қызмет пен мемлекетт≥к басқару мүдделер≥не қарсы қылмысқаї арналған.

Өз≥н-өз≥ бақылау сұрақтары:

1. ћемлекетт≥к қызмет пен мемлекетт≥к басқару мүдделер≥не қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтардың сипаттамасы

2.Қылмысты дұрыс саралаудың маңызы

Әдебиеттер т≥з≥м≥:

1. артер Ё. . Criminal Law and Procedure for the Paralegal. New York: Wolters Kluwer, 2012-614 p.

2. –осс, Ћ.ƒарелл. Civil Liability in Criminal Justice Elsevier, 2013-489p.

3. ‘инч, Ё. Criminal Law-Pearson, 2013-299p.

4. Қ– Қылмыстық кодекс≥ 2014 жыл 3 ш≥лде

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 635 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1950 - | 1821 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.071 с.