Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕозитронды-эмиссионды томографи€ 16 страница
*Қалқанша без≥н≥ң қызмет≥н зерттеу

 

!∆үкт≥ әйел әйелдер кеңес≥нде жүкт≥л≥к бойынша есепте тұрады. Ѕактерури€ анықталып, ек≥нш≥л≥к флораға несеп ег≥лген. Ђ—имптомсыз бактериури€ї диагнозы қойылған.

ќсы жағдайда жүкт≥ әйелде јмпициллинмен антибиотикотерапи€ның ћ≈…Ћ≤ЌЎ≈ ұзақтығын көрсет≥ң≥з(ѕр. ћ« –  є239 от 07.04.2010)?

*4-күнд≥к курс 2,0мг\тәу

*7-күнд≥к курс 2,0мг\тәу

*+Ѕ≥рретт≥к доза 2,0 мг\тәу

*3-күнд≥к курс 2,0мг\тәу

*5-күнд≥к курс 2,0мг\тәу

 

Ќ≈¬–ќЋќ√»я

!Қандай нейрон немесе ағзаның зақымдалуы бұлшықет гипотрофи€сымен сипатталады?

*ќрталықтанған қимыл нейроны

*+ѕерифери€лық қимыл нейроны

*ћишық

*≤шк≥ капсула

*јлдыңғы ортылық қатпар

!“өменде келт≥р≥лген рефлекстерд≥ң қайсысы бүг≥лу тип≥ндег≥ нег≥зг≥ патологи€лық рефлекс болып табылады?

*Ѕабинский

*ќппенгейм

*+–оссолимо

*√ордон

*„еддок

!јуылдық амбулатори€ның қабылдау бөл≥мшес≥не 42 жастағы ер к≥с≥ жетк≥з≥лд≥, эмоциональды күйзел≥стен кей≥н ес≥н жоғалтқан. ќбъективт≥: бет≥ қызарған. јртериальды қысымы 170/100 мм сын. бағ,  ерниг және Ѕрудзинский симптомдары ек≥ жақты оң. ∆арыққа қарашықтың реакци€сы жоғалған. Ѕет≥ симметри€лық, т≥л≥ ортаңғы сызық бойымен. “онусы өзгермеген, рефлексте б≥ркелк≥ ек≥жақты жоғарылаған.

Қандай ауру осы аурудың дамуына алып келд≥?

*∆үрект≥ң ишеми€лық ауруы

*+Ѕас ми тамырларының аневризмасы

*јнеми€

*Қант диабет≥

*–евматизм

!42 жастағы ер к≥с≥, есту≥н≥ң төмендеу≥не, құлағындағы шуылға, сыбырлаған сөздерд≥ нашар есту≥не, кезеңд≥к бас ауруына, бас айналуына шағымданып қаралды. 7 жыл аралығында экскаваторда машинист болып жұмыс жасайды. Қарап тексергенде: естуд≥ң әлс≥з төмендеу≥ Ц сыбырлаған сөздерд≥ ек≥ метрл≥к қашықтықтан қабылдайды. Ѕасқа бұзылыстар анықталмады.

Қандай алдын ала қойылатын диагноз дұрыс?

*¬ибрационды ауру.

*+ѕрофессиональды кереңд≥к.

*ћеньер ауруы

*ћиелит

*Ёнцефаломиелит

!43 жастағы ер к≥с≥ тер шаршағыштыққа, жүрек соғуының жи≥леу ұстамаларына, ауа жетпеу сез≥м≥не, қозғыштыққа, кезеңд≥к қатты бас ауруына, бас айналуына, жалпы жүдеу≥не, әс≥ресе иық және қолының жүдеу≥не шағымданып қаралды. 12 жыл бойы шахтада бұрғышы болып жұмыс истейд≥. Қарап тексергенде: науқас астенизирленген, саусақтар мен табанның акроцианозы. —ухожильды рефлекстер≥ б≥ркелк≥ төмендеген. Ѕарлық сез≥мталдық түрлер≥н≥ң бұзылыстары, әс≥ресе айқын вибрационды. –омберг қалпында тұрақсыз.  оординаторлық сынамасы жең≥л интенци€мен.

Қандай алдын ала қойылатын диагноз дұрыс?

*√ийена-Ѕарре синдромы

*Ѕүй≥рл≥ амиотрофи€лық склероз

*+¬ибрационды ауру

*ѕолиомиелит

*—әулел≥к ауру

!37 жастағы ер к≥с≥, естуд≥ң төмендеу≥не, сыбырлаған сөздерд≥ нашар естид≥, сөйлесу кез≥ндег≥ жақсы қабылдаумен, кезеңд≥к бас ауруына, бас айналуына шағымданып қаралды. 9 жыл бойы авиационды моторист болып жұмыс жасайды. Қарап тексергенде: естуд≥ң әлс≥з төмендеу≥, сыбырлау сөздер≥н ек≥ метрл≥к аралықтан қабылдайды. Ѕасқа бұзылыстар анықталмады.

Қандай алдын алу диагнозы дұрыс?

*+ охлеарлы неврит

*ћеньер ауруы

*ћиелит

*Ёнцефаломиелит

*ќмыртқаның мойын бөл≥м≥н≥ң остеохондрозы

!63 жастағы ер к≥с≥. ≈ртеңг≥с≥н ұйқыдан кей≥н, бас айналуы мен сол қолы мен а€ғындағы әлс≥зд≥кт≥ сез≥нген. Әлс≥зд≥к үдеген және үш күн аралығында сол а€қ қолының салдануы пайда болған, сонымен қатар оң көз≥мен көру≥ нашарланған. ќбъективт≥: јҚ 110/70 мм сын. бағ. ѕульс жүйел≥ минутына 80 соққы, толуы мен қуаты қанағаттанарлық. ∆үрек үндер≥ көмеск≥. ќң жақ ұйқы артери€сының соққысы төмендеген. —ол жақ мұрын ер≥н қатпары тег≥стелген, т≥л≥н сыртөа шығарғанда солға қисайған. —ол жағының а€қ қолының белсенд≥ қимылы шектелген, ондағы б≥лект≥ң бүг≥лу және ж≥л≥нш≥кт≥ң жазылу бұлшықеттер≥н≥ң тонусы жоғарылаған. —ол жақты Ѕабинский патологи€лық рефлекс≥ шақырылады.

Қандай топикалық диагноз дқрыс?

*ћидың сол жақ жарты шары зақымданған және оң көру нерв≥

*ћи қабықтары зақымдалған

*≈к≥ жарты шар да зақымдалған және сол жақ көру нерв≥

*+Ѕас миының оң жақ жарты шары зақымдалған және оң көру нерв≥

*Ѕас миының қытысы зақымдалған

!Ќауқас 25 жаста, ағаш кесуш≥.  өктемде орманда жұмыс жасап жүр≥п, кене шағуына жол бер≥п, оған мән бермеген. 10 күннен кей≥н кенеттен бас ауруы, жүрек айнуы, құсу пайда болған. ƒене қызуының 39∞жоғарылауы, қалтырау, мойын аймағында ауру сез≥м≥ пайда болған. “ұмауратқан науқас рет≥нде амбулаторлық жағдайда ем қабылдаған. Ќауқастың жағдайы нашарлаған және 2Ч3 күннен кей≥н қолында және мойын бұлшықет≥нде әлс≥зд≥к пайда болған. Ќеврологи€лық статусында: мойын және қол бұлшықеттер≥н≥ң әлс≥з салдануы.

Қандай алдын ала қойылатын диагноз дұрыс?

*ћасалық энцефалит

*Ёкономо энцефалит≥

*+ енел≥к энцефалит

*“ұмаулық энцефалит

*Ўильдер лейкоэнцефалит≥

!33 жастағы әйел к≥с≥ оң жақ б≥лег≥ндег≥ күйд≥рет≥н сипаттағы ауру сез≥м≥не, жұмыс кез≥нде оның күшею≥не шағымданып қаралды. ∆оғарыда айтылған шағымдар 2-3 апта аралығында мазалайды. Қарап тексеруде: бұлшықет және оның беку орны ауру сез≥м≥мен, ≥с≥ну≥ анықталады, крепитаци€сы, оң иық буынының қимылы шектелген.

Қандай алдын ала қойылатын диагноз дұрыс?

*Ѕүй≥рл≥ амиотрофи€лық склероз

*+ћиозит

*ћиастени€

*ѕлексит

*ћиелит

!46 жастағы ер к≥с≥. —оңғы 1,5 жыл бойы қолындағы ауру сез≥м≥ және парестези€лар, жалпы жүдеу, кезеңд≥к бас ауруы, бас айналуы, ашуланшақтығы мазалайды.  өң≥л күй≥ кешке қарай нашарлайды. 10 жыл аралығында құрылыста бетонщик болып жұмыс жасайды. Қарау кез≥нде: қолындағы беткей және терең сез≥мталдықтың төмендеу≥, с≥ң≥рл≥к рефлекстерд≥ң төмендеу≥ анықталады. –омберг қалпында теңселу.

Қандай алдын ала қо€тын диагноз ең ықтимал?

*ћиастени€

*+¬ибрационды ауру

*ѕаркинсонизм

*ѕолинейропати€

*√иена-Ѕарре синдромы

!38 жастағы әйел к≥с≥ лет, жедел ауырды, тұмаудан кей≥н сол төменг≥ жақ аймағындағы ауру сез≥м≥ пайда болды, ұстама тәр≥зд≥ сипатта, ұзақтығы 2-3 сек. Ұстамалар сөйлеу кез≥нде, түшк≥ргенде, шайнау және жуынғанда күшейед≥.

Ќеврологи€лық статусында: ауру сез≥м≥ оң жақты V нервт≥ң III бұтағының шығу нүктес≥нде, куркова€ зона сол жақты ауыз бұрышында. Ѕасқа неврологи€лық симптоматика жоқ.  өз түб≥ патологи€сыз. Ѕас миының ћ–“ патологи€сыз.

Қандай препарат тағайындау ең ықтимал?

*÷иклодол

* лоназепам

*+‘инлепсин

*√лицин

*‘енозепам

!42 жастағы әйел к≥с≥, жедел ауырды, суықтанудан кей≥н бет≥ қисайған, оң көз≥н жұму мүмк≥н емес, оң жақ құлақ артындағы аймақта ауру сез≥м≥ пайда болған.

Ќеврологи€лық статусында: оң жақ маңдай қатпары тег≥стелген, лагофтальм, Ѕелла симптомы, оң көз≥нен жас ағу, оң жақ бет≥н≥ң жартысында қимыл шектелген (маңдай, қас, жақтары),оң ауыз бұрышы түскен, ауыз ақсайту кез≥нде оң ауыз бұрышы қимылсыз.

Қандай препарат тағайындау б≥р≥нш≥ кезекте?

*јнтибиотиктер

*+ ортикостероидтар

*“амырлық

*¬ирусқа қарсы

*ƒиуретиктер

!25 жастағы ер к≥с≥. Өткерген отиттан кй≥н, бет≥ қисайған, сол жақ құлақ арты аймағында ауру сез≥м≥ пайда болған. ≈ртеде ештеңемен ауырмаған.

Ќеврологи€лық статусында: сол жақ маңдай қатпары тег≥стелген, көз қатпары S>D, сол жақ ауыз бұрышы түскен, аузын ақсайту кез≥нде ауыз бұрышы қимылсыз, сол көз≥нен жас ағады. Ѕасқа неврологи€лық симптоматика анықталмады.

Ћайықты емд≥ тағайындаңыз.

Қандай препарат тағайындау лайықты?

*‘инлепсин

*ѕирацетам

*ћаннитол

*+ƒексаметазон

*ћексидол

!27 жастағы ер к≥с≥, клиникаға сол бет≥н≥ң жартысының ұстама тәр≥зд≥ ауру сез≥м≥не шағымданып түст≥. јуру сез≥м≥ кенеттен, күйд≥рет≥н, ұстаманың ұзақтыңы б≥рнеше секундтан минутқа дей≥н. јуру сез≥м≥ сол жақ жоғарғы ер≥н аймаңынан басталады, шайнаумен, жуынғанда, қырынғанда күшейед≥. јуру сез≥м≥ гипереми€мен, сол жақты жас ағумен жүред≥.

Қандай препарат тағайындау б≥р≥нш≥ кезекте?

*јктовегин

*+ арбамазепин

*“иамин

*÷еребролизин

*ћилдронат

!56 жастағы ер к≥с≥, кенеттен эмоциональды жүктемеден кей≥н оң а€қ қолындағы әлс≥зд≥кт≥ және жансыздануды, сөйлеуд≥ң қиындауын сез≥нд≥.  өп жылдар бойы артериальды қысымның жоғарғы сандарымен жүрет≥н гипертони€лық аурумен ауырады.

Ќеврологи€лық статусында: моторлы афази€ элементтер≥, оң жақты мұрын ер≥н қатпары тег≥стелген, т≥л≥ оң жаққа қисайған, жең≥л оң жақты гемипарез. Ѕарлық көрсет≥лген белг≥лер үш сағаттың ≥ш≥нде шеш≥лген.

Қандай тактика жүрг≥зу дұрыс?

*∆оспарлы түрде стационарға госпитализаци€

*+ Ўұғыл түрде стационарға госпитализаци€

*јмбулаторлы жағдайда ем алу

*’ирурги€лық ем

*∆оспарлы түрде поликлиникаға қаралу

!57 жастағы ер к≥с≥ ертеңг≥с≥н кенеттен артериальды қысымның 150/100 мм рт.ст. жоғарылау фонында пайда болған қатты бас ауруына, құсуға, оң а€қ қолының жансыздануына және ≥лс≥зд≥г≥не, сөйлеуд≥ң бұзылуына шағымданады. ќбъективт≥ јҚ- 200/115 мм рт. ст., пульс Ц минутына 94 соққы. Ўүйде бұлшықеттер≥н≥ң ригидт≥л≥г≥ 3 көлденең саусақпен,  ерниг және Ѕрудзинский симптомдары ек≥ жақты. Ѕет және оң жақты т≥л мимикалық бұлшықеттер≥н≥ң орталық салдануы, тонусы мен рефлекстерд≥ң жоғарылауымен оң жақты гемиплеги€ және гемигипестези€.

Қандай препарат тағайындау ең лайықты?

*+—ульфат магни€

*гепарин

*јспирин

*теофиллин

*ѕентоксифиллин

!33 жастағы ер к≥с≥, қатты бас ауруына, бас айналуы шағымдарымен жетк≥з≥лд≥. Қарау кез≥нде: шүйде бұлышқетт≥р≥н≥ң ригидт≥л≥г≥,  ерниг симптомы, жалып интоксикаци€ көр≥н≥стер≥, қандағы ¬ассерман реакци€сы оң, ликворда лимфоцитарлы плеоцитоз.

Ѕұл жағдайда қандай емд≥к тактика ең лайықты?

*ѕреднизолон

*»зониазид

*√рамицидин

*+ѕенициллин

*“етрациклин

!40 жастағы әйел к≥с≥, кенеттен ауырды, өткерген тонзиллиттан кей≥н, толқын тәр≥зд≥ қызба, петехиальды бөртпе, мұрнынан қан ағу, жалпы улану көр≥н≥стер≥, буындарындағы ауру сез≥м≥ мазалаған. Ќеврологи€лық статусында: ес≥нде, сұрақтарға әлс≥з жауап беред≥. √оризонтальды нистагм. Ѕұлшықет тонусы төмендеген. √ипергидроз түр≥ндег≥ айқын вегетативт≥ бұзылыстар, а€қ қолдың акроцианозы. –айт-’еддельсон реакци€сы оң нәтижел≥.

Қандай препарат тағайындаған б≥р≥нш≥ ретт≥ болып табылады?

*ѕреднизолон

*+–ифампици

*»зониазид

*ћаннитол

*“иамин

!34 жасар ер к≥с≥, дене қызуының 37,5∞ градусқа жоғарылауымен, айқын бас ауруына, бас айналуына, тәбет≥н≥ң төмендеу≥, ұйқысының бұзылуына шағымданып қаралды. —имптомдар 2 апта ағымында пайда болды және б≥рт≥ндеп күшейд≥. Ќеврологи€лық статусында: сол жақты айқаспалы қылилық, сол жаққа қарағандағы диплопи€, шүйде бұлшықет≥н≥ң ригидт≥л≥г≥ 3см,  ерниг симптомы 120∞градуспен, а€қ қолдың салданулары жоқ.

ќсы жағдайда қандай емд≥к тактика ең лайықты?

*“ерапевтикалық бөл≥мшеге жатқызу.

*ѕульмонологи€лық бөл≥мшеге жатқызу.

*+јрнайы емд≥к мекемеге жатқызу.

*≈мд≥ амбулаторлы жүрг≥зу

*»нфекционды ауруханаға жатқызу

!43 жастағы ер к≥с≥де, толық ден≥ сау фонда дене қызуының 38∞ градусқа жоғарылауы, бас ауруы және құсу, көз алмасында ауру сез≥м≥ пайда болды.

Ќеврологи€лық статусында: қарашықтары D=S, ћанн-√уревич симптомы оң, шүйде бұлшықет≥н≥ң ригидт≥л≥г≥ 2 см,  ерниг симптомы 120∞градуспен, ошақты неврологи€лық симптоматика анықталмады.

Қандай терапи€ тағайындау б≥р≥нш≥ кезекте болып табылады?

*+¬ирусқа қарсы терапи€

*ƒегидратационды терапи€

*√ипотензивт≥ терапи€

*јнтибактериальды теапи€

*јнтигистаминд≥терапи€

!33 жастағы ер к≥с≥ жұмысқа барар жолда, жығылып, құлады, желкес≥мен бордюрға басын соғып алды. ≈с≥н б≥рнеше секундқа жоғалтқан, өзд≥г≥нен тұрып, жұмысқа жеткен, жұмысында б≥р сағаттан кей≥н қатты бас ауруы, бас айналуы және жүрек айнуы пайда болған. ћедпунктке қаралды. Қарау кез≥нде: жұмсақ т≥ндерд≥ң жарақаттары жоқ. ѕульс≥ ритмд≥, мин 82 соққы., јҚЧ110/70 мм.рт.ст. ≈с≥ анық. Өз≥н ұстауы дұрыс. ≈сте сақтауы сақталған. ћенингеальды және ошақты неврологи€лық симптомдар жоқ. Қандай диагностикалық әд≥с б≥р≥нш≥ ретте тағайындалады?

*Ћюмбальды пункци€

*”льразвукова€ доплерографи€

*+ омпьютерна€ томографи€

*ƒопплерографи€

*–еоэнцефалографи€

! омадағы √лазго шкаласы келес≥ критерийлер бойынша баға беред≥:

* өздерд≥ ашу, қозғалу реакци€лары

*Қозғалу реакци€лары, сөзд≥к жауап

* өздерд≥ ашу, сез≥мталдыққа проба, сөзд≥к жауап

*+  өздерд≥ ашу, қозғалу реакци€лары, сөзд≥к жауап

* өздерд≥ ашу, мишық сынамалары, сөзд≥к жауап

!Қабылдау бөл≥м≥не туыстарымен 37 жастағы науқас есс≥з жағдайда кел≥п түст≥. јйтулары бойынша, көп жыл бойы ≥ш≥мд≥кт≥ шамадан тыс қолданады, бүг≥н б≥р сағат көлем≥нде науқаста 5 эпиұстама болған, науқас ес≥н жинамаған.

Ќауқасты жүрг≥зу тактикасы қандай?

*Ќеврологи€лықбөл≥мшеге госпитализаци€

*ѕсихиатри€лықбөл≥мшегегоспитализаци€

*+ѕ»“- ке госпитализаци€

*Ќейрохирурги€лықбөл≥мшегегоспитализаци€

*Ќаркологи€лық бөл≥мшегегоспитализаци€

!Ќауқаста оң жаққа қарағанда горизонтальды нистагм, оң жақта мұрын саусақ сынамасында интенционды тремор, мегалографи€, скандирленген сөйлеу. ѕатологи€лық ошақ қайда орналасқан?

*ћишық құртшасының оң жақ бөл≥г≥нде

*ћишық құртшасының сол жақ бөл≥г≥нде

*+ћишықтың оң жақ жарты шарында

*ћишықтың сол жақ жарты шарында

*≤шк≥ капсулада

!Ќауқас ѕ.,56 жаста,тракторист, сол жақ қолға бер≥лет≥н мойын аймағындағы ауырсынуға шағымданады.јнамнез≥нде:мойын аймағындағы ауырсыну 3 жыл бойы мазалаған.—оңғы 3 айда жағдайы нашарлаған.јуырсыну сол жақ қолға бер≥л≥п,басын қозғалтқанда ауырсыну күшейген.Қарап тексергенде:—2-—3 омыртқаларының қылқанды өс≥нд≥лер≥н≥ң ауырсынуы,корпорадиальды рефлекс төмендеген,иықтың алдыңғы сызығы бойынша жолақ түр≥ндег≥ гипестези€,шынтаққа және 5 саусаққа дей≥н созылған. линикалық диагноз қойыңыз:

*+ћойындық остеохондроз,C8 түб≥ршел≥к синдром

*ћойындық остеохондроз,C6 түб≥ршел≥к синдром

*ћойындық остеохондроз,к≥ш≥ кеуде бұлшықетт≥к синдромы

*ћойындық остеохондроз, иықжауырындық периартроз

*ћойындық остеохондроз,алдыңғы сатылы бұлшықетт≥к синдром

!Ќауқас, 50 жас,бетт≥ң оң жақ бөл≥г≥ндег≥ ұстама тәр≥зд≥ ауырсыну шағымымен кел≥п түст≥.јуырсыну кенеттен пайда болады және өтк≥р,кесел≥ген тәр≥зд≥ сипатта,10-15 секундқа созылады.јуырсыну ұстамасы сөйлеу,шайнау және жұтыну кез≥нде пайда болады.јуырсыну ұстамасы кез≥нде бет≥н тер≥ жабындыларының қызаруымен мимикалық бұлшықеттер≥н≥ң спазмы байқалады.Ұстамадан тыс уақытта инфраорбитальды нүктен≥ң ауырсынуы,оң жақ жоғарғы жақ аймағының гиперстези€сы.Ќауқасқа қандай топтағы препаратты тағайындау керек және неге?

*јнтибиотиктер, қабынуға байланысты

*јнтиоксиданттар,ишеми€ аймағы бар

*“ырысуға қарсы препараттар,эпиприпадканың болуына жоғары мүмк≥нд≥к

*+“ырысуға қарсы препараттар,невропати€лық ауырсыну орыны бар

*—пазмолитиктер,нег≥зг≥ патогенез≥ спазмға байланысты болуы

!Ќауқас 20 жаста, стационарға а€қтарының әлс≥зд≥г≥не, көру≥д≥ң нашарлауына - к≥тап оқығанда әр≥птер ек≥ еселенед≥, оң жақ бет≥н≥ң ұйып қалуына шағымданып түст≥. јнамнез≥нен: жи≥ ∆–¬». ќбьективт≥: ес≥ анық, контакт≥ге түсед≥. ЅћЌ: қарашық OD=OS, фотореакци€лар сақталған,көзин сыртқа қарауды өтингенде ек≥ жақтада мұрынға қарай бағытталу анықталмайды, аккомодаци€ мен конвергенци€ бұзылмаған, оң жақта горизонтальды крупноразмашистый нистагм. ќң жақ бет бөл≥г≥нде сез≥мталдық төмендеген. ј€қтарындағы бұлшықет күш≥ 3 балл, тонустары төмендеген, қолдарында- анықталады D=S, а€қтарында- жоғары. ≈к≥ жақтан да Ѕабинский, –оссолимо, Ўеффер симптомдары оң. ј€қтарында терең сез≥мталдық төмендеген. јбдоминальды рефлекстер-анықталмайды. –омберг кейп≥нде аздап теңселу.  лассификаци€сы бойынша диагнозын анықтаңыз.

*+Ўашыранды склероз,ремисси€ ағымы, алдыңғы ек≥ жақты интернуклеарлы офтальмоплеги€, диссоциаци€лы клиникалық синдромы, әлс≥з спастикалық парапарез.

*Ўашыранды склероз, интермиттирленген ағымда, алдыңғы ек≥ жақты интернуклеарлы офтальмоплеги€, диссоциаци€лы клиникалық синдромы, әлс≥з спастикалық парапарез.

*Ўашыранды склероз, б≥р≥нш≥л≥к-прогредиентт≥ ағым, алдыңғы ек≥ жақты интернуклеарлы офтальмоплеги€, диссоциаци€лы клиникалық синдромы, әлс≥з спастикалық парапарез.

*Ўашыранды склероз, ек≥нш≥л≥к-прогредиентт≥ ағым, алдыңғы ек≥ жақты интернуклеарлы офтальмоплеги€, диссоциаци€лы клиникалық синдромы, терең спастикалық парапарез.

*Ўашыранды склероз, прогрессирленген ағым, артқы монокул€рлы интернуклеарлы офтальмоплеги€, диссоциаци€лы клиникалық синдромы, әлс≥з спастикалық парапарез.

!Ўашыранды склерозбен ауыратын науқаста жұлын-ми сұйықтығының көр≥н≥стер≥?

*∆асушалы-ақуызды диссоциаци€

*+√амма глобулиндер деңгей≥н≥ң жоғарлауы

*Ќейтрофильд≥ плеоцитоз

*Ћимфоцитарлы плеоцитоз

*Ћайлы

!25 жатағы ер адам бас ауыруына және дене температурасының 37,5∞ — соңғы ек≥ күн ≥ш≥нде көтер≥лу≥не шағымданады. јуырардан бұрын өз≥н толық саумын деп санаған. “ексергенде: ес≥ анық, бағыт-бағдары сақталған, желке бұлшықеттер≥н≥ң ригидт≥л≥г≥,  ерниг симптомы ек≥ жақтан оң, басқа неврологи€лық бұзылыстар жоқ. ƒиагностикалық мақсатта люмбальды пункци€ жүрг≥з≥лген. ÷ереброспинальды сұйықтықты зеррттеу барысында мкл да 150 клетка лимфоцит анықталған, белок Ч 0,65 г/л, глюкоза қалыпты. Ѕолжам диагнозы:

*ћенингококкты менингит

*ѕневмококкты менингит

*≤р≥ңд≥ менингит

*+—ерозды менингит

*–евматикалық менингит

{ƒұрыс жауап}= D

$$$0029

Ќауқаста келес≥ симптомдар байқалады: бұлшықет тонусының төмендеу≥, ерк≥нен тыс ретс≥з қозғалыстар, б≥р б≥р≥мен алмасып отыратын. Ќауқас б≥рде көз≥н жұмады, б≥рде т≥л≥н шығарады, б≥рде қолын лақтырады, б≥рде жұлқынады, түр≥н бұзады, бұл тән:

*“ик

*ѕаркинсонизм

*јтетоз

*+’оре€

*√емибаллизм

!3 жастағы балада тексеру барысында а€қтары т≥зе буынында жазылған, бүг≥лу≥ қиындаған, жүру кез≥нде а€қтары айқасады, с≥ң≥р рефлекстр≥ жоғарылаған. ќсы науқастың жүр≥с≥ қай патологи€лық жүр≥ске жатқызылады және нел≥ктен?

*Ўтамптелген, терең сез≥мталдықтың жоғалу салдарынан вследствие выпадени€ глубокой чувствительности

*√емипаретикалық, сол жақтан бұлшық ет күш≥н≥ң әлс≥реу≥нен

*Қуыршақ жүр≥с≥, дофамин жетк≥л≥кс≥зд≥г≥нен

*јтакти€лық, мишықтың зақымдану салдарынан

*+—пастико-паретикалық, а€қ бұлшықет≥н≥ң тонусының жоғары болу салдарынан

!Ќауқас 23 жаста, а€қ-қолдарының әлс≥зд≥г≥не, қол б≥лез≥ктер≥ және табандары ұйуына, жүргенде теңселет≥н≥не шағымданады. Ќауқастың айтуы бойынша ек≥ апта бұрын грипп тәр≥зд≥ жағдай болған. “ексергенде а€қ қолдарының бұлшықет тонустары төмендеген, б≥лез≥к және табан бұлшықет күштер≥ 1 баллға дей≥н төмендеген, Ђшұлық және қолғапї тәр≥зд≥ сез≥мталдықтың төмендеу≥, карпорадиальды және ахилл рефлекстер≥ анықталмайды, а€қ қолдарының тер≥с≥ өзгерген. Ћиквор түсс≥з, мөлд≥р, цитоз 10 лимфоцит, белок- 20 гр/л. Қандай ем тағайындаймыз және не себепт≥?

*÷еребролизин, себеб≥ ишеми€

*ѕрозерин, себеб≥ аутоиммунды процесс

* авинтон, себеб≥ ≥с≥ну және бейспецификалық қабыну

*ѕреднизолон, себеб≥ ≥с≥ну және бейспецификалық қабыну

*+ѕлазмаферез, себеб≥ аутоиммунды процесс.

!Ќауқас “ 18 жаста. ∆едел ауырған. “ексергенде: жалпы жағдайы ауыр, ес≥ күңг≥рттенген, б≥р жақ қырынан басы мен а€ғы ≥ш≥не қарай бүг≥лген.  еудес≥нде, ≥ш≥нде, арқасында, а€қ қолдарында көптеген жұлдызша тәр≥зд≥ геморраги€лық бөртпелер≥ бар, балтыр және т≥зе аймағында б≥р≥г≥п гемморраги€ мөлшер≥ 2 см ге дей≥н жетед≥. ∆елке бұлшықеттер≥н≥ң ригидт≥л≥г≥ мен  ерниг симптомы б≥рден б≥л≥нед≥. Қан анализ≥нде: Ћ - 1 мкл да 18000, Ё“∆ Ц 40 мм/сағ. Ћюмбальды пункци€да: лайлы сұйықтық, нейтрофильд≥ плеоцитоз - 1 мм клеткада 442, белок - 1,32, қант- 0,99 г/л, хлоридтер Ц 122 ммоль/л. Ќауқасқа қандай топтағы антибиотиктер тобын тағайындаймыз және неге?

*ѕенициллиндер, себеб≥ тез регресси€ симптомына әкелет≥н айқын бактерицидт≥ әсер көрсетед≥.

*ѕенициллиндер, себеб≥ эндотоксин босауын алдын алуына бактериостатикалық әсер көрсетед≥

*Ћевомецитиндер, себеб≥ тез регресси€ симптомына әкелет≥н айқын бактерицидт≥ әсер көрсетед≥.

*Ћевомецитиндер, себеб≥ эндотоксин босауын алдын алуына бактериостатикалық әсер көрсетед≥

*÷ефалоспориндер, себеб≥ тез регресси€ симптомына әкелет≥н айқын бактерицидт≥ әсер көрсетед≥.

!ћына жүйке зақымданғанда амавроз дамиды:

* өру трактысы

*»≥с сезу трактысы

* өру төмпеш≥г≥

*+ өру нерв≥с≥

*≤шк≥ капсула

!Қарашықтардың әр түрл≥ болуы аталады:

*ћиоз

*+јнизокори€

*ћидриаз

*јмблиопи€

*јмавроз

!68 жастағы әйел адамда ми инсульты дамыды. Ќеврологи€лық статуста: оң жақты гемиплеги€, гемианестези€ және гемианопси€. ѕатологи€лық ошақ қайда орналасқан:

*ћаңдай бөл≥г≥ сол жақтан

*ћаңдай бөл≥г≥ оң жақтан

*+≤шк≥ капсула сол жақтан

*≤шк≥ капсула оң жақтан

*ћи бағаны

!Ќауқаста дертт≥ң нәтижес≥нде жүрген кезде атакси€, саусақ-мұрын және т≥зе-өкше сынамасын жасағанда интенционды тремор, оңға қарағанда нистагм пайда болды. Ѕұл клиника оң жақтан айқын көр≥нед≥. –омберг позасында науқас оңға құлайды. ѕатологи€лық ошақ орнын көрсет:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 489 | Ќарушение авторских прав


Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

1963 - | 1930 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.097 с.