Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“јҚџ–џѕ. ‘акторлық талдау
ƒәр≥с жоспары(1 сағат)

1. ‘акторларды жүйелеу қажетт≥л≥г≥ және маңызы

2. ƒетерминаци€лық және стохастикалық талдауда факторларды жүйелеуд≥ң нег≥з≥г≥ әд≥стер≥

3. ћоделдеуд≥ң мән≥ және маңызы. ƒетерминаци€лық факторлық моделд≥ң нег≥зг≥ типтер≥. ‘акторлық моделдерд≥ қайта жасау.

Әдебиеттер: 1,3,5,8,9,10,11

ѕрактикалық сабақтардың жоспары(2 сағат)

1-ш≥ сабақ

1. ‘акторларды жүйелеу қажетт≥л≥г≥ және маңызы

2. ƒетерминаци€лық және стохастикалық талдауда факторларды жүйелеуд≥ң нег≥з≥г≥ әд≥стер≥

 

2-ш≥ сабақ

1. ћоделдеуд≥ң мән≥ және маңызы

2. ƒетерминаци€лық факторлық моделд≥ң нег≥зг≥ типтер≥. ‘акторлық моделдерд≥ қайта жасау

—Ө∆ тапсырмасы:

ѕрактикалық тапсырма: Ёкономикалық құбылыстардың арақатынасын, факторлық талдау жөн≥ндег≥ көр≥н≥с≥н, факторлық талдау түрлер≥н, оның нег≥зг≥ м≥ндеттер≥н қарастыру.

—ќӨ∆ тапсырмасы:

Ў≥ есеп

ћәл≥меттер нег≥з≥нде тауар қорлары мен шығыстары арасындағы байланыстың тығыздығын анықтау. јлынған тәуел≠д≥л≥кт≥ кеск≥нмен бейнелеу және коррел€ци€ коэффицент≥н есеп≠теп шығару.

“ауарлар қоры 217 күн құраған жағдайдағы шығыстар деңгей≥н≥ң болжамдық маңызын анықтау.

 өрсетк≥штер  әс≥порын
є1 є2 є3 є4 є5
Ўығыстар деңгей≥ (%)-у          
“ауарлар қоры (күндер)-х          

Ќәтижелер бойынша қорытындылар жасау.

Ў≥ есеп

ƒеректер нег≥з≥нде еңбек өн≥мд≥л≥г≥ мен жұмыстарды автоматтандыру жағдайлары арасындағы тәуелд≥л≥кт≥ анықтау. “әуелд≥л≥кт≥ кестемен (кеск≥нмен) бейнелеу.

 өрсетк≥штер  әс≥порын
є1 є2 є3 є4 є5
≈ңбек өн≥мд≥л≥г≥ (мың т %)          
јвтоматтандыру деңгей≥ (%)          

∆ұмыстардың автоматтандырылу деңгей≥ 58% болған жағдайдағы өн≥мд≥л≥кт≥ң болжамдық маңызын анықтау. Ѕайланыс тығыздығын анықтау.

Ќәтижелер бойынша қорытындылар жасау.

 елес≥ сұрақтарға жауап бер≥н≥здер:

1. ‘акторларды жүйелеу қажетт≥л≥г≥ және маңызы.

2. ƒетерминаци€лық және стохастикалық талдауда факторларды жүйелеуд≥ң нег≥зг≥ әд≥стер≥.

3. ћодельдеуд≥ң мән≥ және маңызы.

4. ƒетерминаци€лық факторлық модельд≥ң нег≥зг≥ типтер≥. ‘акторлық модельдерд≥ қайта жасау.

 

Өз≥н-өз≥ бақылауға арналған сұрақтар:

1. Ёкономикалық Ц математикалық әд≥стерд≥ң маңызы;

2. ‘акторлық талдау м≥ндеттер≥н≥ң мазмұны;

3. Ққатаң-детерминаци€ланған үлг≥лерд≥ жасау мазмұны, оның нег≥зг≥ үлг≥лер≥ мен үлг≥лерд≥ жасау тәс≥лдер≥;

4. —тохастикалық, нақтылай түрде коррел€ци€лық талдау үлг≥лер≥н жасаудың түрлер≥, бағыттық (линейного) бағдарламалау, жаппай қызмет көрсету теори€сы.

 

Ѕ≥л≥м≥н өз бет≥мен тексеру үш≥н тест≥л≥к сұрақтар

1. Қандай белг≥лер факторлық деп аталады:

ј) себеб≥н сипаттайтын;

Ѕ) салдарын сипаттайтын;

¬) кел≥с≥лгенд≥г≥н сипаттайтын.

√) құбылыстарды сипаттайтын

2. “≥келей факторлық байланыс, бұл:

ј) факторлық белг≥н≥ң көбею≥ нәтижел≥л≥кт≥ң көбею≥не әкелед≥;

Ѕ) факторлық белг≥н≥ң көбею≥ нәтижел≥л≥кт≥ң төмендеу≥не әкелед≥;

¬) нәтижел≥к фактордың төмендеу≥ факторлық белг≥н≥ң өсу≥не әкелед≥.

√) нәтижел≥к фактордың төмендеу≥ факторлық белг≥н≥ң төмендеу≥не әкелед≥

3. ћультипликативт≥ үлг≥ өз≥не нен≥ енг≥зед≥?

а) факторлар алгебралық сомалар түр≥нде қатысады;

б) факторлар қосындылар түр≥нде қатысады;

в) факторлар қатынас түр≥нде қатысады.

√) факторлар көбейт≥нд≥с≥нен тұрады

4. ƒетерминаци€лы талдау кез≥ндег≥ үлг≥лер жасау тәс≥лдер≥:

ј) аралас үлг≥; аддитивт≥ үлг≥; мультипликативт≥ үлг≥;

Ѕ) факторлық жүйен≥ созу; факторлық жүйен≥ кеңейту; факторлық жүйен≥ қысқарту;

¬) түзетулер енг≥з≥лген әд≥с; баланстық әд≥с; т≥збект≥к орын алмастыру әд≥с≥.

√) аралас үлг≥; аддитивт≥ үлг≥; факторлық жүйен≥ созу;

5. ‘актор мен нәтиже арасындағы байланыс тығыздығы нен≥ң көмег≥мен анықталады?

ј) ырғақтылық коэффициент≥мен;

Ѕ) түрлену коэффициент≥мен;

¬) коррел€ци€ коэффициент≥мен.

√)факторлардың қосындысымен

6.  оррел€ци€ коэффициент≥н≥ң формуласы қандай?

 

√)

7.  оррел€ци€ коэффициент≥н есептеу кез≥ндег≥ қандай жағ≠дайда көрсетк≥штер арасындағы байланыс тығыз болады?

ј) 0,5-0,7;

Ѕ) 0,3-0,5;

¬) 0,7-0,9.

√) 0,3-0,7

8. Қалыпты теңдеулер жүйес≥н≥ң түрлер≥ қандай?

ј)

Ѕ)

¬)

 

9. Ѕағыттық (линейное) бағдарламалау қашан қолданылад≠ы?

ј) коррел€ци€ коэффициент≥н есептеу кез≥нде;

Ѕ) көл≥к м≥ндеттер≥н шешу кез≥нде;

¬) тауарларды өтк≥зуден түскен түс≥мдерд≥ есептеу кез≥нде.

√) шығындарды есептеу кез≥нде

10. ∆ел≥л≥к кесте қай жерде б≥р≥нш≥ қолданылады:

ј) телемұнараны салу кез≥нде, ћәскеуде;

Ѕ) аспалы жол салу кез≥нде, јлматыда;

¬) јстана қаласындағы телемұнара салуда.

√) аспалы жол салу кез≥нде, ћәскеуде

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1396 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2102 - | 2025 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.