Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕәнн≥ң сипаттамасы.
ћќƒ”Ћ№ƒ≤  ќҚ” ЅјҒƒј–Ћјћј

—»ЋЋјЅ”—

Ѕј јЋј¬–»ј“

 

ѕән≥: УЁкономикалық талдауФ

ћамандығы: 5¬050600 -≈сеп және јудит, 5¬050700 ЦЁкономика,

5¬050900-Қаржы

 афедра: Ёкологи€ және бағалау

 

Ѕарлығы 3 несие (5 ECTS)

дәр≥стер Ц 15сағат

прктикалық сабақтар-30 сағат

—Ө∆ - 75сағат

—ќӨ∆ - 15сағат

 

Қј–јҒјЌƒџ Ц 2015-2016

Үлг≥ 2

—иллабусты құрастырушы ЂЁкологи€ және бағалауї кафедрасының э.ғ.м., аға.оқытұшысы ƒосмағамбетова Ѕ.Ѕ. ЂЁкономикалық талдауї пән≥н≥ң типт≥к (жұмыс) бағдарлама нег≥з≥нде және ҚҚЁ” Ц ћ» Ц 85 Ц 05.01 Ц 2015 пәндер≥н≥ң оқу - әд≥стемел≥к кешен≥н≥ң құрылымына қойылатын талаптардың нег≥з≥нде силлабус құрастырылды.

 

 

ќқу - әд≥стемел≥к симинарының отырысында қарастырылды

Ђ18ї маусым 2015 ж. ’аттама є 10

 

 

 

 афедра меңгеруш≥с≥ х.ғ.д., профессор Ѕайкенова √.√.

 

ќқытушы жөн≥ндег≥ мәл≥меттер:

ƒосмағамбетова Ѕақтығүл Ѕахтыбалақызы- э.ғ.м., аға.оқытұшы

ќқитын пәндер т≥з≥м≥: Ёкономикалық талдау, Ёкологи€лық-экономикалық талдау, Әлеуметт≥к статистика, Ёкономикадағы статистикалық әд≥стер,ћашиналарды, жабдықтарды және көл≥к құралдарды бағалау

ќфис: Ѕағалау, статиистика және ЁЁѕ кафедрасы, дәр≥схана є 332.

“олық мекен Ц жайы: Қарағанды, јкадеми€лық є 9 көшес≥

телефон 44 16 24 (қосымша 131).

 

Үлг≥ 3

ѕәнн≥ң сипаттамасы.

Қазақстан –еспубликасында нақты қалыптасқан экономи≠ка≠≠лық ахуал мен экономикалық реформалардың динамикасы мен үрд≥с≥ аталмыш пәнд≥ қайта қарау және одан әр≥ жет≥лд≥руд≥ талап етед≥. ћәселен, нарықтық қатынастар жағдайындағы әр≠түр≠л≥ менш≥к нысандарындағы кәс≥порындар, фирмалар мен ком≠пани€лар қызмет≥не болжам жасау күн өткен сайын көк≠ей≠кест≥ мәселеге айналуда.

ѕәнн≥ң мақсаты. јталмыш курсты иегеру, аналитикалық ойларды жинақтай отырып, сту≠дент≠терге нақты ≥с жағдайын кәс≥би тұрғыдан бағалауға және оның нег≥з≥нде әртүрл≥ менш≥к нысандарындағы кәс≥п≠орын≠дар≠дың стратеги€сы мен тактикасы бойынша дұрыс шеш≥м қабыл≠дау.

Ўаруашылық немесе кәс≥пкерл≥к қызметке экономикалық талдау жасаудың жетк≥л≥кт≥ б≥л≥м≥не ие болмай тұрып жас ма≠ман≠дар өздер≥н≥ң жұмыс практикаларында, нарықтық экономика заңдарының талаптарына сәйкес талдау әд≥с≥ мен оның ұйымдық формаларын жет≥лд≥ре алмайды.

ћ≥ндеттер:

Ј экономикалық талдау пән≥ шарттық м≥ндеттемелерд≥ң орындалуымен және алынған нәтижелер≥мен байланысты, сандық және сапалық көрсетк≥штерде көрсет≥лген шаруашылық процес≥, сондай-ақ шаруашылық қызмет≥н≥ң себепт≥к салдардық байланыстарын қарастыру;

Ј экономикалық талдауда қолданылатың дәстүрл≥ әд≥стерд≥ зарттеу;

Ј басқару шеш≥мдер≥ қабылдағанда факторлық талдау нәтижелер≥н қолдану;

Ј факторлардың өзара байланысын және қызмет нәтижелер≥не жағымды және жағымсыз түрде әсер етет≥н жағдайларды зерттеу;

Ј басқарушылық талдау мен қаржылық талдаудың өзара байлынысн аңғару;

Ј өн≥мдерд≥ шығару және өтк≥зу талдауының әд≥стемес≥ң, факторлық талдау жалғастырушылығын зерттеу;

Ј материалдық және еңбек қорларды пайдалану маңызың, ақпараттық базасың, оның өзгер≥с≥не әсер етет≥н факторларды анықтап зерттеу;

Ј кеәс≥порын нег≥зг≥ қорларын≥ң қозғалысы мен жағдайының талдау әд≥стер≥н, кәс≥порын нег≥зг≥ қорларың пайдалану ти≥мд≥л≥г≥н талдау.

Ј қаржылық талдаудың түс≥н≥г≥н, мақсаттарың,мән≥н түс≥н≥п ұғу, ақпараттық базасынынң құрылымын талдау.

Ёкономикалық талдау студенттерд≥ң ғылыми ойлау ой өр≥с≥н кеңейт≥п және дамытуға, сондай-ақ алған б≥л≥мд≥ тәж≥рибел≥к қызметте қолдануға мүмк≥нд≥к беред≥, оны оқып-үйрену кәс≥порын≠дар≠≠дың, есепт≥ң басқарушылық және қаржылық бөл≥ну≥мен, бух≠гал≠≠терл≥к есеп және аудит методологи€сы жөн≥ндег≥ депар≠та≠мент≠т≥ң әртүрл≥ толықтырулары, қаулыларымен бухгалтерл≥к есеп≠т≥ң жаңа стандарттарына көшу≥н ескере отырып жүрг≥з≥лед≥.

ѕререквизиттер≥: Ђ —татистика ї, Ђ Ёкономикалық талдаудың теори€сы ї.

ѕостреквизиттер≥: Ђ аржылық есепї, ЂҚаржылық менеджментї.

ќқыту нәтижелер≥:

ј. ЂЁкономикалық талдауї пән≥н≥ң әд≥с≥н және әд≥стемес≥н, нег≥зг≥ экономикалық көрсетк≥штерд≥ менгеру, аталған жүен≥ түс≥ну және б≥л≥м≥н көрсете б≥лу.

¬.  әс≥порынның өнд≥р≥ст≥к шаруашылық әрекет≥н талдау жасай б≥лу, талдаудың жеке нәтижелер≥н жалпылау және ти≥ст≥ қорытынды жасау ти≥мд≥ басқарушылық шеш≥м қабылдау үш≥н.

—. Қаржы шаруашылық әрекет≥ бойынша ақпараттарды жинау, ж≥ктеу, талдау жасау арқылы экономикалық проблемаларды шеше б≥лу.

ƒ. Ұйымдардың қаржы тұрақтылығына, төлемқаб≥летт≥л≥г≥не, өт≥мд≥л≥г≥не баға беру.

≈. Ұйымдардың қаржы шаруашылығын студенттер өз бет≥мен талдау жасауды үйрену

ѕәнд≥ зерттеу әд≥стемес≥. Ёкономикалық талдау пән≥н≥ң әд≥стемес≥ өз≥н≥ң ерекшел≥ктер≥ мен қойылып отырған мақсатымен анықталады. ќсыған байланысты арнайы б≥л≥м және б≥л≥кт≥л≥кт≥ң қалыптасуына бағытталған коррел€ци€лық-регресст≥к талдау, салыстырмалы талдау әд≥стемес≥, кейст≥к әд≥с≥, ахуалдық есептер си€қты оқтыту әд≥стемелер≥н қолданған жөн.

Үлг≥ 4

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 580 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1315 - | 1284 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.