Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“јҚџ–џѕ.  омпани€ның қаржы жағдайына жалпы баға беру
ƒәр≥с жоспары(1 сағат)

1. “алдаулық процедуралардың сипаттамасы

2.  әс≥порын баласы активтер≥ мен пассивтер≥н құрылымдық талдау. ѕассив құрылымын талдау. јктив құрылымын талдау

3. Ѕалансты көлденең және т≥к талдау.—алыстырмалы талдаулық баланс

Әдебиеттер: 1,2,3,4,7,8

 

ѕрактикалық сабақтардың жоспары(2 сағат)

1-ш≥ сабақ

1. “алдаулық процедуралардың сипаттамасы

2.  әс≥порын баласы активтер≥ мен пассивтер≥н құрылымдық талдау ѕассив құрылымын талдау. јктив құрылымын талдау

2-ш≥ сабақ

1. Ѕалансты көлденең және т≥к талдау

2. —алыстырмалы талдаулық баланс

—Ө∆ тапсырмасы:

ѕрактикалық тапсырма:

1.Ѕасылымнан кез келген кәс≥порынның балансының деректер≥ бойынша баланс валютасының өсу коэффициент≥н анықтаңыздар

2. Ѕасылымнан кез келген кәс≥порынның Ђ“абыстар мен шығындар туралы есеп беруї деректер≥ бойынша таза табыстың өсу коэффициент≥н анықтаңыздар, активтерд≥ң құрамы мен құрылымын талдаңыздар.

—ќӨ∆ тапсырмасы:

 елес≥ сұрақтарға жауап бер≥н≥здер:

1. Қаржылық талдаудың ақпараттық базасы және м≥ндеттер≥.

2. Қаржылық жағдайын талдау әд≥стемес≥.

3. Ұзақ мерз≥мд≥ қорлардың құрамы мен құрылымың талдау.

4. јғымдағы қорлардың құрамы мен құрылымың талдау

Өз≥н-өз≥ бақылауға арналған сұрақтар:

1.Ѕаланс активтер≥н≥ң қозғалысы мен құрылымын талдау

1.  әс≥порын активтер≥н мобильд≥к және иммобилизаци€ланған қаражаттарына қарай ж≥ктеу

2. Ұзақ мерз≥мд≥ активтерд≥ талдау

3. јғымдағы активтерд≥ талдау

4. јктивтерд≥ң қалыптасу көздер≥н талдау

5. “алдаудың әд≥стер≥, ерекшел≥ктер≥.

6. “≥г≥нен талдау

7.  өлденең талдау

8. “рендт≥к талдау

9. ‘акторлық талдау

10. —алыстырмалы талдау

11. оэффициенттер әд≥с≥

 

Ѕ≥л≥м≥н өз бет≥мен тексеру үш≥н тест≥л≥к сұрақтар

1. Ѕаланс актив≥н≥ң ≤ бөл≥м≥нде не көрсет≥лед≥?

а) нег≥зг≥ құралдар және айналымнан тыс активтер;

б) менш≥кт≥ құралдар көздер≥;

в) қысқа мерз≥мд≥к несиелер мен займдар

2. Қаржылық жағдайына талдау жасау кез≥нде нег≥зг≥ көз болып саналатын не?

а) Ђ1 саудаї, Ђ2 саудаї фирмаларының есеп беру≥;

б) есеп кестелер≥ т≥ркелген баланс;

в) жедел есеп пен есеп беру мәл≥меттер≥.

3. Ѕалансты оқу түр≥нде не түс≥нд≥р≥лед≥?

а) фирма жұмысының қорытындысымен және баланс бойынша

оның қаржылық жағдайымен алдын-ала танысу;

б) баланс актив≥ баптарының құрылымына талдау жасау;

в) баланс актив≥ баптарының құрылымына талдау жасау.

4.  өлденең талдау Ц бұл:

ј) есеп берудiң әрбiр позици€сын өткен кезеңмен салыстыру.

B) әрбiр есеп берудiң позици€сының жалпы нәтижеге тигiзетiн әсерiн айкындай отырып, қорытынды көрсеткiштердiң құрылымын айқындау.

C) барлық көрсеткiштер 100 % деп алынатын базистiк жыл денгейiнен, бiрқатар жылдар көрсеткiштерiнiң салыстырмалы ауытқуын есептеу.

D) жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткiшке тигiзетiн әсерiн зерттеудiң детерминделген немесе реттелмеген тәсiлдерi көмегiмен талдау.

E) дұрыс жауабы жоқ.

5. ‘акторлық талдау Ц бұл:

ј) есеп берудiң әрбiр позици€сын өткен кезеңмен салыстыру.

B) әрбiр есеп берудiң позици€сының жалпы нәтижеге тигiзетiн әсерiн айкындай отырып, қорытынды көрсеткiштердiң құрылымын айқындау.

C) барлық көрсеткiштер 100 % деп алынатын базистiк жыл денгейiнен, бiрқатар жылдар көрсеткiштерiнiң салыстырмалы ауытқуын есептеу.

D) жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткiшке тигiзетiн әсерiн зерттеудiң детерминделген немесе реттелмеген тәсiлдерi көмегiмен талдау.

E) дұрыс жауабы жоқ.

6. “рендтiк талдау Ц бұл:

ј) есеп берудiң әрбiр позици€сын өткен кезеңмен салыстыру.

B) әрбiр есеп берудiң позици€сының жалпы нәтижеге тигiзетiн әсерiн айкындай отырып, қорытынды көрсеткiштердiң құрылымын айқындау.

C) барлық көрсеткiштер 100 % деп алынатын базистiк жыл денгейiнен, бiрқатар жылдар көрсеткiштерiнiң салыстырмалы ауытқуын есептеу.

D) жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткiшке тигiзетiн әсерiн зерттеудiң детерминделген немесе реттелмеген тәсiлдерi көмегiмен талдау.

E) дұрыс жауабы жоқ.

7.  ұрылымдық талдау Ц бұл:

ј) есеп берудiң әрбiр позици€сын өткен кезеңмен салыстыру.

B) әрбiр есеп берудiң позици€сының жалпы нәтижеге тигiзетiн әсерiн айкындай отырып, қорытынды көрсеткiштердiң құрылымын айқындау.

C) барлық көрсеткiштер 100 % деп алынатын базистiк жыл денгейiнен, бiрқатар жылдар көрсеткiштерiнiң салыстырмалы ауытқуын есептеу.

D) жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткiшке тигiзетiн әсерiн зерттеудiң детерминделген немесе реттелмеген тәсiлдерi көмегiмен талдау.

E) дұрыс жауабы жоқ.

8. Ѕаланстың валютасының өсу коэффициентi қалай анықталады?

ј)   = (Ѕ¬∆.— - Ѕ¬∆.Ѕ.): Ѕ¬∆.Ѕ

B)   = (Ѕ¬∆.—. + Ѕ¬∆.Ѕ.): Ѕ¬∆.—.

C)   = (Ѕ¬∆.Ѕ.- Ѕ¬∆.Ѕ.): Ѕ¬∆.Ѕ

D)   = (Ѕ¬∆.Ѕ- Ѕ¬∆.—.): Ѕ¬∆.Ѕ

E) дұрыс жауабы жоқ

ћұндағы: Ѕ¬∆.— Ц жыл соңындағы баланс валютасы;

Ѕ¬∆.Ѕ - жыл басындағы баланс валютасы.

9. “аза табыстың өсу коэффициентi қалай анықталады?

ј)   = (““∆.— - ““∆.Ѕ.): ““∆.Ѕ

B)   = (““∆.—. + ““∆.Ѕ.): ““∆.Ѕ.

C)   = (““∆.Ѕ.- ““∆.Ѕ.): ““∆.Ѕ

D)   = (““∆.Ѕ- ““∆.—.): ““∆.Ѕ

E) дұрыс жауабы жоқ

ћұндағы: ““∆.— Ц жыл соңындағы таза табыс;

““∆.Ѕ - жыл басындағы таза табыс.

10.  әсiпорын активтерiнiң құны қалай анықталады?

ј) ј  = Ұћј+Қћј

B) ј  = Ѕ¬

C) ј  = ј∆—-ћ 

D) ј, B жауаптары дұрыс

E) дұрыс жауабы жоқ

ћұндағы: ј  - активтердiң құны, Ѕ¬ - баланс валютасы, ј∆— Ц активтердiң жалпы сомасы, ћ  Ц меншiктi капитал.

11. ѕерманенттi капитал дегенiмiз:

ј) ѕ = ћ +Ұћћ

B) ѕ = ћ -ћћ

C) ѕ = ћ +Ұћћ+Қћћ

D) ѕ = ћ  +Қћћ

E) ѕ = ћ -Қћћ

ћұндағы: ѕ - перманенттi капитал, ћ - меншiктi капитал, Ұћћ- ұзак мерзiмдi мiндеттемелер, Қћћ -қысқа мерзiмдi мiндеттемелер.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 760 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2094 - | 2008 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.