Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ёкономикалық талдаудың пән≥ және объект≥с≥.
4. Ёкономикалық талдаудың мақсаты мен оның пайдаланушылар.

—ќӨ∆ тапсырмасы:

 елес≥ сұрақтарға жауап бер≥н≥здер:

1. Ёкономикалық талдауда пайдаланылатын экономика≠лық ақпараттар жүйес≥.

2. Ёкономикалық ақпараттардың ж≥ктеу≥.

3. “алдауға аналитикалық мәл≥меттер дайындау және шетелд≥к есеп беруш≥л≥к жағдайының ерекшел≥к≠тер≥.

 

Ѕ≥л≥м≥н өз бет≥мен тексеру үш≥н тест≥л≥к сұрақтар

1. јқпараттардың (рационалды) ти≥мд≥ жүйес≥н≥ң маңызы неде?

а) пайдаланылатын ақпараттар көлем≥н қысқарту;

ә) пайдаланылатын ақпараттар көлем≥н көбейту;

б) қайталама ақпараттарды пайдалану.

2. Қанығушылық бойынша ақпараттардың ж≥ктеу≥:

а) 1. мәт≥нд≥к;

2. жетк≥л≥кт≥;

3. артық.

ә) 1. жетк≥л≥кс≥з;

2. жетк≥л≥кт≥;

3. кеск≥нд≥к.

б) 1. артық;

2. цифрлық;

3. кеск≥нд≥к.

3. ‘ункционалдық заң бұзушылық бойынша ақпараттар ж≥ктеу≥:

а) 1. кеск≥нд≥к;

2. цифрлық;

3. артық.

ә) 1. жетк≥л≥кс≥з;

2. артық;

3. мәт≥нд≥к.

б) 1. болжамдық;

2. нормативт≥к;

3. есеп-есеп беруш≥л≥к.

4. Өңделу дәрежес≥ бойынша ақпараттардың ж≥ктеу≥:

а) 1. бастапқы;

2. аралық;

3. нәтижел≥к.

ә) 1. болжамдық;

2. аралық;

3. мәт≥нд≥к.

б) 1. өңделет≥н;

2. өңделмейт≥н;

5. Ўетелд≥к есеп беруш≥л≥ктег≥ балансты құрудың принцип≠тер≥ қандай?

а) 1. актив - өт≥мд≥кт≥ң өсу≥ бойынша;

2. пассив Ц м≥ндеттемелерд≥ өтеу мерз≥м≥н≥ң қысқаруы

бойынша;

ә) 1. актив - өт≥мд≥ктен айрылу бойынша;

2. пассив Ц м≥ндеттемелерд≥ өтеу мерз≥м≥н≥ң өсу≥ бойынша;

б) 1. актив - өт≥мд≥кт≥ң өсу≥ бойынша;

2. пассив Ц м≥ндеттемелерд≥ өтеу мерз≥м≥н≥ң өсу≥ бойынша.

“јҚџ–џѕ. Ёкономикалық талдаудың әд≥стер≥ мен тәс≥лдер≥

ƒәр≥с жоспары (1 сағат)

1. Ёкономикалық талдау әд≥стер≥н≥ң түс≥н≥г≥

2. јбсолютт≥к және салыстырмалы айырмашылықтардың дәстүрл≥ әд≥стер≥: топтастыру, орташа шамалар, салыстыру әд≥с≥, индекст≥к әд≥с, орын алмастыру әд≥с≥

3. ћатематикалық әд≥стер≥: математикалық статистика әд≥стер≥, эконометрикалық әд≥стер, коррел€ци€-регресси€лық талдау

Әдебиеттер: 1,2,5,6,8,12

 

ѕрактикалық сабақтардың жоспары(2 сағат)

1-ш≥ сабақ

1. јбсолютт≥к және салыстырмалы айырмашылықтардың дәстүрл≥ әд≥стер≥: топтастыру, орташа шамалар, салыстыру әд≥с≥,

2. »ндекст≥к әд≥с, орын алмастыру әд≥с≥

3. Қайта есептелген шама әд≥ст≥ң маңызы

4. »ндекст≥к әд≥ст≥н маңызы

 

2-ш≥ сабақ

1. ћатематикалық статистика әд≥стер≥

2. Ёконометрикалық әд≥стер

3.  оррел€ци€-регресси€лық талдау

—Ө∆ тапсырмасы:

ѕрактикалық тапсырма:  әс≥порын қызмет≥н экономикалық талдаудың әд≥стер≥ мен тәс≥дер≥н: салыстыру, қатысты және орта шамалар тәс≥л≥н, топтастыру тәс≥л≥н, индекст≥к әд≥с, орын алмастыру әд≥с≥, математикалық әд≥стерд≥ қарастыру

—ќӨ∆ тапсырмасы:

Ў≥ есеп.

ƒеректер нег≥з≥нде саудадан түскен түс≥мд≥ анықтау және орнын алмастыру әд≥с≥н пайдалана отырып, оның өзгеру≥не факторлардың әсер≥н есептеп шығару.

 

 өрсетк≥штер Ѕолжам Ќақты
1. ƒүкенн≥ң жұмыс күндер≥н≥ң саны    
2. Ѕ≥р күндег≥ сағаттарының саны 10,0 9,0
3. —атушылар саны    
4. 1 сағаттағы өн≥мд≥л≥к (мың теңге) 2,8 3,0
—аудадан түскен түс≥м ? ?

Қорытынды жасау.

Ў≥ есеп.

Ѕ≥р айдағы өнд≥р≥лген өн≥м көлем≥н анықтау және интегралды, түзетулер енг≥з≥лген әд≥стерд≥ пайдалана отырып, оның өзгеру≥не факторлардың әсер≥н есептеп шығару.

 өрсетк≥штер Ѕолжам Ќақты
1. ∆ұмыскерлерд≥ң саны    
2. 1 сағаттағы өн≥мд≥л≥г≥ (мың теңге) 97,8 105,6
Өнд≥рген өн≥м көлем≥ ? ?

Қорытынды жасау

 

 елес≥ сұрақтарға жауап бер≥н≥здер:

1. Ёкономикалық талдаудың әд≥стр≥.

2.  әс≥порындардың жұмыс нәтижелер≥не әсер етет≥н факторлар және олардың ж≥ктеу≥

3. Ёкономикалық талдаудың дәстүрл≥ тәс≥лдер≥.

4. јбсолютт≥к және салыстырмалы айырмашылықтардың дәстүрл≥ әд≥стер≥: топпастыру, орташа шамалар, салыстыру әд≥с≥, индекст≥к әд≥с.

5. ћатематикалық әд≥стер: математикалық статистикалық әд≥стер≥, эконометрикалық әд≥стер, коррел€ци€лық-регресси€лық талдау.

 

Өз≥н-өз≥ бақылауға арналған сұрақтар:

1. “үзетулер енг≥з≥лген (көлем≥ қайта саналған) әд≥с≥н≥н сипаттамасы;

2. »нтегралды әд≥с≥н≥н сипаттамасы;

3. ќрын алмастыру әд≥с≥н≥н сипаттамасы;

4. Ѕаланстық әд≥с≥н≥н сипаттамасы;

5. »ндекст≥к әд≥с≥н≥н сипаттамасы.

6. ≈сеп шығару (есептер жинағынан).

7. ћатематикалық статистикалық әд≥стер.

8.  оррел€ци€лық-регресси€лық талдау.

9. ≈сеп шығару.

 

Ѕ≥л≥м≥н өз бет≥мен тексеру үш≥н тест≥л≥к сұрақтар

1. ”ақыт бойынша әрекет ету факторларының ж≥ктеу≥:

а) 1. тұрақты;

2. уақытша;

ә) 1. сандық бағалауға бер≥лет≥н;

2. сандық бағалауға бер≥лмейт≥н;

б) 1. нег≥зг≥;

2. қайталама.

2. “үзетулер енг≥з≥лген шама әд≥стер≥ қашан қолданылады?

а) ек≥ фактордың әсер≥н есептеу үш≥н;

ә) коррел€ци€лық талдау үш≥н;

б) үш фактордың әсер≥н есептеу үш≥н.

3. “үзетулер енг≥з≥лген шама әд≥с≥ жағдайында б≥р≥нш≥ фактордың әсер≥н қалай анықтауға болады?

а) “¬-ѕ¬;

б) ѕ¬-—¬;

в) —¬-ѕ¬.

4. »нтегралды әд≥с жағдайында нәтижеге сапалық фактор≠дың әсер≥ қалай анықталады?

5. “≥збект≥ орын алмастыру әд≥с≥ жағдайында үш≥нш≥ фактордың әсер≥н қалай анықтауға болады?

а) ≤ орын Ц ≤≤ орын;

ә) ≤≤ орын Ц ≤≤≤ орын;

б) ≤≤≤ орын Ц ≤≤ орын.

6. “≥збект≥к орын алмастыру әд≥с≥ қашан қолданылады?

а) ек≥ фактордың әсер≥н есептеу үш≥н;

ә) үш және оданда көп факторлардың әсер≥н есептеу үш≥н;

б) б≥р фактор әсер≥н есептеу үш≥н.

7. ‘акторлық талдау кез≥нде интегралды әд≥с қай уақытта қолданылады?

а) ек≥ көрсетк≥ш қосындысы нәтижес≥нде;

ә) ек≥ көрсетк≥ш қатынасы нәтижес≥нде;

б) төрт көрсетк≥шт≥ң қосындысы нәтижес≥нде.

8. Ѕаланстық байланыстың формуласы қандай?

а) ќн+ѕ=ќк+ѕ+ѕ¬;

ә) ќн+ѕ=ќк+ѕ¬+–;

б) ќк+ѕ=ќн+ѕ¬+–.

9. »ндекст≥к әд≥с кез≥нде сауда түс≥м≥ бойынша жалпы ауытқулар қалай анықталады?

10. »ндекст≥к әд≥с қай уақытта қолданылады?

а) үш фактордың нәтижеге әсер≥н есептеу үш≥н;

ә) сауда түс≥м≥не баға мен санның әсер≥н есептеу үш≥н;

б) тауарлардыолардың ақшалай к≥р≥стер≥н есептеу үш≥н.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1090 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2007 - | 1769 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.