Ульяненко О.В. к.е.н., доц., ХНАУ ім. В. Докучаєва
Лекции.Орг

Поиск:


Ульяненко О.В. к.е.н., доц., ХНАУ ім. В. Докучаєва
ТЕСТИ ЗРІЗУ ЗНАНЬ

З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

ДИСЦИПЛІНА

«Економіка праці й соціально-трудові відносини»

Навч. рік

КИЇВ - 2012


Розробники:

Кравченко О.М., к.е.н., доц. ХНТУСГ ім. Петра Василенка,

Олійник Т.І., д.е.н., проф., ХНАУ ім. В. Докучаєва

Олійник В.В к.е.н., доц., ХНАУ ім. В. Докучаєва

Ульяненко О.В. к.е.н., доц., ХНАУ ім. В. Докучаєва

 

1. Об’єктом вивчення економіки праці є:

а) людина;

б) праця;

в) трудові ресурси;

г) персонал.

 

2. Праця – це:

а) свідома цілеспрямована створююча діяльність людини;

б) прикладання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисного результату у задоволенні своїх матеріальних та духовних потреб;

в) процес перетворення ресурсів природи в цінності та блага, що здійснюється і керується людиною під дією як зовнішніх стимулів, так і внутрішніх спонукань;

г) усі відповіді вірні.

 

3. Які характеристики притаманні праці:

а) локальні та глобальні;

б) загальні та абстрактні;

в) кількісні та якісні;

г) фізичні та духовні.

 

4. Предметом вивчення курсу "Економіка праці і соціально-трудові відносини" є:

а) ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах;

б) праці як свідома цілеспрямована діяльність людини;

в) сукупність теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення ефектив­ного використання його у сфері праці як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях з метою забезпечення високої якості життя населення та високої ефективності економічної діяльності;

г) праці як результат людського спілкування.

 

5. Які виділяють блоки актуальних проблем економіки праці на сучасному етапі:

а) змі­ни безпосередньо у трудовому процесі;

б) трансформація відносин на ринку праці;

в) соціалізація трудових відносин;

г) усі відповіді вірні.

 

6. До елементів процесу праці відносять:

а) предмети праці, засоби праці та сама праця;

б) технологія діяльності;

в) організація праці;

г) усі перераховані елементи.

 

7. Що виступає однією з найважливіших форм самовираження, самоактуалізації й самовдосконалення людини?

а) робота;

б) діяльність;

в) праця;

г) виробництво.

 

8. Праця поділяється на працю за ба­жанням, за необхідністю, з приму­су залежно від:

а) характеру та змісту праці;

б) умов праці;

в) настрою та відповідальності;

г) способу та засобу праці.

 

9. Працю поділяють на промислову, сільськогосподарську, будівельну, транспортну, комуніка­ційну тощо залежно від:

а) умов праці;

б) міри абстрагування;

в) предмету та продукту праці;

г) немає правильної відповіді.

 

10. Розрізняють ручну, механізовану та автоматизовану працю залежно від:

а) характеру та змісту праці;

б) умов праці;

в) настрою та відповідальністю;

г) способу та засобу праці.

 

11. Праця буває важка, середньо важка та легка залежно від:

а) характеру та змісту праці;

б) умов праці;

в) регламентованості та новаційності;

г) способу та засобу праці.

 

12. Праця поділяється на творчу, управлінську та виконавчу залежно від:

а) виду діяльності;

б) від рівня освіти;

в) ступня механізації;

г) умов праці.

 

13. Працю поділяють на привабливу та непривабливу залежно від:

а) виду діяльності;

б) від рівня освіти;

в) ступня механізації;

г) умов праці.

 

14. За способом спілкування соціально-трудові відносини бувають:

а) внутрішньо виробничі та внутрішньо організаційні;

б) безособові та міжособові;

в) формальні та неформальні;

г) усі відповіді вірні.

 

15. Взаємозв’язки між суб’єктами соціально-трудових відносин виникають тільки на рівні:

а) усі перераховані рівні;

б) працівник - працівник;

в) працівник - роботодавець;

г) роботодавець - держава.

 

16. Виділяють два типи соціально-трудових відносин:

а) патерналізм та соціальне партнерство;

б) партнерство та субсидіарність;

в) солідарність та патерналізм;

г) інтегрованість та соціальне партнерство.

 

17. Показники продуктивності праці:

а) при їх визначенні вироблену продукцію співвідносять з витратами живої праці;

б) розраховуються до одержання продукції;

в) використовуються нормо-години потрібні для виготовлення одиниці продукції;

г) розраховуються (за окремими культурами) за кожною технологічною операцією діленням затрачених на цій операції людино-годин на площу посіву відповідної культури.

 

18. Ринок праці – це:

а) сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу;

б) попит окремого роботодавця на робочу силу;

в) потреба на працівників для заповнення вакантних робочих місць;

г) диференціація видів трудової діяльності між різними групами працівників.

 

19. Частина населення, що забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів, робіт та послуг:

а) економічно неактивне населення;

б) економічно активне населення;

в) фізично активне населення;

г) зайняте населення.

 

20. Виберіть із зазначених нижче показник, що характеризує природний рух населення:

а) рівень народжуваності;

б) рівень смертності;

в) природній приріст населення;

г) усі відповіді вірні.

 

21. Економічний рух населення:

а) обумовлений такими чинниками, як освіта, професійна підготовка, національність, місце проживання старших поколінь тощо;

б) обумовлений зміною його трудової активності;

в) узагальнений вираз зміни чисельності населення на певній території за рахунок смертності та народжуваності людей;

г) немає правильної відповіді.

 

22. Принцип патерналізму характеризується:

а) сумісною відповідальністю людей, яка ґрунтується на особисті відповідальності і згоді, однодумності і спільності інтересів;

б) загостренням суперечностей у трудових відносинах;

в) прагненням працівників до самостійності і самореалізації, запобіганням перенесенню відповідальності на інших суб'єктів;

г) головною роллю держави у регулюванні соціально-трудових відносин.

23. Термін «трипартизм» охоплює такі питання в системі соціального партнерства:

а) двохсторонні колективні договори;

б) трьохсторонні колективні консультації та переговори між державою, роботодавцями та найманими працівниками;

в) трудові конфлікти і їх врегулювання;

г) участь працівників у прийняті різноманітних рішень на підприємствах.

 

24. Сутність соціального партнерства – це:

а) взаємозалежність і взаємодія суб'єктів соціально-трудових відносин, яка виникає в процесі праці та спрямована на регулювання умов трудового життя;

б) сукупність соціально-економічних відносин між представниками працівників, роботодавців і держави, спрямоване на співробітництво в питаннях соціально-трудових відносин;

в) проявляється у збереженні прагнення людини до самостійності й самореалізації та покликаний запобігати перенесенню відповідальності на інших суб'єктів соціально-трудових відносин;

г) немає правильної відповіді.

 

25. Основними сторонами соціального партнерства на сучасному етапі є:

а) представники уряду і представники профспілок;

б) представники профспілок і представники підприємців;

в) представники уряду і підприємців;

г) представники держави, роботодавців та працівників (профспілки).

26. Умовами виникнення ринку праці є:

а) юридична свобода і здатність власника робочої сили за своїм розсудом розпоряджатись своїми здібностями до праці;

б) відсутність у людини всього необхідного для ведення свого господарства як джерела одержання всіх потрібних для життя засобів існування;

в) поява на ньому покупця-підприємця, який економічно змушений вийти на ринок праці, щоб купити запропоновану для продажу здатність до праці потрібних йому працівників;

г) усі відповіді вірні.

 

27. Суб'єктами ринку праці є:

а) роботодавці і наймані працівники;

б) наймані працівники та держава;

в) роботодавці та держава;

г) роботодавці, наймані працівники та держава.

 

28. Сукупний попит на ринку праці – це:

а) всі категорії економічно активного населення;

б) кількість економічно доцільних робочих місць;

в) кількість і структура робочих місць, що існують в економіці країни;

г) потреба у робочих місцях для задоволення працівників окремого підприємства.

 

29. За трудодефіцитної кон’юнктури ринку праці:

а) попит перевищує пропозицію робочої сили;

б) попит і пропозиція робочої сили досягли своєї рівноваги;

в) пропозиція робочої сили значно перевищує попит;

г) немає правильної відповіді.

 

30. В Україні статус безробітного мають:

а) громадяни, які не мають роботи;

б) громадяни, які шукають роботу;

в) громадяни працездатного віку, які не мають роботи, зареєстровані в службі зайнятості, дійсно шукають роботу і готові до неї приступити;

г) громадяни, які відносяться до економічно активного населення і з різних причин не працюють.

 

31. Зайнятість конкретної особи протягом неповного робочого часу або з неповною оплатою – це:

а) повна зайнятість;

б) неповна зайнятість;

в) прихована зайнятість;

г) тимчасова зайнятість.

 

32. Найважливішими показниками вимірювання безробіття є:

а) кількість безробітних;

б) рівень безробіття за методологією МОП;

в) рівень зареєстрованого безробіття;

г) усі відповіді вірні.

 

33. Завдання планування праці полягає у:

а) забезпеченні повної зайнятості та високої продуктивності праці;

б) створення сприятливих умов для роботи персоналу і підвищення рівня оплати праці;

в) досягнення високої якості трудового життя працівників;

г) усі відповіді вірні.

 

34. Потреба в персоналі на різних підприємствах визначається:

а) попитом на працівників на ринку праці;

б) пропозицією працівників на ринку праці;

в) величиною попиту на продукцію, роботи чи послуги;

г) величиною річного доходу (виручки) від реалізації продукції.

 

35. Основними показниками плану праці є:

а) ріст продуктивності праці;

б) ліміт чисельності працівників за категоріями;

в) фонд заробітної плати в цілому на підприємстві, в галузях, у підрозділах, для категорій працівників;

г) усі відповіді вірні.

 

36. При статистичному нормуванні за норму праці беруться:

а) витрати, визначені на основі досвіду окремих осіб;

б) середні показники, отримані з масових звітних даних;

в) норми витрат праці, які діють на сусідніх підприємствах;

г) витрати, визначені на основі досвіду групи осіб.

 

37. Час основної роботи виконавця – це:

а) час, який потрібен для виконання трудових процесів з підготовки до роботи і виконання заключних робіт наприкінці зміни;

б) час, який надається виконавцям для відновлення сил і має за мету постійне підтримання високої працездатності працівника протягом усієї зміни;

в) затрати часу на догляд і утримання робочого місця або знарядь праці в належному стані протягом зміни;

г) час, упродовж якого дії виконавця і знарядь праці надають предмету праці інший кількісний та якісний стан.

 

38. Детальний опис техніко-економічних параметрів тваринницьких приміщень, прийнятих технологій, а також організації виконання робіт з обслуговування худоби та птиці – це:

а) реєстраційна картка тваринницьких комплексів;

б) паспортизація тваринницьких ферм;

в) свідоцтво тваринницьких ферм;

г) статут ферми.

 

39. На норми обслуговування у тваринництві не впливають:

а) вид, стать, вік, виробниче призначення і продуктивність тварин;

б) місце розташування, погодні умови, продуктивність праці;

в) тривалість зимового і літнього періодів і прийняті способи утримання тварин у цей час;

г) індивідуальні особливості тваринників (стать, вік, стаж роботи, кваліфікація тощо).

 

40. Норма часу на ремонтних роботах складається із таких елементів затрат робочого часу:

а) часу основної та допоміжної роботи;

б) часу технічного обслуговування робочого місця;

в) часу організаційного обслуговування робочого місця;

г) усі перераховані елементи затрат робочого часу.

 

41. Кооперування праці – це:

а) процес розмежування різних видів діяльності працівників, внаслідок їх спеціалізації на виконанні певного кола функцій, за яких окремі працівники виконують різні роботи або трудові операції, які взаємодоповнюють одна одну;

б) форма об’єднання трудової діяльності певної чисельності людей, що беруть участь у виконанні одного і того ж або різних, але пов’язаних між собою виробничих процесів;

в) процес розмежування працівників в процесі трудової діяльності з метою досягнення певних намічених кінцевих результатів;

г) немає правильної відповіді.

 

42. В чому особливості тимчасових робочих місць у сільськогосподарському виробництві:

а) характеризуються переміщенням виконавців і засобів виробництва;

б) не змінюють свого розташування у просторі;

в) це просторове об’єднання робочих місць з іншими, особливо при здійсненні робіт потоковим способом – посівні, збиральні;

г) виконавці здійснюють трудові дії в обмеженому просторі.

 

43. Залежно від особливостей режиму роботи робочий час буває:

а) погодинний і відрядний;

б) денний і нічний;

в) нормований і ненормований;

г) нормований і відрядний.

 

44. Раціональним режим праці та відпочинку є таким, який:

а) якнайкраще забезпечує підвищення працездатності;

б) якнайкраще забезпечує підвищення продуктивності праці,

в) зберігає здоров’я людини та створює умови для гармонійного розвитку особистості;

г) усі відповіді вірні.

 

45. Загальний фонд часу працівника поділяється на:

а) вільний і зайнятий час;

б) робочий і позаробочий час;

в) продуктивний і непродуктивний час;

г) вільний і робочий час.

 

46. Найвища продуктивність праці працівників спостерігається:

а) вранці;

б) у обід;

в) увечері;

г) вночі.

 

47. Усю сукупність факторів, які створюють умови праці за їх впливом на працездатність, можна об’єднати в такі групи:

а) санітарно-гігієнічні, психофізіологічні та естетичні;

б) санітарно-гігієнічні та психофізіологічні;

в) екологічні та естетичні;

г) психофізіологічні та екологічні.

 

48. До санітарно-гігієнічних умов не належать:

а) температура повітря;

б) забрудненість повітря різними домішками та бактеріями;

в) шум і вібрація;

г) психофізіологічні умови праці.

 

49. Який з наведених принципів полягає в забезпеченні одночасної роботи людини і машини:

а) принцип паралельності;

б) принцип оптимальної інтенсивності праці;

в) принцип пропорційності;

г) принцип безперервності.

 

50. Що включає організація трудових процесів в рослинництві на основних механізованих польових роботах:

а) поверхневий обробіток ґрунту;

б) внесення добрив та засобів захисту рослин;

в) збирання врожаю;

г) усі відповіді вірні.

 

51. Однією з форм вирішення питань раціональної організації праці на фермах за принципами пропорційності, безперервності, ритмічності та ін. є розробка:

а) розпорядку дня;

б) організаційно-технологічних карт;

в) виробничо-економічних бланків;

г) виробничо-екологічних карт.

 

52. Зниження трудомісткості годівлі тварин базується на:

а) застосуванні засобів механізації та автоматизації;

б) спрощенні технології підготовки кормів,

в) удосконаленні способів годівлі;

г) усі відповіді вірні.

 

53. До основних принципів організації заробітної плати відносять:

а) рівна оплата за рівну працю;

б) підвищення реальної заробітної плати відповідно до росту ефективності виробництва та праці;

в) простота та зрозумілість систем нарахування заробітку;

г) усі перераховані принцини.

 

54. В чому полягає регулююча функція заробітної плати:

а) в оптимізації розміщення робочої сили за регіонами, галузями виробництва, підприємствами з урахуванням ринкової кон'юнктури;

б) в забезпеченні працівників і членів їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої сили, і відтворення поколінь;

в) в установленні залежності її розміру від кількості та якості праці конкретного працівника;

г) в узгодженні платоспроможного попит з одного боку, і виробництві споживчих товарів - з іншого.

 

55. Основою організації оплати праці є:

а) тарифна ставка;

б) тарифна сітка;

в) тарифна система;

г) немає правильної відповіді.

 

56. Тарифна система відображає поділ працівників за:

а) професіями, спеціальностями та кваліфікацією;

б) статусом та освітою;

в) статусом, кваліфікацією та спеціальностями;

г) правильна відповідь відсутня.

 

57. Головною складовою частиною тарифної системи, яка визначає грошовий розмір оплати за обсяг роботи, одиницю часу, робочу зміну або годину є:

а) тарифна сітка;

б) тарифна ставка;

в) норма виробітку;

г) тарифна система.

 

58. Тарифна система є основою для встановлення правильного співвідношення між:

а) темпами зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати працівників;

б) темпами зростання трудомісткості та середньої заробітної плати працівників;

в) темпами зниження продуктивності праці та збільшення трудомісткості;

г) немає правильної відповіді.

 

59. Основна заробітна плата – це:

а) винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, за особливі умови праці;

б) виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові виплати, які не передбачені чинним законодавством;

в) винагорода за виконаний працю відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки);

г) співвідношення окремих складових заробітної плати в загальному її обсязі..

 

60. Додаткова заробітна плата – це:

а) винагорода за особливі умови праці;

б) виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові виплати, які не передбачені чинним законодавством;

в) винагорода за виконаний працю відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки);

г) винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.

 

61. При погодинній формі заробітної плати:

а) мірою праці виступає відпрацьований час;

б) мірою праці є вироблена працівником продукція;

в) заробіток кожного окремого працівника залежить від результатів роботи всього колективу і його особистого внеску в результати цієї роботи;

г) розмір заробітку встановлюється за виконання всього комплексу робіт.

 

62. Сутність відрядно-прогресивної система оплати праці полягає в тому, що:

а) заробіток визначається множенням кількості виробленої продукції на розцінку за одиницю продукції;

б) оплата праці включає, окрім відрядного заробітку, премії за досягнуті результати;

в) робота, виконана в межах встановленої норми, оплачується за звичайними розцінками, а робота, виконана понад норму, оплачується за зростаючими розцінками;

г) розмір заробітку встановлюється за виконання всього комплексу робіт.

 

63. Тарифний фонд оплати праці за видами робіт встановлюється за даними:

а) технологічних карт;

б) норм виробітку;

в) тарифних розрядів і ставок, прийнятих у господарстві для категорій виконавців;

г) усі відповіді вірні.

 

64. Календарні строки (в днях), на які встановлюються підвищені розцінки на збиранні врожаю, залежно від об’ємів робіт, наявності машин та забезпеченості механізаторами визначає:

а) Міністерство аграрної політики та продовольства України;

б) Закон України «Про оплату праці»;

в) керівник господарства;

г) головний економіст.

 

65. Сутність відрядно-преміальної системі оплати праці полягає в тому, що:

а) при виконанні обсягів робіт за кожну її одиницю нараховується однакова оплата;

б) у межах норми за кожну одиницю роботи нараховується одна оплата, а вище норми – збільшена, але однакова за кожну наступну одиницю роботи;

в) передбачає збільшення за кожну виконану наднормативну одиницю роботи за прогресивно зростаючою шкалою;

г) оплата здійснюється за відпрацьований час за встановленими в господарстві тарифними ставками до надходження продукції.

 

66. Оплата праці працівників, зайнятих на виробництві в підсобних підприємствах і промислах, які не мають закінченого циклу виробництва продукції, проводиться за:

а) тарифною сіткою;

б) тарифними ставками кінно-ручних робіт;

в) тарифною системою;

г) тарифною шкалою.

 

67. За контрактною формою організації оплати праці керівники і спеціалісти одержують оплату:

а) за виконання прийнятих на себе зобов’язань;

б) в залежності від кількості та якості виробленої продукції;

в) за залишковим принципом;

г) за досягнення високих врожаїв і прибутків.

 

68. Коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу визначається як відношення:

а) кількості відпрацьованих люд.-днів (люд.-год.) до календарних днів;

б) максимально можливого фонду до відпрацьованих люд.-днів (люд.-год.);

в) кількості відпрацьованих люд.-днів (люд.-год.) до максимально можливого фонду;

г) немає правильної відповіді.

 

69. Як розшифровується абревіатура МОП:

а) Міжнародна організація праці;

б) Міжнародна організація підприємців;

в) Міжнародна одиниця праці

г) Міжнародний орган працевлаштування.

 

70. Міжнародне бюро праці – це:

а) постійний секретаріат МОП;

б) установа, метою якої є сприяння поглибленому вивченню проблем праці та методів їх вивчення;

в) основний виконавчий орган МОП;

г) найстарша та найбільша міжнародна організація.

 

71. Нормотворча діяльність як основний напрямок діяльності МОП полягає у:

а) наданні своїм членам, як урядам, так і організаціям підприємців і трудящих, сприяння в розробленні національного трудового законодавства;

б) розробці та реалізації державних і регіональних програм зайнятості та джерел їх фінансування;

в) розробці та прийнятті міжнародних трудових норм, які утворюють Міжнародний трудовий кодекс;

г) вирішенні соціально-трудових проблем.

 

72. В чому сутність соціального договору:

а) у договорі обумовлюються умови праці, права та обов’язки сторін, режим праці і рівень її оплати, а також термін дії контракту;

б) виступає як сукупність нормативів, за допомогою яких регулюється рівень заробітної плати працівників по галузях і регіонах;

в) відбувається узгодження інтересів різних соціальних груп у найважливіших сферах суспільства: виробництві, обміні, розподілі та споживанні матеріальних і духовних благ;

г) усі відповіді вірні.

 

73. «Міжнародний трудовий кодекс» складають:

а) Рішення та Рекомендації;

б) Конвенції та Рекомендації;

в) Постанови та Рішення;

г) усі відповіді вірні.

 

74. Конвенції та Рекомендації МОП спрямовані на захист прав:

а) працівників;

б) роботодавців;

в) працівників і роботодавців;

г) немає правильної відповіді.

 

75. Залежно від просторового горизонту переміщеннявиділяють такі види міжнародної трудової міграції:

а) вимушена і добровільна;

б) постійна, тимчасова, сезонна і маятникова;

в) організована і нелегальна;

г) зовнішня, внутрішньоконтинентальна та міжконтинентальна.

76. Розрізняють структуру трудових ресурсів за:

віком;

статтю;

рівнем освіти;

+ усі відповіді правильні.

 

77. Інтенсивний тип відтворення ресурсів для праці означає:

збільшення їх чисельності без зміни їх якісних характеристик;

+ удосконалення якісних характеристик трудових ресурсів;

загальне зростання чисельності населення.

зменшення рівня продуктивності праці.

 

78. Зайнятість конкретної особи протягом неповного робочого часу або з неповною оплатою чи недостатньою ефективністю – це:

повна зайнятість;

+ неповна зайнятість;

вільно вибрана зайнятість;

тимчасова.

 

79. Поділом праці називається:

+ диференціація видів трудової діяльності між різними групами працівників;

потребою на працівників для заповнення вакантних місць;

встановлення доцільних і бажаних пропорцій праці;

встановлення доцільних і бажаних пропорцій чисельності персоналу.

80. Фактори, що впливають на появу добровільного безробіття:

+ підвищення державної допомоги по безробіттю;

циклічність розвитку економіки;

якісна невідповідність пропозиції праці, потребі в ній;

структурні зрушення в економіці.

 

 

81. В Україні статус безробітного мають:

громади, які не мають роботи;

громадяни, які шукають роботу;

+ громадяни працездатного віку, які не мають роботи, зареєстровані в службі зайнятості, шукають роботу і готові її виконувати;

громадяни, які не мають трудового доходу.

 

82. У натуральних одиницях виміру вимірюється:

норма часу;

норма чисельності виконавців;

норма обслуговування;

+ норма виробітку.

 

83. Під час розрахунку мінімального розміру заробітної плати враховується:

середній розмір заробітної плати;

+ прожитковий мінімум;

розмір державних соціальних допомоги;

продуктивність праці.

 

84. Мінімальна заробітна плата – це:

середня заробітна плата одного працівника за місяць;

винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;

+ встановлений розмір заробітної плати за некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану норму праці;

виплати у форми винагород за підсумками роботи, премії, надбавки, компенсаційні виплати.

 

85. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється:

+ Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;

Президентом України;

Кабінетом Міністрів України;

Міністерством соціальної політики.

 

86. Форми статистичної звітності з праці затверджуються:

Кабінетом міністрів України;

Міністерством праці та соціальної політики;

Державною службою зайнятості;

+ Державним комітетом статистики.

 

87. Форма № 1-ПВ термінова-місячна „Звіт з праці” подається:

+ не пізніше за 7 число після звітного періоду;

не пізніше за 9 число після звітного періоду;

не пізніше за 15 число після звітного періоду;

не пізніше за 20 число після звітного періоду.

 

88. Найманий працівник – це:

фізична особа (громадянин), яка перебуває у трудових відносинах з роботодавцем;

фізична особа (громадянин), яка на підставі укладеного трудового договору безпосередньо виконує трудову функцію;

особа, яка зайнята виконанням разових робіт;

+ усі відповіді правильні.

 

89. Представниками сторін для укладання договорів можуть бути:

робітники;

роботодавці;

державні органи виконавчої влади;

+ усі відповіді правильні.

90. Трипартизм означає, що:

держава, підприємці, профспілки є різними ланками;

держава, підприємці, профспілки є незалежні один від одного;

+ держава, підприємці, профспілки виконують окремі функції і несуть свою відповідальність;

роботодавці, наймані робітники та представники МОП встановлюють стандарти у сфері праці.

 

91. Тимчасова добровільна відмова робітників від виконання своїх трудових обов'язків з метою вирішення колективного трудового спору – це:

неповна зайнятість;

штурм;

+ страйк;

тимчасове безробіття.

 

92. Основний принцип Конвенції про охорону заробітної плати –

+ своєчасна і повна виплата заробітної плати;

диференціація оплати праці;

усунення протизаконної практики щодо заробітної плати;

усі відповіді правильні.

 

93. Відповідно до МОП термін «заробітна плата» означає:

+ будь-яку винагороду або будь-який заробіток, який обчислюється в грошах за працю, яку виконано чи має бути виконано, або за послуги, які надано чи має бути надано;

заробіток, який обчислюється в грошах за працю, яку виконано, або за послуги, які надано;

будь-яку винагороду або будь-який заробіток, який обчислюється як правило в грошах;

будь-яку винагороду за виконану праці.

 

94. Чи дозволяється виплату заробітної плати здійснювати натурою:

так, дозволяється у повному обсязі винагороди;

ні;

так, де така виплата є звичайною чи бажаною;

+ так, але за визначеним переліком продукції.

95. Забороняється виплата заробітної плати натурою у вигляді:

спиртних напоїв із високим вмістом алкоголю;

шкідливих для організму наркотиків;

тютюнових виробів;

+ усі відповіді правильні.

 

96. Розрізняють наступні методи визначення виробітку:

грошовий, натуральний і вартісний;

+ натуральний, вартісний і трудовий;

вартісний, грошовий і трудовий;

усі відповіді правильні.

 

97. Кількість витрат живої праці на виробництво одиниці продукції на певному підприємстві – це:

технологічна трудомісткість;

продуктивність праці виробництва продукції;

+ трудомісткість виробництва продукції;

усі відповіді правильні.

 

98. Резерви зростання продуктивності праці – це:

сукупність рушійних сил і чинників, що ведуть до збільшення продуктивності праці;

+ виявлені можливості підвищення продуктивності праці, але з різних причин не використані;

використані можливості підвищення продуктивності пращ;

встановлені доцільні і бажані пропорції праці, продуктивність праці та чисельність персоналу.

 

99. Якщо зростає трудомісткість праці, то:

продуктивність праці зростає;

+ продуктивність праці зменшується;

продуктивність праці залишається незмінною;

важко визначити зміну продуктивності праці.

 

100. Якщо пропозиція праці перевищує попит, то на ринку праці спостерігається:

дефіцит праці;

рівновага ринку;

+ безробіття;

приховане безробіття.

 

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 212 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.072 с.