Постачальники необхідних підприємствам ресурсів - це представники
Лекции.Орг

Поиск:


Постачальники необхідних підприємствам ресурсів - це представники
макросередовища функціонування підприємства;

господарської діяльності підприємства;

+мікросередовища функціонування підприємства;

державних органів.

 

331. Політико-правове середовище відноситься до:

мікросередовища функціонування підприємства;

+макросередовища функціонування підприємства;

господарської діяльності підприємства;

підприємницької діяльності підприємства.

 

332. Комплекс цехів, господарств і служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для нормального функціонування основного виробництва і всіх сфер діяльності підприємства – це:

+інфраструктура підприємства;

структура підприємства;

соціальна інфраструктура підприємства;

організація виробництва.

 

333. Укажіть вид управлінського контролю який спрямований на вимірювання фактичних результатів діяльності й оперативне реагування на відхилення, що виникають:

+поточний;

випереджаючий;

заключний;

комплексний.

 

334. Трансферні ціни – це:

ціни, за якими продають свою продукцію найближчі конкуренти;

ціни, за якими населення купує товари в роздрібній торгівлі;

+ціни, за якими здійснюється внутрішньофірмовий товарообіг;

домінуючі на ринку ціни.

 

335. Комплекс заходів, які націлюють виробничо-комерційну діяльність підприємства на підвищення конкурентоспроможності продукції та формування раціонального товарного портфеля для задоволення потреб споживачів і отримання прибутку – це:

асортиментна політика;

+товарна політика;

брендинг;

товарна стратегія.

336. У чому полягає головна мета прогнозування розвитку підприємства:

екстрополяції, моделюванні і експертних оцінках;

+виявленні закономірностей розвитку зовнішнього середовища господарювання і на цій основі створення уявлення про найімовірніший майбутній його стан;

поширенні закономірностей розвитку підприємства в минулому на майбутнє;

розробленні майбутніх планів боротьби з конкурентами.

337. Виробнича програма підприємства – це:

сукупність підрозділів, які прямо не беруть участь у створенні основної продукції;

+конкретна сукупність завдань щодо обсягу виробництва продукції визначеної номенклатури та асортименту, а також належної якості, на певний календарний період;

комплекс поетапних технологічних та організаційних заходів, що регламентують технологічну підготовку виробництва та систему поставки матеріалів у виробництво;

сукупність заходів щодо визначення всіх видів постійних і змінних витрат, а також доходів у розрахунку на одиницю площі для оцінки прибутковості.

338. Зазвичай, виробнича програма містить такі складники:

план виробництва продукції в натуральному виразі;

план виробництва продукції у вартісному виразі;

план розподілу й використання продукції;

+усі відповіді правильні.

 

339. Ключовими завданнями розроблення виробничої програми є:

формування номенклатури продукції та підвищення її якості з урахуванням попиту, а також дій конкурентів підприємства;

забезпечення високих і стійких темпів зростання виробництва продукції як у вартісних, так і в натуральних показниках;

найповніше використання виробничих потужностей і ресурсного потенціалу підприємства;

+усі відповіді правильні.

 

340. Сільськогосподарське підприємство — це:

+юридична особа, основним видом діяльності якої є виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 50 відсотків загальної суми виручки;

юридична або фізична особа, основним видом діяльності якої є виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 50 відсотків загальної суми виручки;

юридична особа, основним видом діяльності якої є виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 30 відсотків загальної суми виручки;

юридична або фізична особа, основним видом діяльності якої є виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 30 відсотків загальної суми виручки;

 

341. Членами сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) можуть бути:

тільки юридичні особи;

+тільки фізичні особи;

юридичні та фізичні особи;

консорціуми;

342. Вищим органом управління товариства з обмеженою відповідальністю є:

дирекція на чолі з генеральним директором;

+збори учасників;

одноособовий директор;

виконавчий директор;

 

343. Головою фермерського господарства є:

збори учасників;

+його засновник;

інвестор;

селищна рада;

344. Родючість, що характеризується здатністю ґрунту забезпечувати рослини необхідними поживними речовинами за рахунок запасу створеного внаслідок ґрунтоутворюючих процесів називається:

економічною;

штучною;

+природною;

абсолютною.

 

345. Передача власником у строкове володіння та використання земельної ділянки іншим юридичним або фізичним особам за відповідну плату - це:

продаж землі;

дарування землі;

+оренда землі;

застава землі.

346. Трудовий потенціал підприємства – це:

можливий обсяг виробництва продукції за повної зайнятості трудових ресурсів підприємства;

резерв сільської робочої сили;

+потенціал усієї сукупності працівників підприємства з урахуванням їх якісних та кількісних характеристик;

чисельність працівників, які можуть бути залучені у виробництво на певному підприємстві.

 

347. Кваліфікація - це:

відносно вузький вид трудової діяльності, який вимагає певного комплексу теоретичних знань і практичних навичок;

вид трудової діяльності, здійснювання якого потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок.

+сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій певної складності;

сукупності працівників, які мають необхідний фізичний розвиток, знання, практичні навички для управління виробництвом;

 

348. Коефіцієнт найму (Кн) розраховують як:

різниця чисельності працівників, прийнятих на роботу протягом року та чисельності працівників на початок року.

різниця чисельності працівників на підприємстві на початок року та чисельності працівників, прийнятих на роботу протягом року;

відношення чисельності працівників на початок року до чисельності працівників, прийнятих на роботу протягом року;

+відношення чисельності працівників, прийнятих на роботу протягом року до чисельності працівників цього підприємства на початок року.

 

349. Коефіцієнт вибуття (Кв) розрахувують як:

різниця чисельність вибулих працівників протягом року та чисельності працівників на підприємстві на початок року;

різниця чисельності працівників на підприємстві на початок року та чисельності вибулих працівників протягом року;

+відношення чисельності вибулих працівників протягом року до чисельності працівників підприємства на початок року.

усі відповіді невірні;

 

350. Всі об'єкти інтелектуальної власності за особливостями набуття (юридичного закріплення) прав власності об'єднують у такі чотири основні групи;

+авторське право і суміжні права, промислова власність, комерційна таємниця (у т.ч. ноу-хау), захист від недобросовісної конкуренції;

об’єкти патентної групи, раціоналізаторські пропозиції, комерційні (фірмові) найменування, знаки для товарів і послуг (торгові марки);

об’єкти авторського права, об’єкти суміжних прав, комп’ютерні програми, фонограми;

об’єкти патентного права, позначення, комерційні таємниці (у т.ч. ноу-хау), захист від недобросовісної конкуренції;

 

351. До об'єктів суміжних прав належать:

закони, укази, постанови, судові рішення, інструкції тощо

+фонограми – звуковий запис будь-якого виконання чи інших звуків;

державні символи та знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки)

твори народної творчості

 

352. Амортизація нематеріальних активів нараховується протягом строку їх корисного використання:

але не більше 30 років;

+але не більше 20 років;

але не більше 10 років;

але не більше 5 років;

 

353. Об’єктами патентного права є:

географічні позначення;

знаки для товарів і послуг;

комерційні найменування;

+породи тварин.

354. Не належать до об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються авторським правом:

+офіційні документи;

твори у галузі науки;

ілюстрації;

оприлюднені виступи, лекції.

 

 

355. Новостворені або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва та соціальної сфери - це:

інвестиції;

інтенції;

+інновації;

засоби праці.

 

356. Інновації, які передбачають впровадження заходів щодо покращення життя населення - це:

ринкові інновації;

продуктові інновації;

+соціальні інновації;

технологічні інновації.

 

357. За сферою застосування інновації поділяються на:

рівномірні, слабкі, масові;

+управлінські, організаційні, соціальні, промислові;

швидкі, уповільнені, наростаючі, рівномірні, циклічні;

економічні, соціальні, екологічні, інтегровані.

 

358. За темпами впровадження інновації поділяють на:

управлінські, організаційні, соціальні, промислові;

економічні, соціальні, екологічні, інтегровані;

рівномірні, слабкі, масові;

+швидкі, уповільнені, наростаючі, рівномірні, циклічні.

 

359. Загальний ефект використання нововведень визначається шляхом порівняння:

вартості нововведень та вартості валової продукції підприємства за певний проміжок часу;

середньорічної вартості основних виробничих фондів та всіх витрат на розробку, виробництво і споживання нововведень;

+результатів від застосування технічних нововведень і всіх витрат на їх розробку, виробництво і споживання;

витрат на розробку, виробництво і споживання нововведень та економії фонду заробітної плати.

 

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 268 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.