Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...

Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльностіБезпосереднім проявом думки, формою її існування, репрезен­тантом мисленнєво-мовленнєвої діяльності є текст. Дефініції терміна текст, яка б відображала усю його багатоаспектність і водночас була вичерпною, ще не існує, оскільки дослідники найчастіше у своїх ви­значеннях актуалізують якусь одну ознаку тексту, важливу у контексті їхнього дослідження.

Текст(від лат. tехtит - тканина, сплетіння, поєднання) - це писем­ний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об'єднаних у тематичну і структурну цілісність. Отже, текст виступає обов'язковим складником комунікативного процесу, допо­магає фіксувати, зберігати і передавати інформацію в просторі й часі.

Наймен­ша одиниця тексту - надфразна єдність, абзац.

Надфразна єдність- це сукупність семантично й граматично поєднаних висловлень, що характеризуються єдністю теми й осо­бливим синтаксичним зв'язком компонентів. У діалозі надфразна єд­ність складається з питань й відповідей; репліки й реакції. Синоніми надфразної єдності - складне синтаксичне ціле, прозаїчна строфа, гіперсинтаксема й ін.

Одиницями тексту є також розділи, підрозділи, глави (в більшому вимірі).

Абзац– це структурно-змістова одиниця членування тексту, що характеризується єдністю теми і графічного по­значення, відступом праворуч у початковому рядку, якими починаються виклад нової думки.

Структурно текст може відповідати реченню, слову, сполуці, якщо ці одиниці мають цілісну інформацію, яка відповідає певній комуніка­тивній ситуації.

За способом репрезентації тексти переділяються на письмові, усні та друковані.

Залежно від ситуації спілкування значна частина текстів може ма­теріалізуватися як у писемній, друкованій формі (накази, протоколи, акти, телеграми тощо), так і усній (судові промови, бесіди тощо).

Основним елементом тексту є дане (тема, предмет висловлюван­ня) і нове (основний зміст висловлювання). Наведемо приклад розподілу невеликоготекстуна дане і нове (жирний шрифт-дане, курсив - нове).

У західнійдіаспорі українською мовою в усній і писемній формах послуговуютьсяетнічні українціСША, Канади, Великобританії, Бразилії, Аргентини,Австралії, Австрії, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Литви, Латвії та багатьох інших країн. Вонивидають рід­ною мовою книжки, газети, журнали, проводять богослужіння, теле­передачі.

Окрім того, українські громадиорганізували мережі осередків української культури - бібліотеки, архіви, музеї, театри, хорові, музичні, танцювальні ансамблі, наукові товариства (Із газети).

Основними ознаками тексту є:

зв'язність - визначальна категорія тексту, основним показником якої є розвиток теми і формальні засоби (семантично близькі слова і фрази, граматичні й стилістичні одиниці тощо). За до­помоги мовних ї позамовних чинників вона забезпечує обмін інформацією. Показниками зв'язності є: лексичні (синоніми, антоніми, пароніми, повтори), морфологічні (сполучники, спо­лучні слова, вказівні займенники, деякі прислівники, тощо), синтаксичні (порядок слів, порядок розташування частин), стилістичні (еліпс, градація, питальні речення тощо) одиниці; інтонація, наголос, паузи; ситуації спілкування;

• цілісність, яка забезпечується змістовою (єдність теми, змісту), комунікативною (мета спілкування), структурною і формально-граматичною (єдність мовленнєвих жанрів) цілісностями;

членованість. Будь-який текст можна комунікативно члену­вати на частини з метою полегшення сприйняття інформації адресатом.

інформативність уособлює інформативний масив тексту, що міститься не лише в його вербальній організації, а випливає з її взаємодії з авторською і читацькою свідомістю. Отже, ін­формативність тексту виявляється лише у процесі тлумачення мовного масиву через свідомість адресата, а масив інформації формує автор тексту. Кожен текст і створюється заради передачі інформації;

завершеність - ознака текстів, що передбачає їхню формальну і змістову закритість.

Виокремлюють два основні види тексту - монологічний і діало­гічний.

 

 

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 215 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.