Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬иклад основного матер≥алу.
—”ƒќ¬»… ѕ–≈÷≈ƒ≈Ќ“ ¬ ” –јѓЌ»

¬ статт≥ навод€тьс€ приклади застосуванн€ судового прецеденту в ”крањн≥, €к крањни, що входить до романо-германськоњ правовоњ с≥мТњ. ѕроанал≥зован≥ умови запровадженн€ правового прецеденту в ”крањн≥, €к основного джерела права.

 лючов≥ слова: прецедент, судова практика, романо-германська правова с≥мТ€, англо-саксонська правова с≥мТ€

ѕостановка проблеми. «а час ≥снуванн€ науки теор≥њ держави та права було розроблено та висв≥тлено безл≥ч правових категор≥й, €к≥ на сьогодн≥шн≥й день використовуЇтьс€ у нормативно-правових актах р≥зних крањн св≥ту. ќсновною сп≥льною ознакою б≥льшост≥ правових категор≥й Ї њх ≥деал≥зац≥€. Ќезважаючи на те, що в ст. 1  онституц≥њ ”крањни зазначено, що ”крањна Ї правовою та соц≥альною державою, назвати њњ так, €к ≥ будь-€ку крањну св≥ту у повному обс€з≥ ми не можемо. Ѕазуючись на цьому можливо д≥йти висновку, що на сьогодн≥шн≥й день немаЇ крањни, €ка повн≥стю у чистому вигл€д≥ належала до €коњсь конкретноњ правовоњ с≥мТњ.

–оль судового прецеденту в крањнах р≥зних правових с≥мей пост≥йно зм≥нюЇтьс€. ѕровод€чи анал≥з р≥зних правових с≥мей можливо ви€вити, що в св≥т≥ посилюютьс€ процеси конвергенц≥њ.

¬ крањнах англо-саксонськоњ правовоњ с≥мТњ все б≥льшу роль починають в≥д≥гравати закони. “ак в правов≥й систем≥ —Ўј судовий прецедент та нормативний-акт мають р≥вну юридичну силу, але при цьому вони не можуть суперечити один одному.

ѕод≥бн≥ процеси спостер≥гаютьс€ й в крањнах романо-германськоњ правовоњ с≥мТњ. “ак м≥ж вченими юристами у ‘ранц≥њ проход€ть пост≥йн≥ дискус≥њ щодо визнанн€ джерелом права р≥шень м≥ських, районних та апел€ц≥йних суд≥в.

ѕоказовим Ї р≥шенн€ ™вропейського суду з прав людини у справ≥ Ђ рюсл≥н проти ‘ранц≥њї, в €кому зазначено наступне:

ЂЅуло б неправильним переб≥льшувати р≥зницю м≥ж крањнами загального права та континентальними крањнами. —татутне (законодавче) право, зв≥сно, Ї важливим також в крањнах загального права. ≤ навпаки, судов≥ р≥шенн€ традиц≥йно в≥д≥гравали важливу роль в континентальних крањнах до такоњ м≥ри, що ц≥л≥ галуз≥ позитивного права в таких крањнах Ї в основному результатом судових р≥шень. —уд приймаЇ до уваги судов≥ р≥шенн€ в таких крањнах у раз≥, €кщо вони були винесен≥ б≥льше, чим у одному випадку)ї [1]

јнал≥з останн≥х досл≥джень ≥ публ≥кац≥й. —еред сучасних автор≥в, що розгл€дали проблему судового прецеденту сл≥д в≥дзначити таких: ё.ѕопов Ђѕрецедент: напр€мки розвитку у прав≥ ”крањниї, —.—ерьог≥н Ђ—удовий прецедент €к джерело права ”крањниї, ™.≤.Ѕондаренко Ђ—удовий прецедент €к джерело права в крањнах романо-германськоњ правовоњ с≥мТњї

ћетою досл≥дженн€ Ї анал≥з роли суднового прецеденту в ”крањн≥ та Ќаданн€ ‘акт≥в важл≥вост≥ его! «астосуванн€ в судов≥й практике.

¬иклад основного матер≥алу.

—удовий прецедент (в≥д лат. Praecedens (praecedentis) - т≥Їњ, что передуЇ) - це решение суду в конкретн≥й делу, что Ї обов'€зковим дл€ суду т≥Їњ самой або н≥жчоњ ≥нстанц≥њ при в≥р≥шенн≥ в ћайбутнього всех аналог≥чн≥х справ.[2] ѕровод€чи анал≥з в≥тчизн€ноњ правовоњ бази ”крайни можна д≥йти висновку, що судовий прецедент частково використовуЇтьс€ в €кост≥ джерела права.

1. –≥шенн€ суд≥в загальноњ юрисдикц≥њ щодо зм≥ни або в≥дм≥ченн€ д≥њ нормативно-правових акт≥в

2. –≥шенн€ ™вропейського —уду з прав людини

3. –≥шенн€  онституц≥йного —уду ”крањни

ѕершим кроком до визнанн€ судового прецеденту в ”крањн≥ стало п≥дписанн€  онвенц≥њ про захист прав людини ≥ захист людини ≥ основоположних свобод 1950 року та подальшого прийн€тт€ њњ у 1997 роц≥. ¬≥дображенн€ судового прецеденту, що передбачавс€ ц≥Їю конвенц≥Їю знайшов своЇ висв≥тленн€ ст.. 17 «” Ђѕро виконанн€ р≥шень ≥ застосуванн€ практики ™вропейського суду з прав людиниї

ѕро застосуванн€ прецедентноњ практики св≥дчать також р≥шенн€ суд≥в нижчоњ ≥нстанц≥њ, що посилаютьс€ на р≥шенн€  онституц≥йного суду ”крањни. ” випадку, коли  онституц≥йний —уд ”крањни прийн€в р≥шенн€ про визнанн€ певного нормативно-правового акту неконституц≥йним, а правки ¬–” ще не були проведен≥ або не вступили в силу Ц суд нижчоњ ≥нстанц≥њ мотивуЇ свою ухвалу про в≥дмову в в≥дкритт≥ провадженн€ в справ≥, що мотивувалас€ неконституц≥йною нормою, посиланн€м на р≥шенн€  онституц≥йного суду ”крањни. “акож ≥снують випадки коли  онституцц≥йний —уд у своЇму р≥шенн≥ посилаЇтьс€ на вже ≥снуюче р≥шенн€ конституц≥йного суду, наприклад –≥шенн≥  онституц≥йного —уду ”крањни є 7-рп/2002 в≥д 27.03.2002 р. (справа щодо акт≥в про обранн€/при≠значенн€/судд≥в на посади та про зв≥ль≠ненн€ њх з посад) у п. 5.6 мотивувальноњ частини р≥шенн€, суд звертаЇтьс€ до –≥≠шенн€  онституц≥йного —уду ”крањни (справа за поданн€м народних депута≠т≥в ”крањни щодо визнанн€ неконституц≥йними розпор€джень ѕрезидента ”крањни про призначенн€ заступник≥в гол≥в м≥сцевих державних адмш≥страц≥й) в≥д 24 грудн€ 1997 року. [3]

ƒо застосуванн€ судового прецеденту де€к≥ вчен≥ в≥днос€ть розТ€сненн€ ¬ерховного суду ”крањни. Ќа мою думку б≥льш актуально називати под≥бн≥ розТ€сненн€ Ђвикористанн€м судовоњ практикиї, а не судовий прецедент, оск≥льки розТ€сненн€ тлумачать вже ≥снуюч≥ норми права, а не створюють нов≥.

¬исновки. ќтже судовий прецедент повинен буди включений до системи джерел права ”крањни, але будуватис€ на таких умовах:

—удовий прецедент при романо-германськ≥й правов≥й с≥мТњ не повинен мати зворотноњ сили в час≥, оск≥льки це буде суперечити нормам закон≥в.

1. ѕравила застосуванн€ судового прецеденту повинн≥ бути закр≥плен≥ у спец≥альному нормативно-правовому акт≥.

2. «а своЇю ≥Їрарх≥чн≥стю судовий прецедент повинен займати друге м≥сце п≥сл€ закону.

3. ќбмежене застосуванн€ судового прецеденту при розгл€д≥ крим≥нальних справ.

4. «акр≥пленн€ пор€дку оф≥ц≥йноњ реЇстрац≥њ та публ≥кац≥њ судових р≥шень, що стали джерелом права.

ƒ∆≈–≈Ћј “ј Ћ≤“≈–ј“”–ј

1. European court of human rights: Case of Kruslin v. France// [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search. aspx#{УfulltextФ:[УKruslinФ],ФdocumentcollectionidФ:[УCOMMITTEEФ,ФDECISIONSФ,ФCOMMUNICATEDCASESФ,ФCLINФ,ФADVISORYOPINIONSФ,ФREPORTSФ,ФRESOLUTIONSФ]}.

2. —удовий прецедент ≥ судова практика €к джерела права// [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу:http://pidruchniki.com/70642/pravo/sudoviy_ pretsedent_sudova_praktika_dzherela_prava

3. –≥шенн≥  онституц≥йного —уду ”крањни є 7-рп/2002 в≥д 27.03.2002 р.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 664 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

537 - | 446 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.