Лекции.Орг


Поиск:
A) “шамадан тыс жасыту” - балқыманың түйiршiктер шекаралары бойымен тотығуы және балқуы
B) қоспалардың қатты ерiтiндi түйiршiктерiнiң қималары бойынша бiрқалыпты бөлiнiмуi

C) алдында алынған “шамадан тыс жасытуды” түзету

D) әртүрлi түйiршiктiң пайда болуы

E) текстураның пайда болуы

71. Шынықтыру үшін қыздыру температурасында ұстап тұру не үшін қажет?

A) түйiршiктердің шекараларында интерметаллидтердің бөлiнiмуi үшін

B) артық фазаларды еруi және қатты ерiтiндiнiң бiртексiзденуi (гомогенденуi) үшін

C) бұйымның бетiнде қорғайтын толық қабыршығының пайда болуы үшін

D) түйiршiктер шекараларында карбидтердің бөлiнуi үшін

E) шамадан тыс жасыту үшін

72. Аустенит пен одан пайда болған мартенситтiң химиялық құрамдарының ара қатынасы қандай?

A) мартенсит пен аустениттiң химиялық құрамдры бiрдей

B) көміртегінің мартенситтегi мөлшерi, аустениттегiден жоғары

C) көміртегінің мартенситтердің мөлшерi аустениттегiден аз

D) легiрлеушi элементтердің мартенситтегi мөлшерi аустениттегiден аз

E) легiрлеушi элементтердің мартенситтегi мөлшерi аустениттегiден көп

73. Мартенсит кристалдарының формасы қандай?

A) пластина тәрiздес

B) ине тәрiздес

C) тетраэдлер

D) октаэдлер

E) ромбоэдлер

74. Болаттардың белгiлi бiр тереңдiкке шынығу қабылетiне қандай факторлар үлкен әсер етедi?

A) шынықтыру үшін қыздыру температурасы

B) болаттағы легiрлеушi элементтердің мөлшерi

C) болаттағы көміртегінің мөлшерi

D) қыздыру уақыты

E) суыту жылдамдығы

75. Шынықтыру кезiнде критикалық жоғары жылдамдықпен суытқанда перлиттiк класстағы болаттың құрылымы қандай болады?

A) мартенсит және қалдық аустенит

B) мартенсит және карбидтер

C) аустенит

D) перлит

E) Троостит

76. Эвтектоидтан кейiнгi болатты үшін шынықтыру үшін қыздыру температурасы қандай болады? (оС)

A) 1147

B) Ас3+(35¸60)

C) Ас3+(20¸30)

D) 1200

E) 730

77. Эвтектоидқа дейiнгi көмiртектi болатты шынықтыру үшін қыздыру температурасы қандай болады? (оС)

A) 760

B) 910

C) Ас3+(20¸30)

D) Ас3+(20¸30)

E) Ас3+100

78. Құрылымында үлкен мөлшерде қиын еритiн карбидтерi бар болатты шынықтыру үшін қыздыру температурасы қалай анықталады?

A) шынықтыру үшін қыздыру температурасы Ас3+(35¸60)оС деген есептеуден анықталады

B) шынықтыру үшін қыздыру температурасы Ас3+(100¸120)оС деген есептеуден анықталады

C) шынықтыру үшін қыздыру температурасы аустенитте карбидтердің толық еруiн қамтамасыз етуi керек

D) қыздыру температурасы қатты ерiтiндiнiң концентрациясын жоғарылануға қажет карбидтердің iшiнара еруiн қамтамасыз етуi керек. Карбидтердің бiраз бөлiгi ерiмеген күйiнде қалуы керек

E) шынықтыру үшін қыздыру температурасы Ас3+(10¸15)оС деген есептеуден анықталады

79. Р18 болатының шынықтырылуы 1250¸1300оС температураларынан жүргiзiледi. Жоғары берiктiк алу үшін қандай температура қолданылады? (оС)

A) 1250

B) 1260

C) 1270

D) 1290

E) 1300

80. Шынықтыру үшін суытудың жылдамдықтарын ұлғайту оның нәтижелерiне қалай әсер етедi?

A) шынықтырылған бұйымның берiктiгiнiң жоғарылауына алып келедi

B) қалдық аустенит мөлшерiнiң ұлғаюына алып келедi

C) шынықтиру нәтижесiне айтарлықтай әсер етпейдi

D) қыздыру жылдамдығының ұлғаюы шынықтыру үшінжоғарылау қыздыру температураларының қолданылуын талап етедi

E) қыздыру жылдамдығының ұлғаюы шынықтыру үшін төмендеу қыздыру температураларын қолдануға мүмкiншiлiк бередi

81. Легiрленген және жоғары легiрленген болаттарды шынықтырған кезде көмiртектi болаттармен салыстырғанда төмендеу қыздыру жылдамдықтарының қолданылуы немен байланысты?

A) бұл болаттардың көмiртектiлерге қарағанда жылу өткiзгiштiгiнiң және иiглiштiгiнiң аздығынан

B) легiрлеушi элементтер карбидтерiнiң аустенитте еруге қарсылығының жоғарылылығынан

C) легiрленген болаттарда көмiртектiмен салыстырғанда фазалық айналымдар температураларының шамасының жоғарылау болуынан

D) легiрленген болаттарды шынықтыру үшін қыздырғанда пайда болатын термиялық кернеулердің деңгейiнiң жоғарылау болуымен

E) легiрленген болатарда көміртегінің және легiрлеушi элементтердің диффузиялық жылжуының аздығынан

82. Кейбiр болаттарды, мысалы жылдам кесетiндердi шынықтыру үшін нелiктен сатылап қыздыру қолданады?

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 767 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

624 - | 524 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.